Sunteți pe pagina 1din 11

TIPURILE ȘI FORMELE DE PRESTARE A SERVICIILOR

SOCIALE.
NOMENCLATORUL SERVICIILOR SOCIALE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA.
CLASIFICARE ȘI PRINCIPALELE CARACTERISTICI.
Asistența socială este, în primul rând, o artă, este, de asemenea, o
ştiinţă şi este, cu siguranţă, o profesie.

În asistența socială, natura serviciilor sociale implică relaţii între


oameni. Asistența socială este o „afacere cu oameni”, în care
indivizii (asistenţii sociali) deservesc alţi indivizi (clienţi,
beneficiari).

Clienţii evaluează asistenţii sociali nu


numai după nivelul pregătirii
profesionale şi a titlurilor ştiinţifice
obţinute, ci mai ales după
comportament
SERVICII SOCIALE
 Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi
realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor
speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii
situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de
excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii
calităţii vieţii.

 Serviciile sociale sunt servicii de interes general şi se organizează


în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul
activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei
categorii de beneficiari.
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor
persoanei, în relaţie cu situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi
mediul social de viaţă al acesteia.

Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile sociale pot avea o adresabilitate mai
largă, la nivel de grup sau comunitate.

Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente, unitare şi eficiente în beneficiul


persoanei, serviciile sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu serviciile de
ocupare, de sănătate, de educaţie, precum şi cu alte servicii sociale de interes general,
după caz.
Tipurile de prestare a
serviciilor sociale.
Servicii sociale primare

Servicii sociale specializate

Servicii sociale cu specializare înaltă


- cu componentă rezidențială;
- fără componentă rezidențială.
Servicii sociale primare

Serviciile sociale primare sînt serviciile care se


acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor
și au drept scop prevenirea sau limitarea unor
situații de dificultate care pot cauza marginalizarea
sau excluziunea socială.
Servicii sociale specializate

Serviciile sociale specializate sînt serviciile care implică


antrenarea specialiștilor și au drept scop menținerea,
reabilitarea și dezvoltarea capacităților individuale
pentru depășirea unei situații de dificultate în care se află
beneficiarul sau familia acestuia
Servicii sociale cu specializare înaltă
cu componentă rezidențială – serviciile prestate într-o instituție
rezidențială sau într-o instituție specializată de plasament temporar, care
impun un șir de intervenții complexe ce pot include orice combinație de
servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu dependență sporită și
care necesită supraveghere continuă (24/24 ore);
Fără componentă rezidențială – serviciile care oferă beneficiarilor
asistență socială complexă înalt calificată/cu specializare îngustă, la nivel
regional sau național.
Serviciile sociale cu specializare înaltă se acordă beneficiarului numai dacă
acesta a fost referit, în urma unei evaluări complexe, de către structura teritorială
de asistență socială de la locul de trai al beneficiarului.
În situații de urgență, doar în cazuri de pericol iminent pentru viața și sănătatea
persoanei, serviciile sociale cu specializare înaltă pot fi acordate, prin derogarea
de la prevederile legale, pe un termen de cel mult 30 de zile, perioadă de timp în
care se efectuează evaluarea complexă şi se întocmește planul individualizat de
asistență, cu implicarea directă a reprezentanților structurii teritoriale de asistență
socială de la locul de trai al beneficiarului.
Categoriile şi tipurile de servicii sociale, activităţile şi funcţiile aferente fiecărui tip de
serviciu, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare se stabilesc prin
Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Nomenclatorul
serviciilor sociale în
Republica Moldova.
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
ESTE UN DOCUMENT PROPRIU SERVICIULUI SOCIAL,
CARE CONŢINE CEL PUŢIN URMĂTOARELE:
 identificarea serviciului social, potrivit Nomenclatorului,
 scopul acestuia,
 cadrul legal de înfiinţare,
 organizare şi funcţionare,
 principiile care stau la baza acordării serviciilor,
 funcţiile şi activităţile principale,
 condiţiile de accesare,
 drepturile şi obligaţiile persoanelor beneficiare,
 structura organizatorică,
 numărul de posturi şi categoriile de personal
Serviciile sociale au caracter proactiv şi presupun o
abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu
situaţia socioeconomică, starea de sănătate, nivelul de
educaţie şi mediul social de viaţă al acesteia.
  Pornind de la nevoile fiecărei persoane, serviciile
sociale pot avea o adresabilitate mai largă, la nivel de
grup sau comunitate.
Pentru realizarea unor acţiuni sociale coerente,
unitare şi eficiente în beneficiul persoanei, serviciile
sociale se pot organiza şi acorda în sistem integrat cu
serviciile de ocupare, de sănătate, de educaţie, precum
şi cu alte servicii sociale de interes general, după caz.

S-ar putea să vă placă și