Sunteți pe pagina 1din 18

ersoanele care aduc ofrande fosLulul dlcLaLor

nlcolae Ceau;escu sunL pu(lne in 8omnla scrle


presa lnLerna(lonl ins pe fondul crlzel
economlce un numr semnlflcaLlv de romnl
Ln[e;Le dup sLablllLaLea pe care o aslgura fosLul
reglm
1oLu;l cel mal mulLl romnl il asoclaz pe fosLul
dlcLaLor cu foamea paranola focarele de lnfec(ll dln
orfellnaLe SluA ;l penele de curenL scrle AssoclaLed
ress
!urnall;Lll i;l incep maLerlalul cu Labloul unel femel de 72 de anl care plnge la
mormnLul lul nlcolae Ceau;escu neal daL case gaze penLru incalzlre ;l acum Lrlm
in mlzerle ca nl;Le clnl spune bLrna in Llmp ce aprlnde o lumnare lng
crlzanLema lsaL probabll de alL admlraLor AssoclaLed ress subllnlaz c femela
Lrle;Le cu echlvalenLul a mal pu(ln de 70 de dolarl pe luna
!urnall;Lll preclzeaz c 8omnla care esLe nou lnLraL ln unlunea Luropeana are o
slLuaLle economlca dezasLruoasa sl exlsLa decala[e ma[ore lnLre cel saracl sl bogaLll Larll
1oLusl slLuaLla acLuala nu esLe slmllara cu cea dln ulLlmll anl al dlcLaLurll caL mal degraba
cu cea dln perloada mal Llmpurle cand sLaLul le aslgura ceLaLenllor LoaLe nevolle de baza ln
schlmbul obedlenLel
un sonda[ reallzaL ln sepLembrle de lnsLlLuLul CSC menLlona ca [umaLaLe dlnLre
romanl crede ca slLuaLla era mal buna ln Llmpul reglmulul comunlsL e de alLa parLe lnsa
un alL sLudlu reallzaL de lnsLlLuLul roman penLru markeLlng sl sonda[e ln anul 2003 ln
vremurlle opLlmlsLe dlnalnLea aderarll la uL lndlca fapLul ca 64 dlnLre romanl sunL de
parere ca Lara lor merge ln dlrecLla cea buna
Sl veclnll bulgarl empaLlzeaza cu nosLalglcll romanl al comunlsmulul lar 8ulgarla se
confrunLa la randul sau cu grave probleme economlce Conform unul sLudlu al ew
8esearch CenLer cu prlvlre la 2009 sl 2010 doar 32 dlnLre bulgarl sunL de acord cu
Lrecerea la un slsLem democraLlc comparaLlv cu 76 ln 1991 la scurL Llmp dupa caderea
comunlsmulul
lrusLrarlle romanllor legaLe de democraLle au aLlns apogeul luna LrecuLa scrlu
[urnallsLll cand un barbaL sa aruncaL de la sapLe meLrl de la unul dln balcoanele
arlamenLulul
esLul sau a fosL un acL de proLesL faLa de reducerea alocaLlllor penLru copllul sau
auLlsL dar a gaslL rezonanLa ln randul numerosllor romanl care au vazuL ln el un slmbol al
nedrepLaLllor socleLaLll posLcomunlsLe uoare fapLul ca am a[uns sa flm slmple numere a
declaraL Sobaru lnLrun lnLervlu dupa ce a fosL exLernaL dln splLal
nosLalgla comunlsmulul esLe greu de observaL ln zonele mal bogaLe dln cenLrul
8ucuresLlulul unde eforLurlle dln ulLlmele doua decenll de a a[unge dln urma CccldenLul au
facuL ca acesL oras sa nu se dlferenLleze prea mulL de orasele prospere dln vesL
uaca ln ulLlmll anl al lul Ceausescu 8ucuresLlul era cea mal sumbra caplLala dln blocul
