Sunteți pe pagina 1din 25

Tema 13.

Procesul civil cu
elemente de extraneitate

Elena Belei, dr., conf.,


Departament Drept Procedural
USM, 2019

1
 §1. Aspecte generale privind procesul civil cu
element de extraneitate

 §2. Procedura de judecare a cauzelor civile cu


element de extraneitate
 2.1 Determinarea competenței jurisdicționale
pentru examinarea cauzelor civile cu element
de extraneitate
 2.2 Statutul cetățenilor străini și apatrizilor în
procesul civil cu element de extraneitate
 2.3 Legea aplicabilă în cadrul procesului civil
cu element de extraneitate

2
Procesul civil național se consideră cu elemente de
extraneitate dacă pricina dedusă judecății în Republica
Moldova are legătură prin unul sau mai multe elemente
(părți, obiect al litigiului, loc al încheierii sau executării
contractului, etc.) cu cel puțin două sisteme naționale de
drept material.

3
1. instanța cărui stat este competentă să examineze
această cauză civilă?

2. care lege procesuală se va aplica respectivei


cauze civile?

3. ce lege materială e aplicabilă acestui raport


juridic devenit litigios (fondul cauzei)?

4
Noțiunea de competență în dreptul
procesual civil internațional se deosebește
de noțiunea de competență în legislația
procesuală civilă a Republicii Moldova, căci
ea stabilește reguli de soluționare a cauzelor
civile cu element de extraneitate nu între
instanțele judecătorești ale unui stat, ci ale
diferitor state.

5
Cînd instanţele a două sau mai
multe ţări par a fi competente în
soluţionarea unui litigiu apare
un conflict internaţional de
jurisdicţii.

6
Conform art.459 alin.(4) CPC «instanţa sesizată
verifică din oficiu competenţa sa de a soluţiona
pricina cu element de extraneitate şi, în cazul în
care constată că nu este competentă nici ea şi nici
o altă instanţă a Republicii Moldova, refuză 
acceptarea cererii conform art. 169 alin. (1) lit. a)
sau încetează procesul conform art. 265 lit. a)»

7
Potrivit tratatelor și CPC există:
 Competența jurisdicțională exclusivă a
instanțelor din Republica Moldova în privința
cauzelor civile cu element de extraneitate;
 Competența jurisdicțională contractuală a
instanțelor din Republica Moldova în privința
cauzelor civile cu element de extraneitate;
 Competența jurisdicțională generală a
instanțelor din Republica Moldova în privința
cauzelor civile cu element de extraneitate.

8
Competența cu e.e.
 Art.471 (1) lit.c) CPC
 Art.461, 460 CPC

 dacă întro instanță judecătorească străină s-a


intentat vreo cauză civilă prevăzută în art.461 și
460 CPC, atunci intentarea aceleiași cauze
(același obiect, același temei, aceleași părți) în
instanța judecătorească din Republica Moldova
este legitimă și nu vine în contradicție cu principiul
respectării jurisdicției străine.

9
Comp e.e. contractuală
 Doar în cauzele civile cu element de
extranietate părțile
înainte de pornirea procesului pot
schimba competența litigiului
și pot investi o anumită instanță (?)
cu competență jurisdicțională
(art.462 CPC).

10
Comp. e.e. generală
 art.459 alin.(3) CPC care prevede că
«instanţele judecătoreşti ale Republicii
Moldova sunt competente să
soluţioneze cauze cu element de
extraneitate dacă pârâtul organizaţie
străină are sediu sau pârâtul cetăţean
străin are domiciliu în Republica
Moldova.»

11
Dacă o instanţă judecătorească străină se
declară necompetentă a soluţiona cererea
înaintată de un cetăţean al Republicii
Moldova, acesta o poate depune la o
instanţă judecătorească competentă din
Republica Moldova (art.460 alin.(2) CPC).

12
Conform art. 463 CPC pricina pe care
instanţa judecătorească din Republica
Moldova a reţinut-o spre judecare, cu
respectarea normelor de competenţă, trebuie
să fie examinată de această instanţă în fond
chiar dacă ulterior, în legătură cu
schimbarea cetăţeniei, domiciliului, sediului
părţilor sau cu alte circumstanţe, cauza a
devenit de competenţa unei instanţe
judecătoreşti străine.

