Sunteți pe pagina 1din 41

Studiu de caz

Formarea
conştiinţei
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Bibliografie
Grigore Ureche- ,,Letopiseţul Ţării Moldovei”
Miron Costin- ,, Letopiseţul Ţării Moldovei”
Ion Neculce- ,, Letopiseţul Ţării Moldovei”
Ion Neculce- ,,O sama de cuvinte”
C-tin Cantacuzino- ,,Istoria Ţării Rumâneşti”
Dimitrie Cantemir- ,, Hronicul vechimei
romano- moldo- vlahilor”

Liceul Teoretic "Axente Sever"


G. Călinescu- ,,Istoria literaturii române de la
origini pâna în prezent”
Nicolae Manolescu- ,, Istoria critică a literaturii
române”
N. Cartojan- ,, Istoria literaturii române vechi”
Al. Piru- ,, Literatura romînă veche”
Lucian Boia- ,,Romania, ţară de
frontieră”,“Istorie şi mit în conştiinţa
românească”

Liceul Teoretic "Axente Sever"


INTRODUCERE

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Conştiinţa istorică
Conştiinţa istorică este o edificare a
eului şi a conştiinţei colective asupra a
ceea ce Lucian Boia,în „Istorie şi mit în
conştiinţa românească”,numeşte
istorie:”ce s-a petrecut cu adevărat şi
reconstituirea a ceea ce s-a petrecut,cu
alte cuvinte,trecutul în desfăşurarea sa
obiectivă şi discursul despre trecut”.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Reprezin
tă o mod
identităţi alitate de
i şi a libe apărare
momente rtăţii naţ a
de cumpă ionale în
afirmare nă ale ist
a,în cazu oriei,prin
descende l românil
nte ilustr or,a unei
acelaşi s e şi a con
paţiu etn tinuităţii
ic. în

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Sensul istoriei şi scrisului dat de cronicari
 E de accentuat importanţa pe care o
acordă cronicarul istoriei în
trezirea şi creşterea conştiinţei naţionale a
poporului, "Letopiseţul Ţării Moldovei"
constituind începutul istoriografiei în limba
română.Grigore Ureche a consemnat în mod
obiectiv evenimentele şi întâmplările cele mai
importante, ţinând foarte mult să fie nu un
"scriitoriu de cuvinte deşarte ci de dreptate".

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Cronicarii au avut o valoroasă contribuţie
cu deosebire în domeniul istoric. Ei au
subliniat pentru prima dată la noi necesitatea
scrierii istoriei(“să rămână feciorilor şi
nepoţilor; să le fie învăţătură, despre cele rele
să se ferească şi să se socotească, iar despre
cele bune să urmeze şi să înveţe şi să se
indirepteze”-preciza Grigore Ureche).

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Are sensul obiectivităţii şi nu foloseşte ştirile
 care nu "se tocmesc", precum bănuieşte
conceptul de tradiţie, de vreme ce socoteşte ca o
naţie fără istorie s-ar asemăna "fieralor şi
dobitoacelor celor mute şi fără minte". Este
evoluţionist în istorie, în sens biologic,
admiţînd ca orice naţie (azi am zice civilizaţie)
are o “începătură", un "adaos" şi o "scădere“.
(George Călinescu-“Istoria literaturii române de
la origini până în prezent”)
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Rolul cronicarilor în cultura
română
După capitolul despre descălecarea
Moldovei, Ureche se ocupă de limba
moldovenească având îndrăzneala, bazată pe
stiinţă, întâia oară în cultura noastră, să
afirme originea latină a poporului român şi a
limbii române, să vorbească de unitatea
poporului român din Moldova, Muntenia şi
Transilvania.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Aceasta este
„începătura
letopiseţului”, cum iî
spune el, şi ea
constituie un moment
de marcă în cultura
noastră ,moment de
marcă în cultura
noastră de la
începutul secolului al
XVII-lea.
Pornind apoi de la
sugestia conţinută de
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Miron Costin este primul scriitor care
aduce în literatura română patosul
cărturarului umanist, încrederea în
puterea scrisului şi a cărţii ca factor
preponderent în viaţa socială. Cronicarii
aduc în limba română şi în literatură toate
modurile de expunere, aşadar, pe lângă
naraţiune şi descriere, dialogul şi
monologul.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Cronicarii sunt cei care au scris actele
oficiale ale naşterii limbii noastre şi a
poporului nostru, făra de care literatura
româna ar fi apucat un drum pe care nici nu
ni-l putem descrie în minte. Operele lor sunt
integrate în tezaurul culturii naţionale, putând
mereu să ne întoarcem la ele şi să găsim ceva
ajutător vremurilor noastre, căci sunt ca nişte
reflectări în oglindă a spiritului românesc,
într-o continuă schimbare, totuşi mereu
aceleaşi, străjuind de-a lungul veacurilor.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
r iei
p r a isto
r a su
i c a r i lo
n ea cron
Viz i u

