Sunteți pe pagina 1din 14

USM

Faculta tea de Drept


Departa mentul Drept Public
Tema 12: Caracteristica generală a răspunderii în dreptul administra tiv

Chișinău, 2020
Unități de conținut
1

1. Definiţia şi trăsăturile răspunderii


în dreptul administrativ.
2.Formele răspunderii în dreptul
administrativ.
Obiectivele de referință
1

◈ să definească răspunderea juridică în dreptul


administrativ şi procedura administrativă
relevantă;
◈ să aprecieze specificul răspunderii juridice în
dreptul administrativ.
I. Definiţia şi trăsăturile răspunderii în drept
1 administrativ.
Răspunderea în dreptul
administrativ constituie o formă a
răspunderii juridice care intervine atunci
când, încălcându-se normele dreptului
administrativ, s-a săvârșit o abatere
ilegală.
I. Definiţia şi trăsăturile răspunderii în drept
1 administrativ.
În doctrină des este utilizat conceptul de răspundere
administrativă care constituie o formă a răspunderii juridice ce
intervine atunci când, încălcându-se normele dreptului
administrativ, s-a săvârșit o abatere administrativă.
În acest caz ca forme a răspunderii administrative apar:
răspunderea administrativ – disciplinară, răspunderea
administrativ – contravențională, răspunderea administrativ –
patrimonială.
Însă acest concept doctrinal nu are suport în cadrul legislației
în vigoare a Republicii Moldova.
Trăsăturile răspunderii în dreptul
1
administrativ:
- se aplică atât pe cale judiciară, cât și pe cale
extrajudiciară;
- sancțiunile aplicabile pentru săvârșirea abaterilor de
natură administrativă nu sunt atât de aspre ca
sancțiunile penale și nu atrag consecințe atât de dure ca
în cazul răspunderii penale;
- abaterea administrativă poate avea ca subiect activ;
atât o persoană fizică, cât și o persoană juridică;
Trăsăturile răspunderii în dreptul
1 administrativ:
- spre deosebire de alte forme de răspundere juridică,
cunoscute încă în perioada antică, răspunderea
administrativă este relativ tânără;
- abaterea în dreptul administrativ are un grad de pericol
social mai redus decât infracțiunea;
- temeiul juridic ce dă naștere răspunderii în dreptul
administrativ este fapta ilicită care aduce atingere
procesului de administrare și care nu întotdeauna constituie
o contravenție.
II. Formele răspunderii în drept
1 administrativ.

1. Răspunderea disciplinară
2. Răspunderea contravențională
3. Răspunderea patrimonială/materială
Răspunderea disciplinară
1
 Intervine ca urmare a săvârșirii abaterii disciplinare.
 Ea presupune încălcarea cu vinovăție de către funcționarul,
demnitarul sau altă persoană din autoritatea publică a
îndatoririlor corespunzătoare funcției pe care o deține și a
normelor de conduita profesională și cariera prevăzute de
lege sau conform legii (de exemplu prevăzute de art. 57 din
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului
public, nr.158-XVI din 4 iulie 2008).
Elementele constitutive ale abaterii
1 disciplinare
Subiectul abaterii și al răspunderii disciplinare este
întotdeauna funcționarul și demnitarul public, alte persoane
similare (de exemplu cu statut special (militari, polițiști), adică
persoana fizică care este numită, în condițiile legi, într-o funcție
publică, de demnitate publică sau de interes public (incluzându-i
și pe funcționarii publici delegați sau transferați temporar);
Obiectul abaterii disciplinare îl constituie raporturile sociale
lezate prin acțiunea sau inacțiunea ilegală, aceasta rezultând din
conținutul normei juridice care prevede abaterea disciplinară și
sancțiunea aplicabilă în cazul încălcării ei.
Elementele constitutive ale abaterii
1 disciplinare
Latura subiectivă definește vinovăția subiectului
(atitudinea psihică a acestuia față de abatere), fie că se
prezintă sub forma intenției directe sau indirecte, fie sub
forma de imprudență (sine încredere sau neglijență);
◈ Latura obiectivă reprezintă fapta ilegală și are un
caracter legal descriptiv, în sensul că, pentru fiecare tip de
fapta considerată abatere disciplinară, legea precizează,
descrie, explică acțiunile sau inacțiunile apreciate ca fiind
abateri, precum și elementele circumstanțiale de timp și de
loc ale săvârșirii acestor fapte.
Răspunderea contravențională
1 Intervine în cazul săvârșirii unei contravenții. Subiecţii răspunderii
contravenţionale sunt un cerc larg de persoane fizice sau juridice (cu excepţia
autorităţilor publice), inclusiv persoane cu funcţii de răspundere atât din
organizaţiile statale, cât şi din structurile private.
Sancţiunile contravenţionale sunt diverse având atât caracter moral, cât şi
caracter material, inclusiv cu elemente restrictive în privinţa anumitor
activități (de la avertisment - până la privarea de dreptul de a desfăşura o
anumită activitate sau arestul contravențional). Această formă de răspundere
este reglementată, în temei, de prevederile Codului contravenţional al
Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24 octombrie 2008.
Ea este o formă importantă de răspundere juridică aplicată în dreptul
administrativ.
Răspunderea patrimonială/materială
Are ca temei cauzarea unui prejudiciu material:
1
1)fie unui cetățean sau altei persoane terțe – răspundere patrimonială;
2)fie autorităţii publice sau altei organizații statale (unui serviciu public)
– răspundere materială Această a doua formă de răspundere este mai puțin
reglementată de dreptul administrativ fiind preluată din dreptul muncii. În
calitate de subiecți ai răspunderii materiale apar funcționarii care, cu
vinovăție, au cauzat un prejudiciu autorității publice (serviciului public).
Sancţiunea constă în repararea prejudiciului real direct şi poate fi răspundere
limitată sau răspundere materială deplină - în cazurile prevăzute de lege.
Răspunderea materială limitată poate fi aplicată în mod administrativ
(extrajudiciar) prin ordinul conducerii autorității publice, pe când răspunderea
materială deplină se aplică pe cale judecătorească.
Răspunderea patrimonială/materială
1 Prima formă de răspundere (răspunderea patrimonială) are ca temei
cauzarea unui prejudiciu material unei persoane terțe.
⬩Această formă de răspundere este reglementată de legislația civilă, deși
ar fi trebuit să fie reglementată de dreptul public (drept administrativ), fiind
aplicată conform procedurii de contencios administrativ, iar uneori conform
procedurii civile. În calitate de subiecți ai răspunderii patrimoniale apare deja
autoritate publică, iar solidar poate fi atras și funcționarul sau demnitarul.
Astfel prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ilegal sau nesoluţionarea în
termen legal a unei cereri de către o autoritate publică sau de către o persoană
cu funcţie de răspundere din cadrul ei se repară integral de autoritatea publică.
Persoana cu funcţie de răspundere va răspunde solidar în cazul intenţiei sau
culpei grave. Persoanele fizice au dreptul să ceară repararea prejudiciului
moral cauzat prin acţiunile respective (art. 2006 din Codul civil al Republicii
Moldova).

S-ar putea să vă placă și