Sunteți pe pagina 1din 18

ACADEMIA DE ADMINISTRARE PUBLICĂ

Departamentul Învățămînt Superior


Catedra Administrare Publică
 

Teză de an
 
Atribuțiile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în
Telecomunicaţii şi Informatică

Elaborat: Ghenadie Pârțu, Gr.120 MP,fR


Coordonator: Ion Dulschi,dr., conf. univ.
 

CHIȘINĂU, 2016
Teza cuprinde:
1. Scurt istoric al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi
Informatică
2. Procesul de activitate al ANRCETI
3. Reglementarea comunicaţiilor electronice
4. Transparenţa procesului decizional
5. Parametrii de calitate a serviciilor publice de comunicații electronice
6. Date statistice ale ANRCETI
7. Relații internaționale ale ANRCETI
8. Portabilitatea numerelor
Introducere

Comunicaţiile electronice în bandă largă au devenit o prioritate la


nivel mondial în a doua jumătate a anilor 1990.
Odată cu pătrunderea în noul mileniu, schimbările spectaculoase
de pe piaţă dau naştere multor ocazii favorabile şi dificultăţi pentru
activitatea de marketing. Principalele evoluţii din domeniul
marketingului pot fi sintetizate într-un singur concept: conectare.
Dezvoltarea explozivă a tehnologiilor de conectare - calculatoare,
telecomunicaţii, informatică, transport - a dat naştere unei noi
economii pline de posibilităţi inedite pentru marketeri de a-şi cunoaşte
şi servi clienţii - atât la nivel de grupuri numeroase, cât şi la nivel
individual.
Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii
Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) a fost înfiinţată
la 14 martie 2008, odată cu intrarea în vigoare a Legii comunicaţiilor
electronice nr. 241-XVI din 15.11.2007, prin reorganizarea Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică
(ANRTI), care se desfiinţează.

ANRTI a fost înfiinţată la 17 august 2000, ea fiind una din


primele autorităţi de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor din
spaţiul post-sovietic.
ANRCETI este succesorul de drept al ANRTI. ANRCETI îşi
exercită funcţiile şi atribuţiile în baza regulamentului său, elaborat în
conformitate cu Legea comunicaţiilor electronice şi aprobat prin
hotărârea  Guvernului nr. 905 din 28.07.2008
Scurt istoric al Agenţiei Naţionale pentru
Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică

În primii ani de activitate ANRTI a elaborat şi a pus în aplicare un set de


regulamente importante care au contribuit la dezvoltarea sectorului şi au creat
premise reale pentru activitatea operatorilor din domeniu.

ANRTI a beneficiat, în perioada 2000 – 2002, de sprijinul unui proiect


finanţat de Agenţia Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională
(USAID), ceea ce a asigurat corespunderea documentelor elaborate cu cele mai
bune practici internaţionale în domeniu
În perioada 2000 – 2008, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activităţile
de furnizare a reţelelor şi serviciilor din domeniul telecomunicaţiilor şi
informaticii erau supuse regimului de licenţiere.
În 2003 ANRTI a finalizat elaborarea noului Plan Naţional de Numerotare .
În 2008 ANRTI a devenit ANRCETI
Procesul de activitate al ANRCETI

În domeniile sale de activitate Agenţia colaborează cu organele centrale ale


administraţiei publice şi alte autorităţi. 

Obicetivele agenției:
• asigurarea respectării legislaţiei în domeniul comunicaţiilor electronice de
către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice; 
• asigurarea implementării politicii privind edificarea societăţii informaţionale
şi a Strategiei Naţionale "Moldova Electronică"; 
• asigurarea şi monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare a
comunicaţiilor electronice; 
• contribuirea la dezvoltarea pieţei interne a comunicaţiilor electronice prin
înlăturarea barierelor în calea furnizării serviciilor, reţelelor şi a
infrastructurii asociate
• promovarea creării condiţiilor echitabile şi corecte de activitate pe piaţă a
furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice; 
Agenţia, în limitele competenţelor sale, are dreptul: 

