Sunteți pe pagina 1din 34

Statul din punct de vedere sociologic Teritoriul Popula ia/Na iunea

Statul din punct de vedere sociologic


y Viziunea sociologic y y y y y

asupra statului porne te de la elementele sale constitutive, elemente faptice: 1. teritoriul, 2. popula ia, 3. o putere organizat ce dirijeaz grupul, 4. o ordine social , economic , politic i juridic pe care puterea i-o propune ca scop Defini ia statului un grup uman, fixat pe un teritoriu determinat i n care ordinea social , politic i juridic , orientat c tre un bine comun, este stabilit i men inut de o autoritate dotat cu putere de constrngere

y Statul exist , deci, doar cnd cele patru elemente

men ionate sunt reunite; lipsa unuia dintre ele duce, n principiu, la inexisten a statului y Ponderea pe care fiecare element o are n configurarea statului poate diferi de la o epoc la alta sau de la o cultur la alta y Ex.: ponderea teritoriului, ca element constitutiv, este mai evident n epoca feudal sau n faza de formare a statelor na ionale dect ast zi, este mai accentuat n Europa oriental actual dect n cea occidental sau mai pu in important n statele musulmane dect n cele cre tine

I. T rit ri l
y 1. No iunea de teritoriu y M. Hauriou

statul este o corpora ie pe baze teritoriale y dac pot exista teritorii f r stat, teritorii f r st pn (Antarctica sau corpurile cere ti), care n virtutea unor tratate ntre state nu pot face obiectul unei aproprieri de c tre acestea, n schimb nu pot exista state f r teritoriu y au existat cazuri de recunoa tere a unor state care n mod real nu mai aveau teritoriu (Polonia dup r zboiul din 1914-1919, guvern n exil)

y Problema teritoriului ca element constitutiv al statului

nu este clar pentru c : y exist organiza ii constituite pe fundamente culturale i politice (islamul, catolicismul, sionismul, francmasoneria) care au realizat func ii esen iale ale statului chiar n lipsa unui teritoriu sau n pofida diviz rii acestuia ntre mai multe state y dar, func ia esen ial a statului nu este ap rarea teritoriului, ci crearea dreptului i aplicarea acestuia, la nevoie, prin constrngere y organiza iile suprana ionale (UE) - teritoriul devine secundar fa de valorile culturale comune statelor: valoarea acordat individului, libert ii, prosperit ii, egalit ii etc.

y Importan a acordat teritoriului, ca element central al

constituirii statului, provine din faptul c sedentarizarea popula iilor a fost un eveniment de o importan covr itoare n procesul de formare a na iunilor i, pe baza acestora, a statelor y Elementul central al statului trebuie s fie func ia esen ial a acestuia: garantarea libert ii prin afirmarea unei ordini de drept
y 2. Func iile teritoriului y Mai multe teorii au fost i sunt vehiculate pentru a

explica func iile teritoriului ca element constitutiv al statului

y A. Teoria teritoriului-subiect - consider teritoriul un element constitutiv al personalit ii statului y F r teritoriu statul nu i poate exprima voin a y Voin a statului, indiferent de forma n care s-ar exprima, este faptul de a fi autonom , suveran . y Dar aceast suveranitate nu se poate exprima dect n interiorul unui teritoriu, care devine, prin urmare, un element al voin ei i al personalit ii statului y Din acest punct de vedere, teritoriul statului se diferen iaz de patrimoniul simplilor particulari - individul r mne subiect de drept chiar dac patrimoniul s u este vid; statul nu poate s se formeze sau el dispare n lipsa teritoriului: un stat f r teritoriu ar fi n imposibilitate s - i exercite puterea politic , suveranitatea

y Teorie de sorginte german critici: y - ea poate fi admis doar dac se admite teoria

personalit ii juridice a statului y - dac nu se poate concepe statul f r un substrat teritorial, aceasta nu nseamn cu necesitate c teritoriul este un element intrinsec constitutiv al statului (a a cum dac existen a ierbii este o condi ie a existen ei animalelor erbivore, aceasta nu nseamn c iarba este un element constitutiv al animalului) y - teoria teritoriului-subiect se adapteaz cu greu anumitor realit i ale vie ii interna ionale, cum ar fi cesiunile teritoriale sau partajul teritorial de competen e (statele federale)

y B. Teoria teritoriului-obiect - face din teritoriu

obiectul nsu i al puterii statale, asupra c ruia statul ca subiect de drept i exercit autoritatea y a. Teoria teritoriului obiect al unui drept real de proprietate: continuarea concep iei medievale patrimoniale a statului, f cnd din dreptul statului asupra teritoriului un drept de proprietate calificat ca proprietate de dreptul gin ilor, cu caracter exclusiv i absolut y Critici: confund , printr-un procedeu de analogie nepermis, proprietatea cu suveranitatea