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Conştiinţa istorică se naşte din
încercarea de a construi identitatea
unui popor, a unei naţiuni prin
raportare la alte popoare, la alte
naţiuni.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Istoria defineşte
ceea ce s-a petrecut
cu adevărat şi
reconstituirea a
ceea ce s-a petrecut,
cu alte cuvinte,
trecutul în
desfăşurarea sa
obiectivă şi
discursul despre
trecut. Ceea ce
numim îndeobşte
istorie este discursul
nostru despre Liceul Teoretic "Axente Sever"
Grigore Ureche

Grigore Ureche este cel care


începe să scrie Letopiseţul Ţării
Moldovei susţinând că istoria
este necesară, scrie el „Ca să nu
se înnece ca toate ţările anii
trecuţi” şi oamenii „să se
asemene fiarălor şi dobitoacelor
celor mute şi fără de minte”.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Motivaţiile care l-au determinat pe Grigore
Ureche să scrie letopiseţul sunt:
 să le rămână urmaşilor ca mărturie şi dovadă
scrisă a istoriei lor;
 să constituie un exemplu pentru urmaşi care să ştie
să nu repete greşelile strămoşilor, ci să urmeze
exemplele pozitive pe care le oferă istoria;
 să nu se înece în uitare istoria, pentru că un popor
care nu-şi cunoaşte istoria se aseamănă fiarelor şi
dobitoacelor fără minte;
 să afle şi alte popoare despre istoria noastră.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Miron Costin
Continuatorul lui G.
Ureche, Miron Costin,
este fără îndoială cea
mai puternică
personalitate a
secolului al XVII-lea.
Este cel mai învăţat
dintre cei trei cronicari.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


C o s ti n r ă m â n
a le a l e lu i M .
Op e re le c a p i t e a m u l
l d o v e i ş i D e n
e ţ u l Ţ ă r i i M o e s te
Leto p i s r a r o m â n ă ac
o r. Î n li te r a t u
mo ld o v e n il o r ia “ D e l a
v a l e n t e c u i s t
e re s u n t e c hi t i nă , , d e
op li t e r a t u r a l a
e a R o m e i d i n
fund a r
Tit u s L i v i u s .

