Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Masterand Catedra Pedagogie și psihologie generală

Tema :
Proiectarea procesului de
învățământ

A realizat : CIOBANU Alina


Masterat Rezina, an I
Unități de conținut
1. Conceptul de proiectare didactică
2. Etape şi operaţii ale proiectării didactice
3. Proiectarea unei lecţii

Referințe bibliografice
Cuvinte –chieie: proiectare didactică, obiective,
competențe specifice, subcompetențe, etape și
operații, demers didactic, lecție, curriculum, metodă,
tehnică, strategie, predare, evaluare.
1. Conceptul de Proiectare didactică

Proiectarea didactică este o componentă


esenţială a procesului de învăţământ de
care depinde organizarea şi desfăşurarea
eficientă a activităţilor instructiv-educative.
Proiectarea didactică reprezintă un ansamblu
de procese şi operaţii de anticipare a modului
de desfăşurare a activităţii instructiv-educative,
de fixare prealabilă a etapelor care se vor
parcurge în cadrul demersurilor educaţionale.
Proiectarea didactică ca şi celelalte componente
ale procesului de învăţământ a fost supusă unor
modificări şi adaptări continue. Se pot distinge
cel puţin două modele de proiectare pedagogică:
tradiţional, centrat pe conţinuturi şi modern,
curricular, centrat pe obiective (Cristea, 2000,
pp. 311-312):
Proiectarea se realizează la două niveluri:
- macrostructural, la nivelul procesului de învăţământ în
ansamblul său (elaborarea planurilor de învăţământ, a
programelor şcolare etc.);

- microstructural, la nivelul disciplinei (elaborarea


planificărilor calendaristice pentru unităţi de învăţare,
proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare şi a
lecţiilor).
Documente necesare
*Curriculum pe discipline;

*Structura anului scolar;

*Planul cadru;

*Schema orară;

*Manualele utilizate la clasă.


Etapele proiectării pedagogice

fa ce? Precizarea obiectivelor instructiv-


Ce voi
educative ale activității didactice

Analiza resurselor educaționale


Cu ce voi face?
disponibile

Cum voi face? Elaborarea strategiei educaționale

Cum voi şti dacă


s-a realizat ce Stabilirea unui sistem de evaluare
trebuia?
Operații ale proiectării didactice

Proiectarea
secvențială
(a unităților de
învățare şi a Elaborarea
lecțiilor) planificării
calendaristice
Lectura personalizată a programei

 Exprimă dreptul profesorului de a lua decizii


asupra modalităților pe care le consideră optime
în creşterea calității procesului de învățământ,
respectiv răspunderea personală pentru a asigura
elevilor un parcurs şcolar individualizat, în
funcție de contextul educațional.
Planificarea calendaristică
Documentul şcolar realizat de cadrul didactic prin
parcurgerea următorilor paşi:

Realizarea asocierilor dintre competențele specifice şi


conținuturi;

Segmentarea conținutului în unități de învățare;

Stabilirea succesiunii de parcurgere a unităților de învățare;

Alocarea timpului corespunzător pentru fiecare unitate de


învățare.
Structura planificării calendaristice

Şcoala .............. Profesor: ...............


Disciplina ........... Clasa..............
Nr. ore pe săpt.
Anul.......

Nr. Ore Competenţe Sub- Data Tema Activităţi de Activităţi


d/o specifice competenţe lecţiei. predare/învăţare de evaluare
Textul
Ce este o unitate de învăţare?
-ostructura didactica deschisa si flexibila, care are
urmatoarele caracteristici:

 determină formarea la elevi a unui comportament


specific, generat prin integrarea unor competențe
specifice;

 este unitară din punct de vedere tematic;

 se desfasoară în mod sistematic și continuu pe o


perioadă de timp;
 se finalizează prin evaluare.  
Proiectarea unei unităţi de învăţare (planificarea
detaliată)
Clasa………………..
Nr. ore săpt. .........
Disciplina ..............
Săptămâna/Anul ........... Unitatea de învăţare ...............................
Nr. ore alocate unitatii de invatare..........

