Sunteți pe pagina 1din 22

S E E D A C C E L E R ATO R 2 0 2 0 !

S U S Ț I N E R E A A N T R E P R E N O R I AT U L U I

P R I N Î N F I I N Ț A R E A D E S TA R T U P - U R I

Î N D O M E N I I I N N O VAT I V E Cap. III. Bugetul proiectului.


P O CU / 8 2 9 / 6 / 1 3 / 1 4 11 4 5

Sectiunea 10. Proiecții financiare:

bugetul de achiziții și cheltuieli

Prof.univ.dr.habil. Sabău-Popa Claudia


Diana
1. Informații privind solicitantul
2. Descrierea proiectului
Secțiunea 8 – Resurse cheie necesare desfășurării afacerii
3. Bugetul proiectului
Secțiunea 10 – Proiecții financiare: bugetul de achiziții și cheltuieli
Secțiunea 11 – Proiecții financiare: bugetul de venituri
Secțiunea 12 – Fluxul de numerar al afacerii
Este obligatoriu ca întreprinderea să se înființeze ca societate cu răspundere limitată reglementată
de Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care SRL-ul are mai mult de un asociat, va trebui sa dețineti majoritatea absolută (adica
min 51%) a capitalului social, calitatea de administrator al întreprinderii beneficiare de ajutor de
minimis, precum și calitatea de angajat cu contract individual de muncă.
Valoarea unei subvenții va fi de maximum 287.000 lei/plan de afacere finan țat în conformitate cu
criteriile prevăzute în Ghidul Solicitantului – „Condiții Specifice Innotech Student”
Subvenția va fi platita două tranșe valorice, astfel:
• Tranșa nr. I – Tranșa inițială, ce va consta într-un cuantum de 75% din valoarea totală a ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
• Tranșa nr. II – Tranșa finală, ce va consta într-un cuantum de 25% din valoarea totală a ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta
aprobat pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat.
Perioada minimă de sustenabilitate, după terminarea sprijinului financiar, a afacerilor finanțate în cadrul schemei Innotech Student
este de 6 luni.
Bugetul planului de afaceri se va prezenta în LEI. În cazul în care studiul de pia ță implică oferte
în alte monede, cursul de referință utilizat va fi cel median stabilit de către BNR în luna
anterioară depunerii planului de afaceri (https://www.bnr.ro/Cursul-de-schimb-3544.aspx).

Bugetul investițional al afacerii este bugetul costurilor necesare pentru pornirea și implementarea afacerii.
Condiții de eligibilitate a PA:
angajarea a minimum 3 persoane în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis, la cel târziu 6 luni de la semnarea
contractului, în mediul urban sau rural, cu o normă de minimum 4h/zi;
angajarea câștigătorului concursului în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis cu o normă de minimum 4h/zi
(această angajare reprezintă una dintre cele 3 persoane minim angajate în cadrul firmei)
locurile de muncă trebuie menținute ocupate pe o perioada de minimum 12 luni consecutive, respectiv minimum 6 luni
în cadrul perioadei de implementare și minimum 6 luni în perioada de sustenabilitate;
asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de minimum 12 luni pe perioada
implementării proiectului aferent contractului de finanțare;
asigurarea funcționării afacerii minimum 9 luni după finalizarea perioadei de sustenabilitate;
o să mentină destinația bunurilor achiziționate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 ani de la data de
finalizare a proiectului aferent contractului de finanțare;


8.1. Schema organizatorică și politica de resurse umane

Politica de resurse umane


Normă de lucru și
Principalele atribuții ale
# Denumirea postului încadrare
postului
salarială

   
1    

   
2    

   
3    
8.1. Schema organizatorică și politica de resurse umane
Exemplu: calcul tarif orar brut/net
1 2 3 4 5 6 7
Costul
Salariati Venit brut Salar net BRUT/ora NET/ora salarial
Nr. mediu ore/luna
http://www.calculator- lucrate
  Min 4 ore/zi  salarii.ro/2022/ in anul 2022 Col2/col4 Col3/col4

