Sunteți pe pagina 1din 13

DREPT FINANCIAR

PUBLIC
LECT.UNIV.DR IOANA ALEXANDRA HULPUȘ
Noțiunea de finanțe
publice: aspecte
introductive
•Satisfacerea nevoilor generale ale societăţii,
incluzând în acestea atât nevoile individuale, cât, mai
ales, pe acelea colective, este condiţionată
fundamental de existenţa fondurilor băneşti chemate
să asigure resursele financiare necesare procurării
tuturor acelor bunuri şi servicii ce compun ceea ce
specialiştii au numit nevoi publice.
•O parte semnificativă a acestor fonduri sunt puse
la dispoziţia autorităţilor publice, atât a celor centrale,
cât şi a celor locale, pentru a asigura satisfacerea
nevoilor publice de interes naţional şi local.
Noţiunea de sistem financiar
•a. sistem de relaţii economice, în expresie bănească care exprimă un
transfer de resurse financiare, ce se produce în anumite condiţii;
•b. sistem de fonduri, de resurse financiare ce se constituie în economie
la anumite eşaloane şi se utilizează în scopuri precis determinate;
•c. sistem de planuri financiare care reflectă anumite procese prevăzute
a se produce în economie, în cursul unei perioade de timp determinate;
•d. sistem de instituţii şi organe care participă la organizarea relaţiilor,
la constituirea şi distribuirea fondurilor, precum şi la elaborarea,
executarea şi controlul planurilor financiare;
• e. sistem de finanţare a economiei.
Noțiunea de sistem financiar
•Independent de aceste nuanţări
ale conceptului de sistem
financiar, acesta reprezintă un
ansamblu de elemente sau
categorii financiare caracterizat
prin legături organice între
componentele sale, care-i
imprimă un caracter unitar, de
sistem.
• Astfel, se disting două mari subsisteme:
• - subsistemul financiar public, ce reprezintă
ansamblul relaţiilor financiare prin care se
formează, se distribuie şi se utilizează fondurile
Elementele sistemului băneşti publice, având în prim plan autorităţile
financiar publice care administrează în interes public aceste
fonduri;
• Prin prisma conţinutului său • - subsistemul financiar privat, considerat ca un
economic, sistemul financiar ansamblu de relaţii financiare prin care se formează,
se prezintă ca un ansamblu se distribuie şi se utilizează fonduri financiare
de relaţii financiare ce se private, având în prim plan entităţile şi persoanele
manifestă în procesul de private ce administrează în interes privat fondurile
formare, distribuire şi respective.
utilizare a fondurilor băneşti.
3. Politica financiară
• Sistemul financiar -mecanism complex, a cărui funcţionare corectă şi coerentă este
asigurată prin modul în care statul se raportează la acesta, promovând-şi propriile
interese şi utilizând anumite pârghii care îi permit să intervină în economie şi să
influenţeze anumite aspecte /sectoare.
• Mijloacele prin care statul intervine în ajustarea sistemului financiar la nivel
macroeconomic formează politica financiară.
• „metodele şi mijloacele concrete privind procurarea şi dirijarea resurselor financiare,
precum şi instrumentele, instituţiile şi reglementările financiare utilizate de stat pentru
influenţarea proceselor economice şi a relaţiilor sociale într-o etapă determinată,
constituie componente ale politicii financiare a acestuia” .
• Politica financiară a unui stat influenţează esenţial luarea deciziei, atât la nivel macro, cât
şi la nivel microeconomic, dar şi existenţa cotidiană a fiecăruia dintre noi. Ea se mai
doreşte a fi şi un „ghid al managementului financiar în procesul de utilizare a fondurilor
financiare publice” .
Nevoia publică –
izvor al finanţelor publice

• Încă de la începuturile sale, societatea omenească a


generat tot felul de nevoi care, pe parcursul trecerii
timpului, au crescut ca amploare şi complexitate.
• Nevoia individuala-o cerință care se satisface în condiții
de eficiență, prin efortul individului sau al unor
colectivități restrânse și clar delimitate.
• Nevoia publică-acea cerință care se satisface prin
intermediul sau efortul colectivităților umane grupate
sau privite în general, în condiții optime sau oportune.
Nevoia publică
• Odată cu apariția statului nu mai avem de-a face cu simple
nevoi colective, ci din acest moment putem discuta despre
nevoi publice.
• Totodată momentul apariției statului atrage după sine și
înțelegerea faptului că cetățenii trebuie să contribuie la
realizarea cheltuielilor publice.
• CUANTIFICAREA NEVOILOR= reprezintă CHELTUIALA
PUBLICĂ
• Exprimarea în formă bănească a veniturilor și a cheltuielilor
publice se face prin intermediul BANULUI PUBLIC, iar
participarea cetățenilor unui stat la realizarea acestui efort
colectiv poartă denumirea de FISCALITATE.
Noţiunea de finanţe şi noţiunea de finanţe publice

• „finanţe” -cuvântul latinesc finis utilizat cu sensul de „termen de plată”.


•se înţelege totalitatea mjloacelor băneşti care se află la dispoziţia unui stat
şi care îi sunt necesare pentru îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor sale.
• într-o concepţie modernă, finanţele publice au drept obiect nu numai serviciile
proprii ale statului sau ale unei colectivităţi publice, ci îmbracă întreaga viaţă
economică şi socială a naţiunii şi devin un element al planificării economice şi
sociale!
Rolul finanțelor publice

• Finanțele publice-rol important, reprezentând:


• mijlocul efectiv și concret prin care statul își asigură
funcționalitatea ca entitate
• Mijlocul prin care statul acționează pentru a influența
(potența sau inhiba) anumite procese, acțiuni, domenii de
activitate
• (in subsidiar)rol în redistribuirea venitului național între stat
și membrii societății
• Rol de garant al finanțelor private interne
Funcțiile
finanțelor
publice
FUNCȚIA DE FUNCȚIA DE
REPARTIȚIE CONTROL
Funcția de repartiție a finanțelor publice
• Se înfăptuiește în procesul
de redistribuire a venitului
național, care are loc între
stat și persoanele fizice sau
juridice.
Funcția de
control • Constă în verificarea periodică a legalității ,
eficienței și eficacității fondurilor financiare
publice, respectiv a modului în care ele se
formează, sunt administrate și se utilizează în
. scopul realizării sarcinilor și obiectivelor
stabilite.