Sunteți pe pagina 1din 33

SIGURAN A LA FOC A CONSTRUC IILOR

 Eurocoduri Generalit i Metode de ncercare la foc a materialelor Ac iunea focului conform SR EN 1991-1-2 1991-

Eurocoduri. Prezentare general .
Condi iile de nfiin are i principiile de func ionare a Comunit ii Economice Europene au fost stabilite prin tratatul de la Roma, n 1957. au stabilite ncepnd cu 1985 acest tratat a fost modificat i completat printr-o printrserie de decizii n vederea nfiin rii Pie ei Europene Unice. n sectorul construc iilor, armonizarea la nivel european se realizeaz prin urm toarele documente: - Directiva Lucr rilor Publice 89 / 440 / CEE; CEE; - Directiva referitoare la Servicii. Directiva Consiliului 89/106/CEE referitoare la interpretarea / corelarea 89/106/CE legilor, normelor i decretelor din rile membre ale uniunii, define te principalele cerin e n urm toarele domenii: - rezisten i stabilitate ; - siguran la foc ; - igien , s n tate i mediu nconjur tor ; - siguran n exploatare ; - protec ia mpotriva zgomotului ; - economia energiei i izolatie termica. termica.

Domeniul de aplicare i statutul eurocodurilor Eurocodurile sunt standarde de referin pentru urm toarele utiliz ri: - Ca mijloc de a proba conformitatea cl dirilor i a lucr rilor inginere ti cu cerin ele esen iale din Directiva Consiliului 89/106/CEE; - Ca baz de specifica ii n contractele de lucr ri de construc ii i serviciile tehnice asociate; - Cadru de specifica ii tehnice armonizate la produsele pentru construc ii.
 

Standarde na ionale care implementeaz eurocoduri Standardele na ionale care implementeaz eurocodurile trebuie s cuprind ntregul text al eurocodului (inclusiv toate anexele) a a cum a fost publicat de CEN; acest text poate fi precedat i de o pagin na ional de titluri i de un preambul na ional; poate fi urmat i de o anex na ional .

Anexa na ional poate s con in doar informa ii privind parametri l sa i liberi n Eurocod la alegerea na ional , men iona i ca parametri determina i la nivel na ional, care sunt utiliza i pentru proiectarea cl dirilor i lucr rilor de construc ii inginere ti din ara respectiv .

 n scopul realiz rii conversiei, diferitele Eurocoduri au fost organizate n patru grupe, de la A la D. Grupa A cuprinde Norme generale de proiectare a cl dirilor i proiectarea antiseism. Aceasta grupa cuprinde normele referitoare la antiseism. Aceasta grupa bazele proiect rii, ac iunile de calcul, prevederi generale i specifice pentru construc iile din beton i o el precum i prevederi suplimentare pentru calculul la seism a construc iilor. Eurocodul 1 : Ac iuni asupra structurilor abordeaz problematica evalu rii ac iunii focului n Partea 1-2 : Ac iuni generale Ac iuni asupra 1structurilor expuse la foc, standardul romnesc avnd indicele SR EN foc, 19911991-1-2 . Grupa C se refer con ine: - EN 1991-2-2 1991- EN 1992-1-2 1992- EN 1993-1-2 1993- EN 1994-1-2 1994- EN 1995-1-2 1995- EN 1996-1-2 1996la Calculul rezisten ei la foc a structurilor i Calculul Ac iunea focului ; Beton Proiectarea la foc ; O el Proiectarea la foc ; Materiale compozite Proiectarea la foc ; Lemn Proiectarea la foc ; Zid rie Proiectarea la foc .

