Sunteți pe pagina 1din 22

Dezvoltarea gândirii

critice la preșcolari
“Gândirea critică este o condiţie şi o
modalitate de realizare a învăţării eficiente
cu rol esenţial în dezvoltarea personalităţii
individului.
Copiii trebuie să-şi spună unii altora şi să
spună lumii ceea ce ştiu pentru a afla ce
ştiu. Spunând vor învăţa, vor interpreta
lumea, aşa cum o văd ei pentru noi, ceilalţi”
Judith Renyi
INTRODUCERE
Într-o lume în schimbare accelerată, într-o
societate democratică şi deschisă, în care
informaţia se perimează rapid, oamenii
trebuie să înveţe să discearnă între ce este
important sau nu, între ceea ce are valoare şi
utilitate practică şi ceea ce nu posedă astfel
de calităţi, să respingă argumentat
informaţiile false, irelevante, inutile şi să le
reţină pe cele adevărate , relevante, utile.
Asta înseamnă că ei trebuie să gândească
critic, creativ, constructiv, eficient.
Gândirea critică este un proces
complex care începe cu asimilarea de
cunoştinţe, cu dobândirea unor operaţii şi
procedee mintale de procesare a
informaţiilor, continuă cu formarea unor
credinţe şi convingeri care fundamentează
adoptarea unor decizii şi se finalizează prin
manifestarea unor comportamente
adaptative adecvate şi eficiente.
Nu toate cunoştinţele sunt utile şi
valoroase. Cunoştinţele au valoare când sunt
înţelese şi se dovedesc a fi utile în rezolvarea
problemelor de viaţă putând fi aplicate în
practică în mod creativ, constructiv, critic.
A gândi critic înseamnă:
n o ş tinţe
e cu a vea
e ţi n i a
A
d
ş i u tile ş credinţe
1. a lo r o ase şi
v g e r i s tea;
v in
con eiate pe ac e opinii
întem ca . A man
formai a accepta;
toleranţifesta flexibilita
5

ţi te ş ării
2. Andependen puse evalu i şi ale ideile al ă şi respect fa te,
i e su le idepticism sau a le tora, a le accepţă de
să f i r ii
ele r o p sce
s u p une p nui c o p d
e
argume respinge pe ba ta
3. A u s n ză de
6. A pa te;
u
altoraructiv, c
const mentare; ente r
a r g um e elabora ticipa activ la
funda construi să conferi; colabor rea unor soluţ
re lor opini
4.
A
nte ca
rii constru a şi coopera ii, a
suficiestenţă prop rezolvarctiv pentru
consi problem ea oricăror
e
7. A înv de viaţă;
eficient,ăţa cum să gân
mai mu evaluând şi te deşti
lte soluţ
ii posibsitând
le ;
A gândi critic este o capacitate care trebuie încurajată şi
dezvoltată într-un mediu de învăţare adecvat, în condiţii
specifice procesului instructiv educativ după cum urmează:

