Sunteți pe pagina 1din 25

Noțiuni generale privind

auditul intern
Auditul intern

 o activitate independentă de asigurare obiectivă


și de consiliere
 destinată să adauge valoare și să
îmbunătățească operațiunile unei organizații
 ajută organizația în îndeplinirea obiectivelor sale
printr-o abordare sistematică și metodică care
evaluează și îmbunătățește eficacitatea
proceselor de management al riscului, control și
guvernanță.
 Auditul intern este o componentă a
controlului intern (evaluarea activităților
operaționale)
 Auditorii interni trebuie să fie experți în
conceperea și implementarea tuturor
formelor de control
Elemente specifice auditului intern

 independența
 realizează o evaluare a sistemelor și
operațiunilor
 este o activitate consacrată și căreia i s-a
recunoscut importanța
 auditorii interni au rolul de a căuta
informații și de a le interpreta
 are un caracter general
 are rolul de a servi managementul
Caracteristicile funcției de audit intern
 Noutate, ceea ce generează consecințe, cum ar fi:
 eterogenitate
 divergențe cu privire la conținut
 Universalitate
 Periodicitate
Tipologia misiunilor de audit intern
 Misiunile de asigurare
 responsabilul pentru proces
 auditorul intern

 beneficiarul misiunii

 Misiunile de consiliere
 auditorul intern
 beneficiarul misiunii
Formele misiunilor de asigurare
 auditul de conformitate (regularitate)
 auditul financiar
 auditul performanței (operațional)
 auditul sistemului de performanță
corporativă
Misiunile de consiliere pot fi:

 formale
 informale
 speciale
Obligațiile auditorilor interni (IIA)
 să examineze credibilitatea și integritatea informațiilor financiare
și operaționale, precum și mijloacele utilizate pentru identificarea,
măsurarea, clasificarea și raportarea informațiilor;
 să examineze sistemele instituite pentru a asigura respectarea
politicilor, planurilor, procedurilor, legilor și reglementărilor;
 să examineze mijloacele de protejare a activelor și să verifice
existența unor astfel de active;
 să examineze economicitatea și eficiența cu care sunt folosite
resursele;
 să examineze operațiunile sau programele pentru a stabili dacă
rezultatele sunt în concordanță cu obiectivele și scopurile stabilite
și dacă operațiunile sau programele sunt realizate conform
planului.
Independența și obiectivitatea auditorilor interni se
poate menține dacă:
 Managerii acceptă faptul că auditorii interni oferă sfaturi
cu privire la funcționarea controlului intern la un anumit
moment.
 Desemnarea unui auditor pentru a oferi consultanță
presupune o atenție deosebită din partea șefului
serviciului de audit intern.
 Responsabilul serviciului de audit intern trebuie să fie
prudent când îl numește pe un auditor consultant într-un
proiect ca parte a unui proces de învățare.
 Auditorii desemnați în rol de consultanți trebuie să știe
că ei se vor ocupa de controalele aferente acelei
activități.
Independența și obiectivitatea auditorilor interni se
poate menține dacă:
 Șeful servicului de audit intern trebuie să știe că
misiunile de consultanță solicită timp.
 Trebuie examinate cu foarte mare atenție solicitările
pentru misiunile de consultanță, întrucât trebuie stabilite
prioritățile în raport cu alte misiuni prevăzute în planul de
audit.
 Dacă solicitarea pentru o misiune de consultanță
presupune utilizarea auditorului o perioadă mai mare de
un an, șeful serviciului de audit intern trebuie să se
asigure că are acordul managerilor și al comitetului de
audit, dacă există.
 Orice solicitare pentru oferirea unei asigurări în cadrul
unei misiuni de consultanță nu este acceptabilă.
Unitatea de studiu 10.
Organizarea și exercitarea
auditului intern în instituțiile
publice din România
Structuri
 Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);
 Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul
Public Intern (UCAAPI);
 comitetele de audit intern;
 compartimentele de audit public intern din
entităţile publice.
Compartimentul de audit public intern auditează, cel
puţin o dată la 3 ani:
 activităţile financiare sau cu implicaţii financiare
desfăşurate de entitatea publică;
 plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale,
inclusiv din fondurile comunitare;
 administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea,
gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din
domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-
teritoriale;
 concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul
public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
Compartimentul de audit public intern auditează, cel
puţin o dată la 3 ani:
 constituirea veniturilor publice, respectiv a modului de
autorizare şi de stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi
a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
 alocarea creditelor bugetare;
 sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
 sistemul de luare a deciziilor;
 sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile
asociate unor astfel de sisteme;
 sistemele informatice.
Categorii de norme aplicabile auditorilor interni