P r ile foc din eurocodurile pentru structuri trateaz aspecte specifice de protec ie pasiv mpotriva incendiilor n termeni de calcul de structuri i p r i ale acestora n vederea ob inerii unei rezisten e adecvate a elementelor portante i o limitare a eventualului incendiu. Func iile i nivelurile de performan cerute, pot fi exprimate n valori de rezisten la focul nominal (standard), n general indicat n reglement rile de securitate la incendiu na ionale, sau, dac acestea permit, prin ingineria securit ii la incendiu pentru evaluarea m surilor pasive i active. Directivele Europene Ca o consecin a Directivei Europene despre materialele de construc ie 89 / 106 / CEE, adoptarea specifica iilor tehnice pan-europene i a noilor metode de testare europene, a condus la un nou sistem de clasificare care evidentiaza reac ia la incendiu i rezisten a la incendiu. Normele europene pentru test ri la incendiu Noile norme europene pentru test ri la incendiu (ENs) au fost create i adoptate ca norme na ionale, ceea ce este valabil pentru toate rile din UE. Normele na ionale existente, care sunt n contradic ie cu normele EN, trebuie retrase sau modificate intr-un interval de timp, n a a fel nct folosirea lor s fie cat mai limitata.

Sistemul european de clasificare a rezisten ei la foc EN 13501-2 Clasificarea la incendiu a produselor de construc ii i 13501elementelor de construc ii Partea 2: Clasificarea folosind datele din examin rile de rezisten la foc cu excep ia echipamentelor de ventilare ne ofer date despre clasificarea rezisten ei la foc. Clasificarea performan elor antiincendiu pe baza testului de rezisten la foc este exprimat prin caracteristici specifice : R capacitatea portant , E integritatea, I izolarea. De asemenea, se pot folosi parametri adi ionali de performan : W radiatia, S producere de fum. Clasificarea produsului ca rezultat al testului de rezisten la foc este inclus n raportul de clasificare, care se emite separat de raportul de test. Clasificarea european a rezisten ei la foc Norma european privind clasificarea reac iei la foc a fost publicat ca EN 13501-1 Clasificarea la incendiu a materialelor de construc ii i a 13501elementelor constructive Partea 1: Clasificarea cu folosirea datelor rezultate din testele reac iei la foc. Sunt definite sase clasific ri primare : Clasa A1 e cel mai nalt nivel de performan asociat ndeosebi cu materiale anorganice, n timp ce clasa F indic un material f r rezisten la foc ca urmare a unei fl c ri reduse. Alt clasificare suplimentar este definit pentru aparitia de fum i pic turi incandescente. La fel ca rezisten a la foc, clasificarea produselor ca rezultat al test rii reac iei la foc este inclus ntr-un raport de clasificare care se emite ntrseparat de raportul de test.

Ex. : Cateva standarde europene privind teste la incendiu pentru elemente neportante:
   

EN 1363-1 Teste de rezisten 1363EN 1363-2 Teste de rezisten 1363alternative i adi ionale EN 1364-1 Teste de rezisten 1364alternative i adi ionale EN 1364-2 Teste de rezisten 1364Partea 2: Plafoane EN 1365-1 Teste de rezisten 1365Partea 2: Plafoane EN 1365-2 Teste de rezisten 1365Partea 2: Pardoseli i acoperi

la foc la foc la foc

Partea 1: Cerin e generale Partea 2: Proceduri Partea 2: Proceduri

la foc ale elementelor neportante la foc ale elementelor neportante la foc ale elementelor portante uri

n Romnia este n vigoare SR EN 13501 Clasificarea produselor pentru construc ii n func ie de comportarea la foc, preluare a foc, standardului european EN 13501, care con ine dou p r i: - SR EN 13501-1 Clasificarea n func ie de rezultatele 13501incerc rilor de reac ie la foc ; - SR EN 13501-2 Clasificare pe baza rezultatelor ncerc rilor 13501de rezisten la foc, excluznd instala iile de ventilare

Metode de ncercare la foc conform SR EN 13501-1/2004 13501Metodele de ncercare urm toare sunt specificate prin referire la reac ia prev zut la clasificarea la foc. ncercarea de incombustibilitate (pr EN ISO 1182) Aceast ncercare identific produsele care nu contribuie sau care contribuie pu in la incendiu, indiferent care este utilizarea lor final . ncercarea se aplic claselor : A1, A2, A1fl, A2fl

Putere caloric superioar (pr EN ISO 1716) Aceast ncercare determin degajarea de c ldur total poten ial maxim a unui produs cnd arde complet, indiferent care este utilizarea lui final . lui ncercarea se aplic claselor : A1, A2, A1fl, A2fl Permite determinarea puterii calorice superioare (PCS) i inferioare (PCI).


 ncercare a unui obiect izolat aprins (EN 13823)


Aceast ncercare evalueaz contribu ia contri poten ial a unui produs la dezvoltarea incendiului, ntr-o situa ie de incendiu, ntrsimulnd un singur obiect aprins ntr-un ntrcol al camerei. ncercarea se aplic claselor : A1, A2, B, C, D.

