Sunteți pe pagina 1din 17

Principiile și prioritățile de bază ale cursului de dezvoltare

personală.

Elaborat: Corolenco Cristian

Facultatea: Filologie și Istorie


Specialitatea: Istorie și Geografie
Grupa:204
Cuprins
1. Conceptul de dezoltare personală și scopul disciplinei
2. Competențele dezvoltate
3. Principiile disciplinei curriculare dezvoltarea personală
4. Prioritățile disciplinei
5. Rolul profesorului în cadrul programului
6. Concluzii
7. Bibliografie
Dezoltare personală și scopul disciplinei

Dezvoltarea personală reprezintă o disciplină de studiu ce


include activităţi și experienţe care au scopul să susţină elevii
în procesul de autocunoaștere, relaţionare corectă cu familia,
colegii și mediul din care fac parte, să dezvolte abilităţile
de comunicare eficientă și management eficient al emoţiilor, să
îmbunătăţească starea de conștientizare a propriului potenţial,
să dezvolte talentele și abilităţile personale, orientate spre
îmbunătăţirea calităţii vieţii prin aderarea la valorile societăţii
contemporane, prin contribuirea la realizarea aspiraţiilor și
visurilor personale într-un mediu de viaţă sănătos și sigur.
Această disciplină are scopul de a contribui substanțial la
formarea personalității elevului și pregătirea lui pentru
integrarea socioprofesională.
Fiind o disciplină axată pe o abordare inter și trasdisciplinară,
Dezvoltarea personală va valorifica atât activitățile organizate
în sala de curs, cât și experiența de viață a elevului și a
factorilor educaționali implicați în creșterea și educația
acestuia.
Această abordare încurajează parteneriatul educațional
dintre școală, familie și comunitate.
Competențele dezvoltate

• Competențele cognitive – de exemplu, competențele de


soluționare a problemelor, de gândire creativă, de gândire
critică, precum și cele metacognitive;
• Competențele sociale – de exemplu, competențele de
comunicare, de colaborare, de construire a relațiilor, empatia;
• Competențele legate de conștiința de sine – de exemplu,
responsabilitatea, competența de luare a deciziilor,
deprinderile de autoreflecție;
• Competențele de reglare a emoțiilor – de exemplu,
abilitatea de a-și controla emoțiile, de combatere a stresului,
competențele de soluționare a conflictelor.
Pe lângă comeptențele menționate anterior, disciplina dezvoltare personală contribuie la
formarea competențelor specifice, care variază în dependență de treapta învâțământului.
1. Valorificarea identităţii personale în relaţionarea armonioasă cu familia și
comunitatea, prin autoevaluarea critică și selectivă a sinelui și a resurselor sociale;
2. Manifestarea unui comportament pro-activ, axat pe integritate și gestionare eficientă
a resurselor, orientat spre sporirea calităţii vieţii;
3. Adoptarea unui mod de viaţă activ, în vederea protecţiei sănătăţii proprii și a celor
din jur, prin asumarea responsabilă a consecinţelor deciziilor luate;
4. Proiectarea responsabilă a carierei prin valorificarea potenţialului individual și a
oportunităţilor pieţei muncii;
5. Manifestarea comportamentului constructiv și responsabil în ac ţiuni de protecţie
personală și protecţie a celor din jur, axat pe cunoștinţe acumulate și atitudini social
pozitive.
Principiile disciplinei curriculare dezvoltarea personală

Dezvoltare personală se bazează pe următoarele principii:


• Principiul axiologic;
• Principiul abordării sistemice și dezvoltării graduale a competenţelor;
• Principiul învăţării centrate pe elevul aflat în rela ţie cu mediul său de
viaţă;
• Principiul valorificării responsabile și productive a parteneriatului
profesor –elev – familie – comunitate;
• Principiul motiva ţiei optime și implicării active;
• Principiul creării unui mediu favorabil educaţiei de calitate;
• Principiul respectării autonomiei și libertăţii individuale.
Prioritățile disciplinei

• Valorificarea interesului adolescentului pentru problemele abordate;


