Sunteți pe pagina 1din 17

Fitosociologia, tiin a comunit ilor vegetale

Flora - Vegeta ia

Plantele sunt reprezentate n natura prin FITOINDIVIZI Fiecare fitoindivid prezint :


 - anumite preferin e ecologice - o anumit pozi ie pe scara filogenetic - func ii bine definite n re elele trofice

Fitoindivizii formeaz FITOPOPULA II deoarece nu pot tr i izolat Fitopula ia se caracterizeaz prin:


  - areal propriu - flux de gene ntre componen i - genofond propriu - autoreglare n timp i spa iu

FITOPOPULA IA reprezint nivelul de baz la care au loc procesele evolutive primare i obiectul oric rui studiu taxonomic sau ecologic Fitopopula iile diferitelor specii se reunesc pe baza: - exigen elor ecologice asem n toare - complementarit ii modului de exploatare a resurselor din mediu - interferen elor fitogeografice FITOCENOZE - comunit i vegetale - structur mozaicat - ansambluri relativ stabile

Flora unui inut reprezint enumerarea i descrierea tuturor speciilor care cresc n el, cercetate sub aspect pur geografic i independent de abunden a fiec rei specii n parte Vegeta ia unui inut este reprezentat prin covorul vegetal care-l acoper , fiind alc tuit din ntov r irea n cantit i i propor ii diferite a speciilor consitutive ale florei, unele dintre ele jucnd un rol considerabil, altele fiind mpr tiate n mul imea celor abundente Studiile floristice se refer la analiza idiotaxonomic a plantelor care cresc ntr-o anumit regiune, urm rind eviden ierea i inventarierea taxonilor vegetali, respectiv diversitatea i variabilitatea acestora din regiunea dat

  

Studiile floristice actuale nu se rezum numai la enumerarea speciilor ci i la: interpretarea diversit ii floristice n func ie de comportamentul ecologic al speciilor originea lor geografic particularit ile lor adaptative valoarea economic cariotipul Astfel se poate presupune c dac regiunea studiat va cuprinde mai multe tipuri de ecotopuri, diversitatea floristic va fi mai mare, cu ct ambian a cenotic va fi mai diversificat , cu att fluxul genetic va fi mai intens, iar variabilitatea genotipic i fenotipic mai accentuate, iar cu ct regiunea studiat se afl mai aproape de interferen a unor c i de migra ie sau la contactul a doua sau mai multe regiuni geografice, cu att bog ia floristic va fi mai mare.

Astfel, nu mai putem privi flora ca fiind un tot abstract ci rezultanta ecologico-genetico-istoric dintr-un spa iu cenotic i fitogeografic dat Studiile floristice deci nu se rezum la colectarea ntmpl toare i identificarea fitoindivizilor respectivi ci i la cercet ri sistematice organizate n teritoriu, observa ii la nivel popula ional, prelucr ri complexe ale informa iei i interpret ri sintetice i sistemice Studiile de vegeta ie au la baz cunoa terea florei, dar ele privesc complexele de specii reunite n sta iunile teritoriului cercetat, comunit ile vegetale a a cum apar n natur : p duri, paji ti, tuf ri uri, buruieni uri, etc. Denumirile toponimice de tipul stej rete, gorunete, cerete, f gete, molidi uri, jnepeni uri, aluni e, zmeuri uri, p puri uri, etc ofer fitosociologului primele informa ii pentru reconstituirea istoriei vegta iei naturale din teritoiul analizat

 De i se poate crede c n studiile de vegeta ie, pentru definirea unei grup ri vegetale au foarte mare importan speciile dominante, care i imprim fizionomia grup rii respective, lucrurile nu stau a a. De exemplu, dac compar m un f get din Mun ii Apuseni cu unul de pe coasta dalmat , vom constata c exist mari diferen a n structura acestora, chiar dac n ambele forma iuni predomin fagul Fagus sylvatica De aici se desprinde concluzia ca fiecare grupare vegetal are o individualitate proprie, dat de prezen a speciilor cu importan fitogeografic deosebit , chiar dac ele nu sunt n acela i timp i dominante.

Astfel, vegeta ia nu mai apare ca o simpl caracterizare fizionomic , ci ca o component de baz a peisajului unei regiuni, component complex structurat , dinamic , condi ionat ecologic, antropic i istoric, ndeplinind importante func ii eco-protective, productive i socio-economice De aici i necesitatea abord rii sub divesre aspecte a studilor de vegeta ie, neurm rindu-se doar o transpunere grafic a realit ii din teren ci i descifrarea mecanismelor i cauzelor asocierii plantelor n fitocenoze, a dinamicii trecute i viitoare, a c ilor optime de interven ie uman n gestionare lor Flora i Vegeta ia au sfere diferite de cuprindere, obiect i i metode specifice de investiga ie, f r a fi ns rupte una de cealalt

Borza i Bo caiu, 1965 afirmau ca....ele oglindesc realit i distincte, care nu trebuiesc confundate niciodat i nici scindate n mod definitiv i artificial n condi iile climatului temperat, ntre flora i vegeta ia unei regiuni pot exista urm toarele raporturi: - flora poate fi bogat , dar vegeta ia s rac , fapt ntlnit de ex pe stnc riile calcaroase, unde pe unitatea de suprafa se dezvolt numeroase specii erbacee, dar cu pu ini indivizi, f r ns a realiza o nchegare puternic a pu inelor tipuri de fitocenoze din care fac parte - flora poate fi s rac iar vegeta ia bogat , lucru ntlnit de ex n mla tinile eutrofe (p puri uri, pragmitete), n comunit ile nitrofile, etc. n aceste situa ii, flora este reprezentat de pu ine specii, dar indivizii au o cre tere vegetativ foarte bun

rac i vegeta ia tot s rac , adic num r rdus de specii dar i de fitocenoze, situa ie ntlnit n cazul dunelor de nisip ori pe terenurile s r turate - flor i vegeta ie bogat , situa ie rar la noi dar ntlnit n regiunile tropicale umede, unde vegeta ia se dezvolt luxuriant, dar i num rul de specii este foarte mare. La noi asemenea situa ii pot fi ntlnite n Delta Dun rii, n special n p durea de pe grindul Letea n concluzie, pentru a stabili resursele vegetale ale unei regiuni este necesar att cunoa terea florei ct i a vegeta iei

