Sunteți pe pagina 1din 23

Cap. 8. Echilibrul macroeconomic.

Modelul IS - LM

Structura temei
1. Introducere în teoria echilibrului
macroeconomic - din manual
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic - la curs
3. Panta curbelor IS şi LM - la seminar
4. Echilibrul simultan- la curs
5. Efectele politicilor macroeconomice
asupra echilibrului IS- LM - la seminar
8 Modelul IS - LM 1
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Modelul IS - LM : modelul Hicks - Hansen
• 1. J. Hicks a elaborat modelul în anul 1937
• 2. A Hansen a dezvoltat ulterior modelul
• Modelul oglindeşte echilibrul macroeconomic prin
intermediul a două diagrame:
• A. IS : prezintă echilibrul pe piaţa bunurilor
B. LM : oglindeşte echilibrul pe piaţa monetară
• Modelul evidenţiază ceea ce se întâmplă în economie pe
termen scurt prin:
◆ analiza relaţiei dintre evoluţia producţiei şi a inflaţiei
◆ rolul anticipaţiilor în apariţia fluctuaţiilor economice
◆ efectele diferitelor politici macroeconomice asupra
echilibrului

8 Modelul IS - LM 2
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Premisele modelului:
• 1. Investiţiile sunt o funcţie descrescătoare în raport cu
rata dobânzii
• 2. Economiile sunt o funcţie crescătoare în raport cu
venitul
• 3. Cererea de bani depinde de venit şi de rata dobânzii
• 4. Oferta de bani este un factor exogen
• 5. Preţurile sunt fixe pe termen scurt

8 Modelul IS - LM 3
Cererea agregată
• 1. Curba cererii agregate - AD
• Definire: valoarea bunurilor achiziţionate la nivel macroeconomic
într-o perioadă de timp, de obicei un an ( are la bază veniturile).
• Bunurile realizate pe ansamblul economiei sunt achiziţionate de:
» 1. Menajuri ( bunuri de consum privat) :C
» 2. Firme ( bunuri de investiţii ): I
» 3. Guvern : (bunuri publice) : G
» 4. Exportul net: X (Export – Import)

AD = C + I + G + X
În fiecare punct de pe curba AD, cantitatea de bunuri achiziţionată este
identică cu venitul.

8 Modelul IS - LM 4
Cererea agregată .Reprezentare grafică

Reprezentarea grafică a curbei AD:


P

P’ • A’

P •A
AD

Y
Y’ Y
8 Modelul IS - LM 5
  Alura curbei AD ne arată că pe măsură ce preţurile cresc
, are loc o scădere a cheltuielilor cu achiziţionarea bunurilor
.
  Apare o relaţie de inversă proporţionalitate între
evoluţia producţiei şi a preţurilor.

• 1. O cerere agregată mai mică decât oferta duce la


scăderea producţiei, creşterea şomajului şi înrăutăţirea
condiţiilor
• economice.
• 2. O politică monetară expansionistă conduce la presiuni
importante asupra preţurilor, deci la inflaţie.

8 Modelul IS - LM 6
• Creşterea preţurilor determină scăderea masei
monetare reale:
• Exemplu: Masa nonetară nominală: 6oo miliarde $
• Indicele preţurilor: 150%

• Masa monetară reală = Masa monetară nominală /


Indicele preţurilor = 600 miliarde / 150% = 400
miliarde $

8 Modelul IS - LM 7
Curba ofertei agregate
• 2. Curba ofertei agregate- AS – ne arată cantitatea de bunuri pe care firmele sunt
dispuse să le producă, într-o perioadă de timp.
• Oferta agregată nu corespunde cu producţia potenţială.

• Curba AS ne arată, în fiecare punct al ei , egalitatea dintre ofertă şi venit la scară


macroeconomică.

• A. Curba ofertei agregate pe termen scurt corelează nivelul preţurilor cu cantitatea de bunuri
pe care firmele ar dori să o producă considerând constant nivelul preţurilor factorilor de
producţie.

» În acest caz, oferta agregată depinde de deciziile firmelor legată de utilizarea


lucrătorilor şi a celorlalţi factori de producţie.

