Sunteți pe pagina 1din 22

TEMA: ÎNTOCMIREA,PREZENTAREA ȘI

ANALIZA SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI


PIERDERE

ÎN BAZA MATERIALELOR ENTITĂȚII ,,ARSTO-TEST”S.R.L

ELABORATĂ DE STUDENTĂ ANULUI III,


ARSENII IRINA
FACULTĂȚII,,COMERȚ,FINANȚE ȘI CONTABILITATE”
SPECIALITĂȚII,,CONTABILITATE”
GRUPA 3CA- 1731
ANUL 2020
CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC:
SOFIA CĂPĂȚINĂ
/CONF.UNIV.,DR./
INTRODUCERE

Evaluarea rezultatelor financiare a entităților este o


activitate curentă, fiind determinată de acțiunea unor
procese și fenomene economice, care generează schimbări
semnificative în valoarea patrimonială și situația
economico- financiară a entităților .Menținerea evidenței
reprezintă obligația de a face înregistrări și de a elabora
situțiile financiare ale tranzacțiilor afacerii respective.În
acest context de idei, situațiile financiare sunt căile
folosite pentru a transfera informații despre
performanțele financiare ale unei afaceri.
Conținutul tezei

 În Introducere se va menționa actualitatea temei, scopul și obiectivele tematicii


cercetate, precum și caracteristica activității economico-financiare a entității.
Primul capitol „Noțiuni generale aferente Situației de profit și pierdere” va
prezenta amănunțit noțiune de cheltuieli și venituri, abordări teoretice, caracteristica și
conținutul Situației de profit și pierdere.
În cel de al doilea capitol „Modul de întocmire și prezentare a Situației de profit
și pierdere” se va dezvălui informația cu privire la lucrări premergătoare și etapele
întocmirii raportului.

Al treilea capitol al tezei de licență „Analiza situației de profit și pierdere” va


include informații privind analiza dinamicii și structurii datelor incluse în situași de
profit și pierdere, analiza factorială și analiza rentabilității entității.
Expunerile din „Concluzii și recomandări” vor cuprinde informații generalizate
a tematicii tezei de licență, evaluarea situației reale a organizării contabilității,
determinarea punctelor slabe, precum și a punctelor forte în practica entității.
ACTUALITATEA TEMEI

Prin studierea și evaluarea indicatorilor rezultatelor


financiare putem face concluzii desăvârșite despre
activitatea unei entiități. Prin prisma analizei acestor
indicatori cu ușurință putem constata care sunt
problemele și căile de perfecționare unei entități
pentru obținerea rezultatelor avantajoase.
SCOPUL LUCRĂRII

• DE A REFLECTA MODUL DE ÎNTOCMIRE ȘI PREZENTARE A


SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE
• DE A DEPISTA DIVERGENȚE,PRECUM ȘI PARTICULARITĂȚILE
ÎNTOCMIRII RAPORTULUI
• DE A ANALIZA PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI,
DE A PROPUNE RECOMANDĂRI REFERITOARE LA GESTIUNEA
RESURSELOR ENTITĂȚII
Pentru a realiza scopul , se propun următoarele obiective

analiza caractiristicii și conținutului Situației de profit și


pierdere
 examenarea principiilor contabile, caractiristicilor calitative
ale informației Situației de profit și pierdere
abordarea și analiza utilizatorilor Situației de profit și pierdere
elucidarea lucrărilor premărgătoare întocmirii situațiilor
financiare
reflectarea metodologiei perfectării Situației de profit și
pierdere și anexei
efectuarea analizei rezultatelor financiare și a rentabilității
entității.
NOȚIUNI GENERALE

Rezultatul financiar reprezintă profitul sau pierderea, înregistrată la finele


perioadei de gestiune de către o entitate care se apreciază prin scăderea
cheltuielilor suportate în capacitatea de exercițiul a entității din total venit
înregistrat de către aceasta.
Veniturile – creșteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul
perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora
sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creșteri ale capitalului propriu,
cu excepția celor legate de contribuțiile proprietarilor
Cheltuielile – diminuări ale beneficiilor economice înregistrate în perioada
de gestiune sub formă de ieșiri sau reduceri ale valorii activelor sau de creșteri
ale datoriilor care contribuie la diminuări ale capitalului propriu, altele decât cele
rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor;
Conținutul Situației de profit și pierdere

Cei mai importanți indicatorii din Situația de profit și pierdere:


