Sunteți pe pagina 1din 14

Încetarea existenței instituțiilor de credit

Disciplină: Drept instituțional bancar


Toader Elena-Cătălina
Toader Maria-Cristina
Drept, anul IV, grupa 1
I. Noțiuni introductive

Fazele încetării 1. Dizolvarea = cuprinde operațiuni care declanșează și pregătesc


existenței încetarea existenței societății (personalitatea juridică nu este afectată;
societății pune capăt activității normale a societății)
comerciale

2. Lichidarea = cuprinde operațiuni de lichidare a patrimoniului


societății, care vizează plata creditorilor și împărțirea soldului între
asociați (societatea continuă să își păstreze personalitatea juridică, fiind
subordonată cerințelor lichidării)
II. Dizolvarea instituțiilor de credit
A. Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii - art. 227
1. Cauzele lit. a) din Legea nr. 31/1990: Dizolvarea societății comerciale
Cauzele generale de are loc la expirarea termenului stabilit pentru durata societăţii.
declanșării dizolvare a
dizolvării societăților - B. Imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea
art. 227-229 acestuia - art. 227 lit. b) din Legea nr. 31/1990 (atunci când
din Legea nr. realizarea obiectului de activitate propus este imposibilă,
31/1990 societatea îşi pierde raţiunea de a exista, dizolvându-se)

C. Declararea nulităţii societăţii - art. 227 lit. c) din Legea nr.


31/1990 (societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în
lichidare la data la care hotărârea judecătorească de
declarare a nulităţii a devenit irevocabilă)

D. Hotărârea adunării asociaţilor - art. 227 lit. d) din Legea


nr. 31/1990 (întrucât constituirea societăţii comerciale se
bazează pe voinţa asociaţilor, manifestată prin actul
constitutiv, asociaţii pot decide şi dizolvarea societăţii)
Cauzele 1. Cauzele E. Hotărârea tribunalului - art. 227 lit. e) din Legea nr. 31/1990
declanșării generale (tribunalul poate hotărî dizolvarea societăţii pentru „motive
dizolvării de temeinice”, cum ar fi neînţelegerile grave dintre asociaţi, care
dizolvare a împiedică funcţionarea societăţii)
societăților
- art. 227-
229 din F. Falimentul societăţii - art. 227 lit. f) din Legea nr. 31/1990
Legea nr. (dizolvarea societății comerciale are loc atunci când societatea a fost
31/1990 supusă procedurii falimentului)

G. Alte cauze prevăzute de lege sau actul constitutiv al societății -


art. 227 lit. g) din Legea nr. 31/1990

2. Cauzele de dizolvare aplicabile diferitelor tipuri de societăți comerciale - art. 228 alin.
(1) lit a), b) din Legea nr. 31/1990 (diminuarea activului net al societății și reducerea
numărului acționarilor sub limita prevăzută de lege, adică sub 2)
3. Încetarea de drept a valabilității autorizației unei instituții de credit (dacă a avut loc o
Cauzele fuziune sau o divizare a instituției de credit în urma căreia aceasta își încetează
declanșării activitatea ori a avut loc o transformare a instituției de credit în altă categorie de
dizolvării instituție de credit ori în urma pronunțării unei hotărâri de declanșare a procedurii
falimentului instituției de credit).

4. Retragerea autorizației instituției de credit de către Banca Națională a României -


situații:
a) instituţia de credit nu şi-a început activitatea pentru care a fost autorizată în termen
de 1 an de la data acordării autorizaţiei sau a încetat să mai desfăşoare activitate de mai
mult de 6 luni;
b) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false sau prin orice alt mijloc
ilegal;
c) instituţia de credit nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării
autorizaţiei;
d) instituţia de credit nu mai îndeplineşte cerinţele prudenţiale prevăzute în părţile a III-
a, a IV-a şi a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau dispuse potrivit art. 226 alin.
(3) şi (6) din prezenta ordonanţă de urgenţă sau există elemente care conduc la concluzia
că într-un termen scurt instituţia de credit nu îşi va mai putea îndeplini obligaţiile faţă
de creditorii săi şi, în special, nu mai poate garanta siguranţa activelor care i-au fost
încredinţate de către deponenţii săi;
e) instituţia de credit săvârşeşte una dintre faptele prevăzute la art. 228.
1. Deschiderea procedurii lichidării - există și situații în care dizolvarea nu este urmată
Efectele
de lichidare (de pildă, fuziunea sau divizarea totală a societății) sau poate fi urmată
dizolvării direct de procedura falimentului