Angajat 1 1225 767 83,67 14,64 9,17 1253

Angajat 2 1500 928 83,67 17,92 11,09 1534

Angajat 3 2550 1524 167,33 15,24 9,11 2607

Salariul minim pe economie pentru 8h/zi: 2550 lei

Salariul minim pe economie în Construcții pentru 8h/zi: 3000 lei


8.3 Resurse cheie necesare a fi achiziționate (ex. utilaj specific, licență software, patent de invenție etc.)

# Denumire resursă Cantitate Caracteristici tehnice


minimale

1 Sistem desktop ALL in one  2  


5000 
2  Licentele office 800  2  
3  Serviciu de creare si mentenanta  1  
platforma informatii feroviare
4  Cheltuieli de inchiriere spatiu  1  
5  Cheltuieli cu achizitia mijlocului de  1  
transport nou
8.3 Resurse cheie necesare a fi achiziționate (ex. utilaj specific, licență
software, patent de invenție etc.)
Trebuie sa va asigurati ca resursele cheie necesare a fi achiziționate sunt:
- corect identificate cele mai importante bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea afacerii;
- resursele identificate sunt relevante, indispensabile activității și aduc un aport specific afacerii;
- sunt atașate în aplicație documente suport privind achiziția resurselor care au o valoarea individuală sau cumulată,
egală sau mai mare, decât pragul de 2% din valoarea maximă a finanțării (valoare prag de 5.740 lei): oferte scrise,
extrase din broșuri de prețuri/cataloage, print-screen-uri de pe paginile companiilor sau magazinelor online, ș.a.;
- sunt prezentate specificații tehnice corelate cu nevoile și dimensiunea afacerii, elemente care pot conduce la o
estimare corectă a prețului de achiziție;
- nu lipsesc resurse esențiale, ale căror costuri sunt situate peste pragul de 2% din valoarea maximă a finanțării
(valoare prag de 5.740 lei), fără de care afacerea nu ar putea funcționa;
- nu este supradimensionată sau subdimensionată cantitativ nevoia de resurse; g- nu sunt prevăzute resurse care nu
au legătură cu obiectul de activitate al afacerii;
- resursele prezentate sunt corelate cu costurile prezentate în proiecția financiară.
Secțiunea 10 – Proiecții financiare: bugetul de achiziții și cheltuieli
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)
Cantitate Valoare
Preț unitar achiziționată din susținut din
I. # Denumire Categorie
inclusiv TVA Total Minimis Surse Total
Minimis Surse proprii proprii

1   Imobilizări              

2   Circulante              

3   Salarii              

4   Servicii              

Alte
5                
cheltuieli

6                  

TOTAL MAX. 287.000


10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

1. Daca firma este sau nu este plătitoare de TVA.


În situația în care firma este plătitoare de TVA, valoarea acestuia este considerată o cheltuială neeligibilă.

În situația în care firma este neplătitoare de TVA, valoarea acestuia este considerată o cheltuială eligibilă.

Recomandare: neplătitoare de TVA.


10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

Recomandăm ca firma să fie neplătitoare de TVA și să se țină cont de regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, art. 310, alin. 1 din Codul fiscal (...cifră de
afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a
României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, ....)
Dacă firma este plătitoare de TVA, să se țină cont de cotele de TVA conform art. 291, alin 1 din Codul fiscal (19%, 9% sau 5% în funcție de obiectul de activitate)
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)
Cotele de taxă conform Codului fiscal 01.01.2022

ART. 291 – Cotele


(1) Cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este de 19%.
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

ART. 291 – Cotele


2) Cota redusă de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:
a) livrarea de proteze și accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislației specifice, cu excepția protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b); Norme metodologice
b) livrarea de produse ortopedice; Norme metodologice
c) livrarea de medicamente de uz uman și veterinar;
d) ***AB R OGAT ***
e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor alcoolice, destinate consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele, cu
excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri; Norme metodologice
f) ***AB R OGAT***
g) livrarea apei pentru irigații în agricultură; Norme metodologice
h) livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale.
i) serviciile de alimentare cu apă și de canalizare.
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

ART. 291 – Cotele

(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:
a) manuale școlare, cărți, ziare și reviste, cu excepția celor destinate exclusiv sau în principal publicității; Norme metodologice
b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul
președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziții și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuința include și amprenta la sol a locuinței.
d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)
ART. 291 – Cotele
(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri și prestări de servicii:
a) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, pe suport fizic şi/sau pe cale electronică, cu excepţia celor care au, în totalitate sau în mod predominant, un conţinut video sau un conţinut muzical audio şi a celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; Norme metodologice
b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură și arheologice, grădini zoologice și botanice, bâlciuri, parcuri de distracii ț și parcuri recreative ale căror activităi ț sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităilor
ț din economia naională
ț - CAEN, actualizată
prin Ordinul președintelui Institutului Naional ț de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziii ț și evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuinelor ț ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuina ț include și amprenta la sol a locuinei. ț
d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcie ț similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) serviciile de restaurant și de catering, cu excepia ț băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
f) dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l);
g) transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracțiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;
h) transportul de persoane utilizând instalațiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;
i) transportul de persoane cu vehicule cu tracțiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;
j) transportul de persoane cu ambarcațiuni folosite în scop turistic sau de agrement.
k) livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, eco, tradiționale, autorizate de MinisterulAgriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final.
10.1. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