Nr Detalii Nr Data Activități Resurse Evaluare Observații


crt de ore de procedurale
conținut Învățare
OBSERVAȚII:
Unitatea de învăţare trebuie să cuprindă 8-14 ore;
excepţie vor face unităţile de învăţare la obiectele de învăţământ
Ed. plastică, Ed. muzicală, Ed. civică, etc., dar nu mai puţin de 4 ore.
La clasele I-II se recomandă precizarea activităţilor
transdisciplinare (A.T.)
Proiectarea lecției
Activitate obligatorie pentru profesorii debutanți:
 încadrarea lecției, activității didactice în sistemul de
lecții/activități;
 stabilirea obiectivelor operaționale (concrete);
 selectarea, prelucrarea şi adecvarea conținutului;
 elaborarea strategiei didactice;
 stabilirea metodologiei de evaluare/ autoevaluare.
Modele de proiectare a lecției
Proiectarea lecției tradiționale
Partea introductivă:
Obiectul:
Obiectivele operaționale:
Clasa:
O1
Data:
O2 ... O 5
Tema (subiectul lecției):
Metode şi procedee:
Tipul lecției:
Mijloace de învățământ:
Timp necesar:
Bibliografie:
Competențe specifice:
Profesor / propunător:
Subcompetențe:
Parcursul didactic

Etapele de Metode de pre- Metode şi


învăţare Activităţi de predare - învăţare dare/învăţare tehnici de
evaluare
Proiectarea lecției pe cadrul ERRE
Cadrul Aspecte cognitive şi metacognitive Întrebarea fundamentală
învățării pentru profesor

Evocare Amintirea cunoştințelor anterioare. Cum îi voi face pe elevi să


 Compararea cunoştințelor proprii cu cele ale formuleze întrebări şi să
colegilor. stabilească scopuri pentru
Reorganizarea cunoştințelor anterioare într-o învățare?
schemă nouă.
Realizarea Contactul cu noile informații şi experiențe. Cum va fi explorat de elevi
sensului  Înțelegerea informațiilor. conținutul predat pentru a fi
Monitorizarea propriei înțelegeri. înțeles cât mai adecvat?
Reflecție  Reformularea cunoştințelor. Ce concluzii pot fi trase din
 Exprimarea noilor cunoştințe cu propriile această lecție? Spre ce alte
cuvinte. cunoştințe conduce această
lecție?
Extindere Asigurarea retenției și a transferului. Aplicarea cunoștințelor în
practică.
Proiectarea unei lecții pe cadrul SVI
ȘTIU VREAU SĂ ȘTIU ÎNVĂȚ
Proiectarea unei lecții A-B-C
Etape Indicatori
A. Orientare Explorarea scopului, semnificației şi contextului:
♦ Ce trebuie să învăț şi de ce?
♦ Ce cunosc deja?
♦ Ce cunoştințe şi experiențe dețin deja în legătură cu
subiectul acesta?
♦ De cât timp am nevoie pentru învățare lui?

B. Achiziție Însuşirea noilor cunoştințe şi deprinderi având ca rezultat


înțelegerea.
♦ Pot rezolva sarcinile şi exerciții?
♦ Înțeleg ce fac?
C. Aplicație şi Integrarea noilor sarcini şi a noilor contexte. Evaluarea
transfer procesului şi a rezultatelor.
♦ Care este cel mai valoros lucru pe care l-am învățat?
♦ Ce a mers bine? De unde ştiu?
♦ Ce voi face mai bine data viitoare?
Rețineți!
 Elaborarea proiectului de lecție este un act de creație
didactică, în măsura în care nu se cade în capcana unor
formalisme şi rigori excesive. Proiectul de lecție, şi în
general demersurile de proiectare pedagogică, reprezintă
expresia pregătirii responsabile a profesorului pentru
activitatea instructiv-educativă.
 Elaborarea proiectului de lecţie presupune preocuparea
cadrului didactic pentru adaptarea celor mai optime
strategii didactice la conţinuturile ce urmează să fie
transmise.

Elaborarea proiectului de lecţie presupune
preocuparea cadrului didactic pentru adap-
tarea celor mai optime strategii didactice la
conţinuturile ce urmează să fie transmise.
Tipuri de lecții
1) Lecţia de
3) Lecţia de transmitere
recapitulare, 2) Lecţia de
(comunicare) şi
formare a
sistematizare şi însuşire a noilor
deprinderilor şi
consolidare a cunoştinţe
priceperilor;
cunoştinţelor; (predare-
învăţare);
4) Lecţia de
verificare,
evaluare,
notare;
Bibliografie
Ionescu, M., (1982), Lecția între proiect şi realizare, Editura Dacia, Cluj-Napoca
Ionescu, I., (2000), Demersuri creative în predare şi învățare, Editura Presa
Universitară Clujeană
Nicola, I., (1996), Tratat de pedagogie şcolară, EDP, Bucureşti Steele, J.L.,
Meredith, K.S.,
Temple, Ch., (1988), Proiectul Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii
Critice, Ghidul I, Editura Gloria, Cluj-Napoca
Cristea, S., (1996), Managementul organizaţiei şcolare, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti.
 Cristea, S., (2000), Dicţionar de pedagogie, Editura Litera. Litera Internaţional,
Chişinău-Bucureşti.
 Cucoş, C., (1998), Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi.

S-ar putea să vă placă și