- flora este s

Fitocenoza, obiect de studiu al fitosociologiei


Concep iile referitoare la constitu ia comunit ilor vegetale pot fi grupate n 4 categorii: concep ia supraorganismic , Clements, 1936, Tansley, 1920 conceptul structurii sociale, Sukacev, 1929 conceptul individualistic, Gleason, 1926, Ramenski, 1938 conceptul structurii popula ionale, Whittaker, 1953, 1962, 1970 Conceptul de fitocenoz aplicat n fitosociologie este intermediar ntre acestea, deoarece cea mai mare importan se acord rela iilor interspecifice ce determin apari ia unor discontinuit i floristice ntre comunit ile vegetale Dup Csrs et Resmeri , 1960, ...este o por iune concret , delimitabil n spa iu, a vegeta iei unui tern oarecare, cu condi ii ecologice unitare i indici fitocenologici specifici

Fitocenozele au o structur bine conturat , nu prin nsumarea ntmpl toare a indivizilor, ci n urma unor ndelungate, complexe i extrem de fine procese de selec ie, competi ie i co-adaptare a indivizilor asocia i Deci, se poate afirma c fitocenozele constituie sisteme suprapopula ionale dinamice, armonizate cu influen a exercitat de factorii ecologici, pe care, la rndul lor i modeleaz Aceste sisteme dobndesc n final trei mari nsu iri: integralitate echilibru dinamic Autoreglare La care se adaog o caracteristic proprie: Produc ia primar

Dup Pop, 1977, principalele tr s turi ale fitocenozei sunt: fitocenozele sunt organizate sub form de plcuri de m rimi i forme variabile, cu structur mozaicat , ocupnd sta iuni cu condi ii ecologice unitare rela iile de interdependen , n special cele trofice i energetice, compozi ia floristic , structura i fizionomia fitocenozelor, se p streaz un timp ndelungat p r ile componente ale fitocenozei se numesc sinuzii, fiecare sinuzie reunind popula iile unor specii diferite, dar care apar in la acea i bioform fitocenoza este sediul acumul rii substan elor organice elaborate de plantele verzi, veriga de baz a oric rui lan trofic din ecosistemele terestre i acvatice fitocenoza este un sistem suprapopula ional deschis i dinamic, armonizat cu ansambul factorilor ecologici globali i locali

 fitocenoza reprezint individul de asocia ie , respectiv unitatea elementar constitutiv a covorului vegetal n condi ii naturale, dinamica fiec rei fitocenoze este controlat i coordonat de sistemul biocenotic i ecosistemic din care face parte, prin intermediul unor mecanisme specifice

Asocia ia vegetal
 Analiz Sintez aspectele structurale i func ionale rezultate din prelucrarea datelor analitice Etapa de sintez presupune o generalizare i abstractizare Reunind caracteristicile tuturor fitocenozelor cu grad ridicat de asem nare, n urma unor generaliz ri i abstractiz ri (tipizare) vom ob ine o no iune nou , numit asocia ie vegetal , care, pentru studiile de vegeta ie constituie unitatea cenotaxonomic de baz La cel de-al III-lea Congres Interna ional de Botanic de la Bruxellles (1910) a fost adoptat defini ia propus de Flauhalt i Schrter, care considerau......asocia ia vegetal este o ntov r ire de plante cu o anumit compozi ie floristic , prezentnd o fizionomie uniform i vegetnd n condi ii sta ionale uniforme.... Datorit faptului c aceast defini ie nu era foarte precis au ap rut 2 direc ii principale de cercetare.

 1. Fizionomic-structural , ce porne te de la combina iile realizate de speciile dominante n diverse strate ale fitocenozelor, fapt care a condus la o puternic f rmi are a asocia iilor descrise i la o diminuare a con inutului acestei no iuni 2. Ecologic-floristic absolutiza rolul biotopului i cel al speciilor fidele asocia ia devenind ....o pur fic iune conven ional , lipsit de orice con inut biologic care i-ar putea atribui o anumit coeziune cenotic Borza et Bo caiu, 1965 Din aceste motive, are loc n anul 1935 Congresul de Botanic de la Amsterdam. Cu aceast ocazie defini ia este completat de BraunBlanquet.... i posednd una sau mai multe specii caracteristice

O defini ie detaliat dat asocia iei vegetale ar fi:...totalitatea fitocenozelor cu acelea i caractere ecologice ale sta iunilor, cu fizionomie, compozi ie floristic , structur i dinamism sezonier similare, care n procesul de evolu ie a vegeta iei au aceea i direc ie i care reac ioneaz n acela i sens la interven ia omului Csrs et Resmeri , 1960 Mai recent, Ghu et Rivas-Martinez (1981) consider c asocia ia vegetal , unitate elementar a fitosociologiei, este deci, la fel ca i specia, un concept abstract care se degaj dintr-un ansamblu de indivizi de asocia ie ce posed n comun aproape acelea i caractere floristice, statistice, ecologice, dinamice, corologice i istorice