Sunteți pe pagina 1din 21

Relațiile internaționale din

epoca modernă – de la
Pacea Wetfalică la
Congresul de la Viena
Graur Lilia profesor de istorie
Cl XI , 2022
Unități de competență
• 1.3. Formularea judecăților de valoare și susținerea proprii opinii ,
aplicând terminologia epocii moderne
• 2.1. Identificarea schimbărilor teritoriale în baza a două sau mai multe
hărți
• 2.2 Argumentarea schimbărilor survenite pe parcursul istoriei moderne cu
ajutorul hărților și reperelor istorice
• 3.2 Selectarea și comentarea informațiilor din surse pentru a susține /
combate puncte de vedere cu referire la istoria modernă
Europa sec XVII
Evocare
2 ore
• Care erau interesele de bază a statelor mari și
mici în epoca modernă ?
• De ce odată cu creșterea pericolului de războaie ,
apare necesitatea alianțelor între state ?
Vocabular

• Echilibrul european
• Concertul european
• Suveranitatea națională
• Sistem de alianțe
Realizarea sensului : Tratativele de la Westfalia

A fost semnată la 1648 , în urma războiului


de 30 de ani . A pus bazele unei ordine noi
în Europa. A fost compus din mai multe
tratate semnate dintre Marile Puteri de
atunci.
Acest tratat a fost compus din 2 tratate mai
mici :
Tratatul de la Munster – încheiat între
Imperiul Romano-German și Franța
Tratatul din Osnabriuck– semnat între
Imperiul Romano-German și Suedia
Pacea de la Westfalia
• Hegemonia a două mari puteri : Franța și Suedia
• Sfântul Imperiu German pierde din puterea sa maritimă , nu are
ieșire la mări , astfel este lipsită de comerțul maritim , ceea ce
mai târziu a cauzat lipsa coloniilor germane !!!
• Religiile protestante obțin libertate de confesare în statele
europene .
Europa după 1648
• După 1648 în Europa a triumfat principiul echilibrului puterilor !
• Statele puternice în Europa : Franța , Anglia , Prusia , Austria
( ambele din Sfântul Imperiu Roman , luptau pentru statele
germane ) , Rusia în creștere
• ” Verigele slabe ” : Polonia , Olanda , Imperiul Otoman ,
Spania , de slăbiciunea acestora profitau marile puteri.
Sarcini 10 min
• Descrieți în 4-5 propoziții situația internațională în Europa în sec XVII –
XVIII , pag. 92-93 , după modelul propus :
Sec XVII Sec. XVIII
State puternice – State State puternice – State
slabe slabe
(Pentru fiecare tip de stat ( Pentru fiecare stat
identificați cauza și identificați cauza și
consecința ) consecința )
Realizarea sensului
• Revoluția Franceză a creat în Europa noi coaliții între Anglia,
Rusia , Prusia și Austria , foștii rivali acum devin aliați !!!
• Odată cu revoluția franceză se pune capăt vechilor relații
diplomatice între state : alianțe dinastice , combinații
matrimoniale și pe bunul plac al monarhilor !
• Relațiile internaționale influențate de revoluții au pus baza
noilor principii și anume cel al suveranității naționale !
Reflecție
• Analizați textul din Studiu de caz de la pag 95 și argumentați afirmația :
• ” În sec al XVIII Polonia a reprezentat teatru de
rivalitate politică dintre Marile Puteri …” Ce asocieri
istorice vă creează situația Poloniei , argumentați.
Extindere

• Studiați tema pag. 92-94


• Analizați fișele personalităților lui Talleyrand și Metternich
și răspundeți la întrebările de sub text ( pag 94 ), în scris.
• Analizați harta de la pag 95 și alcătuiți un comentariu din
4-5 propoziții despre soarta Poloniei și popoarele
dezbinate din centrul Europei.
Congresul de la Viena 1815
2 oră
Europa la începutul sec al XIX -lea
Realizarea sensului
Negocierile s-au desfășurat în jurul a
două mari principii :
Cel al legitimității , care viza
restabilirea monarhiei de drept divin
Cel al echilibrului european , raport
de forțe între statele europene , ne
permisiunea unei puteri să crească pe
seama altora
Realizarea sensului

• Forma definitivă a negocierilor s-a consemnat în actul


final , 9 iunie 1815 – Anglia , Rusia , Prusia , Austria ,
Portugalia , Suedia .
• Scopurile : Izolarea politică a Franței și impiedicarea
răspândirii ideilor revoluționare
Sarcini 10 min
• În baza cunoștințelor anterioare și a textului din manual pag. 93 , stabiliți
prevederile Congresului de la Viena , pentru fiecare stat , care din ele au fost
avantajate și care nu , argumentați:
• Statele Germane : Țările de Jos :
• Rusia : Polonia :
• Suedia : Italia :
• Austria :
• Anglia :
Realizarea sensului
• Congresul de la Viena se încununează cu crearea Sfintei Alianțe
– înțelegerea celor 4 împărați : Rusia , Anglia , Prusia și Austria .
• Această Alianță viza nu doar marile puteri , dar și acele care
subsemnau la principiile ”Restaurației” , cum ar fi Franța , care în
1818 , va înăbuși răscoalele din Spania, Italia și Belgia.
• Scopul : înăbușirea răscoalelor , mișcărilor revoluționare în
Europa !!!
Reflecție
Extindere

• Redactează un eseu la tema : ” Evoluția relațiilor


internaționale de la Westfalia la Congresul de la
Viena – Jocul Marilor Puteri .” vol 1 pag.
( accentuând evenimentele ”cheie” )

S-ar putea să vă placă și