Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA „A.I.

CUZA”
FACULTATEA DE TEOLOGIE „DUMITRU STĂNILOAE”

LUCRARE DE SEMINAR

ȘCOLILE CATEHETICE – FUNDAMENT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI RELIGIOS MODERN

PR. LECT. DR. ROGER CORESCIUC

STUDENT: Pr. Oprea Petru


Motto: „Așa cum voința Lui este faptă și se numește <<lume>>, tot astfel planul Lui este mântuirea oamenilor și se numește <<Biserică>>”
Clement Alexandrinul, Pedagogul

DESPRE CATEHIZAREA
ÎNCEPĂTORILOR ÎN CREDINȚĂ
- PARTEA A DOUA. ILUSTRAREA PRACTICĂ A
CATEHEZEI -
FERICITUL AUGUSTIN
INTRODUCERE
- DIFERITE FORME DE CATEHEZĂ -

„... eu însumi îți stau martor că mă simt mereu diferit când văd la catehizare înaintea mea un învățat, un ignorant,
un cetățean, un străin, un bogat, un sărac, un particular, un demnitar, un om investit cu vreo putere, din cutare sau
cutare familie, din cutare sau cutare vârstă sau sex, din cutare ori cutare sectă, venind din cutare sau cutare rătăcire
lumească; și că însăși cuvântare începe, înaintează și se sfârșește după felul variat al dispoziției mele” pag. 509.
 1. scrisă, dictată – cugetând la viitorul cititor;
 2. rostită, vorbită ;
 3. în particular – cand nu mai este altcineva de față care să ne judece;
 4. în public – când de față este un auditoriu cu păreri variate;
 5. când publicul este invățat sau neînvățat; cand pulicul este din cetate sau la țară, etc
„Și, chiar dacă le datorăm aceiași iubire tuturor, nu pentru toți trebuie folosit același leac; căci iubirea însăși,
aceeași fiind, pentru unii suferă chinurile nașterii, pentru alții se face slabă, pentru unii are grijă sa-i zidească, pe
alții tremură sa nu-i jignească, la unii se apleacă, la alții îndreaptă, unora e e blâdă, altora severă, nimănui
dușmană, tuturor mamă” pag. 509.
CATEHEZĂ EXTINSĂ
 1. ÎNTREBAREA: pentru ce dorești să fii creștin?
- pentru vreun folos al vieții de aici?
- pentru odihna la care nădăjduim după această viață?

STRUCTURĂ  2. INRODUCEREA: Tema odihnei în Dumnezeu


 3. EXPUNEREA ISTORICĂ, după cele șapte vârste ale lumii,
corespunzătoare zilelor în care Dumnezeu a creat lumea și omul.
 4. EXHORTAȚIA FINALĂ ȘI PRECEPTELE VIEȚII
CREȘTINE
 5. PRIMIREA ÎN RÂNDURILE CATEHUMENILOR
INTRODUCERE
„Te felicit mult și mă bucur pentru tine că în mijlocul atât de marilor și primejdioaselor tulburări ale acestui veac tu ai
cugetat la siguranța cea adevărată și certă. E drept că și în această viață oamenii caută cu mare trudă odihna și
sigutanța; însă din pricina poftelor vicioase ei nu le descoperă. Căci ei vor să se odihnească în lucruri ce nu cunosc
odihna și nu sunt stabile; iar fiindcă acestea se retrag cu timpul și sunt trecătoare, îi hărțuiesc cu temeri și dureri și nu le
îngăduie să fie fericiți” pag. 510

 Tema odihnei: „... Căci pentru Tine ne-ai zidit, iar inima noastră este neliniștită până să-și afle
odihna în Tine” pag.510
 Pravis cupiditatibus ( poftele vicioase) – pofta ca iubire pervertită
 Pofta cărnii – lăcomia și desfrânarea;
 Pofta ochilor – spectacole sângeroase din arene, teatre, astologie, magie, etc.;
 Ambiția veacului – atracția demonică a puterii.
 Hrana și sănătatea „cum poate sufletul să-și păstreze sănătatea păcii dacă se hrănește cu dușmănii și certuri? Căci așa cum ti-e hrana
pe care o mănânci, la fel este și starea sănătății tale”
 Categorii de creștini – cei falși = „să nu-și facă iluzii că pot fi în arie cu grâul lui Dumnezeu, căci nu vor fi cu el și în hambar...”

