Sunteți pe pagina 1din 10

m 
 m  

 
!"#$
%
 
"#$

m& &


'
( ) **+m&, )

- . $
$$/
$/ m# ".
".
*/

*/!"#$$#
!"#$$# -
%
- . $
$$/
$/ m# ".
".
*/,#$

*/,#$-
-

1. ANALIZA DE RISC LA NIVELUL FIRMEI. CALCULUL RISCULUI


DE EXPLOATARE

În orice tip de afacere In any type of business, the


problema esenţială este essential issue is the
determinarea gradului minim determination of the minimum
de utilizare a capacităţilor de degree of use of the production
producţie care să asigure capacities that ensure the
veniturile acoperitoare income covering the expenses.
pentru cheltuielile care se We start from the equation:
efectuează. Se porneşte de CA ± (CV+CF) = 0
la ecuaţia: where:
CA ± (CV+CF) = 0 unde, CA= the turnover or production
CA= cifra de afaceri
CV = cheltuielile variabile CV = the variable costs
CF = cheltuielile fixe
Ecuaţia ar putea fi mai CF = the fixed costs
sugestivă pentru descrierea
unei activităţi economice The equation could be more
astfel: suggestive in order to describe
CA = CV+CF + P unde, an economic activity, thus:
P = profitul scontat CA = CV+CF + P where:
P = the expected profit
Pentru analiza riscului de To analyse the exploitation or
operational risk (the possibility of
exploatare sau operaţional not totally recovering the total
(posibilitatea de a nu se recupera expenses from the realized
totalitatea cheltuielilor efectuate income) we can use two models:
din veniturile obţinute) se pot
utiliza două modele: 1. The analysis using the safety
1. Modelul de analiză cu ajutorul interval (or the position indicator)
intervalului de siguranţă (sau where:
à0
000
 1
000
indicatorul de poziţie) în care: 00 A 0Ò
IS = à 0
000
à 
IS = à where:
IS = the safety interval
în care, IS = intervalul de CAMX = the maximum turnover
siguranţă; CAMX = cifra de afaceri CAmn = the minimum turnover
maximă; CAmn = cifra de afaceri
minimă
Exemplu: Example:
CAMX= 10,000 ¼
CAMX= 10.000 ¼ CAmn = 9,000 ¼
CAmn = 9.000 ¼ It results that IS = 10%
Rezultă
IS = 10%
Riscul de exploatare se We consider that the position
evaluează în funcţie de Is, of the turnover according to
the critical point has the
astfel: following significance:
significance:
Š %> Is, firma prezintă risc de %> Is, the company has The
exploatare; Exploitation Risk
%” Is <10%, the company has
Š %” Is <10%,Firma se află a relatively stable condition
intr-o situaţie relativ stabilă; 10%”Is<20%, the company is
Š 10%”Is<20%,Firma se află in a stable condition
intr-o situaţie stabilă; Is>20%, the company is in a
comfortable condition.
Š Is>20%, Firma se află intr-o
situaţie confortabilă.
ë. Modelul de analiză cu b) The analysis using the
folosirea coeficientului exploitation leverage coefficient
efectului de levier de (coefficient of exploitation lever),
where:
exploatare (coeficient de
pârghie de exploatare) în care: KL =
 
A


à 
 
  à 
 where: KL = the exploitation lever
KL = 
A

unde, coefficient

KL = coeficient de pârghie de CA = the turnover


exploatare;
CA = cifra de afaceri; CV = the variable costs
CV = costurile variabile;
CF = the fixed costs.
CF = costurile fixe. When < 1, we deal with the exploitation
risk;; in this regard, the company cannot
risk
Atunci când KL < 1, avem de a cover its expenses from its income, so it
face cu risc de exploatare
exploatare,, în cannot recover the production factors,
entering the area of bankruptcy risk.
sensul că firma nu îşi poate For the calculation of the profit risk or of
acoperi cheltuielile din the risk concerning the fact that the
veniturile proprii, deci nu îşi company does not realize the activity
volume generating the necessary profit
poate recupera factorii de so as to cover the dividends required by
producţie, intrând în zona the capital owners, we use the indicator
riscului de faliment. ³minimum turnover for dividend
payment´ (CAminim).
ë. ANALIZA DE RISC LA NIVELUL ë. Risk Analysis at the Company Level.
FIRMEI. RISCUL DE PROFIT THE CALCULATION OF THE PROFIT RISK
The Profit Risk is determined on ³CAmin´
Pentru calculul riscului de profit sau a In order to determine ³CAmin´ , the
riscului de a nu se realiza un following steps are to be followed:
volum de activitate care să
genereze un profit necesar să
acopere dividendele aşteptate de A) determining the dividends requested
deţinătorii de capitaluri se by shareholders:
utilizează indicatorul Äcifra de
 
afaceri minimă pentru plata D=
dividendelor´ (CAminim). 00
Pentru determinarea ÄCAmin´ se where:
parcurg următoarele etape. D = the volume of dividends;
A) determinarea dividendelor pretinse Ks = the social capital; Rd = the
de către acţionari: requested
dividend rate
 6
D=
00 B) determining the net profit
unde, D = volumul dividendelor; Ks = 
capitalul social; Rd = rata Pn = D + ( )D
00  
dividendului pretins
where: CPF = the profit quota belonging
B) Determinarea profitului net to the company
 