13
Conform art. 459 alin. (2) CPC este prevăzut
expres «Competenţa instanţelor judecătoreşti ale
Republicii Moldova în judecarea cauzelor civile cu
element de extraneitate se determină conform
dispoziţiilor cap.IV, dacă prezentul capitol nu
prevede altfel.»

14
Dacă există elemente de extranietate
(persoane, fapte juridice,.. )
 În primul rând, se verifică dacă RM are tratat interstatal
relevant elementului de extranietate:
 Convenţia CSI privind asistenţa juridică în raporturile
juridice în materie civilă, familială şi penală din 22 ianuarie
1993.

 Tratate bilaterale privind asistenţa juridică în materie civilă


şi penală dintre RM şi Republica Lituania (din 10 iunie
1993);
 Republica Letonă (din 10 iunie 1993);
 Ucraina (4 noiembrie 1994);
 Federaţia Rusă (4 noiembrie 1994);
 Republica Turcia (3 decembrie 1996);
 România (3 decembrie 1996);
 Republica Azerbaidjan (14 aprilie 2005);
 Republica Italiană (18 octombrie 2007).

15
ulterior se respectă consecutivitatea:

2) art.459- 463 CPC;

3) art. 33- 44 CPC;

16
Statutul străinilor:
 Regim național (egalitatea străinilor
cu cetățenii RM - art.454 alin.(1)
CPC);
 Retorsiunea (alt fel de egalitate
stabilită de Guvern – art.454 alin.(2)
CPC);
 Imunitate de jurisdicție (state
străine, organizații internaționale,
diplomați și consuli – art 457 CPC).

17
Se consideră lege naţională a cetăţeanului străin
legea statului a cărui cetăţenie o deţine.

Daca cetăţeanul, concomitent cu cetăţenia


Republicii Moldova, are şi o altă cetăţenie, legea
lui naţională se consideră legea Republicii
Moldova.

În cazul în care persoana deţine cetăţenia mai


multor state, legea lui naţională se consideră legea
statului în care îşi are domiciliul.

Dacă cetăţeanul străin are domiciliu în Republica


Moldova, legea lui naţională se consideră legea
Republicii Moldova. (art.455 alin.(2) CPC)
18
Excepții de la lex fori
 obiectul şi temeiul acţiunii civile
(458 (2) CPC),
 calitatea procesuală a părţilor (458
(2) CPC),
 capacitatea lor procedurală (455,
456 CPC),
 mijloacele de probă pentru
dovedirea unui act juridic,
 probarea faptelor (458 CPC).

19
Recunoașterea și încuviințarea
executării H.J.S. și H.A.S.
 Hotărârile  Hotărârile
judecătoreşti arbitrale străine
străine, inclusiv pronunțate pe
tranzacţiile teritoriul unui stat
pronunțate de străin sau pe
instanțe teritoriul RM, dar
judecătorești legea aplicată
străine (art.467- procedurii arbitrale
474 CPC). este a unui stat
străin (art. 475,
4751 și 476 CPC).
20
atât H.J.S., cât și H.A.S. pot fi:
Susceptibile Nesusceptibile
de executare de executare
silită silită

21
Hotarârea judecătorească străină
H.J.S. susceptibilă H.J.S. NEsusceptibilă
de executare silită: de executare silită:
 Creditorul solicită  Persoana interesată
recunoaşterea şi solicită
încuviinţarea executării nerecunoaşterea H.J.S.
forţate prevăzute de art. 474
 În termen de 3 ani de la CPC
răminerea H.J.S.  În termen de o lună de
definitivă la primirea H.J.S.
 Competentă -  Competentă -
judecătoria unde judecătoria de la
urmează să se domiciliul ori sediul
efectueze executarea... persoanei interesate
(art.468 CPC) (art.472 alin. (2) CPC)

22
Procedură comună:
 Se examinează în ședință publică,
dar absența celor legal citați nu
afectează examinarea cauzei;
 Nu se redeschide fondul cauzei, se
verifică doar temeiurile prevăzute
de lege;
 Se pronunță încheieri recurabile.

23
Termeni juridici de reţinut:
 Element de extraneitate;
 Legea forului;
 Exequatur;
 Prorogare de competență;

24
Site-uri necesare și utile:
 www.justice.gov.md
 www.csj.md
 www.drept.usm.md
 www.moodle.usm.md

25

S-ar putea să vă placă și