Sunteți pe pagina 1din 20

Proiectul „Sprijin social și educațional

pentru copiii romi de la treapta preșcolară


și primară pentru integrarea cu succes în
sistemul de învățământ general”

TRANZIȚIA COPILULUI DE LA
GRĂDINIȚĂ LA ȘCOALĂ:
PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII

Formator:
Musteață Efimia
Cu ce puteţi asocia tranziția
de la grădiniţă la şcoală?
TRANZIȚIA

 Ce reprezintă aceste poduri?


 Ce legătură au cu tema discutată?
 Care este durabilitatea și
funcționalitatea lor?
• Ce asocieri vă trezesc aceste imagini?
REALITATEA DESPRE
TRANZIȚIE

Cum asigurăm de facto tranziția către


școală din perspectiva: educatorilor,
părinților și învățătorilor
 De ce trebuie să ținem cont?
La ce focalizăm atenția?
AŞTEPTĂRI
Educatorii Învăţătorii

2. CE AŞTEPTĂRI
AU CADRELE
DIDACTICE DE LA
1.CE DEPRINDERI ŞI ŞCOALĂ VISAVI DE
COMPETENŢE SUNT
FORMATE/ DEZVOLTATE LA
COPIII CARE VOR
COPII LA GRĂDINIŢĂ? VENI ÎN CLASA
CUM? ÎNTÂI?
 CUM AJUNGEM SĂ CUNOAŞTEM
MAI BINE COPILUL CARE A ATINS
MATURITATEA ȘCOLARĂ?

 CE SCHIMBĂRI TREBUIE SĂ SE
PRODUCĂ LA GRĂDINIȚĂ ȘI LA
ŞCOALĂ PENTRU A FACILITA
TRANZIŢIA COPIILOR?
EDUCAȚIA CENTRATĂ PE COPIL
LA GRĂDINIŢĂ ŞI LA ŞCOALĂ ESTE
ACEEAŞI?
EXEMPLE DE PRACTICI POZITIVE ÎN ASIGURAREA
TRANZIȚIEI CĂTRE ȘCOALĂ

Din experiența personală


Cum asiguraţi dvs. continuitatea
practicilor pedagogice?
Schimbările care s-au produs.
Lucruri care pot fi preluate şi
continuate.
„Programul și
Planul de Acțiuni
pentru program de
tranziție
de la grădiniță la
școală”
Organizarea procesului
educaţional

Activități cu cadrele
didactice,
inclusiv și activități
Plan de comune din ciclul
preșcolar și primar
acțiuni:
Activități cu copiii

Activități cu părinții
STRUCTURA

Termen de
Nr. d/o Activități Responsabil
realizare

Note
„Programul și Planul de Acțiuni pentru
program de tranziție de la grădiniță la școală”

