Sunteți pe pagina 1din 39

TEMA 3.

Abordări conceptuale despre


întreprindere şi antreprenoriat.

 1. Abordări conceptuale despre întreprindere, firmă,


întreprinzâtor, antreprenor și antreprenoriat.
 2.Antreprenoriatul ca formă de organizare a activităţii
economice.
 3.Întreprinderea: scopul şi funcţiile sale.
 4.Clasificarea întreprinderilor după diferite criterii.
 Termeni-cheie: Antreprenor, întreprinzător, întreprindere,
antreprenoriat.
 

1
Obiective de referinţă

 Studentul va capabil:
 să definească conceptele: antreprenoriat, întreprindere,
antreprenor,persoană juridică, persoană fizică;
 să determine rolul întreprinderii în cadrul economiei naţionale;
 să argumenteze motivaţia activităţii antreprenoriale;
 să descrie tipuri şi forme de organizare a întreprinderilor;
 - să aprecieze activitatea antreprenorială în
Republica Moldova(în baza datelor breviarului
Moldova în cifre).

2
1. Abordări conceptuale despre întreprindere, firmă,
întreprinzâtor, antreprenor și antreprenoriat.

 Onform art.1. din legea 845.- Antreprenor poate fi:

     orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit  în drepturi,


în modul stabilit de prezenta Lege şi de alte acte legislative;
     orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
     un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se
constituie antreprenorul colectiv;
     orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale
principale şi cu legislaţia.
     Statul şi autorităţile administraţiei publice locale sînt antreprenori
speciali. Atribuţiile de antreprenor la întreprinderile de stat (municipale)
le execută managerul-şef de întreprindere pe baza contractului încheiat
cu acesta.

3
Întreprinderea

 Întreprinderea are dreptul de persoană juridică


sau de persoană fizică, în conformitate cu prezenta
Legea 845.
     Întreprinderea-persoană juridică şi
întreprinderea-persoană fizică au aceleaşi drepturi
şi obligaţii, cu excepţia răspunderii patrimoniale
pentru obligaţiile lor.
   Întreprinderea devine subiect de drept din
momentul înregistrării de stat.

4
Articolul 3. Întreprinderea
  Întreprinderea
     1. Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este
întreprinderea.
     2. Întreprinderea constituie un agent economic cu firmă (titulatură) proprie
înfiinţată de antreprenor în modul stabilit de legislaţie.
     3. Întreprinderea are dreptul de persoană juridică sau de persoană fizică, în
conformitate cu prezenta Lege.
     Întreprinderea-persoană juridică şi întreprinderea-persoană fizică au aceleaşi
drepturi şi obligaţii, cu excepţia răspunderii patrimoniale pentru obligaţiile lor.
     4. Întreprinderea devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat.
  5. Întreprinderile și întreprinzătorii nu sînt obligați să dețină și să aplice ștampila
proprie pe înscrisuri de orice natură. În cazul în care legislaţia prevede
necesitatea aplicării ştampilei întreprinderii sau întreprinzătorului, cerinţa se
consideră îndeplinită dacă înscrisul este semnat de persoana împuternicită de
întreprindere sau de către întreprinzător.

5
Firma.

 Peter Drucker - considera ca firma reprezinta "o masina de maximizat


forțele umane". 
      
 Firma este entitatea organizatorică şi tehnologică cea mai
reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi
munca socială
sunt puse în valoare prin intermediul firmelor care identifică nevo
ile societăii, antrenează forța de muncă şi tehnologii, iar pe de
altă parte realizează şi distribuie către membrii societății
produsele şi serviciile de care aceștea au nevoie.

 .

