Sunteți pe pagina 1din 14

Portofoliu didactic pentru lecția

Dioda semiconductoare

Denumire produs/ livrabil Portofoliu didactic lectia: Dioada semiconductoare


Tema integratoare Computerul partener in instruire
Denumire produs/ livrabil Portofoliu didactic lecția: Dioda semiconductoare
Lectia Dioda semiconductoare
Autor Pop Anca Maria
Unitatea de invatamant,
localitatea, judetul
Colegiul Tehnic de Comunicatii “A. Maior”, Cluj-Napoca
Disciplina predata Bazele electronicii analogice
Clasa la care se aplica lectia cls a-X-a
Avizare director scoala,
numele si prenumele
directorului, semnatura,
Director:  
stampila
PORTOFOLIUL DIDACTIC INTERDISCIPLINAR
TEMA INTEGRATOARE: Computerul partener in instruire
• A. Introducere

• Modulul “ Bazele electronicii analogice” face


parte din cultura de specialitate aferentă
domeniului de pregătire generală Electronică -
automatizări, clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică.
• Modulul “ Bazele electronicii analogice” vizează
insusirea de competenţe specifice domeniului de
pregătire generală, în vedere folosirii achiziţiilor în
continuarea pregătirii într-o calificare din
domeniul de pregătire generală.
• Lecțiile sunt prezentate sub forma electronică pe
site-ul http://e-cursuri.wikispaces.com, astfel
elevii își formează noi competențe de utilizare a
calculatorului și de navigare pe Internet.
• În cadrul lecțiilor se mai utilizează programul de
proiectare si simulare Electronics Workbench care
de asemenea formează priceperi și deprinderi de
utilizarea a termenilor aferenți disciplinei și
totodată de utilizare a calculatorului.
B. Conținutul educațional
Diode semiconductoare

Diodele semiconductoare sunt dispozitive electronice formate dintr-o jonctiune pn, la


extremităţile căreia sunt fixate conductoare de legătură, în contact metalic cu regiunea p,
respectiv n. Contactul la regiunea p se numeşte anod , iar cel la regiunea n catod, trecerea
curentului direct, de la anod la catod este redată prin sensul săgeţii din reprezentarea
convenţională.

Clasificarea diodelor
a) după natura materialului semiconductor folosit sunt :
•diode cu siliciu;
•diode cu germaniu.
 
b) după tehnologia de fabricaţie pot exista în principiu diode
•cu contact punctiform;
•aliate;
•difuzate;
•epitaxiale.
Clasificarea diodelor
c) după putere, diodele se pot clasifica în diode:
•de putere mică, pentru curenţi medii redresaţi mai mici de 3A;
•de putere medie, pentru curenti cuprinşi între 3A şi 30A;
•de putere, pentru curenti cuprinşi între 30A şi 200A;
•de mare putere, pentru curenti peste 200A.
d ) după utilizare se diferenţiază următoarele tipuri de diode :
•redresoare ( prescurtat DR), utilizate pentru conversia de energie din curent alternativ în curent
continuu;
•de comutaţie (DC), care realizează trecerea rapidă de la starea de conducţie la cea de blocare;
•de semnal (DS), utilizate în circuite de extragere a informaţiilor conţinute într-un semnal electric , care
variază în timp, ca de exemplu de detecţie şi amestec;
•stabilizatoare de tensiune sau diode Zener (DZ), care asigură între terminalele lor o tensiune constantă
, într-o gamă de curenţi specificată ;
•varicap (DV), denumite şi diode cu capacitate variabilă, la care capacitatea variază cu tensiunea
aplicată;
•traductoare, care cuprind: fotodiode (F), diode electroluminiscente (LED);
•speciale , incluzând diode tunel , Schottkey, Gunn.
 
Reprezentări convenţionale
Dioda semiconductoare, al cărei simbol este reprezentat în figura de mai jos se
caracterizează prin conducţie unidirecţională:
- în cazul polarizării în sens direct permite trecerea unui curent mare (curent direct),
-în cazul polarizării în sens invers permite trecerea unui curent mic (curent invers).

