Sunteți pe pagina 1din 9

TEMA NR.

INFLUEN A FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA ACTIVIT II NTREPRINDERII

NO IUNEA DE MEDIU AL NTREPRINDERII


Orice ntreprindere, indiferent de felul s u, evolueaz n condi iile concrete pe care i le ofer mediul extern. Ea func ioneaz ca un sistem deschis, a c rei existen depinde de schimburile pe care le realizeaz cu mediul exogen n urm toarele privin e: - asigurarea cu resurse (materiale, financiare, umane,); - fluxul de informa ii tiin ifice, tehnice, economice, fiscale, juridice,; - distribuirea produselor i serviciilor realizate; - asigurarea unor servicii din partea administra iilor publice i private, etc. Rezultatele ntreprinderii depind att de poten ialul intern, ct i de modul n care firma fructific oportunit ile i evit restric iile impuse de mediu.

Mediul ambiant = ansamblul condi iilor de natur eterogen care exercit influen asupra modului n care ntreprinderea i realizeaz obiectivele proprii. Mediul ntreprinderii poate fi definit ca o re ea de variabile exogene, c rora ntreprinderea le opune propriile sale variabile endogene (resurse materiale, umane, financiare, informa ionale,). n analiza conceptului de mediu, ntreprinderea trebuie s urm reasc trei tipuri de ac iuni: - analiza i cunoa terea n detaliu a mediului n care evolueaz ; - sesizarea restric iilor impuse i a oportunit ilor oferite de acesta; - desf urarea acelor activit i capabile s fructifice oportunit ile i s atenueze efectele restric iilor de mediu.

CLASIFICAREA MEDIULUI NTREPRINDERII


1. Dup sfera de ac iune: A) mediul intern se refer la modul de organizare a firmei care permite utilizarea ct mai eficient a resurselor disponibile, precum i la rela iile care au loc ntre componentele ntreprinderii. Comportamental, fiecare individ sau grup va c uta s exercite influen , s se apropie ct mai mult de putere, de centrul de decizie. Obs.: mediul intern are leg tur cu no iunea de climat al firmei, precum i cu conceptele de moral i de cultur . Organizarea i conducerea intern reprezint for a economic a ntreprinderii, manifestat prin calitatea sistemului managerial al acesteia.

B) mediul extern este o no iune complex i cuprinz toare, incluznd un ansamblu de factori exogeni de natur economic , social , politic , tiin ific , tehnic , juridic , geografic , demografic ,ce ac ioneaz pe plan na ional i interna ional asupra ntreprinderii, influen ndu-i puternic rela iile de pia . 2. Dup gradul i natura influen ei exercitate: A) Micromediul (mediul direct, apropiat) reprezint rela iile ntreprinderii cu reprezentan ii din cel mai apropiat mediu i influen ele pe care ace tia le exercit asupra activit ii ntreprinderii. El este format din partenerii care influen eaz ntreprinderea n mod direct i pe termen scurt i cu care ntreprinderea ncheie tranzac ii. Exist patru categorii de parteneri:

a) parteneri ai filierei: - furnizorii (ntreprinderi, institu ii de nv mnt,) - distribuitorii - concesionarii - clien ii (cea mai important parte a micromediului) - gospod riile (familiile) b) parteneri ai pie ei: - concuren ii (pot fi lideri, inovatori, conservatori sau timizi de pia ) - reprezentan ii camerelor de comer i industrie - organiza iile sindicale i patronale c) parteneri financiari: - organismele financiare (b nci, asigur ri,) - organismele fiscale - proprietarii (ac ionari sau asocia i) d) parteneri institu ionali: organisme sociale i administrative locale sau centrale, f r scop lucrativ, ce opereaz redistribuiri de venituri.

B) Macromediul reflect interac iunea mediu-ntreprindere manifestat att n plan na ional ct i n plan interna ional. El este format din sistemul factorilor exogeni care ac ioneaz indirect asupra ntreprinderii, prin intermediul elementelor de micromediu, exercitndu- i influen a pe o arie extins i pe termen lung. Componentele macromediului sunt urm toarele: a) mediul economic factori de management macroeconomic ce influen eaz constituirea, func ionarea i eficacitatea activit ii ntreprinderii; b) mediul politic cuprinde structurile societ ii, clasele sociale i rolul lor, for ele politice i raporturile dintre ele; c) mediul tehnologic component dinamic reflectat prin inven ii, inova ii i descoperiri tiin ifice; d) mediul social-cultural (sisteme de valori, obiceiuri, tradi ii, credin e i norme ce modeleaz societatea i indivizii);

e) mediul demografic (privit ca beneficiar de bunuri i servicii i ca surs de for de munc ); f) mediul natural condi ii naturale, resurse de sol i subsol, g) mediul juridic i institu ional sistemul legislativ, institu iile abilitate s l aplice, normele din domeniul concuren ei, protec iei consumatorilor, dar i protej rii intereselor generale ale societ ii. C) Mezomediul permite abordarea rela iilor ntreprinderii cu mediul n termeni mai apropia i de realitatea afacerilor. Mediu mezoeconomic poate fi o industrie, o ramur sau o subramur economic , un grup de ntreprinderi, o zon geografic sau administrativ ... 3. Dup modul de manifestare: n general, evolu iile macromediului sunt lente, dar pot deveni bru te cu ocazia unor evenimente deosebite cum ar fi marile crize economice.

a) Mediul stabil apare ca o excep ie, fiind un moment de scurt durat , care se manifest la intervale mari de timp. Nu este un mediu caracteristic, fiind ntlnit foarte rar n realitate. Acest mediu presupune schimb rile sunt rare, superficiale, de scurt durat i previzibile. b) Mediul instabil (schimb tor) este unul frecvent, obi nuit, cu care ntreprinderile se confrunt n etapa actual . Acest mediu prezint modific ri permanente, de amploare, dar previzibile. Mediul instabil oblig ntreprinderea s aib o viziune prospectiv . c) Mediul turbulent este definit de schimb ri foarte accentuate, frecvente, bru te, n direc ii imprevizibile, adesea transformatoare, ceea ce supune ntreprinderea unor presiuni deosebite, punndu-i probleme dificile de adaptare. Acest tip de mediu este specific mai ales ramurilor de vrf sau pie elor foarte concuren iale. Pentru a-i face fa , ntreprinderea trebuie s fie flexibil , supl i elastic n vederea adapt rii rapide la un nou mod de ac iune.