Sunteți pe pagina 1din 29

 

“ACCESAREA FONDURILOR
NAȚIONALE ȘI EUROPENE
NERAMBURSABILE”

IGNAT NICOLETA
FONDURI EUROPENE
 Guvernul României a stabilit anumite priorități de
finanțare pentru utilizarea Fondurilor Europene
Structurale și de Investiții în Acordul de Parteneriat
2014-2020, cu obiectivul global de a reduce
discrepanțele de dezvoltare economică și socială între
România și statele membre ale UE.

2
În perioada de programare 2014-2020, România poate
accesa fonduri europene în valoare de 38,9 miliarde de
euro,
Suma alocata intreprinderilor mici și mijlocii (IMM) este
de aproximativ 3 miliarde de euro.
România poate accesa aceste fonduri până în anul 2022, în
principal prin intermediul:
Programului Operațional Regional,
Programului Operațional Competitivitate,
Programului Național pentru Dezvoltare Rurală
Programului Operațional pentru Pescuit.
  Programul Horizon 2020. Este un program european
care finanțează proiecte inovatoare, inclusiv pentru
IMM-uri. Se aplică direct la Comisia Europeană, on-line.
 Bugetul total al programului este de 80 miliade euro, în
perioada de programare 2014-2020.
 Doar câteva IMM-uri din România au reușit să fie
selectate la finanțare, de câte 50.000 de euro.
 Intensitatea sprijiului variază între 70% și 100%.
PROGRAME DE FINANȚARE EUROPENE
ÎN ROMÂNIA IN PERIOADA 2014-2020
 PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN – PO CU

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE


ADMINISTRATIVĂ – PO CA

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE – POC

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA


MARE –PO IM

5
PROGRAME DE FINANȚARE EUROPENE
ÎN ROMÂNIA IN PERIOADA 2014-2020
 PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ –
PO AT

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL –POR

 PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU PESCUIT ȘI


AFACERI MARITIME –POPAM

 PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ-


PNDR
6
PLATFORME INFORMATICE PENTRU
GESTIONAREA FONDURILOR
EUROPENE
 SMIS 2014+/MySMIS - vor acoperi șase programe
operaționale (POR, PO CA, PO IM, PO C, PO CU, PO
AT) aflate sub responsabilitatea Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene (MIPE);
 un sistem informatic pentru cooperarea teritorială
europeană, sub responsabilitatea Ministerul dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației (MDLPA);
 un sistem informatic pentru PNDR și unul pentru PO
PAM, sub responsabilitatea MDLPA

7
FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE
INVESTIȚII EUROPENE
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) –
promovează dezvoltarea echilibrată în diversele regiuni ale
Uniunii Europene.
Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate
de ocuparea forței de muncă în toată Europa și investește în
capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă).

8
FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE
INVESTIȚII EUROPENE
Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și
mediu în țările în care venitul național brut (VNB) pe cap de
locuitor se situează sub 90 % din media UE.

S-a stabilit că, pentru perioada 2014-2020, aceste țări sunt


Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania,
Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia,
Slovenia și Ungaria.

9
FONDURILE STRUCTURALE ȘI DE
INVESTIȚII EUROPENE
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) – se concentrează pe soluționarea problemelor
specifice cu care se confruntă zonele rurale din UE.
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(FEPAM) – îi încurajează pe pescari să adopte practici durabile
și ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice
activitățile, pentru un trai mai bun.

10
CUM SUNT GESTIONATE FONDURILE
EUROPENE?
 Toate aceste fonduri sunt gestionate chiar de statele membre
ale UE, prin intermediul unor acorduri de parteneriat.  

 Fiecare țară pregătește un acord, în colaborare cu Comisia


Europeană, stabilind modul în care vor fi utilizate fondurile
în cursul actualei perioade de finanțare 2014-2020.

11
DIFERENȚA ÎNTRE PROGRAMELE
OPERAȚIONALE COMPETITIVITATE ȘI
REGIONAL ÎN PERIOADA 2014-2020

Programul Operațional Competitivitate va finanța


cercetarea și/sau inovarea pentru entități publice și private,
inclusiv IMM-uri si TIC în timp ce Programul Operațional
Regional va finanța toate activitățile de dezvoltare a IMM-
urilor.

12
PROGRAM OPERAȚIONAL
CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – PO
CA
 PO CA va promova crearea unei administrații publice
moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-
economică, prin intermediul unor servicii publice
competitive, investiții și reglementări de calitate,
contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei
Europa 2020.