 Aprinzibilitate (pr EN ISO 11925-2) 11925-

Aceast ncercare evalueaz aprinzibilitatea unui produs expus la o flac r mic . ncercarea se aplic claselor : B, C, D, E, Bfl, Cfl, Dfl, Efl. radiant (pr EN ISO 9239-1) Aceast ncercare evalueaz fluxul radiant critic sub valoarea c ruia fl c rile nu se mai propag pe o suprafa orizontal . ncercarea se aplic claselor : A2fl, Bfl, Cfl, Dfl.

 Comportarea la foc a pardoselilor, utiliznd o surs de c ldur

Putere caloric superioar (pr EN ISO 1716)

ncercarea de incombustibilitate (pr EN ISO 1182)

ncercare a unui obiect izolat aprins (EN 13823)

Comportarea la foc a pardoselilor, utiliznd o surs de c ldur radiant (pr EN ISO 9239-1)

Ac iunea focului conform SR EN 1991-1-2 1991SR EN 1991-1-2 descrie ac iunile termice pentru calculul structurilor 1991expuse la foc, sub urm toarele aspecte: aspecte: a) cerin e de securitate; securitate; b) proceduri de calcul; calcul; c) indica ii ajut toare pentru calcul. calcul. a) Cerin e de securitate. Lucr rile de construc ii trebuie astfel securitate. proiectate i construite, nct n caz de incendiu sa se obtina : - stabilitatea elementelor portante ale construc iei s poat fi estimat pentru o perioad determinat de timp; timp; - apari ia i propagarea focului i fumului n interiorul construc iei s fie limitate; limitate; - propagarea incendiului la construc iile nvecinate s fie limitat ; - utilizatorii s poat p r si construc ia sau s poat fi salva i prin alte mijloace; mijloace; - s fie luat n considerare securitatea echipelor de interven ie. ie.

b) Proceduri de calcul. O procedur analitic de calcul structural la foc trebuie s seama de: - comportarea sistemului structurii la temperaturi ridicate; - poten iala expunere la c ldur ; - efectele benefice ale sistemelor de protec ie active i pasive la incendiu; - importan a structurii (consecin ele eventualei pr bu iri).

in

n prezent este posibil s se elaboreze o procedur opera ional pentru determinarea performan elor adecvate care s ncorporeze o parte a acestor parametrii enun a i mai sus i s demonstreze c structura sau elementele sale r spund performan elor adecvate n cazul incendierii reale a cl dirii. Metodele prescriptive Metodele prescriptive utilizeaz focuri standard pentru a genera ac iuni termice. Metodele axate Metodele axate pe performan utilizeaz ingineria securit ii la incendiu i se refer la ac iuni termice bazate pe parametri fizici i pa chimici.

Metoda prescriptiv define te rezisten a la foc foarte precis n func ie de materialul ales, forma i m rimea elementului structural, grosimea protec iei, etc. Tradi ional, recomand rile de proiectare se bazeaz pe experien e similare sau identice testelor standard la foc. Acest concept se adapteaz bine situa iilor statice dar limiteaza inovarea i dezvoltarea n industria construc iilor. Poate fi foarte restrictiv n situa ii n care proiectarea trebuie aplicat unor construc ii cu solutii inovatoare. Din acest motiv metoda bazat pe prescriptii a pierdut teren in ultimii ani. Metoda bazat pe performan este similar cu procesul de proiectare la vnt sau seism. Se defineste func ia elementului structural i se aplica un set obiectiv de teste pentru a r spunde criteriilor cheie: este suficient de rezistent pentru solicitarea dat ?, rezist un timp suficient de lung nainte de colaps sau va antrena i colapsul elementului structural la care este conectat? Din p cate, un element structural nc lzit nu se comport de o manier izolat . Continua interac iune dintre elementul nc lzit i restul structurii induce eforturi suplimentare. Degradarea rezisten ei elementului i reducerea modulului de elasticitate conduce la o redistribuire a eforturilor greu de estimat.