2. Instituția își păstrează personalitatea juridică pentru operațiunile de lichidare din


momentul expirării duratei societății, de la data hotărârii de dizolvare a acționarilor ori
de la data declarării dizolvării prin hotărâre judecătorească și de la data încetării de
drept a valabilității autorizației ori de la intrarea în vigoare a hotărârii de retragere a
autorizației.

3. Directorii, administratorii și directoratul nu mai pot efectua alte operațiuni din acel
moment, răspunzând personal și solidar pentru acțiunile întreprinse.

4. Răspunderea asociatului pentru obligațiile societății este limitată la aportul său la


capitalul social. Dacă asociatul acționează în frauda creditorilor săi, abuzează de
caracterul limitat al răspunderii sale și de personalitatea juridică distinctă a societății,
dispune de bunurile societății ca și cum ar fi bunurile proprii ori produce o diminuare a
activului societății în beneficiul personal ori al unor terți sau nu, el va răspunde nelimitat.

5. Dizolvarea societății înainte de expirarea termenului stabilit pentru durata sa este


opozabilă terților numai după 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României,
III. Lichidarea instituțiilor de credit

Principiile 1. Personalitatea juridică a societății subzistă pentru nevoile lichidării.


Art. 233 alin. (4) din Legea nr. 31/1990: Societatea își păstrează personalitatea juridică
lichidării
pentru operațiunile lichidării, până la terminarea acesteia.

2. Lichidarea societății se face în interesul asociaților.


Lichidarea se realizează, în principal, în interesul asociaților, care au dreptul să primească
contravaloarea aporturilor lor. Sunt avute în vedere și interesele creditorilor societății.
Asociații nu pot primi nicio sumă de bani în contul părților ce li s-ar cuveni din lichidare,
înaintea achitării creanțelor creditorilor societății.

3. Lichidarea societății este obligatorie.


Art. 233 din Legea nr. 31/1990: Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii
lichidării. Însă, dacă societatea este supusă fuziunii sau divizării, dizolvarea se realizează
fără lichidare.
O.U.G. Lichidarea se face conform legislației române aplicabile societăților pe acțiuni.
nr.
99/2006

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar = lichidator (atribuțiile privind


lichidarea societății, în situațiile de încetare a existenței instituției de credit din alte
motive decât insolvența - dizolvarea și falimentul instituției de credit)

Lichidatorul îi informează periodic pe creditori cu privire la progresele înregistrate în


valorificarea activelor instituției de credit, având, în același timp, obligația de a păstra
secretul profesional.
Modificări 1. Obiectul și scopul societății sunt modificate, ținându-se cont de finalitatea
ocazionate lichidării.
de trecerea
la faza de
lichidare a
societății
2. Lichidatorii îi înlocuiesc pe administratorii societății, devenind organul de
administrare a societății.

3. Gestiunea societății este predată lichidatorilor, care urmează să


administreze societatea aflată în lichidare.

N.B.: În cadrul procesului de lichidare, Fondul îndeplinește două funcții, cea de


lichidator și cea de creditor.
Măsuri de
publicitate 1. Se solicită publicarea unui extras din hotărârea BNR privind lichidarea
adoptate de instituției de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în două ziare de
lichidatori în circulație națională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă în limba oficială a
cazul acestuia sau, după caz, în una din limbile oficiale ale acestuia.
lichidării
inițiate ca
urmare a
retragerii
autorizației
unei instituții
de credit 2. Se solicită publicarea unui extras din hotărârea BNR privind lichidarea instituției
de credit în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și în două ziare de circulație
națională pe teritoriul fiecărui stat membru gazdă în limba oficială a acestuia sau,
după caz, în una din limbile oficiale ale acestuia.