6
Întreprinzătorul și Antreprenorul
Întreprinzătorul- este o persoană fizică sau juridică care inițiază o
afacere, are o cotă parte ăn capitalul social a unei întreprinderi, își
asumă riscul într-o afacere, poartă
responsabilitate față de societate și angajați.
Antreprenorul - persoana fizică contractată sau deținătorul unui
permis de activitate care trebuie să corespundă următoarelor cerințe :
-studiile trebuie să corespundă cu genul de activitate,
-să fie capabil să utilizeze rațional resursele în procesul de producere,
-să fie recunoscut lider de colectiv,
- să-și asume responsabilitatea de rezultatele activității pe parcursul
contractului .(permisului)

7
Antreprenorul

 Antreprenorul este un actor principal și un simbol al


economiei de piață. Rolurile și contribuția antreprenorilor se
amplifică substanțial, simultan cu manifestarea lor pe plan
calitativ superior, ceea ce se reflectă în revoluția
antreprenorială actuală, care potrivit afirmațiilor a numeroși
specialiști, va ajunge la apogeu în secolul XXI,.
 În societățile dezvoltate, pentru a permite accesul noilor
domenii, multe universități dezvoltă adevărate incubatoare de
afaceri, care sunt puse la dispoziția antreprenorilor, pentru a
avea posibilitatea de a experimenta și verifica noile teorii de
business.
 lncubatorul de Inovare „lnventica USM”, 

8
2. Antreprenoriatul ca formă de organizare a
activităţii economice.
Adam Smit 1776 – Avuția Națiunii,- antreprenoriatul este
bazat pe dreptul de proprietate, iar antreprenorul
persoana care urmărește cererea pentru a se îmbogăți .

Teoria lui J. B. Say,în lucrarea sa “Tratat de economie


politică”-antreprenorul se află în centrul activității
economice și este cel mai important factor de producție,
deoarece aceasta combină toți ceilalți factori de
producție pentru a produce bunuri.
El introduce activitatea antreprenorului ca factor nou de
producție(neofactor).

9
Unele Teorii despre antreprinoriat

1.1934 – J. Schumpeter, menționează că antreprenorul


nu are necesitatea de a avea avere pentru a începe o
afacere, deoarece acesta trebuie să pună accentul pe
inovații.

2.1995 Piter Druker ne spune că antreprenorul


reprezintă crearea unei noi orgnizații fără a ține cont de
abilitate, dar făcînd în așa fel încît organizația să-și
susțină singur activitatea .

10
Wikipedia despre antreprenoriat

 Antreprenoriatul reprezintă un proces ce constă


în identificarea și urmărirea unei oportunități de
afaceri, în scopul valorificării acesteia.
 Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în
timpul monarhului francez Ludovic al XIV-lea care
obișnuia să afirme că „burghezii și meșteșugarii vor
deveni artizanii bogăției”

11
Antreprenoriatul  ca subiect de
discuție

 Antreprenoriatul ca subiect de discuție și analiză a fost


introdus de economiști în secolul al XVIII-lea și a
continuat să atragă interesul economiștilor în secolul al
XIX-lea.

12
Formele și tipologia antreprenoriatului
 Cele mai frecvente forme de antreprenoriat sau
muncă pe cont propriu sunt: formele de activitate
comercială cu licență sau forma companiilor
comerciale.
 Principala diferență între cele două forme este că un
comerciant (persoană fizică) face afaceri pe cont
propriu și are nevoie de autorizație comercială, în
timp ce o companie (persoană juridică) face afaceri
în contul companiei, adică pentru toți patronii săi.
 În acest caz va fi nevoie de autorizația comercială a
fondatorilor și de un contract legal încheiat între
aceștia.

13
Activități cu autorizație comercială

O activitate cu autorizație comercială este cea


mai simplă modalitate de a începe o afacere.
Trebuie solicitată o autorizție comercială care
să confere dreptul de a face afaceri într-un
anumit domeniu. Există diferite cerințe pentru
fiecare tip de activitate comercială (toate
necesită probitate):

14
Antreprenoriatul în forma
întreprinderilor comerciale.

 În cazul în care costurile de începere a afacerii sunt


mari, există posibilitatea ca mai mulțe persoane să
înființeze o societate comercială. Societăți
comerciale se pot constitui în una din următoarele
forme: societate în nume colectiv, societate în
comandită simplă, societate în comandită pe
acțiuni, societate pe acțiuni, societate cu
răspundere limitată.etc.

