Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTUL - METODA DE

EVALUARE
1. PROIECTUL CA METODA DE EVALUARE - NOTIUNI TEORETICE
2. STUDIUL DE CAZ: ELECTRIZAREA CORPURILOR
Scoala generala - Disciplina “Fizica” – evaluare sumativa la sfarsit de capitol

AUTORI: ANGHEL (TICA) DIANA


IRIMESCU (SAVA) OANA
ENACHE ANCUTA ELENA
PROIECTUL CA METODA DE EVALUARE
NOTIUNI TEORETICE
EVALUAREA - PARTE IMPORTANTĂ A PROCESULUI
DIDACTIC

În mod current, prin evaluare în învăţământ se înţelege actul didactic complex integrat întregului
proces de învăţământ care asigură evidenţierea
cantităţii cunoştinţelor dobândite,
nivelul performanţelor şi
eficienţa acestora la un moment dat,
oferind soluţii de perfecţionare a actului de predare-învăţare

Există diferite înţelesuri acordate termenului de evaluare:


în sens larg, evaluarea vizează totalitatea proceselor şi produselor care măsoară natura şi nivelul performanţelor
atinse de elevi în învăţare.
în sens restrâns evaluarea face parte din învăţământ şi este în raport direct sau indirect cu progresul calitativ şi
cantitativ al învăţării.
FORME SI TIPURI DE EVALUARE

Evaluarea normativă
Evaluarea sumativ/cumulativă
Evaluarea criterială
Evaluarea formativă

*Evaluarea sumativ/cumulativă
Se realizează "intermitent", fiind plasată la sfârşitul unui program de învăţare (capitol, semestru, an,
ciclu de şcolarizare). Se practică la intervale mai mari de timp, pentru a se acumula un număr de
achiziţii-cunoştinţe, priceperi, deprinderi, modele de acţiune etc.
Are ca obiectiv verificarea capacităţii de sinteză privind cunoaşterea întregii materii care a fost studiată.
“ EU NU VREAU CA ELEVUL SA AJUNGĂ
NUMAI SĂ ȘTIE; AȘ VREA CA ACESTA SĂ
ȘTIE SĂ FACĂ CE A ÎNVĂȚAT

Spiru C. Haret

Proiectul este o metodă de predare-învățare activ-participativă, care
promovează dezvoltarea competențelor și aptitudinilor elevilor, dar și o metodă
modernă, alternativă de evaluare.
METODA EVALUARII PRIN PROIECT

• Ce presupune PE SCURT: elevii sunt puși în situația de a căuta, de a sintetiza, de a asocia, de


a compara, de a-și scoate din ”cutiuțele” minții lor cunoștințele, indiferent la ce disciplină au
fost dobândite.

• Ca şi în cazul altor metode alternative de evaluare, şi în cazul proiectului trebuie avuţi în


vedere o serie de determinanţi, precum:
• vârsta elevilor,
• motivaţia acestora pentru un anumit domeniu de cunoaştere,
• varietatea experienţelor de învăţare pe care elevii le-au acumulat în timp,
• rezistenţa acestora la efort.
• Metoda evaluarii prin proiect se preteaza mai ales la stiintele exacte.
PROIECTUL - ACTIVITATE PERSONALIZATĂ

• Se desfășoară pe o perioadă de timp de câteva zile sau câteva săptămâni.


• Începe în clasă prin precizarea temei, definirea și înțelegerea sarcinilor de lucru.
• Elevii pot decide nu numai asupra conținutului, dar și asupra formei de prezentare.
• Continuă în clasă și acasă și se încheie în clasă, prin prezentarea lui și expunerea produsului
realizat.
• Poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup.
• Trebuie organizat riguros în etape.
• Facilitează transferul de cunoștințe prin legăturile interdisciplinare create.
PROIECTUL - ETAPE

• ETAPA 1 – PREGATIREA PROIECTULUI


• identificarea unei teme (tema poate fi propusa de catre profesor, de catre elevi sau negociata cu elevii);
• conturarea obiectivelor;
• formarea echipelor de lucru;
• stabilirea sarcinilor de lucru si a timpului alocat;
• precizarea cadrului necesar dezvoltarii proiectului (cunostinte teoretice necesare);
• resurse materile si de timp;
• alegerea modalitatii de prezentare:
• Nota: in cadrul disciplinei de fizica, proiectele se pot concretiza in lucrari stiintifice, referate, reviste, mape
tematice, al culegeri de texte, prezentari PowerPoint etc.
PROIECTUL - ETAPE

• ETAPA 2 – IMPLEMENTAREA (CONTINUTUL) PROIECTULUI


• culegerea, organizarea si prelucrarea informatiilor legate de tema aleasa;
• elaborarea unui set de solutii posibile ale problemei;
• evaluarea solutiilor si deciderea catre cea mai buna varianta;
• executarea proiectului;
• dirijarea actiunii de catre profesor;
• finalizarea actiunii;
• prezentarea proiectului/produsului final
PROIECTUL - ETAPE