 1)Profitul brut (pierderea brută) reprezintă rezultatul obținut din vânzarea
produselor,mărfurilor și serviciilor prestate diminuată cu costul vânzarilor.
 2)Rezultatul din activitatea operațională reprezintă diferența dintre veniturile
și cheltuielile obținute de entitate din activitatea de bază,determinată de statutul
acesteia.
 3)Rezultatul din alte activități,care este constituit din rezultatul din operații
legate de active mobilizate,rezultatul din activitatea financiară și rezultatul
excepțional
 4)Profitul(pierderea) până la impozitare este profitul (pierdere) obținut de
entitate în cursul perioadei de gestiune din toate tipurile de activități
(profitul(pierdere) contabil).
 5)Profitul net (pierdere netă) profitul(pierdere) rămasă la dispoziția entității
după calcularea cheltuielilor privind impozitul pe venit.
Caractiristici calitative

Informația din Situațiile financiare trebuie să


corespundă unor caractiristici calitative, bazate pe
principii de contabilitate,cum sunt:
- Continuitatea activității
- Contabilitatea de angajamente
- Separarea patrimoniului și datoriilor
- Necompensarea
- Consecvența prezentării
UTILIZATORII RAPOARTELOR FINANCIARI

INTERNI EXTERNI

 Proprietarii,fondatorii și  Investitorii
primii conducători  Furnizori și alți creditori
 Reprezentanții  Clienții
administrației  Creditorii
 Managerii  Organele administrative
 Salariații entității și fiscale
 Publicul
 Alți utilizatorii externi
Lucrări premergătoare

 Întocmirea înregistrarilor contabile;


 Reflectarea operațiunilor economice în registrele contabile;
 Completarea Cătții Mare
 Întocmirea lunară a înregistrărilor de corectare la sfârșitul perioadei de
gestiune;
 Închiderea lunară a conturilor evidenței de gestiune;
 Învintarierea totală a patrimoniului;
 Întocmirea rapoartelor financiare pe baza tabele de corectare;
 Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli la sfârșitul anului de
gestiune.
 Să efectuiază inventarierea a patrimoniului, decontărilor și datoriilor și
se reflecte rezultatele acesteia în conturile contabile;
 În caz de necesitae să deprecieze imobilizările.
SRL ,,Arsto-test”

Studiul temei actuale este îndeplinit în baza datelor


entității ,,Arsto-test” S.R.L care a fost înregistrată la 04
decembrie 2002, în Republica Moldova, cu sediul pe
adresa : or.Hîncești, str. Industrială 1A.Obiectul
princpal de activitate a entității constă în testarea și
analizelor tehnice.
În cadrul ,,Arsto-test” S.R.L pe parcursul perioadei de
gestiune cercetate au fost înregistrate operațiuni
economice la conturile clasei 6 ,,Venituri”și clasei
7,,Cheltuieli.
Trecerea conturilor clasei 6,,Venituri” și conturilor clasei
7,,Cheltuieli ” la contul 351,,Rezultat financiar total”

După verificarea tuturor operațiunilor înregistrate pe parcursul anului, trecem la următoarea etapa- închiderea
conturilor de venituri și cheltuieli cu contul 351,,Rezultat financiar total”.
- Trecerea veniturilor din vânzări la finele perioadei de gestiune la rezultatul financiar total:
Debit contului 611 ,,Venituri din vânzări”
Credit contului 351,,Rezultat financiar total” 1579982,37 lei
 Casarea sumei altor venituri operaționale la finele perioadei de gestiunela rezultat financiar total:
Debit contului 612 ,,Alte venituri din activitatea operațională”
Credit contului 351,,Rezultat financiar total” 3899,37 lei
După închiderea conturilor de venit , trecem la închiderea conturilor de cheltuieli
 Trecerea costului vănzărilor la finele perioadei de gestiune la rezultat financiar total:
Debit contului 351,,Rezultat financiar total”
Credit contului 711,,Costul vănzărilor 249107,97 lei
 Trecerea cheltuielilor de distribuire la finele perioadei de gestune la rezultat financiar total:
Debit contului 351,,Rezultat financiar total”
Credit contului 712,,Cheltuieli de distribuire” 1488,33
 Trecerea cheltuielilor administrative la finele perioade de gestiune la rezultat financiar total:
Debit contului 351,,Rezultat financiar total”
Credit contului 713,,Cheltuieli administrative” 366130,12 lei
 Trecerea altor cheltuieli operaționale la finele perioadei de gestiune la rerultat financiar total:
Debit contului 351 ,,Rezultat financiar total”
Credit contului 714 ,,Alte cheltuili operaționale” 85755,39 lei
 Trecerea cheltuielilor din activitatea financiară la rezultat financiar total:
Debit contului 351 ,,Rezultat financiar total”
Credit contului 722 ,,Cheltuieli financiare” 905, 46 lei
 Trecerea cheltuielilor privind impozitul pe venit la rezultat financiar total:
Debit contului 351 ,,Rezultat financiar total”
Credit contului 731,, Cheltuieli privind impozitul pe venit” 102574,80 lei
Contul 351,,Rezultat financiar total”