y - Proprietatea este stabilit

exclusiv n beneficiul titularului ei, n timp ce suveranitatea este acordat statului doar pentru a-i permite s ndeplineasc anumite func ii n interesul comunit ii, deci ni te scopuri exterioare lui y - Proprietatea comport , n principal, puterea de a efectua ni te opera iuni materiale (culegerea fructelor, uzul, amenajarea, transformarea sau distrugerea lucrului) i doar accesoriu a unor acte juridice (alienarea), n timp ce suveranitatea se traduce, n mod esen ial, prin puterea de a exercita anumite func ii juridice (exerci iul func iei legislative, executive i jurisdic ionale n interiorul unui spa iu determinat)

y b. Teoria teritoriului

obiect al unui drept real de suveranitate - face din teritoriu obiectul imediat al puterii publice, supus unui drept sui generis diferit, n acela i timp, de dreptul de proprietate, ca drept real, exercitndu-se asupra lucrurilor, i de suveranitatea exercitat asupra persoanelor y Dreptul pe care statul l are asupra teritoriului este un drept cu o configura ie proprie, care poate fi definit ca un drept real institu ional, n elegnd prin aceasta c el poart direct asupra teritoriului, ca un drept real, dar neconfundndu-se cu un astfel de drept, ci doar ca o cerin de func ionare a institu iilor statale.

y Critici: y - nu poate fi admis dect de juri tii care consider

statul o persoan juridic y - dreptul statului asupra teritoriului nu se poate confunda cu suveranitatea (puterea de comand ), c ci aceasta din urm se exercit asupra persoanelor, nu asupra lucrurilor; exerci iul suveranit ii depinde de teritoriu, dar ca o limit y Merit: y delimiteaz dreptul, pe care statul l are asupra teritoriului, de dreptul de proprietate asupra terenului (drept exclusiv)

- teritoriul este limita exerci iului puterilor guvernan ilor, care de in monopolul uzului legitim al violen ei, potrivit expresiei lui M. Weber, doar n limitele teritoriului y Teritoriul este deci un cadru de exercitare a competen elor y Puterea statului este exercitat doar n limitele teritoriului, teritoriu care este i o limit n calea exerci iului unei alte puteri statale suverane y Critic : teoria este restrictiv , c ci statul exercit competen e i n afara teritoriului
y C. Teoria teritoriului-limit

y D. Teoria competen ei - teritoriul este privit ca o

por iune din suprafa a terestr n care un sistem de reguli juridice este aplicabil i executoriu y Teritoriul nu este numai o limit a puterilor guvernan ilor fa de exterior, ci i o limit intern , puterea acestora fiind ncadrat juridic de o ordine juridic valid
y 3. Delimitarea teritoriului y Teritoriul este delimitat prin frontiere care pot fi de

trei feluri: terestre, maritime i aeriene

y Frontierele terestre pot fi naturale, n sensul c

elemente date ale reliefului stabilesc delimitarea lor (de exemplu, linia crestelor unui lan muntos, talvegul unui fluviu), sau artificiale [de exemplu, o linie geometric ntre dou puncte cunoscute, un meridian sau o paralel (paralela 38 ntre Coreea de Sud i Coreea de Nord sau paralela 17 ntre Vietnamul de Sud i cel de Nord nainte de retragerea americanilor)] y Frontierele maritime: este vorba de ntinderea drepturilor statului riveran asupra unor p r i din mare y - Prima zon , marea teritorial , zon n care statul exercit plenitudinea suveranit ii, adic acelea i drepturi ca i asupra teritoriului terestru (12 mile)

y - A doua zon , marea patrimonial

sau zona economic exclusiv , zon , statul riveran are exclusivitatea exploat rii economice, adic a pescuitului, a extrac iilor etc. (ntinderea acestei zone este fluctuant , depinznd, n mare m sur , de acordurile dintre state sau de solu iile unor organiza ii interna ionale) y - A treia zon , marea liber , zon pe care toate statele, riverane sau nu o pot utiliza liber, dar nu f r limite y Frontierele aeriene ale statului delimiteaz drepturile acestuia asupra coloanei de atmosfer de deasupra teritoriului (limita atmosferic i survolul aerian)

y 4. Inalienabilitatea teritoriului y A aliena = A nstr ina y Teritoriul este astfel inalienabil, adic drepturile pe

care statul le are asupra teritoriului nu presupun i un drept de a aliena o parte a acestuia y Curtea Constitu ional , Decizia nr. 73/1997: sunt incompatibile cu acest principiu practicile de abandonare a unor teritorii, de pierdere a acestora prin prescrip ie, precum i nstr in rile de teritorii y Inalienabilitatea teritoriului = teritoriul nu poate fi trecut sub nici o form , n totalitate sau n parte, sub suveranitatea unui alt stat existent sau care s-ar constitui prin acest act nsu i.

