Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL EDUCAȚIEI

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Lucrare metodico-ș tiin țifică pentru obținerea gradului didactic I

MODELE EFICIENTE DE PROIECTARE INTEGRATĂ


LA CLASA PREGĂTITOARE

CANDIDAT:
COORDONATOR ȘTIINȚIFIC: PROF. ÎNV. PRIMAR BOLEA (FLOREA) TEODORA
LECT. UNIV. DR. GRIGORE DAN IORDĂCHESCU
CUPRINSUL LUCRĂRII

INTRODUCERE

Capitolul I

FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERCETĂRII

Capitolul II

MODELE EFICIENTE DE PROIECTARE INTEGRATĂ LA CLASA PREGĂTITOARE.


ASPECTE APLICATIVE ȘI METODICE

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE
INTRODUCERE
Educația reprezintă axul principal al formării personalității.
Copilul este autorul propriei lui învățări, iar sursa învățării lui o constituie diversitatea
experiențelor cognitive, sociale, emoționale, fizice pe care le trăiește.
La clasa pregătitoare este indicat a se folosi o planificarea integrată. De ce? Pentru că disciplinele
se îmbină atât de frumos pentru a crea povești din proiectele alese spre a fi realizate, fiecare temă se
desfășoară într-un mod cât se poate de atractiv, iar protagoni știi acestora sunt chiar elevii clasei.  Prin
abordarea integrată putem să punem în valoare fiecare elev în parte, să-i valorificăm aptitudinile, să-i
dezvoltăm abilități care îi sunt necesare. Printr-o astfel de abordare putem să le dăm exemple din
viața reală elevilor mult mai ușor, ei fiind totodată stimulați să caute informa ții, să vină să le prezinte
la școală. La şcoală, copilul intră într-un mediu stimulativ, un mediu în care literatura, muzica, artele
plastice, natura, mişcarea, socialul sunt într-un permanent dialog între ele şi, implicit cu copilul.
Acest lucru îi motivează și le crește stima de sine, îi face să în țeleagă mult mai bine lumea care îi
înconjoară, fac mai ușor conexiuni cu realitatea. Este important să îi facem să în țeleagă că se pot
descurca și singuri, adultul din jurul lor având uneori doar rolul de a dirija.
Debutul micii școlarități se dovedește a fi o adevărată provocare pentru toți cei implica ți: elevi,
părinți și învățători. Însă dacă se va pleca de la ideea că această clasă pregătitoare este un univers al
poveștilor și al învățării prin joc, că este modalitatea de a aduce școala către copil și nu copilul către
școală, și dacă se va centra procesul de învățare pe competen țe și nu pe cuno știn țe, atunci totul va
decurge firesc, natural și cât se poate de plăcut.
CAPITOLUL I. FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERCETĂRII

Capitolul I prezintǎ noţiuni referitoare la:


I.1. Caracteristicile mediului școlar modern
I.2. Comportamentul elevului modern
I.3. Perspectivele educației moderne
I.4. Caracteristici ale preșcolarului și școlarului mic
I.4.1. Caracteristicile psihofiziologice
I.4.2. Stadialitatea inteligenței
I.4.3. Dezvoltarea limbajului
I.5. Curriculumul pentru învățământul primar și formarea competențelor cheie la
școlarii mici
I.6. Competențe specifice cadrului didactic din învățământul primar
I.7. Proiectarea integrată în învățământul primar
colar modern
I.2. Comportamentul elevului modern
I.3. Perspectivele educației moderne
I.4. Caracteristici ale preșcolarului și școlarului mic
I.4.1. Caracteristicile psihofiziologice
I.4.2. Stadialitatea inteligenței
I.4.3. Dezvoltarea limbajului
I.5. Curriculumul pentru învățământul primar și formarea competențelor cheie la școlarii mici
I.6. Competențe specifice cadrului didactic din învățământul primar
I.7. Proiectarea integrată în învățământul primar
CAPITOLUL II. MODELE EFICIENTE DE PROIECTARE INTEGRATĂ
LA CLASA PREGĂTITOARE. ASPECTE APLICATIVE ȘI METODICE

În capitolul 2, pe baza aplicării unui chestionar cadrelor didactice, am analizat și


interpretat eficiența proiectării integrate la clasa pregătitoare. La finalul acestui
capitol am expus exemple de planificare integrată, de proiectare integratǎ ȋn cadrul
cǎreia activitǎţile de ȋnvǎţare au fost structurate astfel ȋncât sǎ contribuie la
dezvoltarea competenţelor specifice clasei pregǎtitoare, precum și proiecte didactice
integrate.precum
Scopul și obiectivele cercetării
Scopul: Identificarea beneficiilor aduse de proiectarea integrată și elaborarea unor modele
eficiente de proiectare integrată la clasa pregătitoare.