Important de menționat este faptul că orice creditor al băncii are dreptul de a înainta o declarație de
creanțe sau de a formula observații scrise referitoare la creanțele sale, care se adresează lichidatorului.
Atât declarația de creanțe, cât și observațiile pot fi înaintate în limba oficială ori în limbile oficiale ale
statului membru de domiciliu/reședință sau unde are sediul social și trebuie să poarte mențiunea
„declarație de creanțe”, respectiv „observații privind creanțele” în limba română.
Art. 267 din O.U.G. nr. 99/2006:

(1) Deschiderea procedurii de lichidare a instituției de credit nu afectează


drepturile reale ale creditorilor sau terțelor părți asupra bunurilor - corporale
sau necorporale, mobile sau imobile, individual determinate sau determinate
generic - aflate în proprietatea instituției de credit, care, la data intrării în
vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor state membre.

(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) al aceluiași articol, se referă în special la:
a) dreptul de a vinde sau de a dispune în alt mod de un bun și dreptul de a-i
culege fructele, decurgând în special dintr-un contract de gaj sau ipotecă;
b) dreptul de preferință la executarea bunurilor afectate unei garanții, înaintea
altor titulari de drepturi asupra bunului;
c) dreptul de urmărire a bunului în mâinile oricui s-ar găsi acesta;
d) dreptul de uzufruct asupra bunului.
Efectele 1. Contractele și relațiile de muncă sunt guvernate de legislația statului membru aplicabilă în
lichidării cazul fiecărui contract de muncă.

2. Legea care guvernează contractele prin care se dobândește dreptul de folosință sau dreptul
de achiziționare a unor bunuri imobile este legea statului membru pe teritoriul căruia este
situat imobilul, potrivit căreia se determină și natura bunului: mobil sau imobil.

3. Drepturile asupra bunurilor imobile, a navelor și a aeronavelor, care sunt supuse obligației
de înregistrare într-un registru public, sunt guvernate de legea statului membru sub
autoritatea căruia este ținut registrul respectiv.

4. Deschiderea procedurii de lichidare a instituției de credit nu afectează drepturile reale ale


creditorilor sau terțelor părți asupra bunurilor - corporale sau necorporale, mobile sau
imobile, individual determinate sau determinate generic - aflate în proprietatea instituției de
credit, care, la data intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, sunt situate pe teritoriul altor
state membre.
5. Deschiderea procedurii de lichidare, în situația în care instituția de credit este parte într-
Efectele un contract de vânzare-cumpărare a unui bun, în calitate de cumpărător, nu afectează
lichidării dreptul vânzătorului decurgând dintr-o clauză prin care acesta și-a rezervat dreptul de
proprietate până la un anumit termen sau până la îndeplinirea unei condiții, dacă, la data
intrării în vigoare a hotărârii de lichidare, bunul este situat pe teritoriul altui stat membru.

6. Deschiderea procedurii de lichidare, în cazul în care instituția de credit este parte într-un
contract de vânzare-cumpărare, în calitate de vânzător, nu poate constitui motiv pentru
anularea sau desființarea contractului și nu afectează drepturile cumpărătorului, dacă data
intrării în vigoare a hotărârii de lichidare este ulterioară livrării bunului și dacă, la acea
dată, bunul era situat pe teritoriul altui stat membru.

7. Creditorii au dreptul de a invoca compensarea legală în cazul începerii procedurii de


lichidare, atunci când legea aplicabilă contractului permite o asemenea compensare.

8. Dispozițiile art. 267, 268 și 269 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 nu împiedică exercitarea
de acțiuni în constatarea sau declararea nulității ori în constatarea inopozabilității actelor
juridice, potrivit legii române.
Vă mulțumim!