 Codul privind conduita etică a auditorului


intern;
 Normele metodologice specifice privind
exercitarea activităţii de audit public intern;
 Norme de calificare ale auditului public
intern;
 Norme de funcţionare ale auditului public
intern.
Normele de calificare prezintă:

 rolul
 obiectivele
 competențele
 responsabilitățile auditorilor interni
Principiile aplicabile compartimentului de audit public
intern şi auditorului intern

 independenţa organizatorică
 obiectivitatea
 competenţa
 conştiinţa profesională.
Normele de funcţionare conțin
aspecte referitoare la:
 planificarea activităților auditorilor interni
 stabilirea obiectivelor
 realizarea misiunilor
 raportarea rezultatelor
Structuta unui plan anual de audit intern

 domeniul auditabil
 denumirea misiunii de audit public intern
 obiectivele generale ale misiunii de audit public intern
 tipul misiunii de audit public intern
 perioada de realizare a misiunii de audit public intern
 perioada supusă auditării
 numărul auditorilor interni implicaţi în misiunea de audit public intern
 entitatea auditată
Obiectivele activităţii de audit intern

 evaluarea
 îmbunătăţirea proceselor de management
al riscului, de control şi de guvernare.
Scopul
 a oferi o asigurare rezonabilă că acestea
funcţionează cum s-a prevăzut şi că
permit realizarea obiectivelor şi scopurilor
propuse;
 a formula recomandări pentru
îmbunătăţirea funcţionării activităţilor
entităţii publice în ceea ce priveşte
eficienţa şi eficacitatea.
Rezultatele misiunii de audit intern
 tema misiunii de audit intern, obiectivele ei, tipul de audit
efectuat şi baza legală a realizării misiunii;
 sfera misiunii de audit intern, precizându-se activităţile
auditate, perioada vizată, documentele evaluate,
documentele elaborate şi natura acţiunilor executate;
 constatări, respectiv rezultatul procesului de comparare
între criteriile prestabilite şi realitatea existentă;
 recomandări, care vor sta la baza luării măsurilor
corective cu privire la disfuncţiunile constatate şi cauzele
acestora, precum şi la posibilele îmbunătăţiri ale
activităţilor;
 concluzii, care prezintă opiniile auditorilor interni cu
privire la consecinţele, constatările şi recomandările
formulate pentru activităţile auditate;
Etape Proceduri Activități
Emiterea ordinului de serviciu.
Elaborarea declarației de independență.
Inițierea auditului
Elaborarea Notificării privind Declanșarea misiunii de asigurare.

Ședinţa de deschidere
Pregătirea misiunii Colectarea si Constituirea / actualizarea dosarului permanent.
prelucrarea Prelucrarea și documentarea
informaţiilor Informaţiilor.
Evaluarea riscurilor.
Analiza riscurilor
Evaluarea controlului intern.
Elaborarea programului misiunii de audit intern
Efectuarea testărilor și formularea constatărilor.
Colectarea și analiza Analiza problemelor și formularea recomandărilor.
Intervenția la fața probelor de audit
Analiza și raportarea iregularităților.
locului
Revizuirea documentelor și constituirea dosarului de audit
Ședința de închidere
Elaborarea proiectului de raport de audit intern.
Elaborarea proiectului de
Transmiterea proiectului de raport de audit intern.
raport de audit intern
Raportarea
Reuniunea de conciliere.
Elaborarea raportului de Elaborarea raportului de audit intern.
audit intern Transmiterea raportului de audit intern.
Urmărirea Urmărirea recomandărilor.
recomandărilor

S-ar putea să vă placă și