Funcţionarea diodei este descrisă prin intermediul unui grafic denumit caracteristica
statică de funcţionare . Aceasta furnizează informaţii despre modul în care curentul
prin diodă variază în funcţie de tensiunea care se aplică între terminalele acesteia.
În cazul în care tensiunea pe diodă este pozitivă, se spune că aceasta funcţionează în
conducţie directă. În cazul în care tensiunea pe diodă este negativă, se spune că
aceasta funcţionează în conducţie inversă.
C. Lista activităților elevilor
Elevii receptioneaza noile informatii referitoare la dispozitivele electronice și dioda
semiconductoare;
Identifica site-ul unde se afla prezentarea aferenta diodei semiconductoare;
Raspund la intrebarile adresate de profesor: ce sunt materialele semiconductoare, ce
este caracteristica statica de functionare a diodei, ce este regiunea n și p, ce este o
joncțiune.

E.Direcțiii de acțiune privind predarea temei integratoare (abordări)


Integrarea Temei:” Computerul partener in instruire” se realizeaza prin metodelor
moderne de predare invatare : metodele e-Learning.
Lecția este atent pregatita anterior, urmand ca apoi sa fie prezentata cursantilor sub
forma electronica spre studiu prin intermediul site-ului
http://e-cursuri.wikispaces.com. Astfel lectiile pot fi accesate si dupa încheierea orelor
de curs.
De asemenea integrarea Temei:” Computerul partener in instruire” se mai reflectă și
prin utilizarea programului de proiectare Electronics Workbench.
D. Activitățile elevilor

Activitatea de învăţare 1 Simbolurile diodelor


Competenţa: C1 Identifică diodele dupa simbolul aferent
Obiectivul vizat: Elevul poate să identifiei componentele electronice după simbol.
Durata:10 min
Tipul activităţii: Potrivire
 
Sugestii :
-activitatea se poate face individual folosind fişa de lucru;
-activitatea se poate face şi pe grupe sau în perechi.
•Sarcina de lucru : Completaţi în tabelul de mai jos în dreptul simbolurilor de diode
semiconductoare denumirile corespunzătoare din prima linie a tabelului.
Activitatea de învăţare 2 Tipuri de diode
 
Competenţe: C1 Identifică diodele dupa simbolul aferent;
C2 Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea diodelor.
Obiectivul vizat: La sfârşitul activităţii elevul stie să identifice după simbol diodele semiconductoare şi
poate să prezinte funcţia fiecărei diode.
 
Durata:20 minute

Tipul activităţii: Piramida


Sugestii : elevii se pot organiza în grupe mici (2 – 3 elevi) sau pot lucra individual
Sarcin de lucru. : Se prezintă imaginea unei diode fiecărei grupe. Se recomandă parcurgerea paşilor
pentru fiecare din următoarele diode : dioda redresoare, dioda stabilizatoare, dioda
electroluminiscentă şi dioda varicap.
Se întreabă: Ce reprezintă desenul?
Grupele de elevi formulează câte o părere apoi se discută în plen. După dezbateri, la pasul urmator se
întreabă: Care este funcţia ei?
Grupele de elevi din nou formulează câte o părere apoi se discută din nou în plen , se formulează o
idee şi se trece la pasul următor la care se întreabă: Care sunt cazurile în care este necesară utilizarea
ei?” După dezbateri se formulează din nou o idee, mai largă, despre dioda prezentată.
E. Evaluarea elevilor și a activității
NOTIȚE pentru CADRUL DIDACTIC
Pop Anca Maria
Disciplina:
Bazele electronicii analogice
Nivelul clasei:
X
Durata :
50 minute
Stadiul atins în ciclul învățării:
 construrea climatului de invatare, prezentarea obiectivelor, initierea experientei de invatare,
discutii asupra modului in care elevii au inteles lectia, incheierea sesiunii: verificarea
faptului că participanţii încheie sesiunea avînd sentimente pozitive;
 explorare.
Obiectivele învățării/ Competențele vizate
C1 Identifică diodele dupa simbolul aferent;
C2 Interpretează parametrii ce caracterizează funcţionarea diodelor.
Obiectiv: La sfârşitul activităţii elevul stie să identifice după simbol diodele semiconductoare şi
poate să prezinte funcţia fiecărei diode.

Tipul de activitate:
Demonstrație interactivă, descoperire dirijată
Abilitățile exersate de elevi
 abilitatea de utilizare a computerului și a Internetului;
 formarea și exersarea unor abilități practice;
 abilitatea de a poiecta circuite;
 abilitatea de a lucra in echipa;
 abilitatea de a uzita termeni tehnici.