sovleLlc unde oamenll lngheLau larna la cozl lnLermlnablle penLru raLllle de allmenLe sl se
Lemeau sa se planga ca nu cumva veclnul sa fle vreun lnformaLor asLazl magazlne cu flrme
sLraluclLoare ofera publlculul produse de marca vacanLe de lux resedlnLe excluslvlsLe sl
alLe rasfaLurl resLauranLele se lnLrec ln menlurl lnLernaLlonale sl llmuzlnele germane Lrec ca
sl neobservaLe de mulLlmea leslLa la cumparaLurl puncLeaza AssoclaLed ress
1oLusl sl ln cele mal prospere carLlere poL fl vazuLe case orl proprleLaLl abandonaLe
lar mlca lnsula de prosperlLaLe esLe lncon[uraLa de zone ale orasulul cu Lrel mllloane de
loculLorl care nu sau schlmbaL prea mulL dln vremurlle sordlde ale lul Ceausescu
e de alLa parLe proLesLele dln ulLlmele lunl la care au parLlclpaL zecl de mll de
oamenl au reflecLaL fusLrarea sl nemulLumlrea provocaLe de crlza economlca dln 8omanla
care a lmplns Lara ln pragul fallmenLulul
uaLorlLa acordulul cu lMl uvernul a fosL lnsa capabll sa plaLeasca salarllle sl pensllle
expllca [urnallsLl 1oLusl condlLllle rlglde ale lmprumuLulul au lmpus masurl de ausLerlLaLe
llpslLe de popularlLaLe
AsLfel salarllle dln secLorul publlc au fosL LalaLe 1vA a crescuL la 24 una dln cele mal
rldlcaLe dln valorl dln unlune subvenLllle penLru lncalzlre au fosL reduse
1oLusl economla esLe LoL ln receslune dupa scaderea de 71 dln 2009 desl rlLmul
conLracLlel esLe mal lenL lnLro Lara unde venlLul medlu lunar esLe de 323 euro cel mal
mulLl oamenl nu poL decaL sa faca ochll marl ln faLa vlLrlnelor rada sl Louls vulLLon de pe
Calea vlcLorlel
AsLa nu e caplLallsm ln Larlle caplLallsLe exlsLa o clasa ml[locle La nol socleLaLea esLe
lmparLlLa lnLre puLlnl bogaLl sl o clasa de [os saraclLa spune proprleLarul unul magazln
penLru A
C alLa ldee comuna ln 8omanla o Lara pllna de persoane care cred ln Leorla consplraLlel
esLe aceea poLrlvlL carela 8evoluLla dln 1989 a fosL furaLa lar comunlsLll sl sescurlsLll se
afla ln conLlnuare la uLere
llul fosLulul dlcLaLor valenLln Ceausescu apreclaza ca nu esLe lnLeresaL de pollLlca desl
admlraLorll ll lncura[eaza ln acesL sens lnchele [urnallsLll de la A
resa stra|na Ce| ma| mare protest dupa resa stra|na Ce| ma| mare protest dupa
kevo|ut|a d|n 89 |n koman|a kevo|ut|a d|n 89 |n koman|a
ecl de mll de romanl au parLlclpaL mlercurl la cea mal mare mlscare de proLesL dupa
8evoluLla dln 1989 cerand demlsla guvernulul care va reduce pensllle sl salarllle pe fondul
crlzel economlce scrle presa lnLernaLlonala
Mll de slndlcallsLl sl penslonarl au leslL pe sLrazl penLru a proLesLa faLa de reducerea
salarlllor sl beneflclllor soclale ln secLorul bugeLar un LesL al hoLararll 8ucuresLlulul de a
adopLa masurlle de ausLerlLaLe ceruLe de credlLorll lnLernaLlonall comenLeaza llnanclal
1lmes
Clrca 30000 de persoane sau sLrans ln faLa sedlulul uvernulul penLru asl exprlma
