Sunteți pe pagina 1din 30

DESFASURAREA

MISIUNILOR DE AUDIT
 Desfăşurarea unei misiuni de audit implică, în primul rând, o
pregătire adecvată a acesteia din punct de vedere al alocării
Desfăşurarea resurselor, presupunand consemnarea fiecărei etape a misiunii în
evidenţele structurii de audit, precum şi parcurgerea a cel puţin
misiunii de următoarelor etape principale prevăzute în Standarde:
 Standard 2200 – Planificarea misiunii de audit intern
audit intern  Standard 2300 – Realizarea misiunii
 Standard 2400 – Comunicarea rezultatelor
 Standard 2500 – Monitorizarea progresului.
 Pornind de la Planul Strategic şi Planul anual stabilit de activitate, se va
stabili planificarea efectivă a misiunii de audit în sine,luând în considerare:
 Obiectivele strategice şi operaţionale ale activităţii selectate pentru audit
intern şi mijloacele prin care activitatea este controlată în cadrul
organizaţiei ;

Etapa 1.  Identificarea clară a structurii (departamentului) care va face obiectul misiunii


de audit intern;
Planificarea  Riscurile semnificative legate de activitatea respectiva, care sunt obiectivele
sale, resursele utilizate, precum şi operaţiile şi mijloacele prin care impactul
preliminară a potenţial al riscului este menţinut la un nivel acceptabil de către organizaţie
 Obiectivul misiunii de audit intern va fi acela de adecvare şi eficacitate a

misiunii de sistemelor de management şi control al riscurilor activităţii, cu referire la un


cadru sau model relevant de control;

audit intern  Resursele disponibile în cadrul departamentului de audit intern, atât din
punct de vedere calitativ, cât şi cantitativ; de asemenea trebuie luată în calcul
şi resursa timpului pentru efectuarea misiunii de audit intern;
 Conformarea membrilor echipei de audit cu criteriile calitative profesionale
etice – în speţă independenţa – şi evitarea oricărui conflict de interese.
Coordonatorul verifică actualizarea declaraţiilor de independenţă pentru
echipa sa.
 Notificarea privind începerea misiunii de audit intern are ca
scop informarea structurii auditate despre începerea misiunii de
Etapa 2. audit intern potrivit Dispoziţiei /Ordinului de misiune semnat.
 Notificarea trebuie să conţină informaţii referitoare la obiectivele
Notificarea generale, durata misiunii, perioada supusă auditării, componenţa
echipei misiunii de audit intern, solicitarea asigurării prezenţei
începerii personalului din structura auditata, data, locatia si ora sedintei de
misiunii de deschidere a misiunii de audit.
 Notificarea trebuie trimisa cu minim 7 zile calendaristice inaintea
audit intern inceperii misiunii, iar misiunea de audit intern incepe dupa
primirea raspunsului de confirmare din partea structurii auditate
(in scris / electronic).
 Sunt abordate urmatoarele aspecte:
 Obiectivul general si sfera de cuprindere a misiunii;
 Modalitatea de comunicare si persoanele de contact;
Etapa 3.  Strategia avuta in vedere de conducerea entitatii;
 Riscurile pe care conducerea le apreciaza ca fiind semnificative;
Sedinta de  Aspecte de verificat in mod special de catre auditori;
deschidere a 

Stadiul de implementare a recomandarilor anterioare;
Toate cele de mai sus sunt consemnate intr-o minuta si transmise
misiunii conducerii auditate pentru confirmare.
 Colectarea probelor de audit
Etapa 4.  Revizuirea analizei de risc anterioare
Realizarea  Evidentierea rezultatelor obtinute
efectiva a  Verificarea si revizuirea probelor de audit obtinute
misiunii de  Formularea concluziilor si discutarea acestora cu conducerea
structurii auditate
audit
 Interviul;
 Observarea;

Proceduri  Inspectia la fata locului;

utilizate ptr  Investigarea;


 Verificarea;
obtinerea  Examinarea documentelor si inregistrarilor;
probelor de  Refacerea calculelor;
audit
 Auditorii pot aplica procedurile de mai sus fie testand integral, fie
pe baza unui esantion.
Etapa 5.  Inaintea de finalizarea misiunii, conducatorul misiunii procedeaza
la verificarea si revizuirea programului de audit, determinand daca
Verificarea s-au efectuat integral procedurile de audit stabilite initial precum
finala si relevanta si credibilitatea rezultatelor obtinute.
 Este etapa in care se elaboreaza raportul de audit intern, se
formuleaza masurile si planul de actiune pentru imbunatatirea
proceselor de guvernanta, management al riscurilor si control si de
comunica rezultatele realizarii misiunii.
Etapa 6.  Raportul de audit intern este documentul care reuneşte
Finalizarea rezultatele activităţilor de audit, opiniile auditorilor, precum şi
sugestiile şi propunerile cu scopul de a îndepărta motivele oricăror
misiunii de aspecte relevante sau critice observate.
audit  Opinia generală se bazează pe raţionamentul profesional al
responsabilului pentru misiunea de audit intern, în funcţie de
rezultatele obţinute pe perioada derulării misiunii.
În conformitate cu definiţia dată de Standardele Internaţionale de
Audit Intern, opinia generală formulată în raportul de audit intern
poate fi exprimată

printr-un rating (ex: de la 1 la 5, unde 5 este cel mai bun);