• Accentuarea caracterului funcţional al educaţiei;
• Valorificarea capacită ţii elevilor de a aborda problemele puse în discuţie cu un
grad sporit de complexitate;
• Respectarea legăturii dintre abordările teoretice și viața practică;
• Respectarea punctului de vedere și opiniei elevului.
La fel, prioritățile disciplinei se regăsesc în cadrul celor cinci module:
1. Identitatea personală și relaționarea armonioasă
2. Asigurarea calității vieții,
3. Modul de viață sănătos
4. Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
5. Securitatea personală
Identitatea personală și relaționarea armonioasă
Competența specifică:
Exprimarea identității personale în relaționarea constructivă cu familia și ceilalți, prin explorarea sinelui și a
resurselor din societate. Aceasta include:
• aprecierea nevoii de schimbare în dezvoltarea personală;
• recunoașterea nevoii proprii și a nevoii celorlalți de consolidare a încrederii în sine;
• folosirea diferitelor moduri de exprimare a opiniilor și sentimentelor;
• analizarea factorilor care contribuie la o relaționare armonioasă cu ceilalți și cu
propria familie.
Asigurarea calității vieții
Competența specifică:
Demonstrarea responsabilității în alegerea unui comportament orientat spre valorificarea optimă a
resurselor personale și a mediului înconjurător.
Aceasta include:
• raportarea la normele etice și comportamentul respectuos față de sine, colegi,
comunitate și mediul înconjurător, asigurând o atmosferă de colegialitate și confort
psihologic și fizic;
• demonstrarea unui comportament corect, chibzuit și respectuos în conformitate cu
regulile stabilite;
• aprecierea și demonstrarea unui comportament corect și respectuos față de sine,
colegi, clasă, școală, comunitate și mediul înconjurător.
Modul de viață sănătos
Competența specifică:
Manifestarea independentă a comportamentului centrat pe
modul de viață sănătos, prin implicarea activă în menținerea sănătăţii proprii și a sănătății celorlalți,
demonstrând interes și inițiativă.
Aceasta include:
• crearea unui program personal de activitate, odihnă și alimentație, utilizând noțiuni
specifice normelor sanitare și de igienă pentru menținerea și consolidarea sănătății;
• practicarea unor acțiuni care mențin sănătatea, respectând standardele sanitare
și de igienă;
• acceptarea schimbărilor care se produc în corpul propriu, demonstrând o atitudine
pozitivă.
Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Competența specifică:
Proiectarea carierei prin determinarea traseului școlar și/sau profesional din perspectiva valorificării
potențialului personal și a oportunităților de pe piața muncii.
Aceasta include:
• identificarea informațiilor de bază despre muncă, despre oportunitățile de angajare și despre profesioniști și
compilarea acestora în diferite fișiere pentru a cunoaște și a înțelege mai bine lumea reală;
• folosirea oportunităților oferite de comunitatea școlară pentru lansarea unor inițiative care să contribuie la
dezvoltarea personală;
• aprecirea beneficiilor pentru dezvoltarea personală pe care le aduce planificarea carierei în baza unor decizii
informate.
Securitatea personală
Competența specifică:
Adoptarea comportamentului activ, centrat pe responsabilitate, privind securitatea personală, starea de bine
proprie și a celor din jur.
Aceasta include:
• demonstrarea interesului față de comunicări orale și scrise ce conțin recomandări privind siguranța personală și
publică;
• adoptarea precauțiilor recomandate de diverse instituții privind securitatea personală, securitatea în public și în
mediul online;
• soluționarea unor studii de caz, demonstrând forme adecvate de comportament.
Rolul profesorului- diriginte în cadrul programului

În cadrul acestui program, rolul profesorului este să inițieze și să ghideze


procesele de învățare, să-i antreneze și să-i însoțească pe elevi în
experiența de învățare și să-i ajute să-și depășească dificultățile.
Profesorul trebuie să-și dea seama de faptul că, în consecință, rolul său va
fi mai curând unul de formator și moderator decât de transmițător de
cunoștințe. Această schimbare ține și de evaluarea procesului de învățare și
a finalităților de studiu.
Elevilor li se cere să-și elaboreze propriile strategii de soluționare a
problemelor: să analizeze independent o problemă și să evalueze critic mai
multe moduri de a o soluționa.
Așadar, rezultatele învățării fiecărui elev trebuie examinate individual,
acestea nu pot fi apreciate printr-o evaluare sumativă ordinară. Evaluarea
se va organiza în mod formativ, adică profesorul va observa și evalua
continuu procesul de învățare al fiecărui elev, nu doar rezultatele. În acest
context, oferirea unui feedback individual și personal devine un element
important al rolului profesorului.
Concluzii

• Disiplina curriculară Dezvoltarea personală este concepută pentru a ajuta elevii să


dezvolte competenţele de care au nevoie pentru a se cunoaște, a se accepta, a duce o
viaţă sănătoasă, independentă, pentru a deveni cetăţeni informaţi, activi, integri,
pentru a relaţiona cu alţii într-o atmosferă sigură, a fi responsabili în luarea deciziilor
de carieră și dezvoltare personală pe parcursul întregii vieţi.
• Disciplina Dezvoltare personală este despre personalitate şi mediul sociocultural, care
se modelează reciproc.
Bibliografie

1. Viorica MARȚ, Valentina OLARU, Tatiana TURCHINĂ, REPERE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA
PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA DISCIPLINA ȘCOLARĂ DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN ANUL DE STUDII
2021-2022, Chișinău, 2021
2. Aglaida Bolboceanu , Violeta Vrabii , Dezvoltarea personală a cadrului didactic ca organizator al cunoaşterii
şi facilitator motivaţional, Chișinău, 2018
3. Corinna Borer, Wiltrud Weidinger, DEZVOLTARE PERSONALĂ GHIDUL PROFESORULUI, traducere de Tania­
Mihu, Olga Rudic, Diana­Șestacovschi, Zurich University of Teacher Education, 2020
4. Angela CUTASEVICI(coord), CURRICULUM NAȚIONAL DISCIPLINA DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASELE X-
XII, Chișinău, 2018
Mulțumesc pentru atenție !

S-ar putea să vă placă și