Sunteți pe pagina 1din 15

Disciplina

Boli Ocupaționale

Elemente de ergonomie și psihologia muncii

Studenta: Cojocaru Viorica, gr.M1501


Profesor: Barba Doina, cercetător
științific superior
Șeful Disciplinei:Bodrug Nicolae,
d.h.ş.m., profesor universitar
Ergonomia

Ergonomia reprezintă ştiinţa care întroduce legi ce stabilesc


comportamentul omului în munca sa, în scopul organizării acesteia şi a
protejării omului.
Etimologia cuvântului provine din limba greacă;
ergon = muncă, nomos = lege, descriere.
Ergonomia
Denumirea de ‘‘ergonomie’’ a fost dată în 1950.
În 1959 s-a înfiinţat Societatea Internaţională de ergonomie
(International Ergonomics Society) pentru coordonarea
activităţii internaţionale.
Există 28 de ţări membre care au propriile societăţi profesionale
de ergonomie cu peste 16.000 de membri în toată lumea.
Ergonomia
Unii autori consideră că ergonomia reprezintă aplicarea sistemelor biologice din
domeniul anatomiei,fiziologiei,psihologiei experimentale și a medicinii profesionale,cu
scopul de a realiza un sitem om-mașină-un raport corespunzător între solicitări și
capacitatea de muncă,în interesul muncitorilor și al productivității muncii.
Componentele de bază al unui sistem om-maşină-mediu:
• Subsistemul om este descris prin funcţiile de recepţie, procesare a informaţiilor şi de
luare a deciziilor şi funcţia de acţiune prin care se acţionează direct asupra maşinii.
• Subsistemul maşină este format din următoarele elemente: dispozitive de afişare şi
semnalizare, dispozitivele de comandă; între acestea două maşina realizează o serie de
operaţii.
• Subsistemul mediu influenţează funcţionarea sistemului prin componentele sale, date
de: zgomot, temperatură, umiditate, noxele toxice, iluminat, etc.
Organizarea ergonomică a muncii la fiecare loc de muncă trebuie să asigure o
activitate continuă și o productivitate înaltă minimizând în acelaș timp efortul
fizic al operatorului uman prin:

Asigurarea unor condiții ergonomice în


Organizarea ergonomică al procesului
care munca să se desfășoare cu un
de muncă pe baza respectării
consum de energie minimă fără pericol
principiilor ergonomice de mișcare.
de îmbolnăvire sau accidente
profesionale
Psihologia muncii
Este ştiința care studiază comportamentul omului în activitatea de muncă. Psihologia muncii se
ocupă cu studiul fenomenelor şi particularităților psihice implicate în activitatea de muncă a
omului.
Obiectul psihologiei muncii îl constituie în linii generale: componentele psihice ale diferitelor activități
(bagajul de cunoştințe şi deprinderi, aptitudinile, înclinațiile şi interesele etc.) şi factorii psihologici care
contribuie la sporirea productivității muncii (atenția şi spiritul de observație, gândirea, memoria,
inteligența, afectivitatea, motivația, voința etc.).
Domeniile psihologiei muncii se clasifică astfel:
1. După specificul activității desfăşurate deosebim: psihologia transporturilor; psihologia industrială;
psihologia agriculturii; psihologia economică;
2. Din punctul de vedere a raportului om-muncă psihologia muncii urmăreşte soluționarea a două
categorii de probleme:
a. adaptarea omului la muncă pentru realizarea căreia sunt necesare parcurgerea mai multor etape care
sunt activitățile specifice psihologiei personalului;
b. adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale individului: aceasta constituie obiectul
psihologiei inginereşti care îşi propune ca prin studii şi cercetări să adapteze munca (echipamente,
maşini, ambianță etc.) la posibilitățile persoanei.
Psihologia muncii
Psihologia muncii, studiind activitatea psihică şi comportamentul de muncă al omului în scopul
compatibilizării sau adaptării reciproce om-maşină-mediu, a preluat cadrul de gândire sistemic prin
raportarea omului la echipamentele cu care lucrează, la conţinutul sarcinilor, la mediul fizic şi social în
care acesta îşi desfăşoară activitatea.
Sistemul om-maşină-mediu este un ansamblu format din unul sau mai mulţi oameni şi una sau mai multe
componente fizice (maşini, echipamente) care interacţionează pe baza unui circuit informaţional, în
cadrul unei ambianţe fizice şi sociale, în vederea realizării unui scop comun
Funcțiile omului
• În termeni generali, omul realizează trei tipuri de funcţii în cadrul sistemului om-maşină-mediu din
care face parte.
Acestea sunt: funcţia de recepţie, funcţia de prelucrare a informaţiilor şi funcţia de acţiune.
• Aceste funcţii pot fi explicate cu situaţia unui echipaj dintr-un avion de pasageri care se pregăteşte de
aterizare. Pilotul primeşte informaţii de la dispozitivele de afişare din cabină, de la turnul de control al
aeroportului, de la membrii echipajului şi informaţii vizuale, auditive, proprioceptive (acceleraţia)
rezultate din deplasarea avionului. Pe baza acestor informaţii (şi a experienţei anterioare) - faza de
prelucrare a informaţiilor - pilotul decide următoarele acţiuni ale sale care se vor transforma
în manevre ale avionului, acţionând asupra comenzilor din carlingă, pentru încadrarea pe traiectoria
optimă.
Ergonomia oferă un mod special de gândire despre oameni la muncă sau joc, plasând persoana
(“utilizatorul”) în centrul interesului. De asemenea, ia în considerare interacţiunile diverse între
utilizator, sarcinile pe care le execută şi mediul mai larg în care îşi desfăşoară activitatea.
Acest mediu include echipamentul folosit, caracteristicile ambianţei fizice şi contextul social.
Ergonomia are drept scop creşterea eficienţei tehnico-economice, optimizarea condiţiilor satisfacţiei,
motivaţiei şi rezultatele muncii, concomitent cu menţinereea bunei stări fiziologice şi favorizarea
dezvoltării personalităţii.
Factori ai ambianţei de muncă