Opinia de
audit
concluzie (ex: satisfăcător/nesatisfăcător etc.)

sau altă descriere a rezultatelor (tip semafor) furnizată de


coordonatorul activităţii de audit intern,.
 Auditorii interni îşi exprimă opinia cu privire la activitatea auditată
în funcţie de nivelele de apreciere acordate şi de rezultatele
constatărilor efectuate sau de gradul de realizare a activităţilor
auditate:
 Functional;
 De imbunatatit;
 Satisfacator;
 Nesatisfacator;
 Critic.
 riscurile identificate sunt mici, acceptabile şi nu necesită
măsuri de control;
 sistemul de control intern este implementat; sunt
elaborate proceduri adecvate, care pot preveni
materializarea tuturor riscurilor;
 există un grad mare de acoperire a tuturor proceselor şi Functional
activităţilor structurii auditate prin cadrul legislativ –
normativ şi procedural;
 nu au fost constatate deficienţe la nivelul structurii
auditate.
 riscurile identificate sunt mici, acceptabile, dar necesită
unele măsuri de control;
 sistemul de control intern este implementat; sunt
elaborate proceduri, dar care nu pot preveni
materializarea tuturor riscurilor minore;
 există un grad de acoperire a tuturor proceselor şi De
activităţilor structurii auditate prin cadrul legislativ –
normativ şi procedural;
imbunatatit
 au fost constatate deficienţe la nivelul structurii auditate,
dar care nu pot avea implicaţii asupra poziţiei financiare şi
performanţelor organizaţiei sau asupra situaţiilor
financiare şi nu necesită acţiune imediată.
 riscurile identificate sunt medii, nivelul acceptat al
riscurilor este ridicat şi necesită măsuri de control pe
termen mediu;
 sistemul de control intern este parţial implementat,
procedurile nu sunt suficiente pentru prevenirea
materializării riscurilor;
 există un grad satisfăcător de acoperire a tuturor
proceselor şi activităţilor structurii auditate prin cadrul
Satisfacator
legislativ – normativ şi procedural;
 au fost constatate deficienţe la nivelul structurii auditate
care pot avea implicaţii asupra poziţiei financiare şi
performanţelor organizaţiei sau asupra situaţiilor
financiare, dar care nu necesită acţiune imediată.
 riscurile identificate sunt medii, nivelul acceptat al
riscurilor este ridicat şi necesită măsuri de control pe
termen lung;
 sistemul de control intern nu este implementat, o mare
parte din proceduri lipsesc, iar cele care există sunt puţin
utilizate sau nu sunt implementate corespunzător;
 există un grad nesatisfăcător de acoperire a tuturor
Nesatisfacator
proceselor şi activităţilor structurii auditate prin cadrul
legislativ – normativ şi procedural;
 au fost constatate deficienţe la nivelul structurii auditate
care pot avea implicaţii asupra poziţiei financiare şi
performanţelor organizaţiei sau asupra situaţiilor
financiare şi care necesită acţiune imediată.
 riscurile identificate sunt ridicate, nivelul acceptat al
riscurilor este critic şi necesită măsuri de control urgente;
 sistemul de control intern nu este implementat;
procedurile lipsesc;
 nu există un cadru legislativ – normativ – procedural care
să acopere toate procesele şi activităţile organizaţiei sau
acesta nu este cunoscut şi aplicat corespunzător de către Critic
organizaţia auditată;
 au fost constatate deficienţe la nivelul structurii auditate
care au avut implicaţii asupra activelor sau situaţiilor
financiare ale organizaţiei şi necesită acţiune imediată.
 1. Introducere
Capitolele  2. Prezentare succintă a principalelor observaţii
Raportului  3. Observaţii detaliate
de audit  4. Alte informatii relevante
 Obiective urmărite
 Detalii logistice de derulare a misiunii
Cap 1.  Confirmarea independenţei echipei de audit intern
Introducere  Bugetul de timp disponibil
 Structura auditată şi baza de informaţii
Cap. 2  Acest capitol din raport prezintă opinia finală şi face trimitere la
observaţiile cheie detaliate în capitolul următor. Este de regulă
Prezentare relevant celor din conducerea superioară pentru a facilita
parcurgerea mai rapidă a aspectelor cheie şi înţelegerea opiniei
succintă a exprimate de auditorul intern.
principalelor
observaţii
 Se vor include cel puţin informaţii despre:
 Activitatea verificată
Cap. 3 