Organiza
rea
Activități Activități
procesulu Activități
cu cadrele cu
i cu copii
didactice părinții
educaţion
al
I.
Organizarea procesului educaţional
1 Organizarea mediului educațional de tip democratic stimulativ, creativ și
dezvoltativ pentru copii
2 Îmbunătăţirea relaţiilor dintre copii printr-o învăţare bazată pe cooperare, pentru
a asigura un anumit prestigiu fiecărui copil;
3 Organizarea unui program educațional axat pe activități integrate, distractive,
creative și recuperatorii, în regim obișnuit, atât în grădiniță cât și în familie
4 Organizarea activităţilor în mediul grupei, cât și în aer liber și care solicită efort
intelectual echilibrat
5 Organizarea plimbărilor cu scop, excursiilor, drumețiilor în scopul observărilor în
natură, călirea și fortificarea sănătății copiilor
6 Lecturi de carte, înscenarea, dramatizarea și organizarea spectacolelor literar-
muzicale
7 Organizarea activităților artistico-plastice: desen/pictură în natură, crearea
sculpturilor, diferitor construcții din material din natură și materiale de construcție
8 Crearea contextelor de învățare experiențială, asigurarea unei învățării
semnificative, dezvoltarea momentelor inopinate  
9 Organizarea şi desfășurarea distracțiilor, jocuri sportive etc
II
Activități cu cadrele didactice
1 Dotarea mediului și asigurarea cu necesarul pentru organizarea activităților de integrare și pregătire către școală
a copiilor romi
2 Vizite reciproce: Prezentarea programului zilei în grădiniţa de copii şi a aspectelor referitoare la grădiniţă
(sală de grupă, centre de activitate materiale didactice, aspectul grădiniţei etc.) învățătorilor din clasele
primare.
3 Vizite reciproce: Prezentarea orarului activităţilor din program în clasa I-a şi a aspectelor referitoare la
şcoală (sala de clasă, aspectul interior şi exterior al şcolii etc.) cadrelor didactice din grădiniță
4 Studierea și familiarizarea cu programul de activități pentru integrarea copiilor romi (Curriculum-ului pentru
educația timpurie) de către învățătorii din ciclul primar.
5 Studierea și familiarizarea cu programul de activități pentru integrarea copiilor romi (Curriculum-ului şcolar,
ciclul primar) de către educatorii grupelor pregătitoare din ciclul preșcolar.
6 Consiliul profesoral comun:
- Stabilirea priorităților, planificarea acțiunilor comune pentru anul de studii curent
- Prezentarea și familiarizarea cu rezultatele evaluării din trimestrul I a elevilor din clasa I şi a evaluării
formative, finale a preşcolarilor
7 Asistențe reciproce la activități și lecții organizate cu copiii din grupa pregătitoare și clasele I din școală:
- Participarea învăţătorilor claselor primare la activități din Programul prelungit pentru ciclul preșcolar
organizate în gradiniță
- Participarea educatorilor la Programul prelungit pentru ciclul primar organizate în școală.
8 Asistențe reciproce la activități distractive, serbări, distracții, matinee organizate în grădiniță și școală
învăţătorilor de la ciclul primar și cadrele didactice din grădiniță
9 Participarea educatorilor de la grupele pregătitoare cu program distractiv la diferite distracții și sărbători
organizate în școală.
10 Crearea unui grup comun virtual: classroom, viber, mesanger etc pentru schimb de experienţă, prezentarea
finalităților de proiect tematic, stabilirea unor acțiuni comune
III
Activități cu copiii
1 Excursii, vizite la școală. Familiarizarea cu clădirea școlii, cu încăperile principale ale şcolii: sălile de
clasă, sala festivă și sala de sport, cantina, blocul sanitar etc.
2 Vizită la bibliotecă școlii, muzeul școlii, clasa viitorului ș.a.
3 Vizite la Primărie. Discuții cu Primarul localității
4 Vizite la edificii din localitate: bibliotecă, biserică, poșta etc. Discuții cu responsabilii
5 Acţiuni de intercunoaştere. Familiarizarea și interacțiunea copiilor preșcolari cu învățătorii și elevii din
învățământul primar
6 Vizită la şcoală. Participarea copiilor din grupa pregătitoare la careul solemn „Primul sunet” cu concert,
cuvânt de felicitare etc.
7 Amenajarea în holul grădiniței/ școlii a unei expoziţii comune de lucrări la arta plastică executate de elevii
clasei I-ia şi copiii grupei pregătitoare cu genericul „Pământul – casă comună” ș.a.
8 Expoziții de desene și lucrări confecționate de copii și elevi în edificiile din localitate: primărie, bibliotecă,
poștă etc.
9 Amenajarea unor expoziţii de carte în sala de grupă cu genericul: „Colecţie de cărţi despre şcoală”, „Cărți,
manuale, ce învățăm și cum ne comportăm cu ele?”
10 Activități interactive cu copii și din Programul prelungit
11 Expoziţii de lucrări , postere realizate de copii din grupa pregătitoare amenajate în holul grădiniței și sala de
grupă:„Bogăţiile toamnei” „Frumuseţea iernii văzută de copii” „Primăvara” / „Ziua mamei” „Ziua copiilor” ș.a.
12 Expoziția de desene și lucrări confecționate de copii și elevi: „Satul/orațul meu drag”; ”Eu sunt elev/ Școlar!” ș.a
Confecționarea în comun a atributelor din materiale reciclabile, din natură, ațe și alte materiale de către
preșcolari și elevi către Hramul satului sau târgul din localitate
Organizarea târgului/ iarmarocului (cu vânzări) ale lucrărilor confecționate de copiii preșcolari și elevi în
localitate.
Schimb de poze, informaţii, mesaje prin Internet, proiecte, copiii, cadre didactice și învățători
IV
Activități cu părinții
1 Ziua ușilor deschise organizate de către grădiniță și școală. Întâlniri comune părinte-educator și
învățătorii claselor primare
2 Consultarea individuală a părinţilor de către specialişti, logoped, metodist.
3 Seminare/Conferințe pentru părinți: “Pregătirea copilului preşcolar către şcoală”
4 Consultaţii pentru părinţi:
- „Importanța frecventării grădiniței și a școlii în pregătirea copiilor de viață”
- „Protejați copiii de emoțiile voastre negative”
- “Ora încrederii”- consultaţii individuale în diverse probleme de educaţie în familie.
- „Criterii de pregătire a copilului către tranziția la şcoală” etc
5 Informarea părinţilor:
 Înscrierea copiilor la grădiniță și școală
6 Participarea părinţilor în activitatea instituţiei:
 Implicarea părinților romi în proiectarea, organizarea și desfășurarea activităților didactice, distracțiilor,
sărbătorilor și diferitor expoziții
 Asistarea la activităţi şi momente de regim.
7 Şedinţe cu părinţii pe diferite teme
8 Mese rotunde, întâlniri, discuții pe teme pedagogice și psihologice
9 Discuții, întrebări și răspunsuri
10 Consultări cu educatorii și învățătorii claselor primare
11 Întâlnirile părinților cu viitorii învățătorii
12 Ateliere de creație cu invitarea părinților romi
13 Chestionare părinților
14 Instruiri, educație parentală, ateliere educaționale și jocuri pentru părinții copiilor preșcolari, jocuri de afaceri.
15 Activități tematice, de agrement, salubrizare și amenajare a teritoriului grădiniței și școlii
„Raport privind dezvoltarea
fizică, cognitivă, personală,
socio-emoțională și
lingvistică a copilului”
„Raportul privind dezvoltarea fizică, cognitivă, personală,
socio-emoțională și lingvistică a copilului”

Cadre didactice/ Învățători

 Priorități/ Avantaje de integrarea a copiilor în școală


 Ce dificultăți/ obstacole prezintă?

 Priorități/ Avantaje de înscriere a


Părinți
copiilor în școală
DE LA SEMINAR PLEC CU
URMĂTOARELE GÂNDURI,
SCOPURI, IDEI...
ASTĂZI MEDITEZ ...

S-ar putea să vă placă și