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Ion Neculce
În ,,Letopiseţul Ţării
Moldovei de la Dabija-vodă
până la a II-a domnie a lui
Constantin Mavrocordat“
preocuparea de istorie este mai
mare, fără ca reconstrucţia, în
primul rând literară, să
lipsească. Intenţia cronicarului
nu a fost să alcătuiască o lucrare
de informaţie, ci să scrie o operă
personală, bazată pe fapte trăite.
  Teoretic "Axente Sever"
Liceul
Dacă valoarea Desigur, ca şi
literară a cronicii lui înaintaşii săi, Neculce
Neculce, operă în primul are o concepţie istorică
rând de istorie, nu a fost determinată de
contestată astăzi de apartenenţa sa de clasă,
nimeni, în schimb i s-a de epoca în care a trăit şi
negat imparţialitatea, de studiul la care
deşi vorbeşte despre ajunsese în vremea sa
fapte şi fiinţe reale, istoriografia.
cronicarul se sileşte să
înfăţişeze aşa cum s-au
petrecut şi au fost, fie
slujindu-se de
documente, fie ascultând
mărturia altora, fie
consultând propria-i
memorie: Liceul Teoretic "Axente Sever"
Dimitrie Cantemir
A fost primul român ales
membru al Academiei din
Berlin în 1714. În opera lui
Cantemir, influenţată de
umanismul Renaşterii şi de
gândirea înaintată din Rusia,
s-au oglindit cele mai
importante probleme ridicate
de dezvoltarea social-istorică a
Moldovei de la sfârşitul
secolului al XVII-lea şi
începutul secolului al XVIII-
lea.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
“Istoria
hieroglifică” , scrisă
la Constantinopol în
română (1703-1705)
este considerată
prima încercare de
roman politic-social.
Cantemir satirizează
lupta pentru domnie
dintre partidele
boiereşti din Ţările
Române. Această
luptă alegorică seLiceul Teoretic "Axente Sever"
Cum este percepută astăzi rolul cronicarilor
munteni sş moldoveni iî plan cultural
Pentru cultura noastră, cronicile au o importanţă
deosebită, şi anume:
Istorică – pun bazele istoriografiei româneşti,
abordând probleme legate de originea latină a
poporului şi a limbii noastre, de continuitatea şi de
unitatea poporului român;
Lingvistică – sunt o sursă însemnată de
cunoaştere a unei etape din evoluţia limbii române;
Literară – oferă forme incipiente ale prozei
noastre artistice;
Liceul Teoretic "Axente Sever"
i l e
g i n
r i
O

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Cum e explicată originea
poporului român şi a limbii
române în scrieri
Preocuparea cronicarilor de a stabili
identitatea poporului român în context
universal este o marcă a umanismului.
Grigore Ureche prelungeşte cumva ideea lui Nicolae Olahus,
ajungând la concluzia
că românii “toţi de la Ram se trag şi cu ale lor cuvinte ni-
s amestecate”, “câţi se afla
lăcuitori la "Ţara Ungurească şi la Ardeal şi la Maramoros ,
de la un loc sunt cu
moldovenii şi tot de la Ram se
trag",susţinând ideea de latinitate a limbii române,
aducând ca argument evoluţia etimologică a unor cuvinte.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
La rândul său, Miron Costin va dezvolta o
observaţie asemănătoare, cercetând
problema originii romanilor mai în profunzime,
căutând argumente şi ajungând la
lucrarea cu caracter incipient ştiinţific în opera
“De neamul moldovenilor”. Argumentele sale
sunt in acelasi timp stiintifice, lingvistice,
arheologice si etnografice.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Argumentele sale sunt în acelaşi
timp ştiinţifice, lingvistice, arheologice şi
etnografice. El “porneşte” istoria romanilor “de la
descălecatul ţărilor cel dintâi de
Traian Împăratul Ramului, cu câteva sute de ani
peste mie trecute”, spre a
demonstra romanitatea poporului nostru,
latinitatea limbii, originea comună şi
unitatea românilor din cele trei teritorii de atunci,
continuitatea lor pe aceste
meleaguri şi spre a aprecia, în plus, importanţa
elementului autohton în procesul
formării poporului român.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Sentimentul originii, continuităţii şi
nobleţei noastre ca neam a fost declarat mai
apoi de Dimitrie Cantemir în
“Hronicul vechimei romano-moldo-vlahilor”.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Valoarea literară a letopiseţelor
Cronicarii au contribuit în mod
substanţial la formarea conştiinţei naţionale.
Opera cronicarilor e o mărturie a
eforturilor de cultivare a
posibilităţilor de exprimare a limbii române şi
de transformare a ei din mijloc
al comunicării directe , într-unul de creaţie şi
transmitere a culturii.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Valoarea literară derivă şi din faptul că
letopiseţele consemnează unele
evenimente trăite de autori, fiind primele
noastre scrieri memorialistice. Pasajele de
interes literar diferă, ca valoare literară, de la o
cronică la alta. Uneori lipsesc cu
desăvârşire, alteori sunt de o frumuseţe
deosebită ca în cazul lui Ion Neculce,a cărui
lucrare este preponderent memorialistică.
Cronicile conţin primele exerciţii
de compunere în limba poporului; În ele găsim
cele dintâi forme ale literaturii
romane originale.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
''Cuvântul ISTORIE are două semnificaţii
distincte, pe care publicul larg, dar şi mulţi
profesionişti tind foarte adesea a le confunda.
Istoria defineşte în acelaşi timp,ceea ce s-a
petrecut cu adevărat şi reconstituirea a ceea ce
s-a petrecut cu alte cuvine, trecutul în
desfăşurarea s-a obiectivă şi discursul despre
trecut. Ceea ce numim îndeobşte istorie este
discursul nostru despre istorie, este imaginea,
inevitabilă incompletă, simplificată şi deformată
a trecutului, pe care prezentul o recompune fără
încetare.''
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Conştiinţa istorică a
românilor începe să se
emxprime o dată cu
scrierea istoriei lor.
Consemnarea
evenimentelor pune în
evidenţă două
constante în viaţa lor
zbuciumată - două
fronturi de luptă : unul
extern, reprezentat de
confruntarea cu
duşmanii şi unul intern,
reprezentat de rivalităţi
şi conflicte pentru
putere. Vârsta eroicăLiceulaTeoretic "Axente Sever"
Realizarea
portretelor
de Ion Neculce şi
Grigore Ureche
Liceul Teoretic "Axente Sever"
În operele cronicarilor poate fi observată o
tendinţă interesantă referitoare la felul în care
se realizează descrierile, acestea având ca
primă formă portretul.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Astfel, portretele lui Grigore Ureche
sunt un tip clasic:anunţă trăsăturile
fizice(dar câteodată sare peste ele),
apoi trăsăturile morale şi faptele care
le justifică.

