Sunteți pe pagina 1din 32

PROBLEME SPECIALE DE MEDICINA

MUNCII
1. Femeile si munca;
2. Vederea monoculara;
3. Absenteismul pe caz de boala. Profilaxia incapacitatii de munca si a
invaliditatii.
FEMEILE SI MUNCA

WOMEN AND WORK


 Capacitatea de munca a femeilor este influentata de mai multi
factori:

Particularitatile Biological features


biologice

Particularitatile Psychological
psihologice particularities

Starea de sanatate Health condition

Conditiile socio- Social and family


familiale conditions
PARTICULARITATILE ANATOMO-FUNCTIONALE

Anatomical and functional particularities


 înălţimea şi greutatea mai mici decât ale bărbatului;
 anvergura mai mica;
 musculatura mai slab dezvoltată;
 bazinul mai larg;
 lordoza mai accentuata;
 rezistenţă la efort intens dar de scurtă durată;
 aparatul respirator şi cardiovascular au capacitatea funcţională mai redusă;
 cantitatea de hemoglobină este mai redusă cu 25% faţă de cea a bărbatului;
 menoragiile pot duce la anemii care pot influenţa negativ capacitatea de muncă;
 sarcina scade capacitatea de efort fizic mai ales în ultimele luni;
 menopauza poate determina o reducere a capacităţii de muncă prin tulburările
pe care le produce.
PARTICULARITATILE ANATOMO-FUNCTIONALE

Anatomical and functional particularities

height and weight < men

less developed muscles


more pronounced lordosis
respiratory and cardiovascular functional capacity lower

amount of hemoglobin is reduced by 25% compared to that of men

menorrhagia can lead to anemia that can negatively affect work


ability
pregnant woman
menopause can reduce working capacity
PARTICULARITATILE PSIHOLOGICE

Psychological particularities

 abilitate psihomotorie
 intuiţie
 memorie
 răbdare
 perseverenţă
 simţ artistic
 rezistenţa la monotonie
PARTICULARITATILE PSIHOLOGICE

Psychological particularities

psychomotor ability

intuition

memory

patience

perseverance

artistic sense

resistance of monotony
STAREA DE SANATATE

HEALTH CONDITION

 influenţează capacitatea de muncă a femeilor;

 health condition affects women's ability to work.


CONDITIILE DE MUNCA

Working conditions

 Conditiile de munca, care influenteaza starea de sanatate:


Efortul fizic mare Increased physical effort

Ortostatismul prelungit Prolonged standing

Suprasolicitarea Neuropsychological
neuropsihica overuse
profesionala
Suprasolicitarea fizica Physical overuse

Munca de noapte Night work


NOXELE FIZICE

PHYSICAL CONTAMINANTS
 temperatura înaltă este nocivă pentru femeile aflate la
menopauză, provocând palpitaţii şi creşterea valorilor tensionale.
 radiaţiile ionizante nocive pentru femeia gravidă determină, în
cazul expunerii în primele 3 luni de sarcină, malformaţii, sau
determină la copii născuţi din mame expuse iradierilor mari –
cancere sau leucemii;
high temperature – palpitations
↑ TA

ionizing radiation – birth malformations


NOXELE CHIMICE

CHEMICAL POLUTANTS

 plumbul şi mercurul poate produce: avort, amenoree,


mortinatalitate.
 fluorul produce decalcifierea organismului;
 benzenul poate provoca anemii, pancitopenii, leucemii, hemoragii
în timpul delivrării placentei;
 sulfura de carbon – intoxicaţii grave în timpul sarcinii;
 cromul şi nichelul – pot provoca dermatoze profesionale.
NOXELE CHIMICE

CHEMICAL POLUTANTS

Pb, Hg - abortion, amenorrhea

F - decalcification of the body

C6H6 - anemia, pancytopenia, leukemia

carbon disulphide - serious poisoning during pregnancy

Cr, Ni - occupational dermatoses


AGENTII BIOLOGICI

Biological agents
 bolile infecţioase pot întrerupe cursul normal al sarcinii prin
hipertermie, prin acţiunea unor toxine asupra fătului;
 rubeola, toxoplasmoza pot provoca malformaţii fetale;
 listerioza poate provoca avorturi şi sterilitate.

rubeola, toxoplasmosis can cause fetal malformations

Listeriosis can cause miscarriages and infertility.


