Sunteți pe pagina 1din 27

CE ESTE CARIERA ?

- itinerar; - rezultatul unor interac iuni; - modalitate ce confer identitate ocupa ional .

CE ESTE GESTIUNEA CARIEREI?


ORIENTAREA N CARIER : - Activit i preferate; - Talente, capacit i; - Nevoi, valori, motiva ii.

MEDIUL PROFESIONAL: - Responsabilit i; - Oportunit i; - Recompense; - Exigen e sociale.

COMPORTAMENTE I ATITUDINI: - Performan ; - Adaptabilitate; - Satisfac ie; - R mnerea n organiza ie.

Teorii privind cariera:


- Teoria lui HOLLAND - Teoria lui SCHEIN

Teoria lui HOLAND


REALIST INVESTIGATIV

CONVEN IONAL

ARTISTIC

NTREPRINZ TOR

SOCIAL

Teoria lui SCHEIN


ANCORE: - Competen a tehnic -func ional ; - Competen a managerial : - Siguran a; - Autonomia; - Creativitatea.

STADIILE CARIEREI
16-22 ani FIXAREA: 22-32 ani AVANSAREA i MEN INEREA: 32-55 ani CARIERA TRZIE: 55-pensionare
EXPLORAREA:

MENTORUL i rolul s u:
Sus inere; Expunere i vizibilitate; Preg tire i feedback; Dezvoltarea capacit ii profesionale.

MANAGERUL i orientarea carierei

-n elege i identific diferen ele individuale; - Identific posturile cheie; - Ofer c i de acomodare individ-mediu profesional.

REGULI n carier :
- Cunoa te-te pe tine nsu i! - Cunoa te- i mediul profesional! - ngrije te- i reputa ia profesional ! - R mi mobil i mereu n evolu ie! - Fii att specialist ct i generalist! - Caut posturi care permit eviden ierea competen ei! - Preg te te un plan de rezerv ! - Men ine-te n form financiar i fizic !

Organiza ia i evolu ia carierei

- Programele de planificare a carierei; - Consultan a n domeniul carierei; - Sisteme de informa ii despre carier ; - Cunoa terea i evaluarea abilit ilor; - Informarea cu privire la organiza ie; - Sprijin extins pentru formare; - Flexibilitatea locului de munc .

EVALUAREA PERFORMAN EI
Ce este ? Ce i propune?
- s estimeze dac un salariat este capabil s fac fa unei munci mai dificile. - s determine nevoile de formare. - s justifice luarea unor decizii cu caracter administrativ.

EVOLU IA SISTEMELOR DE EVALUARE:


TIP PROCES: implicit/explicit SCOP: sanc iune/recompens ORIENTARE: exlusiv trecut/predominant viitor
IMPLICARE evaluat/evaluator

PREG TIRE EVALUATORI

APLICAREA unui sistem de evaluare:

M suri preg titoare; M suri de formare a celor implica i.

CUM evalu m?
1. Ce trebuie evaluat ? 2. Cine evalueaz ? 3. Ce metode folosim ? 4. Cum comunic m rezultatul ?

1. Ce trebuie evaluat ?
POST: Descrierea posturilor. PERFORMAN A : Standardele de performan - acestea m soar un aspect al activit ii sau un comportament al angajatului .

2. Cine evalueaz ?

Managerul direct : informal i formal Angaja i plasa i pe acela i nivel ierarhic Ocupantul postului: autoevaluare

3. Ce metode folosim ?
- Evaluarea liber ; - Alegerea for at ; - Scara de nota ie; - Analiza faptelor semnificative; - Evaluarea rezultatelor.

FORMULAR DE EVALUARE
CRITERII DE EVALUARE
- Cantitatea muncii - Calitatea muncii - Ini iativ - Disciplin n munc - Dezvoltarea profesional - Comportament etic - Adaptarea la noi condi ii - Munca n echip

Calificative
1 2 3 4 5

4. Cum comunic m rezultatul ?


INTERVIUL DE EVALUARE A. Func ie de apreciere B. Func ie de ajutor, sfat C. Func ie de orientare

INTERVIUL DE EVALUARE:
CUM PREG TIM INTERVIUL ? CUM ORGANIZ M ? CUM CONDUCEM INTERVIUL ? CUM NCURAJ M FEEDBACK-UL ? CUM NCHEIEM INTERVIUL ?

CUM PREG TIM INTERVIUL ?


- Revedem activitatea angajatului; - Discut m cu superiorii i colegii lui; - Transmitem salariatului fi a de evaluare; - Recitim fi a de evaluare anterioar ; - Stabilim data, ora i locul interviului.

CUM ORGANIZ M ?

- Preg tim atmosfera; - ntocmim un plan al dialogului; - Lu m m suri s nu fim deranja i.

CUM CONDUCEM INTERVIUL ?


-Pornim de la fi a de evaluare; - Ascult m ce spune angajatul; - Concentr m discu ia asupra analizei performan ei; - Utiliz m un limbaj clar; - Nu sus inem un monolog; - Formul m planuri de mbun t ire a performan ei; - Identific m domenii de formare; - ntreb m despre inten iile de carier ; - Preciz m termene sau acord m responsabilit i extinse.

CUM NCURAJ M FEEDBACK-UL ?


1. FORMUL M NTREB RI DESCHISE PRIVIND: - activitatea desf urat - descrierea postului - succesele i e ecurile nregistrate 2. EVIT M DISCU IILE N CONTRADICTORIU. 3. R SPUNDEM LA NTREB RILE ADRESATE.

CUM NCHEIEM INTERVIUL ?

- Adopt m un ton pozitiv; - Marc m n elegerea la care s-a ajuns; - Stabilim obiective i termene; - Semn m formularul de evaluare.

E ECUL INTERVIULUI:
- analiz m persoana i nu performan a sau comportamentul ei; - ne concentr m mai ales asupra sl biciunilor angajatului; - avem o atitudine de superioritate fa de cel evaluat; - abord m interviul cu o opinie deja format .

ERORI DE EVALUARE :
- Indulgen a/severitatea. - Tendin a de centru. - Eroarea de proximitate. - Eroarea de contrast/similaritate. - Efectul de hallo. - Stereotipuri de gndire.