Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” – SIBIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


SPECIALIZAREA:
MASTERAT – EXPERTIZĂ CONTABILĂ SI AUDIT – B08
CENTRUL TUTORIAL MIERCUREA CIUC

REFERAT LA DISCIPLINA:
STANDARDE DE AUDIT FINANCIAR

Titlul referatului:
STANDARDELE ISA 700 ȘI 701

Profesor de disciplina:
MÂRZA BOGDAN
STUDENT/A:
IVAN (ȘTEF) MARCELA ADRIANA
Anul: I

Anul universitar 2019-


2020
Semestrul I
STANDARDELE
INTERNAŢIONALE DE AUDIT
700 SI 701
ISA 700

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU


PRIVIRE
LA UN SET COMPLET DE SITUAŢII FINANCIARE CU
SCOP GENERAL
ISA 700
SCOPUL ISA 700 :
 Stabileşte standarde şi oferă recomandări cu privire la
raportul auditorului independent;
 Oferă recomandări referitoare la aspectele analizate de
auditor în elaborarea opiniei;
 Vizează circumstanţele în care auditorul are posibilitatea
să exprime o opinie fară rezerve.
RAPORTUL AUDITORULUI CU PRIVIRE LA
SITUAŢIILE FINANCIARE
 Raportul auditorului e necesar să conţină o expresie clară
a opiniei cu privire la situaţiile financiare;
 Conform ISA 200, obiectivul unui audit al situaţiilor
financiare este de a da posibilitatea auditorului de a- şi
exprima o opinie cu privire la măsura în care situaţiile
financiare sunt întocmite în conformitate cu cadrul de
raportare financiară aplicabil;
 Opinia auditorului cu privire la un set complet de situaţii
financiare cu scop general stipulează dacă situaţiile
financiare oferă o imagine fidelă sau prezintă fidelitate în
conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.
RAPORTUL AUDITORULUI CU PRIVIRE LA
SITUAŢIILE FINANCIARE
 În unele jurisdicţii, legile sau reglementările referitoare
la auditul situaţiilor financiare pot stipula o formulare a
opiniei auditorului diferită de cea descrisă anterior.

 Când această formulare diferă semnificativ, auditorul


trebuie să analizeze dacă există riscul ca utilizatorii să
înţeleagă greşit asigurarea obţinută printr-un audit al
situaţiilor financiare.
CADRUL DE RAPORTARE FINANCIARĂ APLICABIL
Raţionamentul auditorului referitor la faptul că situaţiile
financiare oferă o imagine fidelă sau prezintă fidelitate este
realizat în contextul cadrului de raportare financiară
aplicabil. În lipsa unui cadru de raportare financiară
acceptabil, auditorul nu dispune de criterii adecvate pentru
evaluarea situaţiilor financiare ale entităţii. Ţine de
atribuţiile auditorului determinarea măsurii în care cadrul
de raportare financiară adoptat de conducere pentru
întocmirea situatiilor financiare este acceptabil.
CADRUL DE RAPORTARE FINANCIARĂ APLICABIL