PLAN LEGISLATIV

 Ordonanţa de Urgenţă 158/17 noiembrie 2005, privind concediile


şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 96/14 octombrie 2003, privind
protecţia maternităţii la locurile de muncă;
 Legea 25/05 martie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă
96/14 octombrie 2003;
 H.G. 537/07 aprilie 2004, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor O.U. a Guvernului
96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.
MUNCA FEMEII IN TIMPUL NOPTII
WOMEN'S WORK AT NIGHT

 Este admisa numai in urmatoarele cazuri:


femei care deţin funcţii women who hold
de conducere care leadership positions
implică o răspundere involving a particular
deosebită; responsibility;

femei care lucrează în women working in the


domeniul sanitar sau health or social care;
asistenţă socială;

cazuri de forţă majoră. the major force.


VEDEREA MONOCULARA

Monocular vision

 Vederea normal este binoculara;


 Normal vision is binocular;
Vederea binoculară necesită anumite condiţii
anatomice şi fiziologice:

integritatea aparatului neuromuscular care să permită mobilitatea


conjugată a celor doi ochi;
integritatea sistemului de acomodare care să permită percepţia
imaginilor;
integritatea câmpului vizual comun, realizând un câmp vizual de
130º;
integritatea centrului cerebral de sinteză;
integritatea sistemului receptor, a sistemului optic şi a retinei
realizând o acuitate vizuală de cel puţin 1 f.c. şi o depărtare distantă
între cei doi ochi de cel puţin 4 dioptrii.
Binocular vision requires certain anatomic and physiologic
conditions:

The integrity of the neuromuscular apparatus allowing the conjugated


mobility of the two eyes;
The integrity of the accommodation allowing the perception of
images;
The integrity of the common visual field, making a 130 º field of view;
The integrity of the synthetic brain center;
The integrity of the optical system receiver and retina achieving a
visual acuity of at least 1 fc and a remote distance between the two
eyes of at least 4 diopters.
TULBURARI VIZUALE LA MONOPSICI

Visual disturbances in patients with monocular vision

diminuarea câmpului Decreased vision;


vizual;

favorizarea astenopiei Foster astenopia


acomodative; accommodation

dificultate de apreciere Difficulty in calculating


a distanţelor; distances;

dificultate în vederea Difficulty with night


nocturnă. vision.
TULBURARI VIZUALE LA MONOPSICI
Visual disturbances in patients with monocular vision

După pierderea unui ochi au loc fenomene de readaptare:


durata readaptării este de 3 luni pentru activitatea curentă şi 6
luni pentru activitatea profesională.

Prognosticul readaptării este în funcţie de :


acuitatea vizuală a ochiului rămas;
calităţile intelectuale ale individului;
voinţa individului.
TULBURARI VIZUALE LA MONOPSICI

Visual disturbances in patients with monocular vision

After losing an eye readjustment phenomena occur:


rehabilitationduration is 3 months for the current activity, and six
months for professional work.

The prognosis of rehabilitation is based on:


The remained eye visual acuity;
intellectual qualities of the individual;
The will of the individual.
Contraindicaţii medicale pentru monopsici:

profesii care solicită analizatorul vizual;


profesii care necesită integritatea câmpului vizual;
profesii care necesită o vedere bună crepusculară;
profesiicare prin natura lor pun în pericol alte persoane
(conducătorii auto);
profesii periculoase pentru subiectul însuşi expunându-l la
accidente sau complicaţii oculare (sudori, strungari, fierari
betonişti );
munca la înălţime.
Medical Contraindications:
- Professions that require visual analyzer;
- Professions that require integrity of the visual field;
- Professions that require good twilight eyesight;
- Professions which by their nature threaten other people (drivers);
- Hazardous occupations exposing him subject himself to accidents or ocular
complications (welders, turners, blacksmith);
- Work at height.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

ABSENTEEISM DUE TO ILLNESS. PREVENTION OF WORK


INCAPACITY AND DISABILITY.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA INCAPACITATII DE
MUNCA SI A INVALIDITATII

 Absenteismul pe motiv de boală este definit ca absenteism de la locul de


muncă, cauzat de boli sau accidente.
 L'absentéisme pour cause de maladie est définie comme l'absentéisme au
travail pour cause de maladie ou d'accident.
 Absenteeism due to illness is defined as absenteeism from work due to
illness or accident.