y Consecin ele normative ale principiului: y a. Interdic ia de a nstr ina p r i ale teritoriului -

nicio parte a teritoriului nu poate fi transferat , sub nici o form , sub suveranitatea unui alt stat y integritatea teritoriului nu poate face obiectul unei revizuiri constitu ionale, cum nu poate face obiectul unei revizuiri nici caracterul unitar al statului - art. 152 alin. (1) din Constitu ie y este vorba de nstr inarea teritoriului i nu a terenului; transferul interzis se refer deci la dreptul statului de a exercita atributele suveranit ii ntr-o sfer teritorial i nu la dreptul de proprietate asupra terenurilor

y Teritoriul fiind un element constitutiv al statului,

inalienabilitatea sa, prev zut la art. 3 alin. (1) din Constitu ie, ine de exerci iul suveranit ii na ionale n anumite limite geografice ... A a fiind, calitatea de proprietar funciar a persoanelor fizice i a celor juridice nu prive te no iunea de teritoriu, deoarece, evident, indiferent cui ar apar ine, terenurile din fondul funciar nu nceteaz nici un moment s existe ca parte a teritoriului, asupra c ruia se exercit , ne tirbite i nengr dite, prerogativele puterii publice, suveranitatea i independen a statului romn (Curtea Constitu ional , Decizia nr. 73/1997)

y Principiul inalienabilit ii teritoriului nu este deci

nc lcat de posibilitatea acordat str inilor de a dobndi proprietatea asupra terenurilor (art. 44 din Constitu ie) y Str inul i regimul terenului se supun legilor romne; statul p streaz suveranitatea pe acea parte a teritoriului y b. Interzicerea abandon rii teritoriilor presupune c statul ar fi silit s abandoneze un teritoriu y Acest abandon este, n optica Cur ii Constitu ionale, interzis de art. 3 din Constitu ie

y Dac statul romn ar pierde un conflict armat i odat

cu el o parte din teritoriu, atunci interdic ia ar mpiedica semnarea unui tratat care s consfin easc pierderea teritoriului, ceea ce pare exagerat y Situa ia avut n vedere de Curte: cea a abandon rii unor teritorii din cauza unor simple presiuni sau amenin ri, f r a ap ra acele teritorii y Curtea impune deci o obliga ie de a ap ra teritoriul, acesta neputnd s fie cedat unei puteri str ine f r lupt

y Exemplu negativ: y naintea celui de al doilea r zboi mondial politica

romneasc a intrat n colaps odat cu nota ultimativ din 26 iunie 1940, prin care guvernul sovietic cerea Romniei s napoieze cu orice pre Uniunii Sovietice Basarabia i s transmit Uniunii Sovietice partea de nord a Bucovinei , care a dus la pierderea acestor teritorii f r lupt , Romnia cednd apoi, tot f r lupt , Bulgariei, n urma negocierilor de la Craiova, Cadrilaterul i Ungariei o parte a Transilvaniei, n urma unui a a zis arbitraj al Germaniei i Italiei

y c. Interdic ia de a pierde teritorii prin prescrip ie -

instan a constitu ional interzice statului, n baza art. 3 din Constitu ie, s nu- i exercite suveranitatea ntr-o parte a teritoriului y O astfel de neexercitare nu atrage dup sine pierderea suveranit ii prin neuz n acel teritoriu, cum se ntmpl n dreptul privat cu proprietatea y d. Interzicerea secesiunii - interzicerea secesiunii unei p r i a acestuia y Teritoriul nu poate fi cedat unei popula ii pentru a forma un nou stat sau pentru a-l alipi unui stat str in; inalienabilitatea func ioneaz deci i n raport cu proprii cet eni, nu numai n raport cu un stat str in

y 5. Divizibilitate/indivizibilitate a teritoriului y Teritoriul este indivizibil n statele unitare i divizibil y y y y

n statele federale Indivizibilitatea teritoriului unui stat unitar creeaz dou consecin e: - inalienabilitatea teritoriului, i - uniformitatea dreptului i a aplic rii lui n teritoriu Indivizibilitatea teritoriului statului unitar descentralizat presupune c dreptul este acela i pe ntreg teritoriul i c aplicarea sa este nediferen iat n raport cu situarea subiec ilor n teritoriu

y Totu i, este acceptat

o anumit teritorializare a dreptului, adic regimuri juridice aplicabile doar n anumite p r i ale teritoriului, dar aceast teritorializare are limite stricte: y - teritoriul nu poate fi mp r it la nivelul ordinii juridice, adic nu pot coexista pe teritoriul statului unitar descentralizat mai multe surse diferite ale ordinii juridice (statul nu poate conferi unit ilor teritoriale capacitatea de a decide asupra competen elor lor) y - nu poate privi libert ile publice, c ci ar fi afectat principiul egalit ii i cel al universalit ii drepturilor omului

y Nu pot fi introduse diferen ieri de tratament juridic

ntre cet eni n func ie de situarea lor ntr-o parte sau alta a teritoriului; libert ile trebuie s fie egale nu doar pentru to i, ci i peste tot y Divizibilitatea teritoriului n statul federal implic : y - teritoriul este mp r it la nivelul ordinii juridice (pe teritoriul statului federal coexist mai multe ordini juridice complete i autonome, cele ale statelor federate, ordini care pot fi radical diferite) y - pe acela i teritoriu se suprapun dou ordini juridice, cea a statului federat i cea a statului federal