15
Cea mai frecventă formă de
societate comercială

 - este societatea cu răspundere limitată (SRL).


 Fiecare partener este obligat să facă o depunere de capital
de bază, din care vor putea fi plătite datoriile sau alte
angajamente financiare în cazul lichidării societății. Acesta
este motivul pentru care răspunderea este limitată:
societatea este răspunzătoare numai în limita capitalului de
bază.
 Partenerii încheie contractul de parteneriat care menționează,
printre altele, suma investită de către fiecare partener și
modul în care se va face distribuirea profitului comun. O
asemenea societate cu răspundere limitată poate fi de
asemenea înființată de către un singur partener.

16
Legea R.Moldova,cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi .nr.845.

Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a


producției ,executare a lucrărilor și prestare a
serviciilor,desfășurată de cetățeni și de asociațiile
acestora în mod independent,din proprie inițiativă,în
numele lor,pe riscul propriu și sub răspunderea lor
patrimonială, cu scopul de a-și asigura o sursă
permamentă de venituri.

17
Factorii de influență la dezvoltarea
antreprenoriatului.
Factori -  Factori de natură legislativ-normativă 
,demografici,politici,economici,psihologici,culturali:
-Structura populației și dinamicii acestuia în viitor;
-Nivelul învățămîntului general și antreprenorial;
-Politicii statului în domeniul susținerii antreprenoriatului;
-Atitudenia societății față de antreprenoriat;
-Nivelul de dezvoltare al infrastructurii;
 -Factori de ordin financiar și Factorii tehnologici;
-Existența unor persoane orientate spre crearea propriei
afaceri și asumarea riscului.

18
3.Întreprinderea :scopuri și funcțiile
sale.economic-o unitate
Întreprinderea - din punct de vedere
structurală de bază a unui sistem economic, care practică
activitatea de producere a bunurilor materiale,si cuprinde întregul
proces de creare a acestui bun ,distribuire și schimb.
Întreprinderea – din punct de vedere juridic,-un subiect economic
autnom,cu drept de persoană juridică, care are atribute respective
de agent economic independent în activitatea sa,cum ar fi:
-statut,rezedenție,adresă juridică,cod fiscal,
-este înregistrat cu nume,siglă,ștampilă,cont bancar

19
Definiții de întreprindere ca:
.

 Unitate economică,

 Unitate organizaţională,

 Unitate tehnico -productivă,

 Unitate socială.

20
Unitatea economică

 Unitatea economic -activitatea întreprinderii se


bazeaza pe legaturile dintre componentele ei,
asigurînd activitatea ei, iar activitaea
subdiviziunilor şi serviciilor e orientată
la realizarea obiectivelor comune ale
 întreprinderii, preocupată de îndeplinirea
funcţiilor şi realizarea obiectivelor.

21
Întreprinderea ca unitate economică
autonomă
 Întreprinderea ca unitate economică autonomă
are:
  Drept juridic de a întreţine relaţii de afaceri;
  Sistem de evidenţă şi dare de seama închis;
  Balanţă contabilă autonomă;
  Conturi de decontare în bănci;
  Poartă responsabilitate deplină p/u respctarea
obligaţiunilor asumate și de a intenta acţiuni celor
ce nu respectă condiţiile contractuale.
 
22
 Întreprinderea ca
unitate organizaţională.

 Unitate organizaţională presupune un statut de persoană


juridică la înfiinţare, denumire, sediu şi un obiect de
activitate bine determinat. 
 Întreprinderea are:-
O structură organizatorică;
Un colectiv unic de lucrători cu sarcini şi scopuri
comune;
Un organ unic de conducere.