Soldul contului 351 „Rezultatul financiar total”


constituie – -777919,67 lei și reprezintă pierdere
anului de gestiune, care la finalizarea ciclului contabil
se trece pe contul 333 „Profit net (pierdere) al
perioadei de gestiune”:
Debit contul 351 „Rezultat financiar total”
777919,67 lei
Credit contul 333 „Profit net (pierdere) al perioadei de
gestiune”
777919,67 lei
Întocmirea Cărții mare

În etapa următoare datele registrelor contabile se trec


în Cartea mare, în care se calculează rulajele și soldul
fiecărui cont. După determinarea soldurilor conturilor,
acestea se compară cu datele contabilității analitice și se
întocmește balanța de verificare.
Modul de întocmire Situației de profit și pierdere

În conformitate cu prevederile SNC ,,Prezentarea situațiilor financiare”


Situația de profit și pierdere include 12 indicatori care reflectă veniturile,
cheltuielile și profiturile (pierderile) realizate în cursul perioadei curente
de gestiune și perioadei corespunzătoare a anului precedent. Primii opt
indicatori componenți ai raportului nominalizat caracterizează
veniturile, cheltuielile și rezultatele din activitatea operațională a
entității, determinată de statutul acesteia, care reprezintă în fond o
activitate curentă, care se reînnoiește continuu.
A două parte a raportului prezentată rezultatele financiare aferente
activității entității, dar care nu constituie pentru ea o activitate de bază.
În special, se reflectă rezultatul din operațiunile efectuate în domeniile
suplimentare ale activității de afaceri a entității, cum sunt: activitatea cu
active imobilizate, financiare și din evenimentele și operațiunile
excepționale.
Componența Situației de profit și pierdere
Cont rând
Venituri dinânzări=RC(611) (010) Valoarea produselor vândute,serviciilo prestate,lucrarilor
executate
Costul vânzărilor =RD (711) (020) Costul produselor,marfurilor vândute,lucrărilor executate
serviciilor prestate
Profit brut(pierdere globală = (rd.010-rd. (030) Diferența dintre venitul din vânzări și costul vânzărilor
(020)
Alte venituri din activitatea operațională (040) Venituri din amenzi ,penalități și alte sancțiuni

Cheltuieli de distribuire= RD 712 (050) Cheltuieli aferente vânzării produselor finite, marfurilor și
prestării serviciilor
Cheltuieli administrative RD713 (060) Gestiunea și deservirea entității în ansamblu

Alte cheltuieli din activitatea operațională (070) Cheltuieli care nu pot fi atribuite la costul
= RD 714 vânzărilor(transmiterea terților, casarea)
Rezultatul din activitatea operațională: (080) (rd.030)+(rd.040)-(rd.050)-(rd.060)-(rd.070)
profit(pierdere)
Rezultat din alte activități:profit(pierdere) (090) Diferența între venituri și cheltuieli din alte activități

Profitul(pierderea)perioadei de gestiune (100) (rd.080)+(rd.090)


până la impozitare
Cheltuieli(economii)privind impozit pe (110) Suma totală a impozitului pe venit care va fi vărsat la buget
venit
Profitul net(pierderea netă) (120) (rd.100) – (rd.110)
Analiza indicatorilor Situației de profit și pierdere

Rezultatul financiar al activității entității se caracterizează prin suma profitului (pierderilor)


și a nivelului rentabilității obținute. Profitul reprezintă depășirea veniturilor câștigate de
entitate asupra consumurilor și cheltuielilor suportate de aceasta din activitatea de
întreprinzător. Cantitativ, profitul (pierderea) se determină astfel:
Profitul (pierderea) = Venituri – Consumuri și cheltuieli
Analiza începe cu aprecierea în dinamică a structurii profitului (pierderi) până la impozitare,
care poate fi exprimat prin relația:

PPI = RAO ± RAI ± RAF ± RE

Din punct de vedere factorial, profitul (pierderea) din activitatea operațională poate fi
determinat conform formulei:
RAO = PB (PG) + AVO - CD - CA – ACO
Analiza rentabilității

Rentabilitatea reprezintă un indicator al eficienței, care exprimă capacitatea entității de a


câștiga profit.Rentabilitatea se determină ca raportul dintre efectele economice și financiare
obținute de entitate și eforturile depuse pentru obținerea acestora.
Formula de bază a calcului rentabilității este:
Rentabilitatea = Efect economic și financiar / Efort * 100
Concluzii

În întreaga lume de afaceri Situația de profit și pierdere se


consideră ca una dintre cele mai importante și esențiale
părți ale situațiilor financiare, care prezintă interes
primordial atât pentru utilizatori interni, cât și cei externi.
Situațiile financiare reprezintă produsul final al activității
contabile. Raportul generalizează operațiunile economice
efectuate într-un interval de timp concret, numit perioadă
de gestiune, și include indicatorii financiari ai entității pe
perioada de gestiune și perioada corespunzătoare a anului
precedent.

S-ar putea să vă placă și