II. P

l i

y Statul nu poate exista n lipsa unui grup uman asupra

c ruia se exercit puterea sa suveran i care legitimeaz aceast putere - popula ia statului (juridic)
y 1. No iunea de popula ie y Popula ia, ca element constitutiv al statului, este

format din totalitatea indivizilor sedentari pe un teritoriu i supu i autorit ii unui stat (o adunare de indivizi, un ansamblu)

y Distingem astfel n cadrul popula iei: cet enii, str inii

i apatrizii y Cet enia presupune o leg tur juridic privilegiat a individului cu statul, n baza c reia primul este singurul care exercit anumite drepturi, cele politice de exemplu i are anumite obliga ii, de exemplu cele militare y Leg tura de cet enie tinde s se estompeze chiar i n materia acestor drepturi exclusive (n statele U.E., dreptul de a alege i a fi ales la alegerile municipale i pentru Parlamentul European depind de domiciliu, nu de cet enie)

y 2. Na iunea y Conceptul de na iune este unul sociologic i nu

juridic, fapt care a dus la un rezultat surprinz tor: ea sa confundat cu statul y Conceptul de na iune este unul ambiguu y Pentru explicarea lui au fost vehiculate dou concep ii: una subiectiv , de sorginte francez , i una obiectiv , de sorginte german i adus la paroxism de doctrina na ional-socialist y A. Concep ia subiectiv - bazeaz na iunea pe dorin a de a tr i mpreun , lund n considerare ca factori ai constituirii i ai supravie uirii ei nu doar elemente obiective, cum ar fi rasa, teritoriul, etnia,

y limba, ci i elemente subiective, cum ar fi o tradi ie spiritual comun , indiferent la elementele obiective ce diferen iaz indivizii, o voin de a avea un viitor comun y Na iunea are astfel dou componente: una obiectiv , tradi iile comune, spa iul comun, limba etc. i una subiectiv , voin a de a tr i mpreun , ntr-o form politic bazat pe o cultur standardizat , omogen , care duce la o putere centralizatoare, voin a de a avea nu doar un trecut comun, ci i un prezent i un viitor comune y Teoria subiectiv este astfel una, n acela i timp, voluntarist (la baza na iunii st concordan a voin elor) i psihologic (face din na iune un spirit colectiv)

concep ie determinist potrivit c reia nu voin a indivizilor de a tr i mpreun constituie na iunea, ci dezvoltarea istoric obiectiv y Na iunea se dezvolt ca urmare a unor elemente obiective, necontrolabile de c tre individ: rasa, religia, limba, geografia... y Teoria a fost dus la extrem de c tre doctrina nazist , care considera c umanitatea este format dintr-o ierarhie de rase n vrful c reia se situeaz rasa arian
y B. Concep ia obiectiv

y 3. Dialectica stat-na iune y Exist o dialectic a statului i na iunii, care implic

rezolvarea problemei anteriorit ii uneia sau alteia dintre cele dou realit i i a priorit ii valorice a uneia asupra alteia y A. Na iunea anterioar statului - n marea majoritate a cazurilor, statele europene s-au format pe o baz na ional preexistent (na iunea romn , francez , italian , german , nainte de a se putea vorbi de un stat ce organizeaz na iunea respectiv ); realitatea sociologic precede n acest caz realitatea juridic

y probleme: are orice na iune dreptul de a se constitui

n stat? i n cazul n care ntr-un stat exist mai multe na ionalit i, au na ionalit ile minoritare drepturi? y Prima ntrebare are ca r spuns principiul na ionalit ilor, care afirma c orice na iune are dreptul s constituie un stat (comport i pericole; el este bazat pe un principiu de justi ie, dar trebuie judecat n func ie de situa ia concret i nu n abstract) y R spunsul la cea de-a doua ntrebare se concretizeaz n principiul protec iei minorit ilor (protec ia minorit ilor se realizeaz la nivel na ional, prin intermediul constitu iei, i la nivel interna ional, printr-o multitudine de tratate)

y B. Statul anterior na iunii - statul poate s apar

naintea na iunii (Statelor Unite s-au format prin Constitu ia din 1787 nainte ca s se poat vorbi de o na iune american )