23
 Întreprinderea ca Unitate tehnico-
productivă

 Unitatea tehnico- productivă
 - activitatea tuturor subdiviziunilor prodctive are
drept scop fabricarea şi comercializarea unei
producţii omogene privind procesul tehnologic şi
tipizarea utilajului.
 Unitatea socială întreprinderea este agentul principal
al relaţiilor  economice.

24
Întreprinderea-
 Reprezintă o organizaţie economică, care
 utiliziază rațional resursele, cu anumite
responsabilităţi, fapt care contribuie la
adoptarea unui sistem de gestiune adecvat;
•Are finalitate economică: satisfacerea necesităţilor
clienţilor şi obţinerea profitului;
  Dispune de autonomie de decizie-CE?CÎT? Si PENTRU
CINE? Va produce bunuri.

25
Rolul întreprinderii
 Rolul întreprinderii este dublu:- economic și social:
 Rolul economic - se manifesta prin:
-Atragerea şi combinarea rațională a factorilor de
producţie;
- Producerea de buniri şi servicii;
-Distribuţia veniturilor (angajaţilor salarii,statului
impozite, băncilor dobînzi şi comisioane, etc.)
-Rolul social - întreprinderea îşi manifestă un rol
specific faţă de angajaţi şi consumatori.
 

26
Funcțiile întreprinderii.
•1.De producere;
•2. De gestiune sau managerială,
•3. Financiar- contabilă;
•4. Cercetare-dezvoltare,
•5.Aprovizionare;
•6.Tehnică;
•7.De distribuire;
•8.Educativă;
•9.De personal.
•10.Comercială,

27
Factorii de influență asupra activității
întreprinderilor.
Mediul legal regulamentar, 
Mediul social,
Mediul politic,
Mediul ecologic,
Mediul cultural,
Mediul economic,
Mediul ştiinţific,
 Mediul tehnic.

28
Trăsăturile comune ale întreprinderilor
  Întreprinderile organizate în orice domeniu de activitate
au în comun câteva reguli şi anume:
 1.pentru a produce este nevoie să utilizeze rațional factorii
de producţie;
  2.factorii de producţie nu sunt inepuizabili şi trebuie
utilizaţi cât mai bine;
 3.pentru a supravieţui şi dezvolta, întreprinderea trebuie
să fie rentabilă;
 4.activitatea economică în ansamblu său trebuie condusă
bine.
 

29
4.Clasificarea întreprinderilor.

• 1.Din punct de vedere al domeniului de activitate:


• - industriale, agricole, bancare, de asigurare.
• 2.Din punct de vedere al formei de proprietate:
• -private, publice, mixte.
• 3.După dimensiuni:
• -micro-1-9 încadrați,
• Mici-9-49 încadrați,
• Miglocii 49-249 încadrați,
• Mari mai mulți de 249 încadrați.
30
Clasificări.

• 4.Din punct de vedere al statutului juridic:


• Individuaie,
• Societăți cu răspundere limitate(SRL),
• Societăți pe acțiuni(SA),
• Cooperative,
• Asociații de întreprinzători,
• Societăți în comandită,
• Gospodării țărănești.

31
Clasificări.

• 5.După volumul anual al vănzărilor și valooarea activelor:


1.Micro-volumul vînzărilor pînă la 3 mln.lei.
• -valoarea anuală a activelor-pînă la 3 mln.lei.
2.Mici-volumul anual al vînzărilor pînă la 25 mln.lei.
• -valoarea totală anuală de bilanț a activelor pînă la 25
mln.lei.
3.Mijjlocii –volumul anual al vînzărilor-50 mln.lei.
-valoarea a activelor-50 mln.lei
4.Mari –volumul mai mare de 50 mln.lei.
-valoarea activelor-mai mult de 50 mln.lei.