opozlLla faLa de masurlle dure
resedlnLele 1ralan 8asescu a socaL romanll de rand la lncepuLul lunll cand a anunLaL
masurlle necesare penLru a a[uLa Lara sa lsl respecLe obllgaLllle asumaLe ln cadrul
programulul lMl penLru a obLlne un credlL de 20 de mlllarde de euro aflrma coLldlanul
uvernul declara ca acesLe reducerl sunL slngura meLoda penLru a evlLa cresLerlle
lmpozlLelor care ar submlna dezvolLarea economlel sl de a lmpledlca o deLerlorare acuLa a
flnanLelor sLaLulul
oLrlvlL esLlmarllor economla se va conLracLa cu 03 anul acesLa lar aceasLa
perspecLlva sumbra a obllgaL lMl sa revlzulasca LlnLa lnlLlala de deflclL bugeLar de la 39 la
68 lara acesLe masurl de ausLerlLaLe deflclLul ar fl depaslL 9 admlL mlnlsLrll
Mlercurl proLesLaLarll au ceruL uvernulul sa demlsloneze acuzand pollLlclenll ca au
conLrlbulL la crlza prln corupLle sl lncompeLenLa scrle l1
CpozlLla publlca lncluslv o poslblla greva generala ar puLea lngreuna sarclna
uvernulul de a adopLa pacheLul de masurl pana la explrarea Lermenulul flxaL la ml[locul
lunll lunle
C lnLarzlere ar puLea lngrl[ora sl mal mulL lnvesLlLorll care percep dln ce ln ce mal
puLernlc semnele llpsel de volnLa dln parLea sLaLelor europene lmpovaraLe de daLorll de a
sl reduce chelLulellle
lMl a fosL nevolL anul LrecuL sa amane acordarea unel Lranse dln lmprumuL 8omanlel
ln urma prabuslrll guvernulul amlnLesLe zlarul un nou execuLlv a preluaL puLerea ln
decembrle dlspunand de o ma[orlLaLea parlamenLara precara lnca un facLor ce ar puLea
lngreuna adopLarea masurllor necesare
uvernul a anunLaL mlercurl ca va recurge la un voL de lncredere penLru acesLe masurl
88C aflrma ca proLesLaLarll au lncepuL sa se sLranga ln caplLala mlercurl dlmlneaLa preclzand
ca pollLla a esLlmaL numarul parLlclpanLllor la 30000 ln Llmp ce slndlcaLele au vorblL de 30000
MulLl dlnLre el au venlL dln alLe zone ale Larll cu auLocare lar pollLla a blocaL numeroase sLrazl
dln oras penLru a pasLra ordlnea
Mlscarea a fosL una dlnLre cele mal marl de pe sLrazlle dln 8ucuresLl de la 8evoluLla dln
1989 poLrlvlL 88C
Marlan rula dlrecLorul slndlcaLulul pollLlsLllor lea ceruL romanllor sa se uneasca la fel ca
ln 1989 cand a fosL lnlaLuraL de la puLere dlcLaLorul comunlsL nlcolae Ceausescu
ManlfesLanLll au avuL pancarLe prln care au crlLlcaL guvernul premlerulul Lmll 8oc sl pe
presedlnLele 1ralan 8asescu aflrma 88C
Seful sLaLulul a declaraL ca reducerlle de salarll ln enormul secLor bugeLar al 8omanlel sunL
preferablle cresLerll Laxelor
uar anallsLll sl lnvesLlLorll se Lem ca uvernul slar puLea plerde hoLararea sl ar puLea ceda ln
faLa proLesLaLarllor subllnlaza 88C
oLrlvlL ueuLsche Welle mulLl dlnLre manlfesLanLl erau penslonarl care Lralesc dln pensll
mlcl sl flxe sl care ar prlml mal puLlnl banl daca vor fl adopLaLe masurlle de ausLerlLaLe uW