Ideal, setul obiectiv de teste ar trebui s fie sau un set de ncerc ri la foc standard pe ntreaga structur sau o modelare numeric exhaustiv . Din p cate este aproape imposibil de efectuat teste pentru anumite aspecte de performan cum ar fi conexiunile stlp-grind , aceasta nsemnnd c de fapt calculul structural la foc a evoluat c tre un hibrid ntre conceptul prescriptiv i cel de performan . Regulile prescriptive curente pentru determinarea rezisten ei la foc a elementelor structurale din o el, beton, c r mid sau lemn sunt bazate exclusiv pe rezultate i observa ii din ncerc ri la foc standard. Practic, testul presupune solicitarea elementului structural la focul standard, ntr-un cuptor, pentru o anumit durat . Rezisten a la foc reprezint timpul n minute, n care elementul rezist la foc pn la atingerea unui criteriu de cedare. Elementele sunt clasificate ca R30, R60, R90, , R240. Num rul de teste pentru a clasifica un element depind de la ar la ar . Standarde folosite EN 1363, ENV 13381, ISO 834.

c) Indica ii ajut toare pentru calcul n viitor se vor elabora materiale ajut toare pentru calcul (ghiduri, manuale , exemple de calcul) bazate pe modelele de calcul indicate n EN 1991-1-2. Textul principal al EN 1991-1-2 indic cea mai 19911991mare parte a principalelor concepte i reguli necesare pentru descrierea ac iunilor termice i mecanice asupra structurilor. Metodele indicate n SR EN 1991-1-2 se aplic construc iilor, 1991lundulundu-se n calcul o sarcin termic corespunz toare tipului construc iei i destina iei sale. SR EN 1991-1-2 se utilizeaz mpreun cu EN 1990, EN 199119911-1, EN 1991-1-3, EN 1991-1-4, precum i cu p r ile corespunz toare calculului la foc din EN 1992 pn la EN 1996 i din EN 1999, care stabilesc regulile de calcul de rezisten la foc a structurilor. SR EN 1991-1-2 nlocuie te ENV 1991-2-2:1995. Standardul 1991este structurat n 4 sec iuni cu caracter normativ i 7 anexe cu caracter informativ.

Structura normativului SR EN 1991-1-2 1991

     

Sec iunea 1 Generalit i Sectiunea 2 Procedur pentru calculul la foc al structurilor Sectiunea 3 Ac iuni termice pentru analiza temperaturii Sectiunea 4 Ac iuni mecanice pentru calculul structural Anexa A (informativ ) Curbe temperatur -timp parametrice Anexa B (informativ ) Ac iuni termice pentru elemente exterioare Metode de calcul simplificate Anexa C (informativ ) Incendii localizate Anexa D (informativ ) Modele avansate de incendiu Anexa E (informativ ) Densit i de sarcin termic Anexa F (informativ ) Timp echivalent de expunere la foc Anexa G (informativ ) Factorul de form

AC IUNI ASUPRA STRUCTURILOR EXPUSE LA FOC SR EN 1991-1-2:2004 1991Procedura pentru calculul la foc a structurilor O analiz de calcul structural la foc ia n considerare urm toarele etape relevante : - selec ia scenariilor de incendiu de calcul relevante; - determinarea focurilor de calcul corespondente; - calculul evolu iei temperaturii n interiorul elementelor structurale; - calculul comport rii mecanice a structurii expuse la foc ntr-o prim faz se determin selec ia scenariului de incendiu de ntrcalcul cel mai relevant i focul de calcul asociat, pe baza evalu rii riscului de incendiu. Focul de calcul se aplic numai unui singur compartiment de incendiu al cl dirii la un moment dat cu excep ia cazului n care se specific altfel n scenariul de incendiu. Pentru structurile pentru care autorit ile na ionale specific cerin e de rezisten la foc, se poate considera c focul de calcul relevant este dat de focul standardizat, afar de cazul n care exist alte specifica ii.