a) să elaboreze în condiţiile legii şi conform strategiei de dezvoltare a


comunicaţiilor electronic; 
b) să exercite controlul asupra activităţii participanţilor la piaţa serviciilor de
comunicaţii electronice; 
c) să elibereze, să suspende ori să revoce parţial sau total licenţele;
d) să aibă acces la documentele ce ţin de activităţi din domeniul comunicaţiilor
electronice;
e) să identifice pieţele relevante şi să efectueze analize de piaţă; 
f) să adopte decizii privind desemnarea furnizorilor cu putere semnificativă pe
pieţele relevante; 
g) să ceară furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice
executarea deciziilor sale; 
h) să aplice sancţiuni în condiţiile legii; 
i) să sesizeze instanţele de judecată în vederea soluţionării litigiilor; 
j) să efectueze controlul calităţii serviciilor de comunicaţii electronice;
k) alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare. 
 
Reglementarea comunicaţiilor electronice

În conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor electronice  nr. 241-XVI


din 15.11.2007, Agenţia efectuează reglementarea comunicaţiilor electronice
prin asigurarea acestui sector cu documente de reglementare, în condiţiile legii şi
conform strategiei de dezvoltare a comunicaţiilor electronice.

Actele de reglementare cu caracter tehnic şi economic sunt elaborate de


către Direcţia Dezvoltare Reglementări (DDR) a Agenţiei.
În reglementările tehnice, DDR stabileşte principiile şi regulile de
interconectare a reţelelor, promovează inovaţiile şi aplicarea tehnologiilor noi
din domeniul comunicaţiilor electronice, evaluează impactul acestora asupra
dezvoltării pieţei şi propune implementarea serviciilor noi.

Monitorizarea implementării actelor de reglementare cu caracter tehnic şi


economic este efectuată de către Direcţia Executivă Reglementări (DER)
Transparenţa procesului decizional

În procesul decizional, Agenţia aplică principiul de consultare publică a proiectelor


sale de acte cu caracter normativ care pot avea impact semnificativ asupra pieţei de
comunicaţii electronice şi tehnologia informaţiei.

Etapele procesului decizional:


I. Anterior elaborării proiectului de act normativ, Agenţia efectuează analiza preliminară
a impactului de reglementare (AIR)
II. Proiectul actului normativ elaborat este supus procedurii de consultare publică prin
plasarea documentului şi a anunţului despre iniţierea consultării pe pagina de Internet
III. După finalizarea consultării proiectului prin intermediul paginii de Internet, Agenţia
poate organiza dezbateri/audieri publice asupra acestui proiect.
IV. Actul normativ supus consultărilor publice se aprobă în şedinţa publică a Consiliului
de Administraţie al Agenţiei în baza avizului pozitiv asupra analizei finale a impactului
de reglementare.
V. Transparenţa procesului de elaborare şi aprobare a actelor normative şi de desfăşurare a
şedinţelor Consiliului de Administraţie al Agenţiei este asigurată de către
coordonatorul procesului de consultare publică.
Parametrii de calitate a serviciilor publice
de comunicații electronice

 
În temeiul art.60 alin.(1) şi (2) din Legea comunicațiilor
electronice  nr. 241 – XVI din 15.11.2007 și în scopul asigurării
drepturilor utilizatorilor finali de a beneficia de informaţii complete,
comparabile şi uşor accesibile vizând calitatea serviciilor furnizate,
Consiliul de Administrație al ANRCETI a stabilit prin Hotărârea nr.
278 din 17.11.2009 parametrii de calitate pentru serviciile publice de
comunicaţii electronice care se cer a fi măsuraţi de către furnizorii de
reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice.
Date statistice ale ANRCETI

Un utilizator de telefonie mobilă vorbește în fiecare lună la


telefon în mediu câte trei ore și 46 de minute (Situația din
01.03.2016)

