Sunteți pe pagina 1din 11

|  

  

 
 
á Termenul
de  (din latină latină:: humanitas =
omenie, umanitate) are două semnificaħii:
á doziħie filozofică care pune omul ĥi valorile
 
umane mai presus de orice, orientându-
orientându-se
în special asupra omului ca individ. Omul
constituie astfel valoarea supremă, este un
scop în sine ĥi nu un mijloc. Umanismul  
implică un devotament pentru căutarea
adevărului ĥi moralităħii prin mijloace
  
umane, în sprijinul intereselor umane. 
Axându--se pe capacitatea de
Axându
autodeterminare, umanismul respinge
validitatea justificărilor transcendentale cum
ar fi dependenħa de credinħă, supranaturalul
sau textele pretinse a fi revelaħii divine.
Umaniĥtii susħin moralitatea universală
bazată pe condiħia umană ca loc comun,
sugerând că soluħiile problemelor sociale ĥi
culturale umane nu pot fi provincialiste.
á Miĥcare spirituală care stă la
baza Renaĥterii
Renaĥterii,, apărută în Italia în secolul
al XIV-
XIV-lea ĥi care s-s-a extins în mod
progresiv în Europa apuseană până în
secolul al XVII-
XVII-lea. Ea este marcată de
reîntoarcerea la textele antichităħii greco-
greco-
romane, care servesc ca modele ale modului
de viaħă, de gândire ĥi de creaħie artistică.
|  
á ›el mai mare reprezentant al umanismului
românesc. A avut o formaţie enciclopedică cu
preocupări în diferite domenii: istoria, filozofia,
literatura, matematica, limbi orientale, muzica. ›a
om al renaşterii, Dimitrie ›antemir şi şi--a desfăsurat
activitatea într-
într-o epocă a înfloririi a culturii române.
A fost o personalitate multilaterală, care a realizat
prima sinteză a culturii naţionale, pregătind apariţia
iluminismului. Marea majoritate a operelor sale se
bazează pe o vastă documentaţie, folosind izvoare
străine în limbile germană, franceză, rusă, polonă,
turcă. Multe lucrări au fost elaborate iniţial în limba
latină.
á Referindu--se la locul şi importanta lui
Referindu
Dimitrie ›antemir în cultura românească, George
›ălinescu afirma: ›antemir este un Lorenzo Medici
al nostru,
nostru, Zoe D.Buşulenga: ›antemir a fixat un tip
de intelectual plurivalent. Nota originală pe care o
aduce ›antemir în epoca sa este cutezenta
intelectuală.
á ›a domnitor, în scurta sa domnie ›antemir
a dovedit vederi progresiste. A înlăturat vechile
funcţii boiereşti; i-
i-a scutit pe ţărani de o parte a din
dări; a obligat mănăstirile să plătească dări; a
urmărit formarea unui stat centralizat ,care să
limiteze puterea marilor boieri; a realizat a alianţă
antiotomană cu detru I., ţarul Rusiei. dentru
meritele sale ştiinţifice şi literare, Dimitrie ›antemir
a fost ales mebru al Academiei din Berlin.
 

 

 
G ñ
ñ 
 ññ
 
 ññ  ñ
  ñ  
    
    
  
     
 
   

ñ ñ
 ñ    

  
  
   
 
 
  
 

   
  
   
   
 

á › eşte ea ş
şi desc eşte ea cu otomane,
otomane, H 
veh

eh 
   e, V  ›s 
  e,
› e , E
ee ee ›  ş e
B 
e . Î › eş e e ş es eş e e 

 e D e › e f e s  pe 
  ş e ă ee e  es ă e
s ; ss ă sp psb ă pp sp e e ş
e be e . L e fs să ş pb ă î
egeă, f eă, ge ă ş p e  ă
 ă î    
e s e
[ 
  
 
 
a 
    
 
 
    
    
! " 
# $% $ " 
a %""! #  #& 
  ! 
& %   ! $ 
% & "# ! ' 
! ' 
         
        
    
|es e e M 
e
A › ntem tă ă suntem u m ş unu pp ,
 e e t 
z ţe ş utu ă să.
› ntem nu ze ză st mân e
st t pp e,  nteg e în st 
un
e s ă. Sp e eseb e e n , e
u s s num esp e m 
en, › ntem
s e esp e tt mân m e nen în
|es e e M 
e. A fst s să n e e e
A eme n Be n; fst s să nţ în
 tnă, p t usă în mână; este p m
u e ştnţfă mâne să în e ut u
îne ă să efne să n 
 u t te
pp uu mân p nt e ee te pp e,
n 
 u t te st ă m te ă ş sp tu ă;
este mng fe e p ezntă mpex ş
mpet M 
e îneputu seuu 
XVII--e . Lu e e în p mu ân un
XVII
înţees ştnţf, pent u ă ne ă nf m ţ
p eţ se esp e g nz e s ă, ptă,
utu ă M 
e, st , geg f ,
etng f ş enm e. Lu e e un
înţees te pent u ă e up n e eemente
e exp m e tstă: eptete, mp ţ,
es e , p t ete
á . P e ge
|es e e M 
e
e 
á ›up n e n m ţ esp e numee M 
e, h ee
en, een esp e 
e ese u | ş
 ; şez e e ; mee e ee, munţ,
e u e, âmpe  e, 
eze pee,
e e › n ,bţe subsuu: u ,
e ş s e, pe ; un b ş
 ; nu u e ş â u e; u u e e âu, 
âz;
p u e în nse.
á › n em se p es e m mu sup ›e uu, e n u- n u-ne es e e ş nţ
es u , e up n e ş â e
m n s e. As e
â u ›e uu se în ţ
 un u n ş es e pe e zpez
esne. |e pe ume mun eu un pâ âu b se
s eş e pes e s âne b up e.

