Sunteți pe pagina 1din 10

COMISIA MULTIDISCIPLINARĂ

INTRAȘCOLARĂ
Comisia multidisciplinară intrașcolară
(CMI)

Scop:
Sprijinirea incluziunii şcolare a copiilor cu
cerinţe educaţionale speciale și prevenirea
instituționalizării acestora
Componența CMI

Membri cu statut
permanent Alți membri
•directorul adjunct pentru •logoped
instruire
•psihologul şcolar
•medic
•cadrul didactic de sprijin •asistent social
•un învăţător şi un profesor, •alți specialiști relevanți
deţinători de grade didactice
•învăţătorul sau dirigintele •reprezentantul SAP,
elevului examinat în comisie după caz

Președinte – directorul adjunct


iu
u
h
d
p
lo
e
o
u
Atribuții
p
rz
ie
tv
d
o
ș
a
l
e
ig
t
d
o
a
u
n
g
r
c
e
ia
e
c
c
ț
e
ă
ia
s
o
ip
c
n
te
o
a
ă
n
lp
ţt
i
ir
i
d
lu
l
e
o
o
rc
r
c
o
a
c
n
rc
o
s
io
e
tr
p
lc
a Atribuții
.
a
d
)
n
e
u
c
lc
v
p
u
a
r
tiro
e
m
e
o
p
td
v
o
u
e
a
t
c
rh
a
n
e
ți
o
lin
a
t
o
e
n
g
rl
ia
ilv
e
e
v
in
d
il
n
e
Documentația CMI

Planuri de activitate

Procese-verbale ale ședințelor

Registre

Rapoarte
Plan CMI
Structură-model
Nr. Activitatea Termene Respon- Parteneri Indicatori Note
crt. de sabil (i) de realizare
realizare

Compartimente
Compartimente
I. Aspecte organizatorice V. Asistența metodologică

II. Evidența elevilor cu CES VI. Lucrul cu părinții

III. Probleme pentru examinare în VII. Activitatea de raportare


ședințele Consiliului profesoral
IV. Elaborarea., realizarea, VIII. Dezvoltarea parteneriatelor
monitorizarea PEI

Aprobat de președinte și coordonat cu directorul instituției


Nr.
crt.
Numele, prenumele elevului

Data nașterii
Data înscrierii în instituția de învățămînt

Clasa

data

nr. proces-verbal
primară
Evaluarea

nr. raport, data


Registru evidență copii

Categoria CES
Evaluarea elevului

ră (SAP)
Evaluarea
complexă și
multidisciplina-

aprobării
PEI

Data

revizuirii
Note
Relația cu SAP

• Evaluare iniţială
• Identificare
• Referire

CMI
Parteneri ai CMI

CRAP Echipa PEI

Copilul și
SAP CMI familia sa

Consiliul
CDS
profesoral Alte servicii
din
comunitate