Sunteți pe pagina 1din 31

PROMOVAREA PRODUSELOR TURISTICE

PROMOVAREA


Termenul promovare este considerat un termen descriptiv pentru mix-ul activit ilor mixcomunicative pe care organiza iile din turism l folosesc pentru a influen a acele persoane de care depind vnz rile lor. De asemenea, trebuie influen a i i furnizorii sau alte persoane de leg tur de pe pia .

Comerciantul din turism poate lansa o vast gam de metode de promovare; de aceea este necesar s fie clar definite obiectivele de marketing pentru a putea fi utilizate cele mai eficiente metode de promovare.

Pentru ob inerea celui mai favorabil r spuns din partea pie ei- int , o parte eiimportant din efortul depus n activitatea de promovare este construirea unei m rci i lansarea ei pe pia .

O campanie promo ional ar trebui s aib ca obiectiv principal afirmarea pe pia a produsului, produsului, s asigure primirea favorabil a consumator, produsului de c tre consumator, pentru ca acesta din urm s dezvolte o preferin pentru produs. Orice campanie trebuie s produs. expun beneficiile pe care orice consumator le caut ntr-un mod ct mai credibil. ntr-

PRINCIPALELE MIJLOACE DE PROMOVARE UTILIZATE IN TURISM

  

I. Publicitatea prin pres (ziare, reviste, pliante, bro uri), radio i televiziune II. Promovarea vnz rilor (reduceri de tarife, tombole, trageri la sor i etc.) III. Rela iile publice (mese festive, conferin e de pres , cadouri publicitare) IV. Trguri i expozi ii V. Vnz rile personale VI. Sponsoriz rile

Fiecare dintre elementele promo ionale amintite are capacitatea de a realiza obiective ob difer diferite. n timp ce vnzarea prin intermediul agen ilor economici are posibilitatea de a ob ine efecte de comunicare, numai un num r mic de persoane pot fi contactate, publicitatea este o metod mai eficient de a informa un num r mare de persoane la un nivel sc zut al costurilor. costurilor.

Promovarea vnz rilor, precum i flutura ii ce ofer reduceri de pre uri, pot asigura o cale mai rapid , ns nu pot fi folosite dect pe o perioad scurt de timp. Publicitatea i promovarea vnz rilor sunt ri cele mai r spndite metode de promovare utilizate, utilizate, majoritatea consumatorilor asociaz ideile de marketing cu publicitatea.

Publicitatea reprezint orice form de comunicare non-personal realizat prin nonintermediul mass-media i care prezint massdetaliat un produs. Ca elemente ale massmassmedia pot fi considerate: ghidurile de ghidurile c l torie, ziarele, revistele, radioul, TV, eziarele, revistele, radioul, emailul. mailul. Publicitatea este folosit pentru a atinge o ntreag gam de obiective ce pot include schimb ri de atitudine sau construirea de imagini noi, ct i mbun t irea vnz rilor.

  

de a informa clientul; clientul; de a face cunoscut produsul; produsul; de a convinge clientela i de a crea o opinie favorabil produsului turstic comercializat; de a stimula vnz rile, de a atrage noi rile, clien i dispu i s achizi ioneze produsele.

cre

terea num rului de turi ti atra i spre o destina ie sau fidelizarea lor; preg tirea p trunderii agen iei de turism pe noi pie e; promovarea pe plan na ional i interna ional a tuturor formelor de turism(de tratament, sporturi de iarn , cultural); impulsionarea consumului n extrasezon; extrasezon;

stimularea vizit rii obiectivelor turistice n cursul sejurului; cre terea cererii de servicii complementare, deci cre terea cheltuielilor turistice, respectiv a agen iei de turism; utilizarea mai bun a bazei materiale (a capacit ii de cazare, de servire n restaurant).

1. Forma scris este utilizat primordial n industria turistic , fiind u or accesibil , putnd utiliza att ilustra ii cu efect emo ional ct i text pentru prezentarea informa iilor. Exemple: prospecte, pliante, bro uri, cataloage, ghiduri, h r i, afi e, pres , panouri, anun uri, scrisori.

Bro ura turistic este un material editat ntrntr-un num r mare de exemplare i difuzat prin re eaua de sucursale i agen ii de voiaj. voiaj. Bro urile sunt adresate uneori, i direct c tre vechii clien i sau c tre anumi i clien i poten iali selec iona i pe diferite criterii. Principalele argumente comerciale utilizate n bro urile turistice sunt fotografiile n culori care pot suscita cel mai mare interes pentru angajamentul turistic, precum i pre urile de referin prin care se urm re te atragerea aten iei consumatorului.

2.Cinematograful combin efectele vizuale care au mare impact asupra consumatorului, cu cele auditive i de mi care. Filmele care. turistice au un caracter documentar, permi nd transpunerea turistului n mediul ambiant al locurilor a c ror vizitare este ambiant urm rit . Acest mijloc publicitar este costisitor, dar are i avantajul c poate fi retransmis.

3.Radioul este un canal de larg audien pentru transmiterea mesajelor scurte, tiri, scurte, comentarii, mesaje, asociate cu efecte sonore. 4.Televiziunea este rivala altor mijloace publicitare i are avantajul c mesajul este recep ionat direct la locuin . Audien a poate fi maxim , iar starea de relaxare a telespectatorului favorizeaz disponibilitatea pentru a re ine informa iile. Dezavantajele utiliz rii acestui mijloc ar fi costul ridicat i necesitatea de a relua mesajele n cadrul unei campanii publicitare pentru a avea efect.

