Sunteți pe pagina 1din 22

Strategii în afaceri și infrastructuri informatice suport

Titular curs și seminar: Conf. dr. ing. Cătălina – Monica ALEXE

Sistemul de evaluare 2C + 2S Verificare

• participare curs – 20%


• proiect de echipă (predare în săpt. a 13-a) – 40%
• temă de casă (cercetare bibliografică pe echipe de 5 studenți, cu
predare în săpt. a 10-a) – 20%
• verificare (întrebări tip grilă în săpt. a 14-a) – 20%

1
Ghid de proiect
Analiza contextului organizațional al firmei ………….

Capitolul 1. Prezentarea organizației ………………

1.1. Scurt istoric și domeniu de activitate (ramura în care activează)

1.2. Descrierea bunurilor materiale și/sau serviciilor

1.3. Clienți, furnizori

1.4. Resursele organizației


1.4.1. Evoluția indicatorilor financiari în ultimii 3 ani (solvabilitate, lichiditate, profitabilitate,
privind activitatea)
1.4.2. Evoluția resursei umane în ultimii 3 ani (număr, vârstă, vechime, studii, pregătire
profesională)

1.4.3. Resurse fizice (amenajări, utilaje, echipamente, instalații etc. și gradul lor de uzură)

1.4.4. Resurse organizaționale 2


Ghid de proiect
Analiza contextului organizațional al firmei ………….

1.4.4. Resurse organizaționale

 sisteme de management existente în organizație, de exemplu: sistem de management al calității, al mediului, al


siguranței și securității ocupaționale, al siguranței informaționale, privind managementul organizațiilor educaționale
etc., se poate consulta site-ul www.iso.org pentru identificarea corectă a standardelor ISO aplicate în firmă;

 existența programelor de formare a personalului de execuție și de conducere;

 analiza structurii de organizare cu introducerea organigramei companiei;

 existența programelor informatice care eficientizează activitățile organizației pe diversele arii funcționale:
marketing, RDI, producție (PRIMAVERA, KATIA), comercial, financiar-contabil (CIEL), HR, de exemplu, CRM
pentru managementul relației cu clientul, SCM pentru managementul lanțului de aprovizionare, SAP, ERP etc.

1.5. Analiza resurselor organizației (Metoda VRIO, Metoda VRIN)


Concluzii: Identificare puncte tari și puncte slabe 3
Ghid de proiect
Analiza contextului organizațional al firmei ………….

Capitolul 2. Analiza mediului extern

2.1. Analiza mediului general (Analiza PESTE)

2.1.1 Analiza factorilor politico - legislativi

2.1.2 Analiza factorilor economici

2.1.3 Analiza factorilor socio - culturali și demografici

2.1.4 Analiza factorilor tehnologici

2.1.5 Analiza factorilor ecologici

Concluziile analizei PESTE: Identificare oportunități și amenințări rezultate din combinarea tendințelor
manifestate ale factorilor
4
Ghid de proiect
Analiza contextului organizațional al firmei ………….

Capitolul 2. Analiza mediului extern


2.2. Analiza mediului competițional (Modelul Porter)
2.2.1 Pericolul noilor intrați
2.2.2 Rivalitatea/concurența
2.2.3 Produsele de substituție
2.2.4 Puterea de negociere a furnizorilor
2.2.5 Puterea de negociere a cumpărătorilor
2.2.6 Diagrama grupurilor strategice cu evidențierea poziției firmei alese
Concluziile analizei mediului competițional: Identificare factori de succes
2.3. Ciclul de viață al ramurii

5
Ghid de proiect
Analiza contextului organizațional al firmei ………….

Capitolul 3. Atractivitatea ramurii

Capitolul 4. Identificarea variantelor strategice cu modelul TOWS


Prezentarea competențelor distinctive ale organizației și avantajele sale concurențiale cu argumentarea lor
Concluzii

Anexe
Bibliografie
Proiectul trebuie predat în săptămâna a 13-a.

6
Teme de casă (se lucrează pe echipe de 5 studenți)
Cerințe:
- raport de max. 10 pagini în care să fie prezentate, în mod structurat, informațiile găsite cu precizarea
surselor bibliografice;
- 5 articole științifice apărute din ultimii 3 ani (2019-2021) se descarcă și se anexează raportului;

- să se evidențieze clar punctul de vedere al studenților (menționând În opinia noastră .....) și punctele de
vedere ale specialiștilor (comentariul între ghilimele, urmat de precizarea surselor de studiu);

- accesați Baze de Date Internaționale, precum: Elsevier, Springerlink, Scopus, IEEE Xplore, Science direct,
Wiley, Emerald, Google Scholar, Engineering Village, ACM,

- pentru fiecare sursă bibliografică se specifică: autorul, titlul articolului științific, publicația în care a
apărut, data apariției articolului și link-ul;
- o temă poate fi aleasă de maxim o echipă.