preclzeaza ca Marlus eLcu llderul slndlcaLulul CnS8LlraLla a rupL slmbollc o cople a acordulul
uvernulul cu lMl
1he lndependenL scrle ca o mulLlme de 40000 de oamenl a marsalulL pe sLrazlle
8ucuresLlulul sufland dln flulere sl scandand sloganurl ln semn de proLesL faLa de un plan
de a reduce salarllle dln secLorul bugeLar
un pollLlsL care manlfesLa clLaL de Luronews a declaraL ca mlnlsLrll ar Lrebul sa fle cel
care prlmesc mal puLlnl banl Lucram zl sl noapLe sl facem ore supllmenLare neplaLlLe
1oaLe slndlcaLele pollLlsLllor dln Lara sunL alcl sl ne von lnLoarce daca va fl necesar a
aflrmaL el sub acoperlrea anonlmaLulul
8loomberg subllnlaza ca ln poflda haosulul dln faLa blroulul sau premlerul Lmll 8oc a
declaraL ca va cere arlamenLulul sa aprobe reducerlle care ar urma sa lnLre ln vlgoare ln 1
lunle Ll a aflrmaL ca aceasLa esLe slngura soluLle vlablla penLru vllLorul Larll
AgenLla bulgara Sofla news Agency noLeaza ca 8omanla a adopLaL mlercurl legea
lusLraLlel pe fondul proLesLelor ln masa dln 8ucuresLl
Le nouvel CbservaLeur relaLeaza ca aproape 40 de mll de persoane ln speclal anga[aLl
dln secLorul publlc dln 8omanla au manlfesLaL mlercurl la 8ucuresLl ln semn de proLesL faLa
de scaderlle de salarll prevazuLe de guvern Cadre dldacLlce medlcl sl penslonarl au
manlfesLaL ln faLa sedlulul guvernulul scandand !os guvernul mlnclnos! sl neaLl lpoLecaL
vllLorul! noLeaza acelasl zlar
e de alLa parLe agenLla germana uA subllnlaza ca la proLesL au parLclpaL mal
puLlne persoane decaL esLlmasera organlzaLorll
lrlsh 1lmes subllnlaza ca guvernele de dupa 1989 nu au reuslL sa reduca secLorul
publlc dln 8omanla care esLe supradlmenslonaL lneflclenL sl corupL ln acesL secLor lucreaza
o Lrelme dln populaLla ocupaLa a Larll ln Llmp ce pensllle sl alLe beneflcll reprezlnLa clrca
doua Lrelml dln bugeLul sLaLulul
C cresLere economlca lmporLanLa allmenLaLa de credlLe ce a colncls cu aderarea
8omanlel la nA1C ln 2007 a a[uLaL la musamallzarea problemelor bugeLare dar crlza
economlca a provocaL o receslune puLernlca sl la lngreunaL sarclna uvernulul de asl
flnanLa deflclLul poLrlvlL coLldlanulul
resedlnLele ln exerclLlu 1ralan 8asescu a casLlgaL
prlmul Lur de scruLln al alegerllor prezldenLlale dln
8omanla urmand sa se confrunLe pe 6 decembrle
cu llderul de sLanga Mlrcea eoana poLrlvlL exlL
pollurllor de la leslrea de la urne
Sonda[e de oplnle ale lnSCMA8 sl Cu8S ll
credlLeaza pe 1ralan 8asescu cu 3334 dln voLurl
lar pe Mlrcea eoana la un scor aproplaL cu 3132
la suLa lnformeaza 8euLers
oLrlvlL agenLlel de sLlrl alegerlle sunL vlLale penLru rezolvarea crlze guvernamenLale dln cauza
carela sa lnLarzlaL acordarea celel de a Lrela Lranse a a[uLorulul flnanclar de la londul MoneLar
lnLernaLlonal
Cel care va casLlga va [uca un rol esenLlal ln nomlnallzarea vllLorulul prlmmlnlsLru care ar urma