Condiţiile în care îşi desfăşoară angajatul activitatea constituie o categorie aparte de factori ce pot
influenţa performanţele şi atitudinile acestuia.
Cei mai importanţi factori (alţii decât factorii psiho-sociali şi de salarizare) sunt cei fizici, chimici şi
biologici.
Factorii ambianţei de muncă sunt elemente constitutive, structural-funcţionale ale locului de muncă,
aflate într-o interdependenţă cu celelalte componente ale sistemului om-maşină-mediu, ei fiind de o mare
diversitate.

microclimatul: temperatura, umiditatea, curenţii de aer, radiaţiile


calorice;hiper/hipobarismul - presiunea
Factori fizici atmosferică;zgomotul;iluminatul;culorile funcţionale;muzica
funcţională;vibraţiile;infrasunetele;ultrasunetele;radiaţiile infraroşii,
luminoase, ultraviolete.
Factori fizico-chimici pulberi organice, anorganice, sintetice;
Factori chimici substanţe toxice în stare gazoasă, lichidă sau solidă;
Factori biologici microorganisme;
relaţii interpersonale;particularităţi temperamentale;aspiraţii;stil de
Factori psiho-sociali
conducere, etc.
EVALUAREA RISCURILOR ERGONOMICE
 Se poate efectua gestionarea riscurilor ergonomice la posturile de muncă. Sunt analizate în detaliu
părțile corpului care sunt expuse la riscuri ergonomice, analizarea mișcărilor, a forțelor implicate
etc.
 Centrul Național pentru Statistica Sănătății din RM arată că aproximativ 20% din durerile de
spate sunt cauzate de poziția la locul de muncă, determinând o scădere a productivitătii cu 25%, se
menționează că durerile de spate reprezintă aproximativ 40% din totalul durerilor musculare
apărute la locurile de muncă.
 Utilizarea îndelungată a calculatorului poate determina tulburări emoţionale: anxietate, iritabilitate,
toleranţă scăzută la frustrare, până la depresie ,sunt într-o permanentă tensiune interioară,
dominate de nerăbdare şi nelinişte.
Concluzie
Înțelegerea faptului că punctul de plecare al ergonomiei este propriul corp și că
trebuie să controlați interacțiunea cu calculatorul,sau alt tip de muncă pe care îl
efectuați astfel încât să se adapteze la nevoile dvs. și nu invers, este cel mai
important concept împreună cu ecuația ergonomică.
Dacă utilizați trei etape ale ecuației ergonomice: postura neutră, libertatea de
mișcare și timpul de recuperare, veți crea un echilibru între dvs., tehnologie și
mediul dvs.
Bibliografie

• http://psihologie.tripod.com/somm.htm
• https://ru.scribd.com/document/399575071/ERGONOMIA-MUNCII
• https://media1.wgz.ro/files/media1:4bbf4e90402d5.pdf.upl/psihologia_muncii.pdf
• https://igienagenerala.usmf.md/sites/default/files/inline-files/A.%
20Tihon-Ergonomia%20locului%20de%20lucru%20la%20calculator.pdf

S-ar putea să vă placă și