5.Trgurile i expozi iile sunt manifest ri periodice cu profil general sau specializat, na ionale sau interna ionale, pentru prezentarea ofertei diferi ilor agen i economici, prezentarea economici, n vederea l rgirii contactelor comerciale. n turism se folosesc prezent ri de h r i, diapozitive, casete video, bro uri, pliante i informa ii din partea prestatorilor de servicii.

Manifest rile ce pot avea loc n cadrul trgurilor turistice sunt:s pt mni romne ti, expozi ii gastronomice, specatcole folclorice, filme turistice documentare, conferin e de pres , ntlniri cu consumatorii, mese rotunde, interviuri, informa ii transmise prin viu grai; astfel aceste ac uni se ncadreaz tot mai mult n rela iile publice ale agentului de turism.

6.Cadourile publicitare includ obiecte folosite drept suporturi publicitare transmise de agen ii de turism cu ocazia unor evenimente deosebite (an nou, jubilee, trguri) partenerilor i clien ilor lor. Acestea sunt de obicei articole m runte de uz general sau personal. Exemple:calendare, agende, saco e,tricouri Exemple:calendare, imprimate cu emblema firmei.

Modalit ile principale de promovare a produselor turistice de c tre agen iile de turism sunt: 1.Editarea de materiale publicitare;  2.Realizarea de campanii publicitare. publicitare. Obs:Indiferent Obs:Indiferent de strategia aleas pentru atingerea obiectivelor sale, orice realizator de produse turistice trebuie s - i realizeze comercializarea produselor sale prin una din cele dou modalit i men ionate.


1. Editarea de materiale publicitare Produsele turistice sunt comercializate n principal prin intermediul cataloagelor i bro urilor. Bro ura turistic este definit drept materialul de prezentare editat ntr-un ntrmare num r de exemplare i difuzat prin re eaua de sucursala i de agen ii de turism.

Argumentele comerciale utilizate n bro urile turistice sunt:


 

 

Fotografia n culori care s suscite interesul pentru voiaj; Pre ul de referin , viznd s atrag aten ia turistului; uneori aceast tehnic se folose te doar pentru perioade restrnse, din extrasezon; Calitatea grafic deosebit de bun ; Amplasarea n pagin a imaginilor, astfel imaginilor, nct s atrag aten ia.

Etapele realiz rii unei bro uri

 

Conceperea bro urii Difuzarea bro urii

I. Conceperea bro urii Prezentarea bro urii trebuie s fie ngrijit pentru c ea determin , n parte, succesul voiajelor pe care le propune. De asemenea, bro ura trebuie s permit o lectur atr g toare. Catalogul trebuie s arate profilul agen iei i s fie adaptat clientelei sale (tineri i f r preten ii sau mai n vrst i preocupa i de confort, nst ri i, familii sau individual).

Regula conceperii unui material publicitar este urm toarea: toarea: - cu ct o ar este mai pu in ncnt toare, cu att frumuse ea i calitatea fotografiei trebuie s nfrumuse eze realitatea.

II. Difuzarea bro urii Bro urile sunt difuzate prin re eaua de sucursale ale realizatorului i prin agen iile de turism sau sunt adresate direct fie vechilor clien i, fie anumitor clien i poten iali, selec iona i n func ie de diferite criterii (VIP, leader de opinie). Tirajul se stabile te n func ie de densitatea re elei de distribu ie i de num rul de clien i.

Lansarea unei bro uri trebuie nso it de publicitate, cu inten ia de a o face cunoscut detaili tilor i publicului larg. Pentru a motiva agen iile detailiste, se organizeaz seminarii de prezentare a produselor turistice, care adesea iau forma workshop-urilor i concursurilor workshopcu premii.

Ct cost o bro ur ?


Costul de fabrica ie al bro urii trebuie recuperat prin vnzarea produselor turistice. Dar rezultatul vnz rilor este i n func ie de num rul de bro uri distribuite. Cte exemplare sunt necesare pentru a vinde o c l torie?

Cei mai mari tour-operatori germani i tourbritanici consider c 10 bro uri pentru o c l torie este mult. Tirajele lor trec lejer de un milion de exemplare i obiectivul lor este o vnzare pentru 5-6 bro uri. Pe 5de alt parte, sunt produc tori care se mul umesc cu rezultate mai mult dect modeste: o vnzare pentru 20-25 de 20bro uri.

Realizarea i publicarea bro urii presupune mijloace financiare importante. importante. O modalitate de a reduce costurile realiz rii de materiale publicitare, este tehnica shell folder , adic a pliantului fad . Acesta este mai economic, polivalent i nu con ine fotografii color. El este folosit pentru a experimenta produsele turistice noi pentru care succesul este incert.

Scopul si avantajul utilizarii brosurii
Bro ura turistic are avantajul de a fi un argument comercial foarte concret pentru vnzarea unui produs turistic, reprezentnd de fapt un ansamblu de servicii, ce se vor consuma n viitor i despre care turi tii nu au dect o idee foarte vag asupra con inutului.