Sunteți pe pagina 1din 13

CAPITOLUL 1 STRATEGIA DEZVOLT RII DURABILE

1.1. No iunea de strategie i particularit ile ei n domeniul dezvolt rii durabile 1.2. Clarific ri conceptuale privind dezvoltarea durabil 1.2.1. Con inutul i semnifica ia termenului de dezvoltare durabil 1.2.2. Direc ii de dezvoltare a durabili ii 1.2.3. Principiile dezvolt rii durabile 1.2.4. Indicatorii de m surare a durabilit ii 1.3. Strategia dezvolt rii durabile a Uniunii Europene 1.4. Strategia na ional pentru dezvoltare durabil a Romniei 1.5. Agenda Local 21-plan de dezvoltare durabil la nivel local 1.6. Sistemul Managementul Mediului

CAPITOLUL 2 DEZVOLTAREA DURABIL A TURISMULUI


2.1. Con inut i dimensiuni

2.2. Turismul durabil form a dezvolt rii turistice durabile 2.2.1. Definire, scop, caracteristici i principii 2.2.2. Indicatorii de evaluare a durabilit ii turismului 2.3. Dinamica evolu iei turismului interna ional i necesitatea adapt rii la exigen ele unei dezvolt ri durabile

2.4. Studiu de caz: Dezvoltarea durabil a p durilor

CAPITOLUL 3 INTERCONEXIUNI TURISM-MEDIU AMBIANT


3.1. Mediul ambiant - element esen ial al dezvolt rii turismului 3.2. Tipologia atrac iilor mo tenite, componente ale mediului 3.3. Impactul turismului asupra mediului 3.3.1. Efectele pozitive ale turismului 3.3.2. Efectele negative ale turismului 3.4. Impactul turismului asupra comunit ilor locale din ariile protejate sau din zonele limitrofe acestora 3.5. Solu ii de ameliorare a rela iei dintre turism i mediul ambiant 3.6. Studiu de caz: Mediul ambiant european prezent i perspective 3.7. Atitudinea europenilor fa de mediu 3.8. Ac iuni personale pentru protec ia mediuluiStudiu de caz:

CAPITOLUL 4. ARIILE NATURALE PROTEJATE


4.1. Categoriile de management ale ariilor protejate conform IUCN 4.2. Amenin ri generale i specifice asupra ariilor protejate 4.3. Istoricul ariilor naturale protejate la nivel mondial 4.4. Caracteristici demografice i comportamentale ale turi tilor ce viziteaz ariile naturale protejate 4.5. Ariile protejate la nivel mondial 4.6. Ariile naturale protejate din Romnia 4.7. Natura 2000-Re eaua ecologic de arii naturale protejate la nivel european 4.8. Sistem de monitorizare a turi tilor n interiorul ariilor naturale protejate 4.8.1. Experien ele vizitatorilor-component a procesului de monitorizare 4.8.2. Indicatorii utiliza i n procesul de monitorizare 4.8.3. Tehnici de monitorizare a vizitatorilor 4.8.4. Informarea i educarea turi tilor ca tehnici de monitorizare a turi tilor 4.8.5. Rezultate i ac iuni n urma monitoriz rii

CAPITOLUL 5. BIODIVERSITATEA I ARIILE NATURALE PROTEJATE. STUDII DE CAZ


5.1. Biodiversitatea european 5.2. Atitudinea europenilor fa de termenul de biodiversitate 5.3. Proiect: Ariile naturale protejate din ara X 5.4. Ariile naturale protejate din Croa ia 5.5. Protejarea naturii n Bulgaria 5.6. Ariile naturale protejate din Ungaria 5.7. Ariile naturale protejate din China 5.8. Ariile naturale protejate din Australia 5.9. Reguli de vizitare n cadrul ariilor naturale protejate din Romnia

CAPITOLUL 6 EVOLU II I CAUZE ALE SCHIMB RILOR CLIMATICE


6.1. Implica iile schimb rilor climatice n cazul unor regiuni turistice importante ale lumii 6.2. Cauzele umane i naturale ale schimb rilor climatice 6.3. Rolul naturii n schimb rile climatice 6.4. Observa ii directe asupra schimb rilor climatice recente 6.5. Perspective paleoclimatice 6.6. Prognoze privind schimb rile climatice 6.7. Concluziile Raportului asupra Schimb rilor Climatice (Bruxelles, 6 aprilie 2007) 6.8. Atitudinea europenilor fa de schimb rile climatice

