Sunteți pe pagina 1din 20

“Specializarea noastra ca

specie este specializarea in


invatare(…), iar educatia,
inventie a omului, il face pe
cel ce invata sa depaseasca
simpla invatare”(J.Bruner,
1970)
1
Tendinţe majore în evoluţia didacticii:

 tendinţa de reconsiderare şi valorificare


continuă a didacticii tradiţionale;
 tendinţa de îmbogăţire continuă a metodologiei
didactice prin modernizarea învăţământului şi
pregătirea superioară a cadrelor didactice;
 tendinţa de a acorda atenţie egală celor două
aspecte ale procesului didactic: informativ şi
formativ;
 tendinţa de a face din elev un partener în
educaţie.
(Miron Ionescu)

2
 acţiunea de prospectare, ca modalitate de studiere
anticipativă a instruirii şi educaţiei societăţii viitoare; -
identificarea unor strategii de lucru şi a unor forme de
organizare a activităţii didactice care să implice
responsabil elevii, fiind în acelaşi timp operante şi
productive.

 centrarea pe învăţare, în relaţie structurală şi


funcţională cu predarea şi evaluarea;
 reproiectarea, în consens cu teoria curriculum-ului, a
raporturilor existente între elev – cadru didactic –
materia de studiat şi efectele formative ale educaţiei;

3
 reevaluarea şi selectarea conţinutului învăţământului
atât în sensul deschiderii lui spre “noile educaţii”, cât şi
a selectării sale după valoarea formativă;
 abordarea comprehensivă, integratoare şi globală a
problematicii procesului de instruire şi educaţie,
respectiv, a componentelor acestuia;
 proiectarea conţinutului învăţământului prin raportarea
la toate tipurile de curriculum specifice unui învăţământ
eficient: curriculum comun – curriculum diferenţiat;
curriculum obligatoriu – curriculum la decizia şcolii;
curriculum formal – curriculum informal etc.;

4
Invăţarea integratoare /
globală

5
Invăţarea holistică

Dezvoltarea legăturilor Incurajarea


între discipline şi între perspectivei
acestea şi lumea reală multiple asupra
unei idei/unui
conţinut etc.

6
PISA
Rolul cadrului didactic
atenţie acordată
caracteristicilor, aptitudinilor,
intereselor specifice vârstei;
diferitelor ritmuri de învăţare şi
varietatea modalităţilor de
învăţare corespunzătoare
caracteristicilor vârstei;
“modelului” de dezvoltare este
complex;
elementele sociale, personale,
culturale sunt importante în
evoluţia şcolară
7
Limb Stiinte Edu
a rom caţie
ână plas
tică

Cu di u
E ducaţie
ică
n e

p lastică
i
Ed ică

ne
ă

no lui
tr

at
i s
civ

b
uc

em

as
L i m

te

Ed

at

re
u
ie

M fizi caţie

a
Limba maternă că
Istorie â n ă
ro m

Cuno
Educaţie b a
medi

Matematica
muzicală e L im

ăi i
i

str mb
f

ne
ie a
Ed

t r

Li
aster
c a g ului Educa
u o
uc

l ă e
Ed zica G tie
aţi

u ea f izică
m
ep

it că Ed
l as

a uca
m mu ţie
tic

t e ri
a zica s u
ă

M r
Cu nale
lă i o
Limba p ţ
o caţie
Istori t e r n ă G e o g r a f ie Matem Edu
ma atică lă
e muzica 8
Geografie
Lim
bi s ţ i o n a le
tră M u z i Op
c
Stiinte ine ă
Educ ţie
Lim

aţie I ţie LanMatematică u c a

LiLa
muzic s t d

s
a o r iuage A E ăae G
alăduc e
ba

t ic
c eogr
terng
B

Mathematics
s t i L
g n

Lit eratumrae
g

Lanurgege A
E ică MLapatnlagicuăa E uageaBfie ternă
r

at ua

y
om

or
civ aht ematiducabţiaema
he

ist
â

t e ea
rMatematica at e m p cssn
im

uage
a ş l a
o a Limba icceăica ie

H
C un t S c L t
M
Stiinţe
mediului M
A român
ă

9
 Cum reuşesc învăţătorii să îi ajute pe
elevi să conecteze achiziţiile din
diferite discipline?
 Cum reuşesc învăţătorii să îi ajute pe
elevi să conecteze achiziţiile cu viaţa
de zi cu zi?

10
 Abordare transcurriculară în activitatea
didactică
 Organizarea de proiecte
inter/transdisciplinare -
 Identificarea elementelor comune/ de
graniţă existente în cadrul diferitelor
discipline 11
Interacţiune

12
Insuficienţa învăţării Contextul social determină
bazate pe discipline utilizarea integrată a
izolate diferitelor achiziţii
 

Preocupare pentru Comunicare la nivel de


identificarea Proiecte care determină echipă didactică
modalităţilor de o abordare
combinare a interdisciplinară/
disciplinelor
transcurriculară la
nivelul demersului
didactic 13
Spre ce ne îndreptăm
Copilul care:
 manifestă autonomie în
învăţare;
 învaţă eficient (organizare,
dozare timp etc.) ;
 îşi caută informaţia de care are
nevoie şi o corelează cu alte
elemente;
 îşi prezintă coerent realizările,
adresează întrebări şi are
curajul de a încerca (chiar
dacă greşeşte)

14
In ce mod?
In pregătirea activităţii, să ne întrebăm:
 Care sunt obiectivele/ conţinuturile pe care le voi
aborda?
 Care sunt elementele esenţiale pe care îmi voi construi
demersul didactic? (selecţie pe bază de criterii:
relevanţă vârstă, realitate etc.)
 Care sunt disciplinele care pot contribui la obţinerea
unei perspective multiple asupra elementelor
respective?
 Ce activităţi/proiecte pot fi derulate de elevi în mod
autonom? 15


Nu există, deja, suficient de
multe probleme de rezolvat în
lume?

www.mathslinks.com 16
Evaluare

17
Evaluare

Feedback şi orientare pentru


îmbunătăţirea performanţelor şcolare
Transmiterea criteriilor de evaluare
elevilor
Incurajarea autoevalurii
Abordarea pozitivă a evalurii
Evitarea ierarhizării

18
19
Vă mulţumesc pentru
atenţie!

20