Sunteți pe pagina 1din 31

CURS 6

SISTEMUL
INFORMAŢIONAL
PLANUL CURSULUI
1. Definirea subsistemului informaţional
2. Componentele subsistemului informaţional
3. Tipologia informaţiilor:
Mod de exprimare
Grad de prelucrare
Mod de org. a înreg. Şi prelucrării
Direcţia vehiculării
Provenienţă
Destinaţie
Obligativitate pentru adresantnatura proceselor reflectate
PLANUL CURSULUI
• Tipologia circuitelor informaţionale:
 Direcţia de vehiculare
 Frecvenţ producerii
Subsistemul informaţional
Definiţie - Sistemul informaţional reprezintă ansamblul:
 datelor şi informaţiilor,
 fluxurilor şi circuitelor informaţionale,
 procedurilor
 mijloacelor de tratare a informaţiilor
ce contribuie la stabilirea şi realizarea obiectivelor
organizaţiei.
Raporturile dintre sistemul informaţional şi cel
informatic sunt de întreg-parte.
Componentele subsistemului informaţional

1. Date şi informaţii
2. Circuite şi fluxuri informaţionale
3. Proceduri informaţionale
4. Mijloace de tratare a informaţiilor
1. Data şi informaţia
Datele şi informaţiile reprezintă componentele
primare ale sistemului informaţional.
Definiţia datei
Data reprezintă descrierea cifrică sau letrică a
unor acţiuni, procese, fapte, fenomene,
referitoare la organizaţie sau la procese din afara
sa, care interesează managementul acesteia.
1. Data şi informaţia
Definiţia informaţiei

Acele date care aduc adresantului un spor


de cunoaştere privind direct şi indirect
organizaţia respectivă, ce îi furnizează
elemente noi, utilizabile în realizarea sarcinilor
ce-i revin în cadrul respectivei organizaţiei.
1. Data şi informaţia

Informaţia reprezintă temeiul principal al declanşării


deciziilor şi acţiunilor în cadrul organizaţiei.
Informaţiile din cadrul organizaţiilor sunt deosebit de
complexe.

În vederea facilitării caracterizării lor le clasificăm în


funcţie de mai multe criterii.
Tipologia informaţiilor
Nr. Criterii de
Categorii de
crt clasificare Caracteristici principale
Informaţii

1. Mod de Orale - expuse prin viu grai


exprimare - nu implică investiţii în mijloace de tratare a informaţiilor
- nuanţate
- viteză mare de circulaţie
- nu sunt controlabile
- lasă loc de interpretări
Scrise -consemnate de regulă pe hârtie
- pot fi păstrate timp îndelungat
- implică cheltuieli moderate
- consemnarea lor necesită un consum de timp apreciabil
Audiovizuale - se adresează concomitent văzului şi auzului
- implică aparatură specială (calculatoare, terminale, circuit
de televiziune local)
- viteză mare de circulaţie (indiferent de distanţe)
- capacitate de sugestie şi nuanţare ridicată
- pot fi consemnate integral şi rapid
- costisitoare
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.
2. Grad de Primare - nu sunt prelucrate
prelucrare (de bază) - caracter analitic
- pronunţat informative
- foarte diverse
- cele mai răspândite la nivelul executanţilor

Intermediare - se află în diferite faze de prelucrare informaţională


- cele mai răspândite la nivelul personalului
funcţionăresc şi al managerilor de nivel inferior

Finale - au trecut printr-un şir de prelucrări informaţionale


- caracter sintetic
- caracter decizional
- se adresează, de regulă, managerilor, îndeosebi de
la eşaloanele superior şi mediu
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.

3. Mod de
organizare a Tehnico - utilizate cu preponderenţă de managementul de
înregistrării -operative nivel inferior pentru a controla munca
şi executanţilor
prelucrării
De evidenţă - se referă în special la aspectele economice ale
activităţilor organizaţiei
- folosite îndeosebi pentru fundamentarea
deciziilor pe termen scurt

Statistice - reflectă sintetic, sub formă preponderent


numerică, principalele activităţi ale firmei
- caracter postoperativ
- caracter sintetic, în sensul că sunt folosite cu
prioritate pentru evaluarea rezultatelor
organizaţiei pentru previzionarea de noi obiective
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.
4. Direcţie a Descendente -se transmit de la eşaloanele ierarhice superioare la
vehiculării cele inferioare
-alcătuite din decizii, instrucţiuni, metodologii, etc.

