Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

FACULTATEA DE MECANICĂ
DEP. DE INGINERIA ŞI MANAGEMENTUL SISTEMELOR TEHNOLOGICE
DROBETA TURNU-SEVERIN

SPECIALIZAREA MANAGEMENTUL SISTEMELOR LOGISTICE

Elemente de logistica fabricatiei la un producator de structuri metalice

Conducator :
Conf.dr.ing.Savu Dănuţ
Masterand:
Ing. Peptan Ionel Sevastian

DROBETA TURNU-SEVERIN
2017
Cuprins

Capitolul 1
1.1. Conceptul de aprovizionare
1.2.Organizarea structurală a activităţilor de aprovizionare
1.3. Formele de aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice
Capitolul 2
2.1. Aprovizionarea cu materie primă și materiale la un atelier de lacatuserie
2.2. Referatul de necesitate
2.3. Factura fiscală
2.4. Sosirea mărfii
Capitolul 3
3.1. Concluzii

1/13/22 2
1.1 Conceptul de aprovizionare
Aprovizionarea este una din actvităţile componente ale funcţiei comerciale prin
intermediul căreia întreprinderea intră în relaţii economice cu alte societăţi
comerciale. Prin aprovizionare, activitate foarte complexă care presupune un
laborios proces decizional, înţelegem orice acţiune care are drept scop procurarea
de bunuri şi servicii necesare desfăşurării proceselor de producţie, prestării
serviciilor şi desfacerii mărfurilor către populaţie.

Aprovizionarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se asigură


elementele necesare desfăşurării unei activităţi care să aducă un profit cât mai
mare firmelor.

Procesul de aprovizionare comportă ca o primă etapă stabilirea nevoilor ce


trebuie satisfăcute şi a produselor ce urmează a fi achiziţionate.

Planificarea necesarului de aprovizionat se face în funcţie de cererile celorlaltor


activităţi ale organizaţiei, şi în primul rând, ale celei de producţie.

1/13/22 3
1.2.Organizarea structurală a activităţilor de aprovizionare

Pentru desfăşurarea normală a proceselor de aprovizionare sunt constituite


compartimente de specialitate sub formă de divizii, departamente, servicii, birouri
în funcţie de volumul şi profilul de activitate, forma de organizare şi mărimea
firmei.
Principalele atribuţii ale compartimentului de aprovizionare constau în:
- culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiilor privind situaţia activităţii
economice.
- colaborarea cu compartimentele de cercetare – dezvoltare şi de producţie .
- procurarea propriu-zisă a tuturor materialelor necesare potrivit planurilor şi
programelor stabilite.
- urmărirea aprovizionării efectuate şi ţinerea evidenţei materialelor
aprovizionate

1/13/22 4
1.3. Formele de aprovizionare materială şi cu echipamente tehnice.

Formele de aprovizionare care pot fi folosite de unităţile consumatoare de


resurse materiale sunt:
• Aprovizionarea directă de la producători – furnizori

• Aprovizionarea prin unităţi specializate în comercializarea de materiale şi


produse în sistem en gros, care îmbracă trei variante:

• Aprovizionarea prin tranzit organizat;


• Aprovizionarea prin tranzit achitat;
• Aprovizionarea de la depozitul angrosistului.

1/13/22 5
2.1. Aprovizionarea cu materie primă și materiale la un atelier de
lacatuserie.

Orice achiziție făcută în cadrul unei firme se justifică în primul rând prin
documente primare. De la aşa-numitele documente primare (ex. factură, chitanţă)
şi până la registrele de contabilitate (ex. registru jurnal, registru inventar) putem
vorbi despre următoarele motive ale reconsiderării rolului conferit documentelor
justificative:
a) acestea oferă posibilitatea verificării corectitudinii înregistrărilor contabile
din punct de vederea al valorilor înscrise, conturilor utilizate sau perioadei de
înregistrare;
b) sunt o sursă informaţională referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin
părţilor ca urmare a tranzacţiilor efectuate;
c) lipsa unor documente justificative ilustrează fie înregistrarea unor tranzacţii
neautorizate, fie „întreruperi” ale circuitului acestor documente între părţile
implicate.
În continuarea capitolului de faţă ne vom opri doar la câteva documente
primare, reprezentative pentru o entitate patrimonială de tipul atelierului de
lacatuserie.