Obiectivele cercetării sunt:

1. Identificarea
2. Analiza 3. Dezvoltarea 4. Stabilirea
bunelor
elementelor gândirii, unor argumente
practici de
teoretice şi creativităţii, care susțin
proiectare
practice de atenţiei și a eficiența
integrată în
accesibilizare a relațiilor de proiectării
vederea
conţinuturilor şi cooperare ale integrate la
realizării
a strategiilor de elevilor prin clasa
activității
învăţare activă, intermediul pregătitoare.
didactice la
centrată pe elev predării
clasa
integrate
pregătitoare

Prin abordarea integrată putem valoriza fiecare elev în parte, valorificându-i aptitudinile,
dezvoltându-i abilități care îi sunt necesare și arătându-i latura lui bună.
Metodele și instrumentele de cercetare
Pentru cercetarea de față am folosit ancheta indirectă prin aplicarea chestionarului
unui număr de douăzeci de cadre didactice care și-au desfășurat activitatea în anul școlar
2020-2021 la clasa pregătitoare, la nivelul Cercului Pedagogic Alba Iulia- rural și urban.
Cadrele didactice au primit chestionarul folosind aplicația Google Forms, iar
răspunsurile acestora au fost anonime.
Chestionarul pe care l-am aplicat cadrelor didactice în cadrul acestei cercetări cuprinde
un total de 11 întrebări de tip închis, deschis, dar și de opinie.
CHESTIONAR
1. Care este vechimea dumneavoastră în învățământ?  6. Câte discipline integrați de obicei?
 1- 5 ani  2 discipline
 5-10 ani  3 discipline
 10-15 ani  Toate disciplinele unei zile
 >15 ani
7. Ce fel de abordare a conținuturilor conțin auxiliarele folosite?
2. Care este ultimul grad didactic obținut?  Tradițională
 Definitivat  Integrată
 Gradul II
 Gradul I 8. Ce modalități de lucru cu copiii utilizați?
 Individual
3. Care este numărul de elevi din clasa dumneavoastră?  În pereche
 In grupe
_________________elevi
 Frontal
4. În ce manieră vă proiectați conținuturile?
 Disciplinară 9. Enumerați 3 avantaje ale proiectării integrate:
 Integrată
 Disciplinară alternativ cu integrată.  10. Precizați 3 puncte slabe ale proiectării integrate:

5. La clasa pregătitoare desfășurați activități integrate? 11. În opinia dumneavoastră, proiectarea didactică contribuie la
 Zilnic creșterea performanței școlare? Argumenta ți răspunsul!
 Des  Da
 Rar.  Nu
Analiza, prelucrarea și interpretarea
rezultatelor cercetării

Vechime în Număr cadre Procentaj


învățământ didactice
1. Care este vechimea 1- 5 ani 1 5%
dumneavoastră în
5- 10 ani 0 0%
învățământ?
10- 15 ani 9 45%

2. Care este ultimul grad


didactic obținut?
3. Care este numărul de elevi
din clasa dumneavoastră?

4. În ce manieră vă proiectați
conținuturile?

Frecvența
activităților Răspunsuri Procentaj
integrate
5. La clasa pregătitoare Zilnic 13 65%
desfășurați activități integrate? Des 7 35%
Rar 0 0%
6. Câte discipline integrați de
obicei?