Pn = D + ( )·D în care, CPF
00  
= cota din profit care rămâne firmei
Este necesar să se calculeze ÄPn´ C) Determining the gross profit according to
deoarece dividendul se asigură din the relation:
profitul net. 
C) Determinarea profitului brut după PB = Pn + ( ) · Pn
relaţia: ÷ 
where: PB = the gross profit; CI = the rate of
m
PB = Pn + ( ) · Pn în care, profit tax
÷ m
PB = profitul brut; CI = rata de This indicator is necessary because the net
impozit pe profit profit has as source the gross profit.

Acest indicator este necesar deoarece D) Determining costs,


costs, thus:
profitul net are ca sursă de formare
profitul brut. 
D) Determinarea costurilor astfel: C= 66 where:
÷
C = 66 în care, C = the cost related to turnover,
turnover, RRC = the
÷ profitableness rate to costs,

C = costul aferent cifrei de afaceri This index is necessary to


RRC = rata rentabilităţii la costuri calculate the minimum turnover
ensuring the profit necessary to
Acest indicator este necesar pentru realize the dividends required by
calculul cifrei de afaceri minime care share
reholders.
holders.
să asigure profitul necesar realizării
dividendelor pretinse de acţionari.
E) Determinarea cifrei de afaceri E) Determining the minimum
minime (CAminimă) astfel: turnover (CAminim) thus:

CAminimă = C + PB CAminim = C + PB

F) Determinarea timpului necesar F) Determining the necessary period


pentru realizarea cifrei de afaceri of time to realize the minimum
minime, astfel: turnover, thus:

CA lunară programată = Ca monthly scheduled =
unde, % where:: Cap = the turnover %
where
scheduled for
Cap = cifra de afaceri programată
pe anul respectiv the respective year
iar timpul necesar pentru
realizarea cifrei de afaceri minime and the necessary period of time to
(T) se calculează astfel: realize the minimum turnover (T) is
calculated as follows:
 
T= unde, 
 T=

CAL = cifra de afaceri lunară
programată where: CAL = the monthly scheduled
where:
turnover
M 
Firma ÄELECTRON S.A.´ derulează pe anul ë005 o afacere având următoarele date de
bază:
capitalul social (Ks) = ë500 milioane lei;
se cer dividende egale cu rata dobânzii bancare (rd = 30%);
cota de profit care rămâne firmei (CPF) = 75%;
cota de impozit pe profit (CI) = ë5%;
rata rentabilităţii la costuri RRC = ë0%;
cifra de afaceri anuală programată = 30.000 milioane
Rezolvare:
dividendul pretins (D):
 
D = Ks · rd = A ' milioane lei

profitul net (Pn):
m 
Pn = D + ( )·D = 750 + ( )·750 = 3.000 milioane lei
÷ m ÷ 
profitul brut (PB):
m 
PB = Pn + ( )·Pn = 3000 + ( )·3000 = 3990 milioane lei
÷ m ÷ 
costurile (C):
 2110
C= = = 19.950 milioane lei
66 %0
÷ 00
CAminimă = C + PB = 19.950 + 3.990 = ë3.940 milioane lei
Timpul în care se realizează CAminimă pentru asigurarea dividendelor:
m 20 000
CAL = A A % 00 milioane lei
% %
m 
T= A A Ú luni, deci CAminimă se realizează la jumătatea lui octombrie
m Ú
MM 
In ë005, The company ³ELECTRON S.A.´ ran a business described as follows:
The social capital (Ks) = ë,500 million lei;
The required dividends are equal to the bank interest rate (rd = 30%);
The profit quota belonging to the company (CPF) = 75%;
The profit tax quota (CI) = ë5%;
The profitableness rate to costs RRC(PB/C) = ë0%;
The yearly scheduled turnover = 30,000 million

Solution:
The required dividend (D):
 
D = Ks · rd = A' million lei

The net profit (Pn):
m 
Pn = D + ( )·D = 750 + ( )·750 = 3,000 million lei
÷ m ÷ 
The gross profit (PB):
m 
PB = Pn + ( )·Pn = 3,000 + ( )·3,000 = 3,990 million lei
÷ m ÷ 
costs (C):

C= = = 19,950 million


million lei
66 
÷
÷
CAminimum = C + PB = 19,950 + 3,990 = ë3,940 million lei
The period of time in which the CA
CAminim for ensuring dividends:
m  
CAL = A A million lei
÷ ÷
m

T= A A months, so CAminim is realized at the half of October.
m