Ascendente -se transmit de la eşaloanele ierarhice inferioare la


cele superioare de management
- reflectă cu prioritate modul de realizare a
obiectivelor şi deciziilor manageriale

Orizontale - se transmit între titulari de posturi situate pe


acelaşi nivel ierarhic
- au caracter funcţional
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.
5. Provenienţă Exogene - provin din suprasistemele din care
face parte organizaţia
- alcătuite preponderent din legi,
decizii, instrucţiuni, indicaţii etc.
- o apreciabilă parte sunt obligatorii

Endogene - sunt generate în cadrul organizaţiei


- se referă la toate activităţile
- caracter eterogen, reflectând
diversitatea proceselor din cadrul
organizaţiei
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.
6. Destinaţie
Interne -beneficiarii de informaţii sunt manageri
şi executanţi din organizaţie
- grad de formalizare redus

Externe - beneficiarii informaţiilor sunt clienţii,


furnizorii
-caracter selectiv, se referă la aspectele
esenţiale ale activităţilor organizaţiei
- grad de formalizare mare
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.
7. Obligativitatea Imperative - emise de conducători, fiind destinate
pentru
adresant
nivelurilor ierarhice inferioare
- caracter decizional pronunţat
- luarea în considerarea a mesajului
informaţional este obligatorie

Nonimperative - emise de executanţi şi manageri, fiind


destinate preponderent colegilor sau
superiorilor
- caracter pronunţat informativ
- luarea în considerare a mesajului
informaţional nu este obligatorie
Tipologia informaţiilor
1. 2. 3. 4.

8. Natura Cercetare- - reflectă sau au în vedere activităţi de


proceselor dezvoltare cercetare-dezvoltare
reflectate
Comerciale - reflectă sau în vedere activităţi comerciale
Producţie - reflectă sau în vedere activităţi de producţie
Financiar- - reflectă sau în vedere activităţi financiar-contabile
contabile

Personal - reflectă sau în vedere activităţi de personal


Complexe - reflectă sau în vedere activităţi care se încadrează în
cel puţin 2 din domeniile anterioare
Informaţia
Informaţia este o materie primă implicată în
toate activităţile organizaţiei. Orice proces de
muncă, indiferent de natura sa, se bazează pe
informaţii.
Concomitent, informaţia reprezintă şi un
produs inevitabil al oricărui proces de muncă -
de producţie, comercial, tehnic, financiar sau
de personal.
Informaţia
În virtutea tuturor acestor elemente,
informaţia conferă celui care o posedă putere.
═˃ Informaţia are valoare economică,
valoare de piaţă.
Informaţiile au valoare şi generează
eficienţă la un nivel care depinde de
complexitatea şi caracterul concurenţial al
mediului implicat.
2. Circuitele şi fluxurile informaţionale

Definiţia circuitului informaţional


Reprezintă traiectoria pe care o parcurge o
informaţie sau o categorie de informaţii între
emiţător şi destinatar.
Circuitele informaţionale, prin lungime şi
debit condiţionează într-o proporţie semnificativă
funcţionalitatea sistemului informaţional al firmei.
2. Circuitele şi fluxurile informaţionale

Definiţia fluxului informaţional


Fluxul informaţional reprezintă cantitatea de
informaţii care este vehiculată între emiţătorul şi
beneficiar pe circuitul informaţional, caracterizat
prin anumite caracteristici - lungime, viteză de
deplasare, fiabilitate, cost, etc.
Tipologia circuitelor informaţionale
N
Criterii de Tip de flux
rc Caracteristici Exemple
clasificare informaţional
rt
1. Direcţia de Vertical - se stabileşte între posturi/compartimente Transmiterea
vehiculare situate pe niveluri ierarhice diferite, între care rapoartelor zilnice
şi există relaţii de subordonare privind prezenţa la
caracteristicile
organizatorice - vehiculează informaţii ascendente şi lucru
ale descendente
extremităţilor - fundamentul organizatoric este reprezentat de
relaţiile ierarhice
Transmiterea
informaţiilor privind
Orizontal - se stabileşte între posturi şi compartimente situaţia ru , de către
situate pe acelaşi nivel ierarhic şeful RU şefului
- vehiculează informaţii orizontale serviciului plan-
- fundamentul organizatoric este reprezentat de dezvoltare cu ocazia
relaţiile de cooperare unei analize a stadiului
realizării strategiei
organizaţiei
Oblic - se stabileşte între posturi sau compartimente Transmiterea
situate pe niveluri ierarhice diferite, între care Documentaţiilor
nu există relaţii de subordonare tehnologice de către
- vehiculează informaţii ascendente şi şeful atelierului de
descendente proiectări tehnologice,
Tipologia circuitelor informaţionale
Tip de
N
Criterii de flux
rc Caracteristici Exemple
clasificare informaţi
rt
onal
2. Frecvenţa Periodic - se repetă la anumite intervale- Transmiterea
producerii trimestru, lună săptămânală de către şefii
- fundamentul producerii lor îl secţiilor de producţie
reprezintă caracterul secvenţial al inginerului şef, a situaţiei
proceselor de muncă realizării programelor de
- predomină în cadrul organizaţiilor producţie
ca urmare a caracterului ciclic al
proceselor de execuţie şi manageriale