Abordarea
conținuturilor Răspunsuri Procentaj
7. Ce fel de abordare a
Tradițională 1 5%
conținuturilor
conțin auxiliarele folosite? Integrată 19 95%

8. Ce modalități de lucru cu
copiii utilizați?
9/10. Enumerați trei avantaje/puncte slabe ale proiectării
integrate
AVANTAJE DEZAVANTAJE
 Abordarea mai multor conținuturi, ușurința predării  O mai slabă consolidare a unui anume conținut;
conținuturilor, asigurarea legăturii dintre discipline;  Volum mare de cunoștiințe;
 Accesează mai multe domenii;  Abordare complexă, lipsa continuității în clasele gimnaziale,
 Aplicarea cunoștințelor din mai multe discipline, interes mai oferta slăbuță de auxiliare cu abordare integrată;
mare din partea copiilor,  Necesită mai mult timp de pregătire a materialelor, a
 Aplicabilitate mai mare, flexibilitate, tematică unitară; conținuturilor;
 Contribuie la dezvoltarea globală a elevilor, la cre șterea  Timp scurt, nu toți copiii pot parcurge în acela și timp
performanței școlare, facilitează procesul de învățare; activitățile și nu toți pot lucra în echipă;
 Abordare globală;  Proiectarea didactică se realizează mai greu, este nevoie ca
 Creativitate, libertate de a parcurge fiecare temă întru- un mod învățătorul să dispună de multă creativitate în realizarea
cât mai creativ, promovarea muncii în echipă; materialelor didactice, timpul alocat pregătirii activită ților este
 Perspectivă globală asupra conținuturilor, interes crescut din mai mare;
partea elevilor, posibilitate de a face conexiuni între cunoștin țe  Avantajează copiii mai dotați, se poate pierde din vedere ideea
și disciplinele de studiu; principală a lecției;
 Elevii sunt mult mai atenți, nu intervine monotonia;
 Acest lucru s-a făcut întotdeauna fără să se ceară;
 
 Greu de planificat și de urmărit în totalitate;
 Este costisitoare;
11. În opinia dumneavoastră, proiectarea didactică contribuie la creșterea performanței
școlare? Argumentați răspunsul!

20
18
16
Nu
14
Da
12
10
8
6
4
2
0
Argumentele susținerii acestei ipoteze, de către aceștia, le voi enumera în rândurile de mai jos:

Se creează situații de învățare optim structurate;


Înțelegerea și însușirea cu ușurință a anumitor conținuturi;
Proiectarea didactică integrată contribuie la creșterea performanței școlare prin tematică, aplicabilitate mare,
atractivitate în rândul elevilor;
Mereu s-au folosit conținuturi și de la alte discipline pentru îndeplinirea obiectivelor doar nu s-a numit
predare integrată.
Disciplinele se îmbină atât de frumos pentru a crea povești din proiectele alese spre a fi realizate, iar
protagoniștii acestora sunt chiar elevii clasei mele. Elevii își dezvoltă competențele mult mai ușor, iar
obiectivele propuse parcă se ating de la sine. Prin abordarea integrată putem să punem în valoare fiecare
elev în parte, să-i valorificăm aptitudinile, să-i dezvoltăm abilități care îi sunt necesare, să îi arătăm latura
lui bună. Printr-o astfel de abordare putem să le dăm exemple din viața reală mult mai ușor, ei fiint totodată
stimulați să caute informații, sa vină să le prezinte la școală;
Randamentul școlar este mult mai mare. Copiii sunt mult mai curioși să participe la ore;
Stimulează elevul sau învățarea este realizată cu un efort mai mic;
Lecțiile vor fi mai atractive și ca urmare și captarea atenției elevilor va fi ușor de realizat;
Se face o mai bună conexiune între disciplinele de învățare.
În urma analizei și interpretării chestionarelor pot concluziona următoarele:

Proiectarea
integrată prezintă Integrarea
conținuturilor școlare
avantaje, dar și este o necesitate.
dezavantaje

În dorința noastră de a fi
moderni, de a inova Strategiile de
practica școlară, trebuie predare/învățare integrată,
prudență, deoarece precum și nivelurile la
echilibrul dintre extreme care acestea se realizează
(diferențiere pe sunt condiționate de o
discipline sau integrare multitudine de factori, de
totală) se pare că este natură obiectivă și
soluția cea mai eficientă. subiectivă.
Modele de proiectări integrate desfă șurate la clasa pregătitoare
Planificarea calendaristică
Unitatea Disciplina Com- Activități de învățare / Nr. Perioada Evaluare Obs.
de petențe Conținuturi ale învățării de ore (Testul/
învățare specifice Fișa

Jucăriile CLR 1.1


1.2
Sunetul ,,j” și literele ,,j/J” mici şi mari de tipar
Propoziția/enunțul- formularea de propoziții cu suport intuitiv
5