Tehnologia utilizată (dacă este cazul)


TIC, electronică
Materiale utilizate/Informații pentru elevi
Prezentare PowerPoint, suport curs http://e-cursuri.wikispaces.com , multimetre, diode.
Metodologia
Se prezinta tema,se descriu activitatile de desfasurare a lectiei, se vizualizeaza prezentarea
PowerPoint, se pun intrebari pentru asigurarea unui feed-back pozitiv, se parcurg activitățile
propuse de profesor.
Cuvinte cheie folosite: jonctiunea pn, jonctiune metalurgica, diode semiconductoare, polarizare
directa, polarizare inversa.

Cronologie sugerată
 Organizarea activităţii:laboratorul de electronică;
 Se prezintă noțiunile pertinente temei: Diode semiconductoare;
 Se vizualizează prezentarea PowerPoint;
 Se verifică funcționarea diodelor semiconductoare, se utilizează funcția verificare diodă.

Sugestii și sfaturi
Cronologie sugerată
 Organizarea activităţii:laboratorul de electronică;
 Se prezintă noțiunile pertinente temei: Diode semiconductoare;
 Se vizualizează prezentarea PowerPoint;
 Se verifică funcționarea diodelor semiconductoare, se utilizează funcția verificare diodă.

Sugestii și sfaturi
Elevii sunt incurajati sa lucreze in echipa, sa puna intrebari , sa interpreteze raspunsul acestora.
Evaluare
Ce sunt materialele semiconductoare?
Materialele semiconductoare stau la baza realizării de dispozitive electronice şi de circuite integrate.
Acestea se caracterizează prin valori ale conductivităţii electrice cuprinsă în intervalul de valori σ =
(10-6 - 105) Ω-1 m-1. Conductivitatea electrică a semiconductoarelor este puternic dependentă de
condiţiile exterioare (temperatură, câmp electric, câmp magnetic ) şi de structura internă a acestora
(natura elementelor chimice componente, defecte, impurităţi ).

Care este simbolul pentru dioda fotodiodă?

Ce sunt diodele semiconductoare?


Diodele semiconductoare sunt dispozitive electronice formate dintr-o jonctiune pn, la extremităţile
căreia sunt fixate conductoare de legătură, în contact metalic cu regiunea p, respectiv n. Contactul la
regiunea p se numeşte anod , iar cel la regiunea n catod, trecerea curentului direct, de la anod la
catod este redată prin sensul săgeţii din reprezentarea convenţională.

Care este simbolul diodei redresoare?


FIȘA DE LUCRU A ELEVULUI
Oltean Cosmin
Introducere
Ce sunt diodele semiconductoare?
Reflectare asupra întrebării directoare
Materialele semiconductoare cele mai utilizate in practica sunt germaniul si siliciul.
Diodele semiconductoare reprezinta jonctiuni de tip pn.
Clasificarea diodelor semiconductoare se poate face dupa mai
multe criterii.
Informații referitoare la acest subiect se pot gasi pe site-ul:
http://e-cursuri.wikispaces.com.

Materiale (dacă există)


Diode, fise cu activitatile de invatare, prezentare PowerPoint, soft educational.
Măsuri de securitate a activității
Se asigura calitate la locul de munca.
Activitatea propriu-zisă
Le este explicata sarcina pe care o au de realizat, li se spune cu cine lucreaza in echipa, ce anume
trebuie sa faca, cu ce materiale,cat timp va dura activitatea.
Sugestii
Elevii sunt incurajati sa lucreze in echipa, sa puna intrebari.
Analiza
Profesorul se asigura că s-au înţeles obiectivele, evalueaza activitatea de lucru, evalueaza pe
parcurs si la final.
Investigații suplimentare
Ce sunt materialele semiconductoare?
Ce este o jonctiune metalurgica?
Ce este conductivitatea?

Evaluare
Ce sunt materialele semiconductoare?
Ce sunt semiconductorii de tip n si p?
Care sunt criteriile de clasificare ale diodelor semiconductoare?
Care sunt reprezentarile conventionale aferente diodelor semiconductoare?
Cum funcționează diodele semiconductoare la polarizare directă și inversă?

S-ar putea să vă placă și