Un cadru de raportare financiară cuprinde principii


generale care pot servi ca bază pentru dezvoltarea şi
aplicarea politicilor contabile ce sunt conforme cu
conceptele ce stau la baza cerinţelor cadrului.
Cadrul de raportare financiară furnizează un context pentru
ca auditorul să evalueze dacă situaţiile financiare oferă o
imagine fidelă, inclusiv dacă au fost prezentate şi elaborate
în conformitate cu cerinţele cadrului de raportare
financiară aplicabil.
FORMAREA UNEI OPINII CU PRIVIRE LA
SITUAŢIILE FINANCIARE
 Auditorul trebuie să evalueze concluziile rezultate pe
baza probelor de audit obţinute ca bază pentru
formularea unei opinii cu privire la situaţiile financiare.
 Pentru formarea opiniei auditorul evaluează dacă există
o asigurare rezonabilă conform căreia situaţiile
financiare luate în ansamblu nu conţin denaturări
semnificative.
 Formarea unei opinii cu privere la faptul că situaţiile
financiare oferă o imagine fidelă în conformitate cu
cadrul de raportare financiară aplicabil implică evaluarea
descrierii fidele a situaţiilor financiare.
ELEMENTE ALE RAPORTULUI AUDITORULUI ÎN
CADRUL UNUI AUDIT REALIZAT ÎN
CONFORMITATE CU STANDARDELE
INTERNAŢIONALE DE AUDIT
 Titlul;
 Destinatar;
 Paragraf introductiv;
 Responsabilitatea conducerii pentru situaţiile financiare;
 Responsabilitatea auditorului;
 Opinia auditorului;
 Alte responsabilităţi de raportare;
 Semnatura auditorului;
 Data raportului auditorului;
 Adresa auditorului.
RESPONSABILITATEA CONDUCERII CU PRIVIRE
LA SITUATIILE FINANCIARE
Raportul auditorului trebuie să menționeze că întocmirea și prezentarea
situațiilor financiare îi revine conducerii și că aceasta implică:
 Conceperea, implementarea și menținerea unui sistem de control
intern relevant pentru întocmirea situațiilor financiare care nu conțin
denaturări, ca urmare a fraudei sau a erorii;
 Selectarea și aplicarea politicilor de contabilitate adecvate;
 Realizarea unor estimari contabile rezonabile in circumstantele date.
Raportul auditorului trebuie sa mentioneze ca auditul a fost realizat in
conformitate cu Standardele Internaționale de Audit, standarde care cer
ca auditorul sa se conformeze cerințelor de etică.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE NEAUDITATE
PREZENTATE ÎMPREUNĂ CU SITUAŢIILE
FINANCIARE AUDITAT
 Auditorul trebuie să fie satisfăcut cu privire la faptul că orice informaţie
suplimentară prezentată împreună cu situaţiile financiare la care nu face
referire opinia auditorului este diferenţiată în mod clar faţă de situaţiile
financiare auditate.
 Opinia auditorului este considerată a cuprinde informaţiile suplimentare ce
nu pot fi clar diferenţiate de situaţiile financiare din pricina naturii lor si a
modului în care acestea sunt prezentate. În alte circumstanţe, totusi, legile
sau reglementările pot să nu ceară ca informaţiile suplimentare să fie
auditate, iar conducerea poate să nu ceară auditorului să includă
informaţiile suplimentare în aria de aplicabilitate a auditului situaţiilor
financiare.
 În cazul în care nu se intenţionează auditarea informaţiilor suplimentare,
auditorul analizează dacă respectivele informaţii suplimentare sunt
prezentate de asa manieră încât se deduce că sunt acoperite de opinia
auditorului si, dacă este într-adevăr asa, cere din partea conducerii să
modificemodul de prezentare a informaţiei.
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
Prezentul ISA este aplicabil rapoartelor auditorilor datate
la sau după 31 decembrie 2006.
ISA 701
MODIFICĂRI ALE RAPORTULUI AUDITORULUI
INDEPENDENT
SITUATII CARE NU AFECTEAZĂ OPINIA
AUDITORULUI
 Auditorul trebuie să modifice raportul auditorului prin
adăugarea unui paragraf pentru a sublinia un aspect
semnificativ privind o problemă de continuitate a
activitătii.

 Auditorul trebuie să aibă în vedere modificarea


raportului auditorului prin adăugarea unui paragraf, în
cazul în care există o incertitudine semnificativă, a cărei
rezolutie depinde de evenimente viitoare si care poate
afecta situatiile financiare.
ISA 701
 Scopul prezentului Standard Internaţional de Audit (ISA)
este de a stabili standarde si de a furniza recomandări cu
privire la circumstanţele în care raportul auditorului
independent ar trebui modificat, precum si la forma si
conţinutul modificărilor raportului auditorului în aceste
circumstanţe.
 Uniformitatea în forma si conţinutul fiecărui tip de raport
modificat vine în sprijinul utilizatorului pentru o mai
bună înţelegere a unor astfel de rapoarte. În mod
corespunzător, acest standard incluye formulări sugerate
pentru modificarea frazelor pentru a fi folosite în
elaborarea rapoartelor modificate.
ISA 701
ISA 700 stabileste standarde si furnizează recomandări cu privire la
forma si conţinutul raportului auditorului independent cu privire la un
set complet de situaţii financiare cu scop general.
Prezentul ISA descrie modul în care se modifică formularea raportului
auditorului în următoarele situaţii:
• Aspecte ce nu afectează opinia auditorului:

