Sunteți pe pagina 1din 21

Sef Lucrari Dr.

Liviu Stafie
2021, octombrie
CADRUL LEGAL :
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 28 octombrie 2008 (*actualizată*)
privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de
moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România
LEGEA nr. 53 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical


generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi
organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România
ORDINUL MS nr. 1.454 din 2 decembrie 2014 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de


moaşă şi de asistent medical în regim independent
ORDINUL MS nr. 942 din 21 august 2017 pentru aprobarea Normelor de

organizare şi desfăşurare a programelor de specializare în vederea


reconversiei profesionale, precum şi în vederea dezvoltării abilităţilor
profesionale pentru asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţii
medicali
 
Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical
generalist ca urmare a însuşirii competenţelor de bază în cursul
formării profesionale de nivel postliceal sau universitar

a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea


serviciilor de îngrijiri generale de sănătate de natură preventivă,
curativă şi de recuperare în baza competenţei însuşite de a stabili în
mod independent necesarul de îngrijiri de sănătate, de a planifica,
de a organiza şi de a efectua aceste servicii;
b) protejarea şi ameliorarea sănătăţii prin administrarea
tratamentului conform prescripţiilor medicului;
c) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de
educaţie pentru sănătate în baza competenţei de a oferi
persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le
permită un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească;
d) acordarea primului ajutor în baza competenţei de a iniţia în mod
independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi aplicarea
în situaţii de criză sau de catastrofă a acestor măsuri;
e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri
considerate cu risc, precum şi organizarea şi furnizarea de servicii
de îngrijiri de sănătate comunitară pe baza competenţelor de a
colabora eficient cu alţi factori din sectorul sanitar şi de a oferi în
mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care
necesită îngrijire şi persoanelor apropiate;
f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor
generale de sănătate de către asistenţii medicali generalişti
licenţiaţi;
g) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca
formatori, la pregătirea teoretică şi practică a asistenţilor medicali
generalişti în cadrul programelor de educaţie continuă în baza
competenţei de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi
de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;
h) raportarea activităţilor specifice desfăşurate şi analiza
independentă a calităţii îngrijirilor de sănătate acordate pentru
îmbunătăţirea practicii profesionale de asistentul medical generalist;
i) desfăşurarea de activităţi de formare şi pregătire teoretică şi
practică în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitorilor
asistenţi medicali generalişti, precum şi de activităţi de pregătire a
personalului sanitar auxiliar.
----------
Profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a
următoarelor activităţi, în conformitate cu prevederile legale în
vigoare

a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare


familială;
b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea
examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale;
c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai
timpurii diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;
d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în
materie de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru
naştere;
e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării
fetusului in utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;
f) asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi
în cazuri de urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;
g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor
anomalii care necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea
acestuia; luarea măsurilor de urgenţă care se impun în absenţa medicului, în
special extragerea manuală a placentei, urmată eventual de examinarea
manuală a uterului;
h) examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor
iniţiativelor care se impun în caz de nevoie şi practicarea, după
caz, a resuscitării imediate;
i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada
postnatală şi acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea
nou-născutului în cele mai bune condiţii;
j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic;
k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;
l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de
educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea viitoarelor
moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul programelor de educaţie
continuă.
Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali exercită
profesia pe baza certificatului de membru eliberat de Ordinul
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali,
avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării
de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă
pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de
evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(2) Certificatul de membru se acordă pe baza următoarelor
documente:
a) copia legalizată a documentelor de studii care atestă formarea
în profesie;
b) declaraţie pe propria răspundere
c) certificatul de cazier judiciar;
d) certificatul de sănătate fizică şi psihică.
LISTA SPECIALIZĂRILOR pentru care se organizează programe de│pregătire în vederea
reconversiei profesionale
Asistent medical generalist

Radiologie,imagistică medicală
Laborator
Nutriţie şi dietetică
Balneofizioterapie
Igienă şi sănătate publică
Asistent medical de pediatrie

Radiologie, imagistică medicală│


Laborator
Nutriţie şi dietetică
Balneofizioterapie
Igienă şi sănătate publică
Asistent medical Laborator
de farmacie
Asistent medical Farmacie
de laborator
Asistent medical Laborator
de igienă
2. Formele de exercitare în regim independent a profesiei de
 asistent
     medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a
profesiei de asistent medical