• ETAPA 3 – EVALUAREA PROIECTULUI


• culegerea, organizarea si prelucrarea informatiilor legate de tema aleasa;
• elaborarea unui set de solutii posibile ale problemei;
• evaluarea solutiilor si deciderea catre cea mai buna varianta;
• executarea proiectului;
• dirijarea actiunii de catre profesor;
• finalizarea actiunii;
• prezentarea proiectului/produsului final
METODA EVALUARII PRIN PROIECT
AVANTAJE DEZAVANTAJE
• oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte • studiu individual susţinut;
adecvat cunoştinţele, instrumentele, materialele
• o pregătire meticuloasă şi serioasă în privinţa
disponibile în atingerea finalităților propuse.
documentării;
• o metodă alternativă de evaluare, care scoate elevii şi • o multitudine de materiale didactice;
profesorul, din rutina zilnică.
• o imensă muncă de căutare a modalităţilor celor
• pune elevii în situația de a acționa și a rezolva
mai potrivite în stabilirea inventarului de
sarcinile în mod individual sau în grup, testându-şi și
activităţi.
capacitățile cognitive, sociale și practice.
• timp mai îndelungat de realizare efectivă a
• Stimulează competențele de comunicare, colaborare
proiectului;
și ajutor, determinând învățarea reciprocă, uneori îi
implică și pe părinți să fie alături de propriul copil, de
școală;
PROIECTUL CA METODA DE EVALUARE
STUDIU DE CAZ
STUDIU DE CAZ

• Am aplicat această metodă de evaluare la clasa a VI-a, la unitatea de învățare


Colegiul Tehnic Energetic Remus Răduleț
• Tema proiectului: Însușirea cunoștițelor despre Electrizarea Corpurilor
• Discipline implicate:Fizică
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI
STUDIU DE CAZ: INTERACŢIUNEA CORPURILOR
ELECTRIZATE
I. Identificarea unei teme: Electrizarea corpurilor
II. Obiectivele urmărite:
1. Formarea unei idei despre ce înseamnă sarcina electrică, interacțiunea corpurilor încărcate, existența a două tipuri de sarcini
electrice.
2. Rezultatul procesului de electrificare a corpurilor
3. Determinarea semnului sarcinii unui corp electrificat
4. Dezvoltarea abilităților de a distinge fenomenele electrice din natură și tehnologie
5. Familiarizarea cu scurte informații istorice privind studiul sarcinilor electrice.
6. Dezvoltarea capacității de a lucra în echipă
7. Educarea curiozității
III.Formarea Echipelor de lucru
Clasa este formată din 27 elevi pe care îi vom împărți in grupe de câte 3 elevi, astfel încât sa obținem 9 echipe care vor realiza
câte un experiment prezentat în filmuleț.
INTERACŢIUNEA CORPURILOR ELECTRIZATE
IV. Stabilirea sarcinii de lucru și a timpului alocat
Fiecare echipă nou formată iși va delega pe cineva care să noteze materialele folosite, cine execută experimentul și mai ales rezultatul obținut. Timpul
alocat experimentului în sine este de 1 oră- în timpul orei de fizică.
Profesorul va nota pe hârtiuțe toate cele 9 tipuri de experiment, care au la bază același principiu- electrizarea corpurilor. Apoi copiii vor extrage un bilețel cu
un experiment pentru care ei trebuie să se pregătească( să înțeleagă principiul și să aducă o parte din materiale). Vor fi îndemnați să facă și acasă îmreună cu
părinții și să ne povestească reacțiile de o parte și de alta.

V. Precizarea cadrului necesar dezvoltării proiectului ( cunoștințele teoretice necesare)


Înainte cu 2 săptămâni le vom preda partea teoretică a temei de evaluare, cu o săptămână înainte de experiment le vom arăta filmulețul, pe baza căruia
vom discuta și vom fixa mai bine partea teoretică deja predată. Deasemenea vom putea citi reacțiile copiilor când vor etrage tipul de proiect, îi vom lăsa să
pună întrebări și vom putea identifica o mica parte de concluzii.

9 Awesome Science Tricks Using Static Electricity! – YouTube

VI. Resurse materiale și de timp

O parte din materiale se găsesc în laboratorul de fizică, însă și copiii vor fi rugați să aducă, în funcție de proiectul extras, câteva materiale
uzuale( farfurii carton, bile polistiren, ață, baghetă/riglă, prosop/mănușă de lână, soluție pentru făcut baloane, paie, etc.).

Timpul alocat proiectului în sine este mai mare, observăm că am alocat 2 ore de teorie și stabilirea cadrului de desfășurare a experimentelor, apoi mai avem
1 oră în care vom executa partea preactică și vom stabili concluziile.

VII. Alegerea modalității de prezentare

În cadrul orei de laborator, echipele deja formate vor efectua experimentul extras, după următoarea structură: 2 elevi vor executa partea practică, cel
de al 3-lea va nota elementele folosite, modul de execuție, iar la final va nota concluziile pe care le va prezenta într-o scurtă frază celorlalți colegi din clasă.
INTERACŢIUNEA CORPURILOR ELECTRIZATE
Pentru a putea evalua corect proiectul dat urmărim criteriile din Fișa de autoevaluare.
Nr. Crt. Criteriul de evaluare Punctaj Maxim Punctaj acordat
1 Respectarea tematicii 10 puncte  
Tipuri de surse folosite( manuale,
2 internet, laborator) 10 puncte  
3 Efectuarea experimentelor 15 puncte  
4 Elemente de originalitate și creativitate 10 puncte  
5 Calitatea produselor realizate 20 puncte  
6 Realizarea tuturor produselor stabilite 10 puncte  
Calitatea prezentării
produselor( coerența exprimării,
ușurința în exprimare, originalitatea
7 exprimării). 15 puncte  
Prezentarea coerentă și clară a
8 concluziilor 10 puncte  
9 Punctaj Total 100 puncte  

Scopul evaluării prin proiect, pe lângă facilitarea fixării cunoștințelor teoretice prin executarea unor probe practice
este și acela de a scoate din rutina zilnică atât profesorul cât și elevii.

Satisfacţiile sunt pe măsura efortului, deoarece elevii sunt puși în situația de a căuta, de a sintetiza, de a asocia, de a compara, de
a-și scoate din ”cutiuțele” minții lor cunoștințele, indiferent la ce disciplină au fost dobândite.

S-ar putea să vă placă și