Ocazional - se stabileşte cu o frecvenţă aleatorie Transmiterea de


-fundamentul producerii lor îl către managerul
reprezintă situaţiile inedite,endogene economic a
sau exogene firmei informaţiilor privind
blocarea contului curent
la bancă,managerului
general
3. Proceduri informaţionale
• Definiţie - reprezintă ansamblul elementelor
prin care se stabilesc modalităţile de culegere,
înregistrare, transmitere şi prelucrare a
informaţiilor cu precizarea operaţiilor de
efectuat şi succesiunea lor, formulelor,
modelelor şi mijloacelor de tratare a
informaţiilor.
• Specificul procedurilor informaţionale :
caracter foarte detaliat.
4. Mijloace de tratare a informaţiilor

Definiţie
Totalitatea elementelor tehnico-materiale
utilizate pentru culegerea, înregistrarea,
transmiterea, prelucrarea, interpretarea şi
stocarea datelor şi informaţiilor
reprezintămijloacele de tratare a informaţiilor,
(de la cele mai simple (creion), la cele mai
complexe (computer).
Tipologia mijloacelor de tratare a informaţiilor
Nr Categoria de Sfera de
crt mijloace cuprindere
Principalele caracteristici
1. Manuale - instrumente -intrarea manuală a informaţiilor
clasice - ieşirea informaţiilor pe hârtie în unul sau mai multe
(stilou, pix, exemplare
- producerea a numeroase greşeli
creion etc.)
- viteză redusă de tratare a informaţiilor
- uşurinţa identificării greşelilor
- cost relativ scăzut

Automatizate - computere -purtători de informaţii evoluaţi


-memorie internă puternică
- posibilităţi de stocare a datelor în memoria auxiliară
nelimitate
- viteză de prelucrare foarte mare cu siguranţă în calcule
- posibilităţi de utilizare a unor modele complexe, cu un număr
mare de variabile
- programe evoluate
- forţă de muncă specializată
- cost apreciabil, dar în continuă scădere
Subsistemul Metodologico-Managerial
• Definiţie: ansamblul de sisteme (metode
complexe), metode şi tehnici utilizate în conceperea
şi exercitarea funcţiilor manageriale în cadrul unei
organizaţii.
Tipologia componentelor subsistemului
metodologico-managerial
a) Elemente metodologice tipic manageriale:
1) Sistem managerial, metodă managerială complexă
2) Metoda managerială
3) Tehnica managerială
Subsistemul Metodologico-Managerial
Sistem managerial = metodă managerială complexă:
construcţie managerială coerentă, cu faze, componente,
reguli precis conturate prin intermediul căruia se exercită
ansamblul proceselor şi relaţiilor manageriale dintr-o
organizaţie.
• Sisteme de management:
– Managementul prin obiective MBO
– Managementul prin proiecte MPP
– Managementul pe produs MPPr
– Managementul prin bugete MPB
– Managementul prin excepţii MPE
– Kaizen, etc
Subsistemul Metodologico-Managerial
Metoda managerială : construcţie managerială
coerentă, cu faze, componente, reguli precis
conturate, prin intermediul căruia se exercită UN
SEGMENT RESTRÂNS al proceselor sau relaţiilor
manageriale dintr-o organizaţie.
• Metode manageriale:
• Diagnosticarea managerială
• Delegarea
• Tabloul de bord
• SWOT
• Graficul GANT
• Planul de afaceri
Subsistemul Metodologico-Managerial
Tehnica managerială: construcţie managerială relativ
simplă, prin intermediul său exercitându-se o anumită
sarcină de conducere, impactul său limitându-se, de
obicei, la nivelul unui manager.
Se foloseşte pentru realizarea unor sarcini
manageriale, de sine stătător sau încorporate în
metode şi sisteme manageriale.
• Tehnici manageriale:
• Graficul de muncă săptămânal al managerului
• Programul zilnic de activitate managerială
• Analiza postului, etc
Subsistemul Metodologico-Managerial
b) Elemente metodologice asimilate managerial
Sunt specifice altor ştiinţe (economie, matematică,
statistică, drept, informatică, sociologie) dar se utilizează de
către manager, fiind preluate datorită eficacităţii:
• Brainstorming-ul
• Analiza valorii
• Monte Carlo

S-ar putea să vă placă și