 Se adresează tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale


României.

13
PO CA 2014-2020
În cadrul Programului vor putea obține finanțare următoarele
tipuri de beneficiari:
autorități și instituții publice centrale,

autorități administrative autonome,

 ONG-uri,

parteneri sociali,

instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare,

Academia Română,

autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și


municipiilor,
autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile
din sistemul judiciar. 14
PO CA 2014-2020
Alocarea financiară a programului din Fondul Social European
pentru perioada 2014-2020 este de 553,19 milioane de euro.
Bugetul este structurat pe 3 axe prioritare:
Administrație publică și sistem judiciar eficiente, cu o alocare
financiară de 326,38 de milioane de euro (59%);
Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente, cu o alocare financiară de 187,70 de milioane de
euro FSE (33,93%);
Asistență tehnică, cu o alocare financiară de 39,11 de milioane
de euro (7,07%).

15
PROGRAMUL OPERATIONAL
INFRASTRUCTURA MARE (POIM)

Finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de


transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi
adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică,
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii.

16
POIM 2014-2020
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 10,8 mld.
Euro, din care:
6,94 mld. Euro Fond de Coeziune

2,28 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională

1,62 mld. Euro Cofinantare

Programul se implementeaza prin intermediul a 8 axe


prioritare.

17
AXE PRIORITARE POIM 2014-2020
 Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin
dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului

 Suma alocată - 3.404.255.320,00 Euro

 Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de


transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

 Suma alocată - 1.602.734.954,00 Euro

18
AXE PRIORITARE POIM 2014-2020
 Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
condiţii de management eficient al resurselor

 Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro

 Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de


conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului
şi decontaminare a siturilor poluate istoric

 Suma alocată - 325.531.915,00 Euro


19
AXE PRIORITARE POIM 2014-2020
 Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările
climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

 Suma alocată - 478.723.404,00 Euro

 Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei


energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii
scăzute de carbon

 Suma alocată - 197.329.787,00 Euro


20
AXE PRIORITARE POIM 2014-2020
 Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul
sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

 Suma alocată - 249.478.723,00 Euro

 Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de


transport al energiei electrice şi gazelor naturale

 Suma alocată - 68.026.596.00 Euro

21
PROGRAMUL OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ TEHNICĂ (POAT)
Scopul asigurarea unui proces de implementare eficientă şi
eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în
România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat,
programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv
management financiar, monitorizare şi control, pe baza
responsabilităţilor împărţite între Statele Membre şi Comisia
Europeană.

22
PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ
TEHNICĂ (POAT)

Obiectivul global este de a asigura capacitatea şi instrumentele


necesare pentru o eficientă coordonare, gestionare şi control al
intervenţiilor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de
Investiţii ( FESI), precum şi o implementare eficientă, bine
orientată şi corectă a POAT, Programului Operaţional
Infrastructură Mare (POIM) şi a Programului Operaţional
Competitivitate (POC).

Programul se implementeaza prin intermediul a 3 axe prioritare.

23
AXE PRIORITARE – PO AT 2014-2020
 Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti
și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea
informațiilor privind aceste fonduri”;
 Axa prioritară 2 „Sprijin pentru coordonarea, gestionarea şi
controlul FESI”
 Axa prioritară 3 „Creșterea eficienței resurselor umane
implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al
FESI în România”

24
PROGRAMUL OPERAȚIONAL
REGIONAL (POR) 2014-2020
 Este succesorul Programului Operațional Regional 2007-
2013 și unul dintre programele prin care România va
putea accesa fondurile europene structurale și de
investiții provenite din Fondul European pentru
Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada 2014-2020.

25
POR 2014–2020
OBIECTIV GENERAL
 Creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea
condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și
serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel
încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și
să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a
progresului tehnologic.

26
POR 2014–2020
 Sunt 12 axe prioritare
 Total alocare aproximativ de 8,25 miliarde euro, din
care:
- 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul
European pentru Dezvoltare Regională (FEDR)
- 1,5 miliarde de euro - contribuția națională

27
BIBLIOGRAFIE
 https://mfe.gov.ro/programul-operational-infrastructura-
mare-poim/
 https://www.fonduri-ue.ro/por-2014

 https://www.fonduri-ue.ro/poat-2014

 http://www.poca.ro/

28
Vă mulţumesc pentru
atenţie!

29

S-ar putea să vă placă și