 Asistentul medical are posibilitatea de a-și exercita profesia în mod
dependent, în mod independent sau în ambele moduri.
 În primul caz, poate încheia un contract individual de muncă, în al doilea
caz poate încheia un contract de prestări servicii, iar în al treilea caz
poate încheia atât un CIM, cât și un contract de prestări servicii.
Exercitarea independentă a activității este reglementată prin Ordinul MS
nr. 1454/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de
asistent medical în regim independent.
Astfel, articolul 4 din Ordinul MS nr. 1454/2014 stabilește formele în
care poate fi exercitată în mod independent profesia de asistent
medical, după cum urmează:
a) persoana fizica independentă;
b) titular de cabinet individual de practică independentă, după caz, a
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a
profesiei de asistent medical;
c) cabinete asociate de practică independentă, după caz, a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moașă, a profesiei de asistent
medical, ca urmare a asocierii titularilor prevăzuți la lit. b)
 Condițiile necesare pentru a dobândi calitatea de persoană fizică
independentă :
 - asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebie
să dețină certificatul de membru al Ordinului Asistenților Medicali
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România avizat la zi

- înregistrarea la administrația financiară în a cărei rază teritorială


domiciliază

Pe baza acestor documente, asistentul medical își poate exercita


profesia în mod independent.

Din punct de vedere fiscal, asistentul medical va calcula și declara


impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate.

Unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de furnizare a


serviciilor medicale nu are nicio obligație din punct de vedere al
calculului și declarării impozitului pe venit și contribuțiilor sociale.

În contractul de furnizare a serviciilor medicale, vor fi stabilite


drepturile și obligațiile ambelor părți.
 În cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se
vor desfăşura numai activităţile de îngrijiri medicale pentru care
cabinetul a fost autorizat şi înregistrat în registrul unic al cabinetelor
de practică independentă.
 Titularul cabinetului de practică independentă a profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent
medical poate să modifice obiectul de activitate al cabinetului în
funcţie de specializările şi competenţele profesionale dobândite de
acesta.
 Cabinetele asociate de practică independentă a profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent
medical se constituie din două sau mai multe cabinete individuale de
practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă, a profesiei de asistent medical, în scopul
asigurării în comun a accesului permanent al pacienţilor la servicii de
îngrijiri medicale.
 Condiţiile asocierii sunt convenite între părţi prin contract de
asociere, încheiat în formă scrisă, cu respectarea legii civile şi a
normelor metodologice.
 Contractele de asociere a cabinetelor de practică independentă se
înregistrează la administraţia financiară pe teritoriul căreia se
înfiinţează.
 După înregistrare, coordonatorul asocierii are obligaţia să
depună câte un exemplar al contractului la direcţia de sănătate
publică şi la filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul
căreia se înfiinţează şi funcţionează asocierea.
 Direcţia de sănătate publică judeţeană va înscrie contractele de
asociere în Registrul judeţean de evidenţă a contractelor de
asociere a cabinetelor de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical,
prevăzut în anexa nr. 4 din Norme.
 Cabinetele individuale de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei
de asistent medical şi cabinetele asociate de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical pot
angaja, conform prevederilor legale în vigoare, ca salariaţi,
personal medical autorizat, precum şi personal auxiliar şi de
altă specialitate.
3. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetului de practică
independentă
      a profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical

 Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent


medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de
asistent medical se înfiinţează la cererea asistentului medical
generalist, a moaşei sau a asistentului medical titular.
 Actul de înfiinţare a cabinetului de practică independentă a
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă
sau a profesiei de asistent medical îl constituie certificatul de
înregistrare a cabinetului, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 5 din Norme
 Cabinetul de practică independentă a profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de
asistent medical se înregistrează la direcţia de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în Registrul
judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, de
moaşă şi de asistent medical, prevăzut în anexa nr. 6 din
Norme.
 Certificatul de înregistrare a cabinetului se eliberează de către
direcţia de sănătate publică judeţeană, pe teritoriul căreia acesta
funcţionează, în baza următoarelor documente:
 a) cerere de înfiinţare în care titularul va preciza serviciile de
îngrijiri medicale care vor fi furnizate de cabinetul de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei
de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz;
 b) certificatul titularului de membru al OAMR Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali
din România avizat la zi, în copie legalizată;
 c) dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să
funcţioneze cabinetul de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de
asistent medical, declarat ca şi sediu al activităţii, în copie
legalizată;
 d) dovada dotării minime necesare funcţionării cabinetului de
practică independentă a profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical, după caz,
eliberată de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a
municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia se solicită înfiinţarea, în
copie legalizată;
 e) autorizaţia sanitară de funcţionare, în copie legalizată;
 f) avizul filialei OAMR Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pe teritoriul căreia se
solicită înfiinţarea.
 În cazul modificării structurii sau activităţii cabinetului de practică independentă a
profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de
asistent medical, direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv a municipiului
Bucureşti vor elibera o anexă la certificatul de înregistrare a cabinetului în
Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică independentă
a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, pe
baza documentelor anexa. Modelul certificatului anexă la certificatul de
înregistrare în Registrul judeţean/municipiului Bucureşti al cabinetelor de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent
medical este prevăzut în anexa nr. 7.
 În caz de modificare a structurii sau activităţii cabinetului de practică
independentă a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau
a profesiei de asistent medical, Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România emite un nou aviz, în baza următoarelor
documente:
 a) cererea titularului legal al cabinetului de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent
medical, în care se specifică serviciile de îngrijiri medicale pentru care se solicită
noul aviz;
 b) copia legalizată a certificatului titularului de membru al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
avizat la zi;
 c) dovada participării la cursuri de perfecţionare a titularului şi a personalului
angajat, în domeniul serviciilor de îngrijiri medicale pentru care se solicită noul
aviz, cursuri stabilite prin hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor
Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
 d) raportul de evaluare a activităţii anului anterior solicitării noului aviz,
întocmit de către reprezentanţii filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România pe teritoriul căreia funcţionează
cabinetul, în baza procedurii stabilite prin hotarâre a Consiliului naţional al
Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România.
 Denumirea cabinetelor de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei
de asistent medical va fi stabilită prin hotărâre a Consiliului
naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor
şi Asistenţilor Medicali din România, cu respectarea legislaţiei în
vigoare, şi va cuprinde obligatoriu:
 a) numele şi prenumele titularului;
 b) sintagma "cabinet de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist" sau "cabinet de practică
independentă a profesiei de moaşă" sau "cabinet de practică
independentă a profesiei de asistent medical, specialitatea (se
va menţiona specialitatea)".
 Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au
obligaţia să semneze şi să aplice parafa pe toate documentele
care atestă activităţile profesionale executate.
 Parafa profesională va cuprinde în mod obligatoriu următoarele
elemente:
 a) numele şi prenumele, după caz, ale asistentului medical
generalist, ale moaşei sau ale asistentului medical care exercită
profesia în regim independent;
 b) titlul profesional, specialitatea şi gradul profesional;
 c) codul (numărul înscrierii în Registrul unic al asistenţilor
medicali generalişti al moaşelor sau al asistenţilor medicali).
 Cabinetul de practică independentă poate realiza venituri din:
 a) contracte încheiate cu asigurătorii de sănătate pentru asigurări
obligatorii şi facultative;
 b) contracte încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale;
 c) contracte încheiate cu terţi;
 d) plata directă de la pacienţi, pentru serviciile necontractate cu terţi
plătitori;
 e) donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 f) alte surse, conform legii.
 Exercitarea în regim independent a profesiei de asistent medical
generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de asistent medical se
face:
 a) la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 b) la sediul cabinetului de practică independentă a profesiei de
asistent medical generalist, a profesiei de moaşă sau a profesiei de
asistent medical sau al punctului ori punctelor de lucru;
 c) în unitatea sanitară autorizată în condiţiile legii cu care asistentul
medical generalist, moaşa sau asistentul medical care exercită profesia
în regim independent în una din formele prevăzute de prezentele norme
metodologice a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de
servicii de îngrijiri medicale.
 „Asistentul medical încurajează şi ocroteşte — e pregătit să se îngrijească de
bolnavi, de accidentaţi şi de persoanele în vârstă.“ —  Nursing in Today’s
World — Challenges, Issues, and Trends  (Nursingul în societatea de azi —
dificultăţi, controverse şi tendinţe).
 Medicul îl vindecă pe bolnav, însă asistentul medical se îngrijeşte de el.
  „Ca asistent medical trebuie să arăţi căldură. E necesar să fii tolerant şi să
dai dovadă de empatie.“ — Araceli Gracia Padilla, Mexic.
 Care sunt bucuriile asistenţilor medicali? Răspunsul la această întrebare
depinde de domeniul de activitate al fiecărui asistent. De exemplu, moaşele
se simt răsplătite cu fiecare naştere reuşită. „E minunat să asişti venirea pe
lume a unui copil sănătos a cărui dezvoltare ai supravegheat-o chiar tu“,
spune o moaşă din Olanda. 
 Însă, pe lângă bucurii, asistenţii medicali au de înfruntat şi multe dificultăţi.
În această profesie nu se admit greşeli! Indiferent că e vorba de
administrarea unor medicamente, de recoltarea sângelui, de introducerea
unui aparat intravenos sau chiar de simpla mutare a pacientului, un asistent
medical trebuie să fie extrem de atent. 
 Progresul şi influenţa tehnologiei sporesc presiunile asupra asistenţilor
medicali. Sarcina dificilă constă în a pune în acord tehnologia cu latura
umană, cu modul uman de a trata pacienţii. Nici o maşină nu poate înlocui
grija şi compasiunea unui asistent medical.

Vă mulțumesc!

S-ar putea să vă placă și