Observaţii
Riscuri
Observaţii  Recomandari

detaliate 

Raspunsul entitatii auditate
Perioada de implementare propusa de entitatea auditata
Cap. 4
 Anexe sau alte documente care sa ajute la intelegerea
Alte informatii observatiilor sau recomandarilor auditorilor.
relevante
 Echipa de audit impreuna cu conducerea structurii auditate se
intalnesc intr-o sedinta de inchidere ptr a prezenta si analiza
opiniile si recomandarile propuse in proiectul raportului de audit.
Etapa 7  Daca exista divergente de opinie, acest lucru se va mentiona in
Sedinta varianta finala a raportului de audit, alaturi de punctele de vedere
ale entitatii auditate.
de  Raportul, in varianta finala, este trimis spre informare conducerii
conciliere superioare a entitatii si supus unei discutii clarificatoare cu
aceasta.
Etapa 8  Urmarirea implementarii recomandarilor are in vedere eficacitatea
si oportunitatea actiunilor intreprinse de catre conducerea
Monitorizarea structurii auditate ptr implementarea recomandarilor formulate
progresului de auditorul intern.
 Activităţile specifice în cadrul unei misiuni de audit intern şi
Standardele criteriile calitative pentru evaluarea activităţii de audit intern se
regăsesc în Standardele de performanţă.
de
performanta  Ca regulă generală, acestea se aplică indiferent dacă misiunea de
audit este de asigurare sau de consiliere, atât pentru activităţile de
audit intern organizate în cadrul structurii interne a organizaţiei,
cât şi pentru cele realizate prin servicii externalizate.
 Conducătorul activității de audit intern trebuie să gestioneze în mod
Coordonarea eficient activitatea de audit intern, astfel încât să se asigure că ea
aduce un plus de valoare entității.
activitatii de  Auditul intern aduce valoare în cadrul organizaţiei atunci când
furnizează o asigurare obiectivă şi relevantă şi contribuie la
audit intern eficacitatea şi eficienţa proceselor de guvernanţă, ale
(Standardul managementului riscului şi ale controlului.
 Coordonatorul activităţii de audit intern trebuie să stabilească un
2000) plan bazat pe riscuri pentru a determina priorităţile activităţii de
audit intern, care să fie în concordanţă cu obiectivele organizaţiei.
 Auditorii interni trebuie să elaboreze şi să documenteze programe de
lucru pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern.

Programul
 Programul de lucru al misiunii de audit intern trebuie să includă
misiunii procedurile pentru identificarea, analizarea, evaluarea şi
(Standardul documentarea informaţiilor pe timpul misiunii.

2240)  Programul de lucru trebuie să fie aprobat înainte de implementarea


sa, iar orice modificare trebuie aprobată cu promptitudine de către
coordonatorul de audit intern.
 Auditorii interni trebuie să identifice, analizeze, evalueze şi
Realizarea documenteze informaţii suficiente pentru îndeplinirea obiectivelor
conform programului misiunii de audit.
misiunii
(Standardul  Informaţiile trebuie să fie suficiente şi adecvate, bazate pe probe şi
2300) convingătoare, astfel încât o persoană prudentă şi informată să
ajungă la aceleaşi concluzii cu auditorul intern.
Comunicarea  Auditorii interni trebuie să comunice rezultatele misiunilor.

rezultatelor
(Standardul  Comunicările trebuie să includă obiectivele misiunii, sfera de
cuprindere, precum şi concluziile, recomandările şi planurile de
2400) acţiune adecvate.
Monitorizarea  Conducătorul activităţii de audit intern trebuie să stabilească şi să
progresului menţină un sistem de monitorizare a utilizării rezultatelor
comunicate de către consiliul de administraţie, consiliul de
(Standardul supraveghere sau directorat, în funcţie de tipul organizaţiei.

2500)
 Identificarea riscului acceptat de catre managementul entitatii poate
Comunicarea fi realizata prin verificarea stadiului privind actiunile luate de
acceptarii management ca urmare a misiunilor anterioare.
 Nu este responsabilitatea coordonatorului activitatii de audit intern
riscurilor sa ia decizii cu privire la riscuri
(Standardul  Coordonatorul activitatii de audit intern trebuie sa discute cu
conducerea entitatii toate detaliile privind raportarea, sa elaboreze
2600) un program al raporatilor catre conducere.

S-ar putea să vă placă și