1/13/22 6
2.2. Referatul de necesitate

Pentru achiziționarea unor materii prime și materiale necesare pentru realizarea


produsului poarta acces pietonal se întocmește un referat de necesitate. În acest
referat sunt cuprinse toate materialele necesare și neexistente în stoc.

O dată întocmit, referatul este transmis Directorului / Administratorului / Poziției


Decizionale, pentru aprobare. În cazul unei structuri mai dezvoltate, referatul este
vizat de Șeful Producției / Directorul Tehnic / Directorul Economic și aprobat de
către Directorul General.
Aprobarea referatului este urmată de începerea procesului de achiziție, în cazul
atelierului de lacatuserie sau de către întocmirea unei comenzi către Serviciul /
Compartimentul / Biroul Achiziții / Comercial. În baza acestei comenzi se începe
achiziția propriu-zisă.

1/13/22 7
2.3 Factura fiscală
Factura fiscală reprezintă un document justificativ ce însoţeşte vânzarea unor bunuri,
executarea unor lucrări sau prestarea de servicii în favoarea terţilor.
Factura se întocmeşte în trei exemplare al căror circuit se prezintă astfel:
- exemplarul 1 – de culoare albastră
- exemplarul 2 – de culoare roşie
- exemplarul 3 – de culoare verde

Societatea A Vânzare bunuri, executare lucrări, Societatea B


(Furnizor) prestări servicii (Client)

1 Compartiment
2 aprovizionare

3
Compartiment
financiar-
Compartiment Compartiment contabilitate
desfacere financiar-
contabilitate
Contabilizare
Arhivare
Contabilizare
Arhivare

Arhivare

Fig. 2.2 Circuitul facturii

luni, 17 iulie 2017 8


2.4. Sosirea mărfii

La sosirea mărfii aceasta este recepționată de către un angajat al atelierului


de lacatuserie care confruntă cantitățile din factură cu cele existente faptic.
De asemenea se face și o verificare a calității mărfurilor primite.
Dacă nu s-au constatat diferențe se întocmește nota de intrare recepție al
cărei număr este trecut pe spatele facturii; gestionarul semnează de primirea
mărfii.
Dacă se constată diferențe tot pe spatele facturii se menționează marfa
refuzată la plata și numărul notei de intrare recepție după care se semnează de
cei care au recepționat marfa.

1/13/22 9
3.1. Concluzii

Prin urmare, pentru producerea unei porti pentru acces pietonal trebuie parcurse
următoarele etape, din punct de vedere al activităților logistice:
1. Se analizează în detaliu tipul de poarta pe care firma l-a primit drept comandă pentru
fabricare.
2. Se întocmeşte un referat de necesitate în care se stabileşte ce materiale şi materii prime
trebuie achiziţionate de către firmă, în vederea implementării în cadrul ciclului de fabricație.
3. După ce acesta este aprobat de managementul superior, se ia legătura cu una sau mai
multe firme specializate pe produse siderurgice pentru a se cumpăra produsele necesare
firmei.
4. Achiziţionarea acestora se face pe baza unei facturi fiscale şi a unor chitanţe, iar
transportarea lor către atelier se face în prezența unui aviz de însoţire a mărfii.
5. Produsele sunt recepționate la sediul atelierului și un specialist analizează
conformitatea achiziției cu cererea inițială
6. După acceptarea produselor, acestea se introduc în magazie
7. Pentru introducerea lor în operă, se completează un bon de consum, în baza căruia
materialele și materiile prime sunt extrase din magazie și date spre consum.

1/13/22 10

S-ar putea să vă placă și