 Absenţa pe termen scurt se datorează, de obicei, bolilor minore, sau


accidentelor care limitează capacitatea de muncă a angajatului, deşi,
uneori, poate indica o eventuală sursă cronică a bolii.
 Absenţa pe termen lung se datorează unei stări de sănătate precare, pe
termen mediu sau lung.
 Absenţele pe durate mai mari de o lună se datorează, in majoritatea
cazurilor, unor afecţiuni sau accidente grave.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

 În toate aceste cazuri de absenteism pe motiv de


boală (incapacitate temporară de muncă) ,
medicul de medicina muncii este obligat să
efectueze o evaluare a stării de sănătate a
individului.

 In all cases of absenteeism due to illness


(temporary disability), the occupational physician
is required to perform an assessment of the health
of the individual.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

Scopul acestei evaluări este:

de a descoperi cauza stării precare de sănătate;


de a faciliat managementul medical optim;
 de a realiza o evaluare funcţională;
de a identifica factorii de risc precipitanţi sau
exacerbanţi de la locul
de muncă;
de a identifica factorii psihosociali.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

The purpose of this evaluation is:

to discover the cause of the illness;


to facilitate optimal medical management;
to achieve a functional assessment;
to identify risk factors in the workplace;
to identify psychosocial factors.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA INCAPACITATII DE
MUNCA SI A INVALIDITATII

 Factorii medicali care trebuie luaţi în considerare în timpul evaluării


capacităţii de muncă a unui individ sunt următorii: diagnostic, durata
bolii, tratament, comorbiditatea, îmbătrânirea, absenteismul frecvent pe
motiv de boală, speranţa de viaţă.
 Profilaxia incapacităţii de muncă şi a invalidităţii constituie unul dintre
obiectivele fundamentale ale medicinii muncii.

 The most important medical factors for the work capacity of an individual
are: diagnosis, disease duration, treatment, comorbidity, age, frequent
absenteeism due to illness, life expectancy.
 Prevention of incapacity and disability is one of the fundamental
objectives of occupational medicine.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

 Criteriul esenţial pentru definirea şi caracterizarea gravităţii bolilor


profesionale, a celor legate de profesie, a bolilor cronice şi a accidentelor
de muncă îl reprezintă gradul de afectare a capacităţii de muncă.

 The essential criterion for the definition and characterization of illness


severity, those related to the profession, chronic diseases and
occupational accidents, is the degree of harm of the work capacity.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

Profilaxia incapacităţii de muncă cuprinde trei categorii de


măsuri:

Profilaxia primară, cuprinde măsuri menite să reducă sau să


înlăture acţiunea factorilor nocivi din mediul de muncă asupra stării
de sănătate a lucrătorilor, acţiuni grupate care constituie
supravegherea stării de sănătate (examene medicale profilactice).
Profilaxia secundară, are drept scop prevenirea şi limitarea
incapacităţii de muncă survenită în urma unor boli sau accidente
precum şi recuperarea capacităţii de muncă.
Profilaxia terţiară, se adresează persoanelor cu diferite grade de
invaliditate a căror stare poate fi ameliorată prin măsuri de
recuperare complexe. Pentru a se aplica măsurile de recuperare
este absolut obligatorie dispensarizarea bolnavilor.
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA
INCAPACITATII DE MUNCA SI A INVALIDITATII

Three stages of prevention:


1.Primary prevention
2.Secondary prevention
3.Tertiary prevention
ABSENTEISMUL PE MOTIV DE BOALA. PROFILAXIA INCAPACITATII DE
MUNCA SI A INVALIDITATII

 În derularea acţiunilor şi măsurilor de profilaxie a incapacităţii de muncă


şi a invalidităţii, rolul important îl deţin serviciile de Medicina muncii şi
serviciile de Expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă.

 An important role in prevention of incapacity for work - occupational


health services, medical expertise services and the recovery of work
capacity.