Un plan de afaceri nu trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de cheltuieli eligibile. Cheltuielile sunt
eligibile în măsura în care sunt necesare activităților eligibile ale proiectului și se regăsesc în lista de cheltuieli
prezentată în cele ce urmează.
Cheltuielile eligibile care intră sub incidența ajutorului de minimis, pentru întreprinderile nou create sunt:

1. Cheltuielile cu salariile personalului nou angajat (ch. cu salariile și contribuţiile sociale aferente cheltuielilor
salariale).
Salariile se decontează la nivelul maxim de 60 lei net/salariat/oră la care se adaugă contribuţiile sociale aferente
cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii angajaţi si angajatori). Valoarea lunară se
calculează luând în considerare o lună de 21 de zile. Nivelul de salarizare și norma de lucru pentru locurile de
muncă nou create și decontate prin program trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora.
(Metodologia PA)
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului : cheltuieli cu cazarea, cheltuieli cu diurna, cheltuieli pentru transportul
persoanelor, taxe și asigurări de călătorie.
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate
4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de inventar, materii
prime și materiale, inclusiv materiale consumabile )
Prin activ fix corporal se înțelege acel echipament care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
este deținut de entitate pentru a fi utilizat în producția de bunuri sau prestarea de servicii;
este utilizat pe o perioadă mai mare de un an;
are o valoare de achiziție de minim 2500 lei.
Numărul utilajelor și echipamentelor (laptop, telefon mobil, etc.) achiziționate în cadrul proiectului
trebuie să fie corelat cu numărul angajaților. Excepție - acele planuri de afaceri care prin natura
activității au nevoie de echipamente cu diverse specificații tehnice, acestea neputând fi corelate cu
numărul de angajați.
Cheltuielile pentru achiziția de autovehicule sau alte mijloace de transport sunt eligibile dacă
acestea îndeplinesc una dintre următoarele condiții:
a) dacă sunt indispensabile activităților;
b) dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de
călători, sunt indispensabile şi sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operațiunii, iar
caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activitățile operațiunii.
c) Valoarea cheltuielilor eligibile pentru fiecare autovehicul sau alt mijloc de transport achiziționat,
echivalentul a 18.000 euro, inclusiv TVA.
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfă șurarea
diverselor activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;

• Pentru închirierea de spații plafonul maxim eligibil este de 75 lei/mp/lună, inclusiv


TVA. În această categorie de cheltuieli sunt incluse închirierile de locații din mediul rural
sau urban și situate în regiunile de dezvoltare Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru. Pentru închirierea/leasingul operațional de autovehicule plafonul
maxim eligibil este de 200 lei/zi, inclusiv TVA.

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării


întreprinderilor (rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente,
vehicule, diverse bunuri mobile și imobile);

7. Utilităţi aferente funcționării întreprinderilor;

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor;

9.Servicii de întreținere şi reparare de active aferente funcționării întreprinderilor

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor


11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor

13. Conectare la reţele informatice aferente funcționării întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format tipărit
şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare.
Cheltuieli neeligibile:
• TVA deductibilă (recuperabilă) potrivit legii;

• dobânda şi alte comisioane aferente creditelor;

• cheltuielile colaterale care intervin într-un contract de leasing;

• achiziţia de echipamente şi autovehicule sau mijloace de transport second-hand;

• achiziția de terenuri şi alte imobile;

• cheltuieli cu construcțiile și amenajarea spațiilor;

• amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

• costurile pentru operarea obiectivelor de investiții;

• orice categorie de cheltuieli eligibile, care depăşesc plafoanele maxime de referinţă stabilite;

• cheltuieli de consultanță pentru scrierea și implementarea planurilor de afaceri, precum și cele de consultanță în management și/sau
marketing;

• facturile aferente cheltuielilor eligibile care sunt emise în afara perioadei de implementare sau care se referă la servicii prestate în afara
perioadei de implementare;

• leasing financiar;

• achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

• orice cheltuieli plătite în numerar;


10.2. Bugetul de achiziții și cheltuieli în perioada de sustenabilitate a proiectului și următoarele 6 luni (12
luni)

I. Preț unitar
I. # Denumire Categorie Cantitate Valoare
inclusiv TVA

1   Imobilizări      

2   Circulante      

3   Salarii      

4   Servicii      

5          

6          

7          

S-ar putea să vă placă și