7
Teme de casă (continuare)
1. Identificați greșeli majore cu caracter repetitiv în declarațiile de misiune ale firmelor - 10 exemple comentate.

2. Identificați cauze de eșec ale falimentelor unor firme care funcționează în cadrul unor industrii (particularizare pe o
anumită industrie, de exemplu: industria energetică, industria auto etc.).

3. Identificați factorii care asigură succesul unor firme care funcționează în cadrul unor industrii (particularizare pe o
anumită industrie).

4. Comentați modul în care valorile unei firme sunt transpuse în practică.

5. Comentați strategiile principale ale firmelor din domeniul telecomunicațiilor.

6. Prezentați și comentați strategiile folosite de companiile Dacia și Ford în România.

7. Impactul greșelilor la nivel strategic asupra rezultatelor firmelor (de exemplu: Kodak, Panasonic, Nokia etc.).

8. Construiți harta grupurilor strategice pentru firmele dintr-o anumită industrie.

9. Implicații ale creării unor structuri organizaționale corespunzătoare strategiei.


8
Teme de casă (continuare)
10. Identificați strategii de reducere a costurilor aplicate de întreprinderile mici, mijlocii și mari – prezentare
comparativă.

11. Implementarea reușită a strategiei la companii din anumite industrii – exemple.

12. Prezentați un caz de abatere de la etică în afaceri și analizați consecințele generate pentru organizație și societate în
ansamblul său.

13. Strategia oceanului albastru aplicată de diverse organizații – exemple.

14. Decalajul dintre strategie și performanță – cauze frecvente și măsuri de remediere.

15. Prezentați modul în care strategia de responsabilitate socială contribuie la successul organizației în piață.

9
Capitolul 1. Management strategic: concept, necesitate, proces

1.1 Evoluția conceptelor strategie și management strategic

1.2 Necesitatea managementului strategic

1.3 Procesul managementului strategic

10
Definițiile managementului strategic

• Leslie Rue: "Managementul strategic este procesul prin care managerii determină direcția și rezultatele
organizației pe termen lung asigurând o formulare potrivită, o implementare adecvată și evaluarea
continuă a strategiilor."

• Thompson & Strickland: "Managementul strategic este procesul prin care managerii stabilesc domenii și
obiective organizaționale pe termen lung, dezvoltă strategii pentru obținerea obiectivelor în funcție de
circumstanțele interne și externe și acționează pentru realizarea planului."

• Gamble, Peteraf & Thompson: "Evidențierea acelor aspecte de care managementul trebuie să se
îngrijească și care trebuie să fie prioritare pentru adoptarea de decizii care să îmbunătățească
performanța organizației și perspectivele afacerii."

11
Strategia
 "determinarea scopurilor și obiectivelor pe termen lung ale unei organizații și alocarea resurselor
necesare pentru a le atinge" (Chandler, 1962);

 "un model sau plan care integrează într-un tot coerent scopurile majore ale organizației, politicile și
etapele acțiunii" (Quinn, 1980);

 "calea prin care se realizează obiectivele organizației" (Hatten & Hatten, 1988);

 "crearea unei poziții unice și valoroase, care implică o gamă diferită de activități″ (Porter,1996);

Poziția strategică derivă din trei surse distincte (Porter, 1996):


- satisfacerea unui număr limitat de nevoi, pentru mulți clienți (de exp. Petrom),
- satisfacerea unor necesități variate ale unui număr limitat de clienți,
- satisfacerea unor nevoi limitate, ale multor clienți, pe o piață limitată,

12
Strategia

 "asumarea de compromisuri: trebuie stabilit ce anume nu se va face. Unele activități competitive sunt
incompatibile, deci câștigurile dintr-un domeniu pot fi obținute doar renunțând la câștigurile din alt
domeniu″ (Porter,1996);

 "crearea de sinergie între activitățile unei companii. Sinergia se referă la modul în care activitățile unei
companii interacționează și se consolidează reciproc″ (Porter,1996);

 "crearea unei valori superioare pentru clienți, prin determinarea modului în care capabilitățile și
resursele organizației vor fi utilizate pentru asigurarea valorii dorite de clienți" (Gamble, Peteraf,
Thompson, 2017).