- cei care așteaptă fericirea în viața aceasta = „când văd că unii criminali și oameni fără evlavie prosperă și îi
întrc în bunăstare lumească, se tulbură, ca și cum degeaba l-ar cinsti pe Dumnezeu, și își pierd ușor credința

- adevărații creștini = „aceștia pazindu-se de orice ispită, ca să nu fie stricat de întâmplarile prielnice și frânt de
cele potrivnice, măsurat și chibzuit în agonisirea bunurilor pământești, tare și răbdător în necazuri.”
EXPUNEREA ISTORICĂ
Tema odihnei: „... El va odihni în sfinții Săi, în sensul, ca ei se vor odihni în El după toate lucrările bune prin care L-
au slujit și pe care le-a lucrat în ei El Însuși...”pg. 514
„Căci eu observ de-a lungul întregului text al Scripturii ceva de felul a șase vârste lucrătoare, separate fiecare prin
anumite limite proprii, pentru ca în cea de a șaptea să se nădăjduiască la odihnă. Iar aceste șase vârste au o asemănare
cu cele șase zile când au fost făcute lucrurile despre care Scriptura menționează că le-a făcut Dumnezeu” pg.514 .
 PRIMA VÂRSTĂ: DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA NOE ȘI POTOP
 A DOUA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA NOE LA AVRAAM
 A TREIA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA AVRAAM LA REGELE DAVID
 A PATRA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA REGELE DAVID LA ROBIA BABILONIANĂ
 A CINCEA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA ROBIA BABILONIANĂ LA VENIREA LUI HRISTOS
 A ȘASEA VÂRSTĂ A LUMII : DE LA PRIMA VENIRE A LUI HRISTO PÂNĂ LA CEA DE-A
DOUA
 A ȘAPTEA VÂRSTĂ A LUMII: A DOUA VENIRE A LUI HRISTOS ȘI JUDECATA DE APOI
PRIMA VÂRSTĂ: DE LA FACEREA
LUMII PÂNĂ LA NOE ȘI POTOP

„El a făcut pe toate bune; fie ele mari sau mici; fie foarte sus sau
foarte jos; fie ...” pg 515
Ia făcut omului femeie „ca să aibă slava de la ea”
Ia așezat in Rai, „un loc de neîntreruptă fericire”

Asemănătoare nașterii și prunciei L-a înzestrat cu liberul arbitru


„Cele doua cetăți” – cetatea sfinților
– cetatea nedrepților
A DOUA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA
NOE LA AVRAAM

„Iar dimineață, odată cu Noe, începe cea de a doua vârstă, asemănătoare


copilăriei, ia intinzându-se vreme de zece generații până la Avraam. Și este
potrivită compararea ei cu ziua cea de a doua, când între apă și apă a fost făcută
tăria, deoarece și arca în care se afla Noe cu ai lui era o tărie între apele de jos,
peste care plutea, și apele de sus, care pluteau deasupra ei. Vârsta aceasta nu
este ștearsă de potop, pentru că nici copilăria noastră nu este ștearsă de uitare
din memorie. Căci noi ne amintim că am fost copii, dar nu ne amintim că am fost
Asemănătoare copilăriei prunci. Iar seara ei este amestecul limbilor adus celor care făceau turnul, în timp
ce dimineață se face odată cu Avraam. Însă nici cea de a doua vârstă nu adat
naștere poporului lui Dumnezeu, fiindcă nuci copilăria nu este în stare să
procreeze”. Pg.518

CONSTRUIREA ARCEI - Răstimp de pocăință

TAINA POTOPULUI ȘI TAINA CRUCII

Izbăvirea prin lemn = prevestirea Bisericii


A TREIA VÂRSTĂ A LUMII: DE
LA AVRAAM LA REGELE DAVID
„Cu Avraam se face dimineață și urmează o a treia vârstă similară adolescenței.
Și este potrivit ca vârsta aceasta să fie asemănată cu ziua a treia, când pământul
a fost despărțit de ape; căci prin Avraam poporul lui Dumnezeu s-a despărțit de
toate neamurile, a căror rătăcire nestatornică, pricinuită ca de niște vânturi de
învățăturile deșarte ale idolilor, este pe drept semnificată prin numele de mare. S-
a despărțit acest popor, așadar, ca un pământ de deșertăciunea neamurilor și de
apele veacului acesta și s-a ivit uscatul; adică a însetat poporul care cinstea un
singur Dumnezeu după ploaia cerească a poruncilor dumnezeiești, prin care să
poată aduce întocmai unui pământ udat roadele folositoare ale Sfintelor Scripturi
și ale poruncilor. Într-adevăr, această vârstă a fost în stare să dea naștere unui
popor a lui Dumnezeu, deoarece și a treia vârstă, adică adolescența, poate deja
Asemănătoare adolescenței să aibă fii. Seara vine odată cu păcatele poporului prin care se încălcau
poruncile dumnezeiești, până la viclenia lui Saul, cel mai rău rege”. Pg. 520

TAINA LEMNULUI: asemănarea dintre eliberarea poporului evreu din robia


egipteană și potop = TOIAGUL LUI MOISE ȘI ARCA LUI NOE

TAINA CRUCII : insemnarea pragurilor cu sângele mielului = insemnarea frunții


cu semnul Mielului ( crucii)