(a) Paragraf de evidenţiere a unui aspect;


• Aspecte ce afectează opinia auditorului:
a) Opinia cu rezerve;
b) Imposibilitatea exprimării unei opinii;
c) Opinia contrară.
ISA 701
Rapoartele din acest ISA se bazează pe raportul auditorului
cu privire la situaţiile financiare cu scop general ale unei
societăţi comerciale.Principiile referitoare la circumstanţele
în care raportul auditorului necesită modificări sunt
aplicabile atât rapoartelor rezultate din alte misiuni
referitoare la auditul informaţiilor financiare istorice ca, de
exemplu:
 auditul situaţiilor financiare cu scop general ale entităţilor
de o natură diferită (de exemplu, o organizaţie non- profit);
 în cazul misiunilor de audit descrise în ISA 800 pentru care
exemplele de rapoarte vor fi adaptate în funcţie de
circumstanţe.
SITUATII CARE NU AFECTEAZĂ OPINIA
AUDITORULUI
 Auditorul trebuie să modifice raportul auditorului prin
adăugarea unui paragraf pentru a sublinia un aspect
semnificativ privind o problemă de continuitate a
activitătii.

 Auditorul trebuie să aibă în vedere modificarea


raportului auditorului prin adăugarea unui paragraf, în
cazul în care există o incertitudine semnificativă, a cărei
rezolutie depinde de evenimente viitoare si care poate
afecta situatiile financiare.
SITUATII CE AFECTEAZĂ OPINIA AUDITORULUI
Auditorul nu poate exprima o opinie fără rezerve datorită unor factori:
 Există o limitare a ariei de aplicabilitate a activitătii auditorului;

 Există un dezacord cu conducerea referitor la acceptabilitatea politicilor


contabile selectate.
Limitarea ariei de aplicabilitate:
 poate fi impusă uneori de către entitate atunci când limitarea inclusă în termenii
unei propuneri de misiune este de asa natură încât auditorul consideră că se află
în imposibilitatea exprimării unei opinii, auditorul, de regulă, nu va accepta o
misiune limitată în acest mod, decât dacă este impusă prin statut un auditor
statutar nu va accepta o astfel de misiune de audit în cazul în care limitarea
încalcă obligatiile statutare ale auditorului;
 poate fi impusă de circumstante o limitare poate să apară atunci când, conform
opiniei auditorului, înregistrările contabile sunt necorespunzătoare sau atunci
când auditorul se află în imposibilitatea de a desfăsura procedurile de audit
considerate ca fiind necesare => auditorul va încerca să desfăsoare proceduri
alternative rezonabile pentru a obtine suficiente probe de audit adecvate pentru a
sustine o opinie fără rezerve.
SITUATII DIN CARE POATE REZULTA O ALTĂ
OPINIE DECÂT CEA FĂRĂ REZERVE

Auditorul poate să nu fie de acord cu conducerea cu privire


la aspecte
cum ar fi:
 acceptabilitatea politicilor contabile selectate

 metodele de aplicare a acestora

 caracterul adecvat al prezentării informatiilor în situatiile


financiare.

În cazul în care aceste dezacorduri sunt semnificative


pentru situatiile financiare, auditorul trebuie să exprime o
opinie cu rezerve sau o opinie contrară.
DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE
Acest ISA este aplicabil pentru rapoartele auditorului
datate la sau începând cu 31 decembrie 2006.

S-ar putea să vă placă și