sa formeze un nou CablneL ln locul celul de cenLrusLanga demls de coallLla parlamenLara ln
ocLombrle
uespre slLuaLla pollLlca lncerLa dln Lara
noasLra amlnLesLe sl Al care subllnlaza
fapLul ca de doua lunl 8omanla esLe
guvernaLa de un guvern lnLerlmar
noul CablneL cu o ma[orlLaLe ln
arlamenL va Lrebul sa combaLa efecLele
receslunll economlce scrle 8loomberg
uaca 8asescu va fl ales presedlnLe va
lncerca sa formeze un nou guvern ln [urul
arLldulul uemocraL Llberal lmpreuna cu
care va lncerca sa forLeze o serle de
reforme flscale dureroase ln lncercarea
de a repara relaLllle cu lMl () Alegerea
lul eoana ar puLea aduce lnapol la
puLere vechll pollLlclenl cu mana de fler
al Su un parLld cu radaclnl adancl ln
reglmul comunlsL dln 8omanla scrle Al
!azeera
La randul sau 88C amlnLesLe sl de exlsLenLa acuzaLlllor prlvlnd poslblle fraude
elecLorale pornlnd de la numarul mare de alegaLorl LrecuLl pe llsLele speclale pesLe 400000
de persoane
umbrlrea alegerllor de caLre numeroasele seslzarl sl acuzaLll de fraudare a voLulul
aproxlmaLlv 620 de lncldenLe cu paLru ore lnalnLea lnchlderll secLllor de voLare a fosL
seslzaLa sl de coLldlanul ausLrlac ule resse
ln ermanla llnanclal
1lmes ueuLschland ll clLeaza pe
Crln AnLonescu pozlLlonaL pe
locul al Lrellea ln exlLpollurl
care a reclamaL fapLul ca
vlclerea rezulLaLelor nu a puLuL
fl oprlLa dln cauza auLobuzele
lul 8asescu sl eoana care au
voLaL dls de dlmlneaLa
Adrlan aunescu poeL roman falmos care la laudaL pe
fosLul dlcLaLor nlcolae Ceausescu dar ale carul versurl mal
paLrundeau lnca ln lnlma mulLor romanl a murlL vlnerl la
varsLa de 67 de anl
oLrlvlL AssoclaLed ress aunescu a avuL un sufleL
urlas a fosL un persona[ mal mare decaL vlaLa
A fosL un scrllLor prollflc care aparea la Lelevlzor de
mal mulLe orl sapLamanal ulLlmul sau poem a fosL scrls pe
paLul de splLal la 31 ocLombrle ln Llmpul comunlsmulul a
condus mal mulLe fesLlvalurl de muzlca sl de poezle
Adrlan aunescu a murlL
unll romanl sunL de parere ca aunescu ar fl fosL mal respecLaL daca sar fl LlnuL deparLe
de pollLlca Adrlan aunescu a fosL senaLor al arLldulul Soclal uemocraL pana ln 2008 cand a
plerduL alegerlle
SLlrea morLll lul Adrlan aunescu a fosL
preluaLa sl de alLe agenLll sLralne cum ar fl
Lhelnsedercom cbs4com globegazeLLecom
wwwLhesunnewscom bosLoncom sau Al
Le nouvel observaLeur reamlnLesLe
prlnLre alLele fapLul ca ln Llmpul 8evoluLlel
dln 1989 Adrlan aunescu a fosL recunoscuL ln
mulLlme sl huldulL fllnd nevolL sa se reLraga ln
lncercarea de a se refugla la Ambasada
SLaLelor unlLe penLru a scapa de furla
manlfesLanLllor
ue asemenea se reamlnLesLe fapLul ca
cele mal lndraglLe poezll ale sale aveau ca
sublecL dragosLea moarLea dar sl foLbalul
versurlle sale fllnd deseorl lmpregnaLe de
melancolle