8 Modelul IS - LM 8
Reprezentarea grafică a curbei ASS pe termen
scurt. Reprezentarea grafică a curbei
AD:
P
P ASS

P’ A’

P A

Y Y real
Y Y’
8 Modelul IS - LM 9
• Interpretarea graficului:
• Panta pozitivă a curbei ASS , ceea ce ne arată că, dacă preţurile factorilor de producţie sunt
date, odată cu creşterea preţurilor bunurilor, oferta agregată pe termen scurt creşte.
• Economia trece din punctul A ( pentru un nivel P al preţurilor şi un nivel Y al venitului)
în punctul A’( cu un venit Y’ mai mare şi un nivel al preţurilor P’ mai ridicat).
• 1.La un nivel mai mic al venitului şi al preţurilor, creşterea venitului se va face cu o creştere
mai lentă a preţului, ceea ce justifică caracterul mai aplatizat al curbei.
• 2. La o producţie mai mare, pe măsură ce aceasta se apropie de producţia potenţială, curba
devine mai abruptă, de ex. între Y şi Y’.
– În acest caz, o creştere a producţiei nu mai este posibilă decât cu o creştere mai
importantă a preţurilor, deoarece forţa de muncă este ocupată deplin, de asemenea ,
întreprinzătorii găsesc tot mai greu resursele de care au nevoie pentru a-şi suplimenta
producţia.
– Pe măsură ce creşte cererea de factori de producţie, în condiţiile în care oferta este
constantă , are loc o sporire mai accentuată a preţului acestora, a costurilor de producţie
şi în final a preţului bunurilor destinate vânzării pe piaţă.

8 Modelul IS - LM 10
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic

1. Curba IS :
Sintetizează echilibrul pe piaţa bunurilor, unde
investiţiile ( I ) (o funcţie de rata dobânzii (d’)
trebuie să fie identice cu economiile ( S ) , care
depind de mărimea venitului ( Y ).

Condiţia de echilibru:
I ( d’ ) = S ( Y )

8 Modelul IS - LM 11
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Condiţia de echilibru ne indică următoarele:
• 1.Legătura dintre rata dobânzii - d’- care determină volumul şi
evoluţia investiţiilor ( I ) şi venitul - Y - care determină
economisirea
• 2. Venitul - Y - este determinat de echilibrul pe piaţa bunurilor
• 3. Rata dobânzii - d’ - este determinată de echilibrul dintre
cererea şi oferta de monedă
• 4. Venitul - Y - este o variabilă endogenă ( dependentă)
• 5. Rata dobânzii - d’ - este o variabilă exogenă (independentă)

Diagrama IS ne arată pentru ce nivel al venitului - Y -


şi al ratei dobânzii - d’ - se asigură egalitatea dintre investiţii
şi economii şi cum se modifică venitul în funcţie de rata dobânzii.

Curba IS este descrescătoare în raport cu rata dobânzii.

8 Modelul IS - LM 12
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Reprezentarea grafică a curbei IS:
d’ E1
d’1

E E • E3
d’E
• E4
E2
d’2
IS

Y
Y1 YE Y2

8 Modelul IS - LM 13
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Interpretarea graficului:
1. La un nivel d’1 al ratei dobânzii, nivel considerat ridicat de
către întreprinzători, investiţiile vor avea un volum scăzut .
Producţia de bunuri ( venitul Y1 ) va fi redusă.
Pentru Y1 : Cererea agregată = oferta agregată şi investiţiile =economiile
2. Reducerea ratei dobânzii la nivelul d’E sau d’ 2 va favoriza
creştera investiţiilor şi a venitului la YE şi respectiv Y2 .
.. .

Scăderea ratei dobânzii are următoarele efecte:


- creşterea averii
- sporirea consumului şi a investiţiilor
- deplasarea spre dreapta a curbei consumului şi a
curbei de investiţii
- creşterea venitului de echilibru
8 Modelul IS - LM 14
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• Toate punctele situate pe diagrama IS : E1 , EE şi E2 sunt
puncte de echilibru pe piaţa bunurilor , ele reprezentând
diferite combinaţii între venit şi rata dobânzii care
respectă următoarele condiţii:

Cererea agregată = Oferta


agregată
Investiţiile = economiile

Curba IS se numeşte curba echilibrului pe piaţa


bunurilor.
Panta acestei curbe este descrescătoare datorită relaţiei
de inversă proporţionalitate între rata dobânzii şi
investiţii.

8 Modelul IS - LM 15
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• 1. Orice punct situat la dreapta curbei IS, de ex.
punctul E3 ne indică un exces de ofertă de bunuri
• Economia poate ajunge într-un nou punct de echilibru
prin reducerea rate dobânzii deoarece:

1.menajurile au acces mai uşor la credite


2.investitorii sunt stimulaţi să-şi sporească investiţiile
3.cererea agregată creşte până la nivelul ofertei agregate

2. Orice punct care se situează la stânga curbei IS, de ex.


punctul E4 indică un exces de cerere de bunuri. Economia
poate să ajungă într-o situaţie de echilibru prin creşterea
ratei dobânzii deoarece:
1.cresc economiile
2 scade cererea agregată până în momentul în care aceasta
va fi identică cu oferta agregată.