Utilizarea serviciilor publice de telefonie fixă a continuat să


scadă în anul 2015 (Situația din 03.03.2016)
Relații internaționale ale ANRCETI

În relaţiile sale externe, ANRCETI pune accentul pe eficientizarea


procesului de colaborare cu organismele europene, internaţionale şi
regionale de specialitate, precum şi cu autorităţile de reglementare de profil
din țările Uniunii Europene

Una din principalele platforme care ajută ANRCETI să implementeze


prevederile Acordului de Asociere și să se integreze în spațiul european de
reglementare a comunicațiilor electronice este Parteneriatul Estic.

ANRCETI participă și la alte proiecte de nivel internaţional, european,


regional şi bilateral ce vizează domeniul tehnologiei informației și
comunicaţiilor (TIC).
Reprezentaţii Agenţiei iau parte la reuniunile organizate de organismele
internaţionale, europene şi regionale de specialitate în care Republica
Moldova este membru: 

• Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT), 


• Conferinţa Europeană a Administraţiilor de Poştă şi
Telecomunicaţii (CEPT), 
• Reţeaua Reglementatorilor Francofoni (FRATEL), 
• Comunitatea regională în domeniul comunicaţiilor
(CRC) din cadrul CSI.

.
În ultimii ani, ANRCETI a încheiat Memorandumuri de
înţelegere privind facilitarea cooperării şi a schimbului de informaţii cu
următoarele entități:

• Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în


Comunicaţii (ANCOM) din România (iunie 2011),
• Autoritatea de Reglementare în Comunicaţii (RRT) din Lituania
(septembrie 2012),
• Comisia de Reglementare în Comunicații (CRC) din Bulgaria (martie
2014),
• Oficiul de Comunicații din Republica Cehă (CTU) (decembrie 2014),
• Agenția de Comunicații Electronice (AEK) din Macedonia (noiembrie
2015)
Portabilitatea numerelor
 

Portabilitatea numerelor de telefon reprezintă posibilitatea unui abonat de a-şi


păstra, la cerere, numărul de telefon, atunci când îşi schimbă furnizorul de servicii
publice de telefonie destinate publicului.

Implementarea portabilităţii numerelor în R. Moldova este prevăzută de Legea


comunicațiilor electronice.

În august 2012, ANRCETI a  organizat un concurs internaţional, în urma căruia


a desemnat drept câştigător al acestuia compania „MEDIAFON” UAB din
Lituania.

Acesta are misiunea de a organiza, opera, administra şi întreţine baza de date, a


coordona şi controla procesul de portare a numerelor, a oferi suportul necesar
furnizorilor în procesul de portare a numerelor.
Concluzie
 
În concluzie menționăm că agenţia este autoritatea publică centrală care
reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei
informaţiei, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniilor menţionate şi
supraveghează respectarea legislaţiei în domeniu de către furnizorii de reţele şi/sau
servicii de comunicaţii electronice.

ANRCETI are statut de persoană juridică cu buget autonom şi este


independentă de furnizorii de reţele şi servicii, de producătorii de echipamente de
comunicaţii electronice, precum şi de Guvern, cu excepţia a trei cazuri:
• ea îşi exercită funcţiile şi atribuţiile în baza unui regulament aprobat de Guvern;
• aprobă, cu consultarea Guvernului, tarifele pentru serviciile publice de comunicaţii
electronice prestate de furnizorii cu putere semnificativă pe piaţa de telefonie fixă
relevantă;
• directorul şi directorii adjuncţi ai Agenţiei sunt desemnaţi de către Guvern.
În activitatea sa de reglementare ANRCETI se ghidează
de următoarele principii:

transparenţă, oportunitate, proporţionalitate, obligativitate,


neutralitate tehnologică, stabilitate, asigurarea utilizării
eficiente a resurselor limitate.
Mulțumesc pentru atenție!

S-ar putea să vă placă și