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Cele mai realizate din punct de vedere artistic
sunt cele ale lui Neculce.
Ion Neculce anunţă amănuntele ce
evidenţiază întregul: semne particulare, ticuri,
gesturi. Neculce individualizeaza puternic,
portretele sale sunt vii, rămân în memorie.

“Portretul lui Neculce se situează la mijlocul


dintre caricatură şi tablou” (G.Calinescu).

Liceul Teoretic "Axente Sever"


Istoriografia în limba română s-a născut o dată cu
ridicarea noii boierimi între secolele al XVI-lea şi al
XVII-lea, ca o consecinţă a renunţării la uzul limbii
slavone în actele de cancelarie şi a tendinţei marilor
feudali de a subordona puterea domnească. Un rol
însemnat în dezvoltarea istoriografiei, mai ales a celei
moldoveneşti, l-a jucat umanismul târziu al şcolilor din
Polonia. Ideea apartenenţei poporului român şi a limbii
sale la ginta latină, aceea a originii comune şi a
legăturilor de neam şi limbă între toţi românii trebuie
puse pe seama influenţei umanismului. Acelaşi curent
literar şi cultural a influenţat stilul cronicarilor,
oferindu-le modele de întocmire şi redactare savantă a
letopiseţelor. Aşadar, istoria unui neam este purtătoarea
unor valori educative şi scrierea ei devine o
responsabilitate integral asumată.
Liceul Teoretic "Axente Sever"
Un rol însemnat în dezvoltarea istoriografiei,
mai ales a celei moldoveneşti, l-a jucat
umanismul târziu al şcolilor din Polonia. Ideea
apartenenţei poporului român şi a limbii sale la
ginta latină, aceea a originii comune şi a
legăturilor de neam şi limbă între toţi românii
trebuie puse pe seama influenţei umanismului.
Acelaşi curent literar şi cultural a influenţat
stilul cronicarilor, oferindu-le modele de
întocmire şi redactare savantă a letopiseţelor.
Aşadar, istoria unui neam este purtătoarea unor
valori educative şi scrierea ei devine o
responsabilitate integral asumată.
Liceul Teoretic "Axente Sever"

S-ar putea să vă placă și