32
Analiza întreprinderilor în
R.Moldova.
La data de 1 ianuarie 2018

 La data de 1 ianuarie 20, Registrul de stat al persoanelor juridice conţinea informaţii despre
169,4 mii de companii, dintre care :
 -57,8% (97,9 mii) sunt societăţi cu răspundere limitată, -33,3% (56,5 mii) sunt întreprinderi
individuale,
 -2,6% (4,5 mii) sunt societăţi pe acţiuni,
 - 2,2% (3,8 mii) sunt cooperative,
 -1,1% (2 mii) sunt organizaţii nonprofit,
 -0,9% sunt întreprinderi de stat şi municipale.
 Aproximativ 53% dintre întreprinderile înregistrate activează în domeniul comerţului,
 -12% - în industria prelucrătoare,
 -6% - în agricultură,
 -5% - în domeniul transporturilor,
 -4% - în domeniul hotelier,
 câte 2% - în domeniul financiar şi al construcţiilor.
 ( acestea sunt datele publicate oficial la data de 21 iulie 2020)

33
Indicatorii principali privind activitatea întreprinderilor mici
şi mijlocii în anul
2020(https://statistica.gov.md/category.php?
l=ro&idc=368)
Profit (+), pierdere
Numărul de unităţi Numărul de personal Veniturile din vînzări (-) pînă la
impozitare
 
Ponderea în Ponderea în
Ponderea în total
mii unităţi total mii persoane total mil. lei mil. lei
întreprinderi, %
întreprinderi, % întreprinderi, %
Total întreprinderi mici
şi mijlocii * 57,2 98,6 316,8 60,1 150.112,1 39,3 9.050,9
din care:
întreprinderi mijlocii 1,4 2,3 99,4 18,9 48.304,7 12,7 2.830,7
întreprinderi mici 6,3 10,9 114,0 21,6 61.124,6 16,0 3.761,5
întreprinderi micro 49,6 85,4 103,5 19,6 40.682,8 10,7 2.458,7
Notă *
    a) întreprindere micro – întreprindere care are cel mult 9 salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 9 milioane de lei sau deţine
active totale de pînă la 9 milioane de lei; 
    b) întreprindere mică – întreprindere care are pînă la 49 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 25 de milioane de lei sau
deţine active totale de pînă la 25 de milioane de lei și nu este întreprindere micro;
c) întreprindere mijlocie – întreprindere care are pînă la 249 de salariaţi, realizează o cifră anuală de afaceri de pînă la 50 de milioane de lei
sau deţine active totale de pînă la 50 de milioane de lei șu nu este întreprindere micro sau mică.

34
Demografia întreprinderilor pe
tipuri de proprietate în 2019
Rata de
Numărul Rata Rata de Rata de Rata de
supraviețu
  întreprinderilo întreprinderilor creare, desființare supraviețui
ire 2
r active active, % % ,% re 1 an, %
ani, %
Total 35 686 72,4 14,7 25,4 46,8 40,5
Proprietatea
publică 625 92,3 1,8 12,8 50,0 51,9
Proprietatea
privată
(Republica
Moldova) 32 660 73,2 14,4 25,8 48,2 41,7
Proprietatea
mixtă (publică şi
privată) 33 82,5 0,0 21,2 0,0 0,0
Proprietatea
străină 1 503 61,3 26,2 22,7 32,3 27,5
Proprietatea
întreprinderilor
mixte 865 58,7 16,8 22,4 41,7 41,0

35
Întreprinderi după tipul de
activitate(https://statistica.gov.md/newsview.
php?l=ro&id=6853&idc=168)

