Sunteți pe pagina 1din 13

Elaborat Cuțîi Olesea Grupa 23b

SĂRITURA

Bibliografia,Stefania Antonovici
-Educatia Fizică in grădinițe
Bibliografie.
Iana Nicola, Tratat de pedagogie școlară, Ed. Aramis
2000. E, Țcaliuc, Exerciți și jocuri pentru preșcolari-
Editura Sport-Turism, 1976.
E. Ivan ,Educația Fizică în grădiniță,-Editura
Stadion,1973.
Ministerul Educației și Cercetări. ,,Programul activitați
instructive –educative în grădinițe,, București 2005
G. Dragomirescu,I. Kun, e. Bojin, Metodic predării
educației fizice în grădinițele de copiii, EDP, București
1975.
Grup de lucru MEC, Curriculum pentru învățămînt
preșcolar,
Editura V& Integral, Bucureăti, 1995
Subiectele:
1. Ce reprezintă săritura
2. Regulile unei sărituri corecte
3.Modalitățile de învățare a formilor de
sărituri,,jocuri,,
Săritura-reprezintă desprindere motorică naturală,
foarte prezentă în activitatea zilnică a copilului și are
un rol inportant în dezvoltare fizică a preșcolarului.
Întariria musculaturii picioarelor a ligămentelor și
articulaților, la dezvoltare forței în picioare.
Prin săritură înțelegim desprinderia bruscă de la sol și
ridicare corpului în aer, pentru scurt timp, prin deplsare
în înalțime sau în lungime, urmată de revenirea pe loc
sau trecerea peste un opstacol.În timpul sărituri sunt
ongrenate grupele de mușchi ale membrilor inferioare,
superioare și ale trunchiului.
Exercițile de săritură dezvoltă forța , îndeminare si
contribuie la educare unor calități morale ca,,hotă-
rîrea,curajul, încrederia in forțile proprii, precum și
a simțului echilibrului și a orientării în spațiul.
La grupa mică săriturile au în general un caracter
imitativ ,, ca vrăbiuțele, ca broasca s.a,,
Copiii pot sări în adîncime în înălțime sau în timpul de-
plasări sub diferite forme. O atenție deosebită trebuie
acordată aterizări, copiii sunt tentați să aterizeze pe
toată talpa sau chiar pe cîlcîie. De aceia trebuie
insistat ca aterizarea să se faca pe vrfuri, cu genunchii
îndoiți.
Regula unei sărituri corecte
Săritura presupune parcurgeria mai multora etape.
Elanul-este prima etapă a unei sărituri și reprezintă
mișcarile prin care se asigură obținerea vitezei de
realizare a săriturii, executată în direcția de sărit.
Trebuie să fie rapidă si energică.
Bătaia-este acțiunia prin care piciorul sau ambele
picioare împinge corpul în sus , prin întinderea
articulațiilor , se realizează o desprindere de sol.
Zborul-este faza cînd corpul se afla propulsat în aer.
Săritul cu coarda.

Săritura cu sacul joc distractiv


Săritura de pe loc-se realizează cu un elan energic ai
braților ce se balansează prin înainte-sus, apoi se
înpinge corpul în zbor pe verticală nu pe
orizontală ,,înalțime,adîncime sau în lungime,, iar
aterizarea elastică contactul cu pingeaua, în sprijin
ghemuit prin îndoeria genunchilor si gleznelor.
Săritura cu elan-cu deplasare alergare este ușoară,
iar la locul dinainte stabilite si chiar marcate printr-o
linie, se execută bătaia pe un picior, fară oprire și
executarea desprinderi corpului pe verticală sau ori-
zontală în funcție de tipul sărituri, apoi atrizarea
elastică prin flexarea genunchilor si gleznilor.
Săritura în înalțime pentru atingera unui obect
suspendat-în timpul zborului corpul este extins,
brațul întins spre obect care trebuie atins.
Atingerea obectului se va face cu ambele brațe,
pe rînd . Înălțimea obectului suspendat să fie la
aproximativ 10 cm. Înălțimei corpului cu mîna
întinsa în sus.
Jocuri pentru învățare / consolidare săriturii
Iepurașii la morcovii,,3-5 ani,,- pe sol se desnează
căsuța iepurașilor într-o parte a clasei, iar partea
opusă grădina cu morcovi. Lîngă grădină se află coșul
lui Azorel. Copiii care sunt iepurași ise la adunat
morcovii executînd sărituri specifece. Azorilă este
atent și încearca săi prindă . Iepurași
scapă dacă reușesc să intre în căsuța lor. Copiii nu au
voie sa alerge doar să sară ca iepurașii.
Vrăbiuța și pisica-copiii sunt vrăbiuțele vare stau în
copacii ,, stau pe bancuțile de gimnastică,,. La semn-
alul educatorului vrăbiuțele ciugulesc, copiii execută
o săritura în adincime de pe bancuțe , apoi cu
săritură cu picioarele apropiate pornesc spre locul de
unde ciugulesc. Un copil din grupă este pisica care
se apropie tiptil să prindă vrabiuța. Aceasta zboară
înapoi pe banca încercînd să nu fie prinsă.
Sunt multe jocuri ce ține de ,, / consolidare săriturii,,
Broscuța la concurs ,,5-7 ani,,
Parașutiștii ,,5-7ani,,
Atingerea clopoțăluluii ,,5-7 ani,,
Greșelii întilnite la copiii
Lipsa controlului asupra poziției picioarelor în
timpul zborului.
Executarea unui elan defectos sau chiar lipsa
elanului. Alergarea pentru elan se realizează cu
miscări de trunchi și brațe necordonic.
Aterizarea pe cîlcîe sau cu picioarele întinse.
 În predarea diferitor forme de săritură educă-
toarea trebue să acurde atenție în special însușirei
corecte a aterizarii pentru prevenirea eventualilor
acidentări, dar si celorlalte etape alese ale săriturii.
Educatoarea explică în timpul demonstrăției
poziția corectă a trunchiului, a braților si
picioarelor si corectează permanent execuția
copiilor pin comenzi cum ar fii,, du brațele
energic, îndoaie genunchii la aterizare, sprijen pe
brațe.

Vă mulțumesc pentru atenție .