CAPITOLUL 7 ELEMENTE INRODUCTIVE PRIVIND ECOTURISMUL


7.1. Considera ii teoretice privind turismul ecologic

7.2. Ecoturismul ca o pia

special a c l toriilor

7.3. Oportunit ile ecoturismului pentru

rile n dezvoltare

7.4. Ecoturismul n contextul altor forme de turism

CAPITOLUL 8 PIA A ECOTURISTIC


8.1. Dimensiunea pie ei 8.2. Profilul pie ei 8.3. Studii de caz pe ri

INTERNA IONAL

8.3.1. Pia a ecoturistic a Statelor Unite ale Americii 8.3.2. Pia a ecoturistic a Marii Britanii 8.3.3. Pia a ecoturistic a Germaniei 8.3.4. Pia a ecoturistic a Chinei 8.3.5. Pia a ecoturistic a Australiei 8.3.6. Pia a ecoturistic a Nepalului 8.4. Particularit ile ecoturismului montan 8.5. Re eaua Ecologic Paneuropean

CAPITOLUL 9 DEZVOLTAREA ECOTURISMULUI N ROMNIA


9.1. Mediul legislativ i institu ional privind protec ia mediului n ara noastr 9.2. Problematica mediului ambiant n Romnia 9.3. Parcul Na ional Retezat arie protejat de importan european certificat Pan Parks 9.4. Conflicte n Parcul Na ional Mun ii Rodnei Studii de caz: Planuri de management ale parcurilor na ionale din Romnia; Reguli de vizitare 9.5. Analiza SWOT a ecoturismului romnesc Studiu de caz: Strategia ecoturistic a Romniei

Bibliografie
B lt re u Andreea, Ecoturism i dezvoltare durabil , Editura Prouniversitaria, Bucure ti, 2007 B lt re u Andreea, Arii protejate. Ecoturism. Dezvoltare durabil , Editura Universitar , Bucure ti, 2011 Hornoiu Remus Ion, Ecoturismul -orientare prioritar n dezvoltarea durabil a comunit ilor locale, Editura ASE, Bucure ti, 2009 Ceballos Lascurain Hector, Tourism, Ecotourism and Protected Areas, IUCN, Gland, Elve ia, 1996 Matei Elena, Ecoturism, Editura Top Form, Bucure ti, 2004 Nistoreanu Puiu (coordonator), Ecoturism i turism rural, Editura A.S.E., Bucure ti, 2003 *** Earth Summit Agenda 21, The United Nations Programme of Action from Rio, United Nations, 1992 Strategia Na ional pentru Dezvoltare Durabil a Romniei-Orizonturi 2013-2020-2030, Guvernul Romniei, Ministerul Mediului i Dezvolt rii Durabile, Programul Na iunilor Unite pentru Dezvoltare, Centrul Na ional pentru Dezvoltare Durabil , Bucure ti, 2008 *** Strategia de ecoturism a Romniei. Cadru teoretic de dezvoltare, Autoritatea Na ional pentru Turism, Bucure ti, 2004 *** Strategia Na ional de Dezvoltare a Ecoturismului n Romnia, Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare n Turism, Faza I i Faza II, 2009 *** Sustainable Tourism Development: Guide for Local Planners, OMT, Madrid, 1997 *** The World Ecotourism Summit, OMT, Madrid, 2002.

Modalitatea de verificare a cuno tin elor:

1. Test gril = 70 puncte

2. Proiect = 30 puncte

3. Prezen a.

PROIECT ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN ARA x 1.Prezentarea general a rii X (a ezare geografic ; principalele atrac ii turistice naturale i antropice) 2.Analiza ariilor naturale protejate - scurt istoric; - categorii de arii naturale protejate (tipologie, defini ii); - statistici (tabele, grafice, comentarii privind num rul, suprafa a, ponderea n total, evolu ia n timp, repartizarea teritorial a ariilor naturale protejate);

- specii amenin ate; - specii pe cale de dispari ie; - descrierea celor mai importante arii naturale protejate; - legisla ia n domeniu; - institu ii cu atribu ii n domeniu; - managementul ariilor naturale protejate. 3. Concluzii personale i propuneri 4. Bibliografie H r i, imagini etc..