Rata de Rata de
Numărul Rata Rata de Rata de
supraviețuir supraviețuir
  întreprinderilo întreprinderilo creare4,  desființare
e e
r active r active3, % % 5
, %
1 an6, %  2 ani7, %
Total 35 686 72,4 14,7 25,4 46,8 40,5
Industria extractivă 85 73,9 3,5 11,8 14,3 0,0
Industria
prelucrătoare 3 576 73,4 16,3 27,0 38,7 33,2
Producția și
furnizarea de
energie electrică și
termică, gaze, apă
caldă și aer
condiționat 61 57,0 29,5 13,1 11,1 11,1
Distribuția apei;
salubritate,
gestionarea
deșeurilor, activități
de decontaminare 4 10 78,7 12,0 8,8 29,6 53,5
Construcții 2 518 73,3 15,0 11,6 53,6 44,6
Comerț cu ridicata și
cu amănuntul;
întreținerea și
repararea
autovehiculelor și a
motocicletelor 15 261 74,5 12,5 37,5 49,7 41,3
Transport și
depozitare 2 344 77,9 12,8 17,3 51,8 52,7
Activități de cazare
și de alimentație
publica 1 540 74,1 22,5 25,4 45,6 34,4
Informații și
comunicații 1 720 68,8 18,7 15,8 55,2 51,4
Activități financiare
și de asigurări 846 74,1 22,2 10,3 32,1 44,2
Tranzacții imobiliare 2 558 59,4 13,2 4,8 26,7 22,8
Activități
profesionale,
științifice și tehnice 3 484 71,3 16,8 16,8 51,2 43,6
Activități de servicii
administrative și
activități de servicii
suport 1 283 71,1 19,1 11,8 49,0 46,3

36
Registrul de stat

 Conform Registrului de stat al unităților de drept privind


întreprinderile înregistrate în Republica Moldova, ținut de
Agenția Servicii Publice, în intervalul 22 aprilie - 7 mai curent
sunt create 455 entități noi din totalul celor 232331 de
întreprinderi incluse în Registru. În luna aprilie curent, în
Registrul respectiv erau la evidență 231876 întreprinderi.
Comparativ cu luna mai 2018, numărul acestora a crescut cu
5445. Totodată, în luna mai 2017, în Registru se regăseau
220023 de întreprinderi, iar în mai 2016 – 214407, numărul
acestora sporind, către luna mai 2019, cu 12308 și respectiv,
cu 17924.(https://monitorul.fisc.md/editorial/cate-intreprinderi-
sunt-inregistrate-in-moldova.html)

37
Unități de evaluare la tema 4.
1.Întreprinzătorul şi întreprinderea: motivaţii, funcţii şi tipologie.
a) Definiţi întreprinzătorul şi întreprinderea.
b) Clasificați întreprinderile şi analizaţi funcţiile acestora.
c) Apreciaţi rolul întreprinzătorului în economia contemporană
d) Identificați diferența dintre firmă și întreprindere, în funcție de rolul acestora în societatea contemporană
e) Determinați diferența dintre funcțiile antreprenorului și întreprinzătorului
f) Descrieți portretul unui antreprenor contemporan prosper.
2. Cum influenţează natura răspunderii asociaţilor, forma de societate cu răsepundere limitată ?
3. Dacă doriţi să vă constituiţi o firmă, pentru ce fel de formă organizatorico - juridică aţi opta ?
4. Arătaţi ce legătură există între activitatea de antreprenoriat şi bugetul de stat ? De ce există această
legătură ?
4.Teste pp.71-74., sursa .Maria Hămurau,Victoria Țăruș,Valeriu Capsîzu.Teorie
Economică.MICROECONOMIE 2013.

38
Bibliografie.
 1. VASILE TURCU DINA MARIA LUŢ, MICROECONOMIE -
MANUAL DE STUDIU INDIVIDUAL, EDITURA TIMIŞOARA,
2003 –pp.31-34.
 2 .Maria Hămurau,Victoria Țăruș,Valeriu Capsîzu.Teorie
Economică.MICROECONOMIE 2013, pp. 46 -58.
 WWW moodle USM.
 3.D.Moldovanu.Curs de teorie economică.
 4.Tomșa Aurelia.Teoria economică(pentru uzul studenților).
 5.Valeriu Umaneț.Economie politică.

39

S-ar putea să vă placă și