Strategia = calea generală de realizare a obiectivelor organizaționale (acțiuni + resurse)

13
Avantajul competițional durabil

 O poziție competitivă unică pentru companie

 Activități personalizate în funcție de strategie

 Compromisuri și alegeri clare față de concurenți

 Avantajul competitiv se datorează sinergiei dintre activități

 Durabilitatea se datorează sistemului de activități

 Eficacitate operațională inerentă (Porter, 1996)

14
1.2 Necesitatea managementului strategic

• Managementul strategic (MS) este necesar oricărei organizații economice pentru că este
acel proces managerial prin care organizația identifică şi găseşte rezolvări problemelor
provocate de schimbările de mediu.

• Rolul managementului strategic constă în dezvoltarea unui proces de management care


să conducă la un astfel de proces de coordonare care să dea posibilitatea organizației să
funcționeze în acord cu schimbările de mediu.

• Managementul operațional este acel proces managerial care se dezvoltă și se


implementează pentru a identifica și rezolva probleme din interiorul organizației. Rolul
unui astfel de proces este de fapt, ținerea sub control a funcționării organizației în acord
cu planul strategic.

15
Întrebările critice și componentele unui proces de management strategic

1) Care este azi afacerea noastră?


Răspunsul la această întrebare trebuie să aibă trei componente:
CE? → produs (bun material și/sau serviciu),
CINE? → client,
CUM? → competență specifică

2) Care va fi afacerea noastră? Ce vom face de azi înainte, dar pe termen lung?
Trebuie să găsim răspunsuri la aceleași trei întrebări: CE?, CINE?, CUM?

3) Cum putem s-o facem?

16
Componentele critice ale unui plan strategic

1) Definirea afacerilor și a misiunii organizației;

2) Stabilirea obiectivelor strategice (a obiectivelor pe termen lung);

3) Dezvoltarea strategiilor necesare realizării obiectivelor strategice;

4) Determinarea modului de implementare a planului strategic;

5) Evaluarea rezultatelor și adoptarea corecțiilor.

17
Importanța managementului strategic

a) Top managementul organizației elaborează o viziune asupra poziției pe care o va căpăta


organizația într-un viitor mai îndepărtat, dar și a posibilităților de a obține acea poziție;

b) Implică analiza detaliată a mediului extern al organizației cu scopul de a evidenția atât


oportunitățile cât și amenințările generate de mediul extern, iar pe de altă parte,
managerii au posibilitatea de a cunoaște mai bine forțele competiției;

c) Corelare mai bună a întregului ansamblu de decizii manageriale, corelare care se poate
face mai bine atât pe verticala, cât și pe orizontala organizației;

18
Importanța managementului strategic

d) Managerii sunt chemați să fie proactivi și nu doar să ia decizii reactive (corective);

e) Simpla parcurgere a procesului de management strategic generează beneficii;

f) Întărește comunicarea prin dialog și participare, prin implicarea managerilor și


angajaților la obținerea succesului organizației.

19
1.3 Procesul de management strategic

1. Evaluarea și analiza condițiilor în care urmează organizația să-și desfășoare procesele (Analiză strategică)
Cuprinde două faze:
a. evaluarea mediului extern
b. cunoașterea potențialului organizației, capabilitatea ei de a acționa în viitor, care poartă numele de
analiză internă

Formularea concluziei Analizei strategice


- Care va fi afacerea? sau - Se poate stabili misiunea organizației?
 Menținerea sau reconsiderarea misiunii organizației
 Stabilirea obiectivelor strategice

20
1.3 Procesul de management strategic

2. Determinarea strategiilor (aprecierea acțiunilor viitoare)

Dezvoltarea unui plan strategic care presupune atingerea obiectivelor pe termen lung cere dezvoltarea unui
ansamblu de strategii ale întregii organizații.

Obiectivele strategice reprezintă ținte, scopuri, țeluri ale întregii organizații și sunt de fapt obiective globale.

Această etapă cuprinde două faze:


a. strategii organizaționale
b. strategii competiționale

Selectarea variantelor strategice.

21
1.3 Procesul de management strategic
3. Implementarea planului strategic presupune:

- Elaborarea strategiilor funcționale


Strategiile funcționale sunt strategii stabilite la nivelul ariilor funcționale ale
organizației (a se vedea mecanismul de derivare a obiectivelor).

- Realizarea schimbărilor organizaționale: adaptare structurală, adaptarea stilului


de conducere, adaptarea motivării, adaptarea controlului
Schimbările organizaționale reprezintă efectul dezvoltării celorlalte funcții ale
managementului.
 
4. Evaluarea rezultatelor și ajustarea planului

Ajustarea planului strategic presupune ajustarea obiectivelor strategice.

22

S-ar putea să vă placă și