Sunteți pe pagina 1din 15

Training Management de Proiect Cluj - Napoca

Traineri: Dr. Mlesnita Radu-Adrian Bianca Muntean Anita Molnar Mariana Ruscan

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Cuprins

 Matricea logica

        

Ce este cadrul logic? Abordarea prin Cadrul Logic Ghid de construc ie pas cu pas a matricei logice Structura matricii logice IVO Sursele i mijloacele de verificare Activit i - casetele Mijloace i Costuri nlocuiesc IVO i SV IPOTEZE / SUPOZI II Factorii de succes ai unui proiect

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Ce este cadrul logic?


Metoda prezint rezultatele analizei unor probleme astfel nct din aceasta s reias , ntr-o manier sistematic i logic , obiectivele proiectului sau programului. Aceast abordare reflect rela ia cauz -efect pentru diferitele nivele ale obiectivelor, identificnd totodat modul n care se verific realizarea acestora i situa iile care pot s influen eze succesul proiectului sau programului. Cadrul logic (matricea logic ) al proiectului este un instrument de management al planific rii design-ului, implement rii i evalu rii proiectului, precum i o modalitate de prezentare analitic al acestuia. Cu alte cuvinte, este o sintez a proiectului ce reflect eficien a planific rii. Utilizarea cadrului logic al proiectului permite certificarea relevan ei, fezabilit ii i durabilit ii sale

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Abordarea prin Cadrul Logic

FAZA DE ANALIZA
Analiza Stakeholders - identificarea si caracterizarea principalilor stakeholders potentiali; estimarea capacitatii acestora Analiza problemei- identificarea problemelor cheie, constringerilor si oportunitatilor; determinarea relatiilor cauza- efect Analiza solutiilor - dezvoltarea solutiilor din problemelor identificate; identificarea relatiilor miloace-final Analiza strategiei identificare diferitelor strategii de realizare a solutiilor; selectarea celei mai adcvate strategii; determinarea objectivelor majore (obiective generale; scop proiect)

FAZA DE PLANIFICARE
Construirea matricei cadru logic definirea structurii proiectului, verificarea logicii sale interne, formularea obiectivelor in termeni masurabili Planificarea activitatilor determinarea succesiunii si dependentei activitatilor; estimarea durateia cestora, stabilirea jaloanelor (milestones) si atribuirea responsabilitatii Planificarea resurselor dezvoltarea planurilor de intrari si a bugetului pe baza planului activitatilor

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Structura matricii logice

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

LOGICA INTERVENTIEI

INDICATORI VERIFICABILI OBIECTIV Care sunt principalii indicatori relevan i pentru obiectivul general?

SURSE I MIJLOACE DE VERIFICARE Care sunt sursele de informare pentru ace ti indicatori?

IPOTEZE

OBIECTIVE GENERALE

Care este obiectivul general la care va contribui proiectul?

SCOP

Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul?

Care sunt indicatorii calitativi i cantitativi care arat dac i n ce m sur obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate?

Care sunt sursele de informa ii care pot fi culese i prin ce metodele?

Care sunt factorii care nu sunt direct controla i de proiect, dar care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile care trebuie luate n considerare? Care sunt factorii externi i ce condi ii trebuie ndeplinite pentru a ob ine rezultatele preconizate?

REZULTATE

Care sunt rezultatele concrete prev zute n scopul atingerii obiectivelor specifice? Care sunt efectele i beneficiile preconizate n urma implement rii proiectului?

Care sunt indicatorii care arat dac i n ce m sur proiectul ob ine rezultatele i efectele preconizate?

Care sunt sursele de informare pentru ace ti indicatori?

ACTIVIT

Care sunt activit ile esen iale ce vor fi derulate i n ce succesiune n scopul ob inerii rezultatelor preconizate?

Care sunt MIJLOACELE necesare implementarii (exemplu: personal, echipament, instruire, studii, bunuri)?