á 2. P e p 
á ›up n e  nz e p ş mns 
 ţ . Am n m esp e:
 m e s ; însun e ş m z e mn ; nu be eş ; s e
m 
ene s ş n u  e; ee M 
e; 
nu mnes; bu u p 
u ; beu e u e mne s.
á 3. P e u u 
á Am n m ţ n e es n e esp e u m 
enes, esp e u
n e e 
înepu u s neş p s
ne. › n em
 beş e esp e e m 
en ,
esp e mns , bse ş p eţ. V beş e esp e u mânes, esp e ju e
ppu e, înm mân , be u.

á › 
á Gucrarea cuprinde idei progresiste, democratice vorbind de exemplu despre transformarea
răzeşilor în ţărani, prin contopirea pământurilor de către marii boieri. Ga sfârşitul lucrării ›antemir
anexează prima artă a Moldovei
 
† Este o operă barocă, greu de introdus într-
. Istoria ieroglifică într-o specie literară. Astfel ea a fost
considerată roman politic de aventuri, carte de memorii, jurnal, pamflet. Este primul roman
românesc. Modalitatea esentială folosită de autor este alegoria.
† |  
 
 

† ›antemir foloseşte cu un scop defensiv, pentru a putea vorbi liber, în voie despre evenimente şi
personalităţi contemporane
† atribuind figure animaliere groteşti duşmanilor săi, ›antemir încearcă o revansă măcar pe plan
spiritual, prin scris
† un cărturar deosebit era firesc să aleagă o modalitate originală de exprimare
† 


 

† are o valoare documentară, istorică pentru că ne ofera informaţii valoroase despre Moldova, Ţara
Românească, ›urtea Otomană, răscoalele ţărăneşti pentru obţinerea tronului (rivalitatea dintre
familiile domnitoare Brâncoveanu şi ›antemir)
† lucrarea are şi o valoare autobiografică, pentru că Dimitrie ›antemir, povestind despre alţii, el
povesteşte despre sine; asistăm astfel la drama unui om, care a cunoscut puterea, avea dreptul la
ea şi i s-
s-a luat pe nedrept; din acest punct de vedere, opera este modernă, exprimând sentimentul
de înstrăinare, de însingurare şi de imposibilitate de a comunica cu ceilalţi
† are şi o valoare literară artistică
† Dimitrie ›antemir cultiva un epic enciclopedic de natură digresivă; întâlnim astfel digresiuni
epistolare, oratorice; întâlnim frumoase descrieri de natură, de exemplu descrierea Nilului, sau
descrieri alegorice, descrierea ›urţii Otomane.
† Portretele sunt realizate prin exagerare în sens pozitiv şi negativ. Personajele sunt definite
complex, prin portret fizic, prin fapte, prin dialog şi monolog, prin discursuri.
† O foarte frumoasă pagină este lamentaţia inorogului.
† u  
† într-o singură specie, Ô
  reprezintă un
Operă literară greu de încadrat într-
moment important în apariţia romanului românesc. Autorul eliberează de modele religioase şi
cronicăresti şi prin subiectivitatea şi imaginatia sa realizează prima operă literară propriu-
propriu-zisă.
† un ceea ce priveste limbajul lui, Dimitrie ›antemir contribuie substantial la îmbogăţirea
limbii române. El foloseşte fondul vechi românesc, dar împrumută ± când este necesar limbile latină
şi greacă.
† Fraza sa este amplă, arborescentă, cu verbul la sfârsit, după tipar latin. ›ând scapă sub
influenţa acestui model, povestirea sa este simplă, vioaie, antrenantă.
† Prin contributia lui ›antemir se pun bazele unor specii literare ca fabula, elegia, romanul
alegoric, pamfletul politic. ›antemir este primul scriitor satiric în literatura română. un opera sa
întâlnim ironia, satira, invectiva şi pamfletul. Este autorul primei lucrări româneşti.
† ›antemir este şi primul orientalist român prin două lucrări: ^ 
  
 
şi


  
.
. Ilustrează cel mai bine perioada veche de  
 .

 .
|  

    
 
 
 
 

|   
  
  
 |