1.3 Fonetică- sunete specifice limbii române, despăr țirea cuvintelor


2.1 în silabe
3.1 Desenarea literelor de tipar
3.2 „Sfatul jucăriilor”, de Mache Iliuț

MEM 1.1 Numere naturale în concentrul 0-31- recunoa ștere, formare, 4


1.2 scriere, citire, comparare, ordonare
3.1 Forme și transfer de energie S 10
Electricitate: aparate care utilizează electricitatea și reguli de
siguranță în mânuirea aparatelor electrice
Electricitate

AVAP 2.3 Tehnici simple: tăiere, decupare după contur, răsucire, lipire, 2
pliere
Labirintul din ață
Cățelușul jucăuș

MM 1.1 Cântarea instrumentală- jucării muzicale improvizate 2


2.1 Jucăriile lui Jeni
2.3 Fuga jucăriilor

DP 2.2 Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare - persoane, 2


animale, obiecte preferate și caracteristicile acestora( părinți,
bunici prieteni, jucării, cărți etc.)
Grija față de obiectele personale
Proiectarea unităților de învățare
UNITATEA: ,,FLORI PENTRU MAMA”
Ziua Disciplina/ Activități de învățare/ pe discipline, organizarea colectivului de elevi Nu- Resurse Eva-
Competențe măr luare
specifice ore
Luni LIMBA ENGLEZĂ 1
01.03.
2021 DP Întâlnirea de dimineață:salutul, prezența, calendarul naturii(data, ziua, anotimpul, vremea, materiale: fișe de lucru, Evalu
1.1  imbrăcămintea adecvată), noută ți, așteptări. planșe cu imagini din are orală
CLR Sunetul f și literele F și f de tipar povești
1.1;1.2 -numirea personajelor dintr-un text audiat procedurale: metoda
1.3;2.4 -observarea imaginii cu mama, Florina și Filip; formularea unor răspunsuri despre imagine și textul fonetico-analitico-
3.2;4.1   audiat sintetică,
AVAP -colorarea imaginii corespunzătoare textului din fiecare pereche conversația, povestirea
2.3 -prezentarea literelor f/F; sesizarea și marcarea imaginilor în ale căror denumiri sunetul f se aude la forme de organizare:
sfârșit individual, frontal
-numirea unor cuvinte în care sunetul f se aude la început, în interiorul sau la sfâr șitul cuvântului,
colorarea literei mici si mari de tipar
Joc didactic- Spune cât mai multe cuvinte cu f până număr dela 0 la 10!
 
MEM Numerele naturale în concentrul 0-20 1 materiale: Obser-
1.1 -ghicitori despre primăvară; discuții despre anotimpul primăvara fișe de lucru vare
1.2 -recunoașterea primilor vestitori ai primăverii procedurale:explicația, sistema
1.4 -numărarea elementelor unor mulțimi pentru eviden țierea faptului că numărul de elemente ale demonstrația, tică
6.2 acestuia este dat de ultimul număr din succesiunea 1, 2, 3, .... 20 exercițiul, jocul
AVAP -exerciții de numărare crescător și descrescător  didactic,
2.3 -citirea și scrierea numerelor naturale de la 0 la 20. forme de organizare:
individual, frontal
MM Am cules cu bucurie - audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor tehnice  1 materiale: CD- player, Obser-
1.1 - asimilarea integrală a cântecului  ilustrații vare
2.1 - acompanierea cântecului cu percuție corporală (bătăi din palme, cu degetul în bancă etc.), cu sonorită ți procedurale:audiția sistemati
2.3 emise de diverse obiecte muzicală, exercițiul, că
DP - reproducerea în colectiv a cântecului , pronun țând corect cuvintele în cânt forme de organizare:
1.1 frontal, individual.
Proiectul de lecție
CONCLUZII

Consider că activitățile integrate sunt o


reală importanță în eficiența actului
didactic, însă, împărtășesc și ideea că nu
trebuie făcută o delimitare bruscă între
activitățile tradiționale și cele integrate, în
sensul că izolându-le și organizând
procesul instructiv-educativ doar în baza
unui tip de activitate sau altul, nu vom
obține același rezultat ca și în cazul în care
în planificarea activității pedagogice
încercăm împletirea fructoasă a acestor
tipuri de activități.
MULȚUMESC!

S-ar putea să vă placă și