Sunteți pe pagina 1din 11

Tema : Planificarea auditului

financiar
1. Etapele de planificare și acceptarea mandatului
2. Orientarea și planificarea auditului financiar
3. Documentatia auditului financiar
1.Acceptarea mandatului și etapele de
planificare
La baza exercitarii auditului stau norme în baza
cărora se fixează obiective de atins. Auditorul
desinestătător stabilește tehnicile de investigare cele
mai potrivite. De aceste tehnici depind și normele
profesionale de lucru ale auditorului
Normele profesionale de lucru ale auditorilor cer ca
activitatea de audit sa se desfașoare în etape:
Etapele desfășurării activității de audit:
1. Acceptarea mandatului – înainte de acceptarea mandatului auditorul
trebuie să precizeze posibilitatea de a îndeplini această misiune.
Adică el trebuie să țină cont de unele reguli profesionale cind acceptă
această misiune.
2. Orientarea și planificarea misiunii – auditorul obține informații cu
privire la particularitățile entității, zonele de risc, domeniile și
sistemele semnificative care să-i permită orientarea și planificarea
astfel încît să fie prevenite lucrările inutile.
3. Aprecierea controlului intern – auditorul va aprecia și evalua
eficacitatea sistemului de control intern.
4. Controlul conturilor și verificarea bilanțului contabil – auditorul va
verifica totalmente sau selectiv corectitudinea întocmirii
documentelor contabile și a corespondenței conturilor
Etapele desfășurării activității de audit:

5. Lucrările de sfîrșit de misiune (de finisare) – auditorul face sinteza


constatărilor rezultate în urma controlului.
6. Stabilirea opiniei – se exprimă opinia referitoare la autenticitatea
situațiilor financiare.
7. Redactarea Raportului de audit – în acest raport sînt exprimate
constatările depistate în timpul controlului. Raportul se înmînează
persoanei care a solicitat auditul.
Pentru fundamentarea deciziei de a accepta mandatul, auditorul
desfășoară următoarele lucrări:

A. Culege și analizează informația B. Completează fișa de acceptare a


despre entitate; aceste informații mandatului- daca auditorul acceptă
se referă la: mandatul, se completează fișa de
acceptare care are drept obiective
 identificarea entității (specificul colectarea și sistematizarea informației
activității ei, mărimea și modul de despre agentul economic, analiza
organizare) situațiilor financiare, constatarea
neajunsurilor controlului intern.
 stabilirea riscurilor pe care
auditorul și le asumă acceptînd C. Încheie contractul de audit privind
certificarea Situațiilor financiare –
mandatul. acceptarea oricarii misiuni de audit se
 analiza respectării regulilor concretizează într-un contract de audit
referitoere la independența care se încheie pe o perioada de 1 an ,
auditorului. și poate fi reînoit.
2. Orientarea și planificarea auditului
În cadrul etapelor de orientare În cadrul acestei etape auditorul
și planificare a misiunilor de audit trebuie să colecteze informațiile
se înfăptuiesc 3 categorii de necesare cunoașterii următoarelor
lucrări: caracteristici:
• Sectorul în care entitatea își
1) Se delimitează și se analizează desfășoară activitatea
caracteristicile proprii fiecărei
entități – pentru o bună • Organizarea și structura acesteia
planificare auditorul trebuie să • Politica generală a entității
cunoască caracteristicile (financiară, comercială, socială)
proprii fiecarui agent • Perspectivele de dezvoltare a
economic în contextul entității
sectoarelor de activitate ale • Politica de contabilitate și principiile
economieo naționale. contabile
Orientarea și planificarea auditului
2) Se identifică domeniile și sistemele Fiecare din aceste date trebuie
semnificative , cît și riscurile analizate în funcție de caracteristicile
auditorului. proprii ale entității. Astfel la entitățile din
sfera comerțului producția nu poate fi un
Domeniile semnificative sînt diferite de domeniu semnificativ.
la un agent economic la altul, dar de
regulă ele se constituie din următoarele
elememte: Pentru înțelegerea și descrierea
sistemelor semnificative auditorul
• Procurări
stabilește locurile unde au loc
• Vînzări operațiunile și se întocmesc
• Producție documentele, circuitul documentelor,
tehnologia contabilă de prelucrare a
• Personal datelor, zonele de risc și posibilitățile de
• imobilizări denaturare a datelor
Orientarea și planificarea auditului

3) Se întocmește planul misiunii de audit.


Obiectivele realizării unui program general de audit sînt de a sintetiza
informațiile obținute și în funcție de acestea să fie orientată și
planificată întreaga activitate de audit. Acest program de muncă
presupune:
• Alegerea membrilor de echipă în funcție de experiență
• Repartizarea lucrărilor pe specialiști
• Stabilirea modului în care auditorul se poate baza pe controlul intern
• Fixarea termenului de prezentare a raportului de audit
3. Documentația auditului financiar
• Documentația joacă un rol important în realizarea misiunii de audit atît
sub aspectul elementelor probante pe care se va sprijini opinia
auditorului, cît și a înțelegerii activitîții desfășurate de client.
• Documentația unei misiuni de audit este formată din documentele
pregătite de și pentru auditor sau obținute și pastrate de acesta în cursul
misiunii de audit.
• Adică documentația unei misiuni de audit conține două seturi distincte
de documente, respectiv:
a) Extrase sau copii a documentelor emise/primite de client sau terții
acestuia, obținute de auditor pe parcursul isiunii cu acordul clientului
csre devin probe de audit.
b) Documente elaborate de auditor(foi de lucru, dosare, analize, rapoarte)
Documentația auditului financiar
• Documentele pot îmbrăca forma înscrisurilor pe suport de hîrtie precum
și a datelor pe mijloace de înregistrare electronică. Ambele categorii de
documente sînt păstrate de obicei ca elemente probante în cadrul
dosarelor de lucru. Ele constituie baza formulării opiniei de audit.
• Totodată dosarele de lucru servesc drept probă în justiție în cazul în care
auditorul este implicat într-un proces în care i se contestă
profesionalismul. Adică deseori dosarele de lucru reprezintă probe
importante în justiție în cazul litigiilor, atît în sprijinul acuzării, cît și al
apărării auditorului sau al clientului acestuia.
• Char dacă dosarele de lucru sînt complete, credibilitatea lor este
afectată dacă nu sunt elaborate cu grijă , în sensul că sunt întocmite cu
ștersături, neglijent, prescurtări neobișnuite, cu fraze sau explicații
incomplete sau neclare
Documentația auditului financiar

• Documentația de lucru ajută la planificarea și execuția auditului, la


supravegherea și revizuirea activității de audit.
• Printre documentele de bază putem menționa:
1) Foile de lucru – sunt forme speciale alcătuite de auditor; menirea
lor fiind acumularea informației necesare misiunii de audit.
2) Chestionarele – sunt repartizate lucrătorilor agentului economic în
vederea verificării eficacității controlului intern.
3) Dosarele de lucru – se acumulează toată informația despre clientul
auditat inclusiv Raportul și concluzia sau opinia auditorului.

S-ar putea să vă placă și