Cnd se efectueaz analiza temperaturii unui element, trebuie s se ia n considerare pozi ia focului de calcul fa de element. Pentru elementele exterioare se ia in considerare expunerea la foc prin deschiderile din fa ade i acoperi uri. Pentru pere ii exteriori de separare se ia n considerare expunerea la focul din interior (de la compartimentul de incendiu respectiv) i alternativ din exterior (de la alte compartimente de incendiu), dup caz.

DENSITATEA SARCINII TERMICE SARCINII TERMICE


n anexa E a EN 1991-1-2 este prezentat modalitatea de evaluare a sarcinii termice ntr-un compartiment de incendiu. Sarcina termic se constituie din cl dire i din p r ile combustibile ale construc iei, inclusiv acoperirile i finisajele. Elementele combustibile care nu ard n timpul incendiului nu trebuie s fie luate n calcul. Densitatea sarcinii termice utilizat n calcule trebuie s fie o valoare de calcul, bazat pe m sur ri, sau n cazuri particulare, pe cerin e de rezisten la foc din reglement ri na ionale.

DENSITATEA SARCINII TERMICE SARCINII TERMICE


Valoarea de calcul a sarcinii termice se poate determina:

q f ,d ! H q1 . H q 2 . H ni . m . q f ,k
- pe baza unei clasific ri na ionale a sarcinii termice dup destina ie i/sau - n manier specific pentru un proiect individual, prin efectuarea de studii privind sarcina termic . Unde: m - coeficientul de ardere; q1- coeficient care ine seama de riscul de ini iere a incendiului datorat m rimii compartimentului; q2 - coeficient care ine seama de riscul de ini iere a incendiului datorat destina iei constructiei;

coeficient care ia n considerare diversele m suri active de lupt mpotriva incendiului "i" (sprinklere, detec ie, alarmare automat , servicii de pompieri etc.). Aceste m suri active sunt n general impuse din motive de securitate a vie ii utilizatorilor; qf,k - densitatea sarcinii termice caracteristice, pe unitatea de suprafa de plan eu [MJ/m2] qfi,k =Qk/ A Nu este necesar s se ia n considerare sarcinile termice amplasate n incinte proiectate pentru a rezista la expunerea la foc. Sarcinile termice din incinte incombustibile, f r o proiectare specific din punct de vedere al calculului la foc, dar care r mn intacte n timpul expunerii la foc, pot fi considerate astfel: - sarcina termic cea mai important , dar cel pu in egal cu 10% din sarcinile termice protejate, este asociat cu un coeficient i = 1,0; - dac aceast sarcina plus sarcinile termice neprotejate nu sunt suficiente s nc lzeasc sarcina termic protejat r mas dincolo de temperatura de aprindere, atunci sarcina termica protejat r mas poate fi asociat cu un coeficient i = 0,0.

ni -

Coeficien ii

1,

2,

ni

Suprafata planseului din compartiment A [m]


f

Pericol de aprindere a focului

H q1

Pericol de aprindere a focului focului Hq2 0,78 1,00 1,22 1,44 1,66

Exemple de Destinatii
Galerie de arta, muzeu Sala de inot Locuinta, hotel, birou Manufactura pentru utilaje si motoare Laboratoare chimice Atelier de pictura Manufactura de artificii sau vopsele

25 250 2500 5000 10000

1,10 1,50 1,90 2,00 2,13

Hni Functie de Masurile Active de Siguranta la Foc


Inabusirea automata a focului Detectarea automata a focului Inabusirea manuala a focului

Detectie Transmerea Automata & Alarma Independent De Stingere cu e De Apa a Alarmei Automata la cu cu Apa 0 1 2 Caldura Fum Pompieri

Sistem Automat

Surse

Rute Dispozitive Sistem Brigada Brigada de Acces combatere evacuare de de Sigure Incendiu Fum repaus serviciu