COSTURI

Care sunt condi iile ce trebuie ndeplinite nainte de nceperea proiectului i care sunt n afara controlului direct al proiectului? PRECONDI II

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Logica interventiei (vertical ) eviden iaz ceea ce urmeaz s se realizeze prin proiect, clarific rela iile cauz -efect i subliniaz supozi iile aspecte exterioare proiectului care nu pot fi controlate de echipa de implementare; dac pre-condi iile sunt ndeplinite, activit ile pot ncepe + dac activit ile au fost desf urate integral i dac supozi iile de la acest nivel (al activit ilor) sunt ndeplinite, rezultatele propuse sunt ob inute + dac rezultatele propuse prin proiect au fost ob inute integral i dac supozi iile de la acest nivel (al rezultatelor) sunt ndeplinite, scopul proiectului este ndeplinit + dac scopul proiectului a fost ndeplinit i supozi iile de la acest nivel (al scopului) sunt ndeplinite, proiectul a contribuit la ndeplinirea par ial a obiectivelor generale propuse n proiect. Logica orizontal urm re te m surarea efectelor proiectului i a resurselor utilizate n perioada de implementare, prin precizarea unor indicatori de verificare a obiectivelor i a surselor care permit identificarea acestor Indicatori. Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

IVO

 Indicatorii de performan verificabili n mod obiectiv reprezint instrumente de m sur care fac posibil cuantificarea, n termeni <SMART>, a nivelului atins de obiectivele propuse prin proiect sau program, ca urmare a implement rii acestuia  Odat ce indicatorul este identificat, acesta trebuie exprimat n cantitate, calitate sau durat . Verificabili n mod obiectiv indic faptul to i cei ce utilizeaz acela i indicator vor ob ine acelea i rezultate.  Definirea i utilizarea IVO permit controlul viabilit ii obiectivelor i formeaz baza sistemului de monitorizare a proiectului. IVO trebuie s fie m surabili ntr-un mod sistematic i posibil de ob inut la un cost acceptabil.

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Sursele i mijloacele de verificare


Sunt documentele indicatorii. i sursele de informa ii folosite pentru a cuantifica

EXEMPLE: Raportul anual al Camerei de Comer i Industrie, Rapoarte ale Agen iei Jude ene pentru Ocuparea For ei de Munc , etc Sursele i mijloacele de verificare trebuie s specifice: formatul n care informa iile vor fi disponibile (rapoarte, jurnale, statistici, diverse nregistr ri etc.); cine va furniza informa iile; periodicitatea de furnizare a informa iilor. NB. NB. Sursele de verificare, din afara proiectului, ar trebui estimate dup criterii ca accesibilitatea, credibilitatea i relevan a. Volumul de munc i costurile pentru colectarea informa iilor pentru IVO ce urmeaz s fie alocate n timpul proiectului trebuie estimate, iar mijloacele necesare trebuie puse la dispozi ia proiectului.

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Activit i - casetele Mijloace i Costuri nlocuiesc IVO i SV

MIJLOACELE sunt resursele materiale i umane necesare pentru derularea activit ilor planificate i de management din cadrul proiectului. COSTURILE reprezint estimarea n termeni financiari a Mijloacelor identificate. Acestea trebuie s fie prezentate ntr-un format special, care va specifica contribu ia CE, a bugetului local sau na ional, dup caz i a oric ror altor p r i implicate, cum ar fi grupurile int i beneficiarii. NB. Prin urmare, activit ile trebuie s fie suficient de detaliate, astfel nct s permit estimarea ct mai corect a mijloacelor necesare (inclusiv mijloacele i costurile necesitate de activit ile de management al proiectului, ca i costurile de colectare a datelor despre IVO).

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

IPOTEZE / SUPOZI II

Reprezint factorii externi/riscurile ce nu sunt direct controlate de proiect, dar de care trebuie s se in cont pentru implementarea cu succes a proiectului EXEMPLE: ntrzierea procedurilor; nerealiz ri pe planul cercet rii; ntrzieri n realizarea activit ilor i imposibilitatea finaliz rii la timp; dep irea bugetului previzionat; nc lcarea obliga iilor contractuale de c tre subcontractan i; e ecuri n proiectare; evenimente imprevizibile; cauze naturale; un know how inadecvat; slaba implicare i interesul sc zut al partenerilor; incertitudini sau modific ri legislative;

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Pre-condi iile, pozi ionate n ultima caset la baza coloanei a patra din Matricea Logic i n afara ei, reprezint acele condi ii ini iale, independente de proiect, care trebuie s fie deja ndeplinite nainte de nceperea activit ilor i f r de care implementarea efectiv a proiectului nu este posibil . Pre-condi iile r spund la ntrebarea: Ce trebuie s proiectul s poat ncepe? existe, astfel ca

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Logframe logica matricii


Interventia logica Obiective generale Indicatori de verificare a obiectivelor
8

Surse de verificare

Supozitii

Scop/ Obiective 2 specifice Rezultate


3

10

11

12

13

Activitati principale)

(Mijloace)

(Costuri)

Pre-conditii

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011

Factorii de succes ai unui proiect

Training Management de Proiect Cluj Napoca, 12 13 martie 2011