TABLELE LEGII: scrise cu degetul pe piatră de către Dumnezeu

Duhul lui Dumnezeu, care în Noul Testament scrie


Legea în inimile oamenilor
A PATRA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA
REGELE DAVID LA ROBIA
BABILONIANĂ

„Și apoi se face dimineață, adică împărăția lui David. Această


vârstă se aseamănă tinereții; și, într-adevăr, între toate vârstele
domnește tinerețea. Ea este podoaba cea tare a tuturor vârstelor și
de aceea este potrivit să fie comparată cu ziua a patra, când au fost
Asemănătoare tinereții făcute astrele cerești în tăria cerului. Seara acestei vârste constă în
păcatele regilor, din pricina cărora neamul acela a fost pe merit
prins și dus în robie”. Pg.523
Perioada de sub conducerea regilor este o prefigurare a venirii lui
Hristos și a Bisericii Lui.
A CINCEA VÂRSTĂ A LUMII: DE LA
ROBIA BABILONIANĂ LA VENIREA
LUI HRISTOS „Și se face dimineată, adică are loc srămutarea în Babilon, când
poporul se așază treptat în pacea unei robii straine. Și se întinde
vârsta aceasta până la venira Domnului nostru, fiind totodată și cea
cea de a cincea vârstă, coborârea de la tinerețe spre bătrânețe, adică
încă nu bătrânețea propriu-zisă, dar de acum nici tinerețea, ci vârsta
încărunțirii, pe care grecii o numesc presbytes; căci la ei bătrânul nu
este numit presbytes ci geron. Și, într-adevăr pentru poporul iudeilor
în vârsta aceasta se înclină și se frânge vigoarea împărăției la fel
cum se întâmplă cu omul care din tânăr se face cărunt...” pg 524
Coborarea de la tinerețe la bătrânețe
Ierusalimul simbolizează cetatea și comunitatea sfinților
Babilonul simbolizează cetatea celor nedrepți
Ierusalimul robit de Babilon simbolizează că Biserica lui Hristos, cu
toți sfinții ei, care sunt locuitori ai Ierusalimului ceresc, avea să fie
robită sub împărații acestui veac supunerea față de înaltele
stăpâniri
Relația noastră duhovnicească cu statul si conducatorii „Și astfel prin
ei i-a fost dată Bisericii pacea, chiar dacă una trecătoare, liniștea
trecătoare spre a zidi duhovnicește case și a sădi grădini și vii” pg
526
A ȘASEA VÂRSTĂ A LUMII : DE LA
PRIMA VENIRE A LUI HRISTO PÂNĂ
LA CEA DE-A DOUA

„Se face însă dimineață datorită propovăduirii Evangheliei prin Domnul nostru
Iisus Hristos și se încheie ziua a cincea, începând cea de-a șasea, când iese la
iveală bătrânețea omului celui vechi....pg 527

„Prin urmare, în această vârstă a șasea mintea omenească este înoită după
chipul lui Dumnezeu, așa cum în ziua a șasea omul fusese făcut după chipul lui
Dumnezeu”

Dezvăluirea unui nou legământ, cel al moștenirii veșnice „în care omul este
Bătrânețea omului vechi înnoit prin harul lui Dumnezeu spre o viață nouă, adică viața cea
duhovnicească” pg 528
- Începutul vieții duhovnicești în Hristos-
Noul legământ se arată în cele două mari Porunci în care sunt rezumate și
desăvârșite cele Zece porunci

Cincizecimea Legii Vechi și Cincizecimea Harului

Roadele Harului mulțimea minunilor săvârșite în numele lui Hristos


declanșează nebunia și invidia iudeilor = însuși Pavel era deosebit de crud cu
creștinii

Sângele mucenicilor
A ȘAPTEA VÂRSTĂ A LUMII: A DOUA
VENIRE A LUI HRISTOS ȘI JUDECATA
DE APOI

Vârsta odihnei nostre în Dumnezeu


Exhortația finală și preceptele vieții creștine
nădejea în înviere;
judecata de apoi;
Împărăția cea veșnică a celor drepți și credincioși;
Întărirea împotriva ispitelor și poticnirilor

PRECEPTE
Întărește-te în numele și cu ajutorul Celui în care crezi;
Ia aminte chiar de la tine;
Crede deci cu tărie;
Fugi, așadar de acelea chinuri;
Ține statornice aceste lucruri în inima ta;
Cheamă-l pe Dumnezeu în Care crezi;
Ține-te de legea lui Dumnezeu;
Însoțește-te cu cei buni;
Nu-ți pune nădejdea în semeni în detrimentul lui
Dumnezeu.

S-ar putea să vă placă și