Crearea unor situaţii de Implicarea activă a copiilor


învăţare, a unor ocazii în realizarea învăţării, prin
pentru ca copii să-şi confruntarea de idei, prin
colaborare şi cooperare
exerseze procesul gândirii pentru a găsi soluţii
critice şi alocarea timpului adecvate;
necesar pentru aceasta; Convingerea copiilor că nu
Încurajarea copiilor să riscă să fie ridiculizaţi
gândească independent şi pentru opiniile exprimate;
să reflecteze; Aprecierea pozitivă a
Acceptarea diversităţii de gândirii critice, manifestată
opinii şi idei; în orice situaţie;
Aplicarea unor metode
Încrederea în capacitatea active de stimulare şi
fiecărui copil de a gândi în formare a gândirii critice;
mod critic ;
• Gândirea Critică (după Bloom): implică – analiza, sinteza, comparație,
abstractizare,concretizare, evaluarea pe bază de criterii şi valori –
asumate de individ şi practicate cu pricepere şi eficienţă.
• Gândirea Critică nu înseamnă „atac la persoană”.
• Gândirea Critică este un mod de a aborda şi rezolva problemele bazat
pe argumente convingătoare, coerente-logic, raţionale.
• A gândi critic însă nu înseamnă neapărat a avea o poziţie negativistă,
nerealistă, ineficientă!
• Critica poate fi:
- constructivă, cu scop de fundamentare şi întemeiere a opiniilor, de
argumentare raţională a acestora, de acceptare a lor în cunoştinţă de
cauză.
- distructivă, cu scop de demolare, o încercare de a justifica ceea ce
nu este greu (sau aproape imposibil) de justificat şi acceptat (de către
toţi).
Metode active de formare a gîndirii
critice.
METODA “PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE”
METODA CUBULUI
6. A
Realizaţi descrierea din 3. ASOCIAZĂ R
puncte diferite de vedere; G
Compaţi cu alte noţiuni
asemănătoare sau diferite; 5. A U
4. ANALIZEAZĂ M
Asociaţi noţiunile: La ce vă P
îndeamnă să vă gândiţi? L E
Analizaţi conceptul: Din ce I N
este făcut, din ce se 2. COMPARĂ T
compune el? C
Ă E
Aplicaţi: Ce puteţi face cu
el? Cum poate fi folosit?
A
Argumentaţi pro sau Z
1. DESCRIE
contra. Luaţi atitudine şi Ă
notaţi o serie de motive care
vin în sprijinul afirmaţiilor
voastre.
,,Explozia stelară,,
Cine?

Cînd? Ce?

De ce? Cum?
,, Hexagonul”

Cine? Ce?

Cum?
Cînd?

Unde?
De ce?
,,Schelet de pește,,

CINE? CE? CUM?

UNDE? CÎND?
DE CE?
,,Recepția intelectuală,,
● Fiecare participant pimește un pahar cu
o parte din informație;
● Găsește între colegi celelalte
complectări;

?
,,Scaunul fierbinte,,

● Întrebare adresează copilul în dreapta căruia


scaunul devine liber;
● Peste 3 sec. se numește copilul care răspunde;
Cuvinte vrăjite
Copacul ideilor
C.C.C
Ce am văzut? Ce am auzit? Ce am simțit?
Priviţi imaginea şi în cinci minute, daţi cât mai
multe titluri, cât mai originale şi scrie-le unul
sub altul. Respectă cu stricteţe timpul alocat.

GÂNDESC, DECI EXIST!


(Réne Descartés)
Interpretarea rezultatelor: numărul
titlurilor reprezintă fluenţa gândirii.
– 4 titluri sau mai puţin — fluenţă slabă
– între 5 şi 8 titluri — fluenţă normală
– între 9 şi 13 titluri — fluenţă foarte
bună
– peste 14 titluri — fluentă deosebit de
bună
GÂNDESC, DECI EXIST!
(Réne Descartés)
R.A.I
R- răspunde; A- aruncă; I- interoghează
CONCLUZII
• Utilizarea eficientă a metodelor de
predare-învăţare duce la dezvoltarea
creativităţii copiilor. Învăţarea creativă
presupune existenţa unui potenţial creativ
al copiilor, manifestat în receptivitatea faţă
de nou, curiozitatea ştiinţifică,
nonconformism, originalitate, capacitate
de elaborare, fluenţă şi divergenţa gândirii,
imaginaţie creatoare, inventivitate.
• Atât metodele tradiţionale, cât şi cele
alternative de predare- învăţare sunt
fundamentale pentru buna desfăşurare a
activităţii didactice.
• Pedagogului îi revine sarcina de a selecta
atât metodele moderne cât şi cele
tradiţionale ce pot fi folosite eficient în
activitățile de dobândire de noi cunoştinţe
şi în activitățile de evaluare a cunoştinţelor
şi abilităţilor.
Mulțumesc pentru atenție!

A elaborat ed.
Peru Axenia

S-ar putea să vă placă și