8 Modelul IS - LM 16
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
• 2.Curba LM -
Reflectă echilibrul pe piaţa monetară ceea ce presupune egalitatea
dintre cererea de monedă ( L) şi oferta de monedă ( M ):

L=M
Definire: Curba LM ne indică perechile de valori ale lui Y şi
a ratei dobânzii d’ pentru care cererea de monedă este
egală cu oferta de monedă.
Curba LM este crescătoare în raport cu rata dobânzii.

Odată cu creşterea producţiei are loc o sporire a cererii de


bani, iar dacă oferta nu creşte, are loc o creştere a ratei dobânzii

8 Modelul IS - LM 17
2. Modelul IS - LM al echilibrului
macroeconomic
Reprezentarea grafică a curbei LM:

d’
LM
d’2 • E2
• E4
d’E • EE
d’1 • E1
• E3

Y
Y1 Y2
YE
8 Modelul IS - LM 18
2. Modelul IS - LM al echilibrului
• Interpretarea graficului:
macroeconomic
1. Pentru un nivel scăzut al venitului Y1, rata dobânzii va fi
mică : d’1. În punctul E1: cererea de monedă = oferta de monedă.
2. Odată cu creşterea venitului la nivelul YE sau Y2
egalitatea cererii cu oferta se va produce la o rată tot mai
înaltă a dobânzii: d’E sau d’2.
Economiştii consideră că odată cu creşterea activităţii se produc
presiuni importante asupra ratei dobânzii.
A.Punctul E3,situat la dreapta curbei ne indică un dezechilibru :
o cerere excesivă de bani.
Prin majorarea ratei dobânzii echilibrul se restabileşte deoarece
scade cererea de bani până la nivelul ofertei de bani.
B. Punctul E4, situat la stânga curbei ne indică o ofertă de bani
în exces. Echilibrul se va restabili prin scăderea ratei dobânzii
deoarece această măsură va descuraja economiile şi va mări
cererea de bani.
Oferta de bani scade până ce va fi egală cu cererea de bani.
8 Modelul IS - LM 19
4. Echilibrul simultan
• Grafic, echilibrul macroeconomic va fi un echilibru
simultan şi va fi dat de locul de întâlnire a curbei IS,
(care reflectă echilibrul de pe piaţa bunurilor) cu curba
LM ( care indică echilibrul de pe piaţa monetară:

d’
LM

EE EE - echilibrul
d’E simultan

IS

Y
YE QP
8 Modelul IS - LM 20
4. Echilibrul simultan
• Punctul EE reprezintă echilibrul simultan
şi ne arată că există un singur nivel al
venitului Y şi o singură valoare a ratei
dobânzii d’ care permite echilibrul pe
piaţa monetară concomitent cu
realizarea echilibrului pe piaţa
bunurilor.
• Punctul EE este singurul punct care permite
îndeplinirea simultană a următoarelor două
condiţii:
I = S
L =M
8 Modelul IS - LM 21
4. Echilibrul simultan
• Echilibrul simultan ne indică :
• 1. Nivelul producţiei pe care întreprinzătorii doresc să-l
realizeze la un nivel dat al preţurilor
• 2. Nivelul producţiei la care firmele îşi maximizează profitul

• 3. Ansamblul bunurilor pe care consumatorii doresc să-l


achiziţioneze, pe baza veniturilor de care dispun şi al preţurilor

• 4. Economiile menajurilor sunt identice cu investiţiile realizate


de întreprinzători

• 5. Cererea de bani este identică cu oferta de bani

• 6. Agenţii economici deţin un portofoliu optim de titluri care le


asigură un venit maxim şi un risc minim.

8 Modelul IS - LM 22
4. Echilibrul simultan
• Echilibrului simultan.Caracteristici:
• 1. Este un echilibru stabil
• 2. Nu garantează că în economie există o
ocupare deplină a forţei de muncă
• 3.nu corespunde cu producţia potenţială
QP(Frontiera posibilităţilor producţiei).
• Producţia potenţială QP reprezintă
volumul maxim al producţiei care poate fi
obţinut în urma utilizării tuturor
resurselor de care dispune societatea la
un moment dat.

8 Modelul IS - LM 23