Hn1

Hn2

Hn3

Hn4

Hn5

Hn6
0,61 sau

Hn7
0,78

Hn8
0,9 or 1 1,5*

Hn9
1,0 1,5*

Hn10
1,0 1,5*

0,61

1,0 0,87 0,7 0,87 or 0,73

0,87

Bazele proiect rii i ac iuni pe structur

AC IUNI TERMICE Pe suprafe ele expuse la foc fluxul net de caldur se determin innd seama de transferul de caldur prin convec ie si radia ie, astfel :

Unde:

Fluxul net de c ldur convectiv este:

h net ,c ! E c 5 g 5 m
. y Fluxul

net de c ldur radiant este:

h net , r ! * I m W ( 5r 273 ) ( 5 m 273 )

unde: r = g curba de foc r -temperatura de radia ie [rC] r spunsul termic m -temperatura suprafe ei [rC] Im -emisivitatea suprafe ei [-] o el: 0.7 Ec -coeficientul de convec ie 25 - 50 W/m2K (functie de modelul de foc) -factorul de form [-] e 1.0 siguran a: 1.0 -constanta lui Stephan Boltzmann = 5.6710-8 W/m2K4 Pentru suprafa a neexpus a elementelor de separare, fluxul net de caldur se determin considernd Ec = 4. Valoarea acestui coeficient se consider 9 atunci cnd se apreciaz c el con ine efectele transferului termic prin radia ie. n situa ii obi nuite Im se poate considera 0,8 iar Ir se poate considera 1,0. n condi ii obi nuite factorul de form = 1. Pentru calcularea factorului de form se prezint n Anexa G o metod de calcul. n cazul elementelor cuprinse n ntregime de foc, temperatura radia iei r poate fi reprezentat de temperatura gazelor g din jurul acestui element Temperatura de suprafa m rezult din analiza temperaturii elementului conform cu prevederile specifice din EUROCODURI.

ACTIUNI MECANICE Dilat rile i deforma iile impuse i mpiedicate care rezult din mpiedi varia iile de temperatur datorate expunerii la foc creeaz efecte ale ac iunilor, de exemplu for e i momente, de care trebuie s se in seama, n afar de cazurile cnd : c - se poate afirma apriori c sunt neglijabile sau favorabile; - sunt luate n considerare prin condi ii de rezemare i condi ii de contur conservative i/sau sunt considerate implicit prin cerin e de securitate n caz de incendiu specificate n mod conservativ. Pentru evaluarea ac iunilor indirecte se iau n considerare urm toarele : - dilatarea mpiedicat a elementelor prin natura lor, de exemplu mpiedi stlpii ntr-o structur n cadre multietajat cu pere i rigizi; st ntr- o diferen de dilatare termic n elementele static nedeterminate, de ex. dale de plan eu continue; continue; - gradien ii termici n sec iuni perpendiculare care conduc la eforturi interioare; - dilatarea termic a elementelor nvecinate, de ex. deplasarea cap tului unui stlp datorit dilat rii unei dale de plan eu; st eu; - dilatarea termic a elementelor care afecteaz alte elemente aflate n afara spa iului incendiat. incendiat.

Valorile de calcul ale ac iunilor indirecte datorate incendiului se determin pe baza valorilor de calcul ale propriet ilor termice i mecanice ale materialelor specificate n EUROCODURILE EN 1992 EN 1996 si EN 1999. Ac iunile, corespunznd situa iei accidentale a expunerii la incendiu se iau in considerare conform EN 1990. Pentru evaluarea r spunsului mecanic al unei structuri se vor lua n considerare urm toarele caracteristici de baz : Ac iuni mecanice in situa ia unui incendiu combina ie specific de inc rc ri Propriet ile mecanice ale materialelor la temperaturi ridicate varia ia rezistentei i a rigidit ii cu temperatura Metode de evaluare pentru analiza structural la foc diferite abord ri: reguli de calcul simple sau avansate Considera ii specifice in calculul la foc al structurilor din o el i a celor compozite detalii specifice, imbin ri, etc

Evaluarea r spunsului mecanic al structurilor expuse la foc

Reac ia la foc a structurilor din otel