Sunteți pe pagina 1din 50

Curs 1

10 Octombrie 2011 2011

Introducere n econometrie

Cadre didactice
Curs: Elena Druic elenadruica@yahoo.com Email: elenadruica@yahoo.com Seminar: Mihaela Sandu Email: mihaela9sandu@yahoo.com

Aspecte administrative I
Curs: 2 ore pe s pt mn Seminar: 2 ore la dou s pt mni Examen: tip gril , 40 de grile Nota maxim din examen: 7 Puncte de seminar: 3, care se pot ob ine din activit ile specificate de c tre profesorul de la seminar

Aspecte administrative II
Material didactic: prezent rile Power Point dup care se realizeaz activitatea de predare vor fi trimise c tre studen i Material Material didactic: documente detaliate, care vor fi postate pe Grup, sau vor fi distribuite pe suport de hrtie; curs n hrtie; format electronic, disponibil pe pagina personal a titularului de curs.

Ce altceva pute i folosi pentru preg tire


Orice curs de econometrie editat de Academia de Studii Economice din Bucure ti C r ile de profil de la biblioteca facult ii

Ce ve i nv a n acest curs:
Ce este econometria i care este obiectul ei de studiu De ce este important s folosim instrumentele econometriei Care este diferen a ntre cauzalitate i asociere Ce tipuri de date se folosesc n econometrie

Ce este econometria?
tiin a care testeaz teoriile economice Un set de instrumente utilizate pentru prognozarea valorilor viitoare ale variabilelor economice de interes Un proces prin care se elaboreaz modele matematice care descriu datele din lumea real . tiin a ( i arta) utiliz rii datelor statistice pentru a realiza recomand ri numerice, cantitative, pentru politicile manageriale i de afaceri

Defini ia Econometriei
tiin a ( i arta ) utiliz rii teoriilor economice i tehnicilor statistice pentru a analiza datele de natur economic .

Utilizarea metodelor econometrice


Finan e Microeconomie Macroeconomie Marketing Politici economice Alte tiin e sociale: sociologie, psihologie, tiin e politice

De ce avem nevoie de metode econometrice?


Multe decizii din domenii ca economie, afaceri sau management au la baz n elegerea rela iei existente ntre anumite variabile (ex: legea cererii) Deciziile care trebuie luate presupun o serie de r spunsuri de natur cantitativ (ex: elasticitatea cererii)

Ce exemple studiem?
Reducerea dimensiunii clasei de elevi va mbun t i calitatea procesului de educa ie? Exist discriminare rasial pe pia a mprumuturilor pentru locuin e din SUA? Ct de mult se reduce consumul de tutun ca urmare a major rii taxelor aferente? Care va fi nivelul ratei infla iei la anul?

1. Reducerea dimensiunii clasei de elevi n coala general


Scopul: cre terea abilit ilor de citire, scriere i de calcul matematic Metod propus : sc derea num rului de elevi din clas

Motiva ie:
fiecare elev va beneficia de mai mult aten ie din partea profesorului, vor fi mai pu ine ntreruperi n procesul de predare Calitatea procesului de nv mnt va cre te

Efectele acestei m suri


Mai mul i profesori (care ar putea trebui angaja i, sau invita i s colaboreze) Mai multe s li de clas (care pot trebui construite) Costuri suplimentare

Care sunt ntreb rile?


Exist un echilibru ntre aceste costuri suplimentare i rezultatele scontate? Este adev rat c reducerea dimensiunii clasei de elevi conduce la o cre tere a calit ii rezultatelor nv rii? Cum oferim un r spuns concret, cantitativ la aceste probleme?

Experimentul:
Proiect pilot rela ia dintre dimensiunea clasei de elevi i rezultatele la nv tur Rezultatele: studen ii din aceste clase au rezultate mai bune la testele standardizate Dincolo de confirmarea unui aspect intuitiv, exist ntr-adev r o rela ie de ntrcauzalitate ntre cele dou variabile

Explica ii alternative
Starea s n t ii copiilor Oportunit ile de nv are din afara programului colar Cum stabilim dac ntr-adev r ntrdimensiunea clasei este factorul determinat al rezultatelor colare? (Utiliznd metode econometrice )

2. Discriminare rasial pe pia a mprumuturilor pentru locuin e?


Ipoteza de baz : solicitan ii care depun dosar pentru credit trebuie s fie evalua i pe criterii identice, care nu trebuie s in cont de ras . Datele concrete (anii 1990): la 28% dintre aplican ii de culoare li se refuz mprumutul, fa de doar 9% refuzuri n cazul cet enilor de ras alb .

ntreb ri:
Datele indic o discriminare rasial pe pia a mprumuturilor pentru locuin e? Dac r spunsul este afirmativ, ct de mare este dimensiunea acestei discrimin ri?

Explica ii alternative:
Exist diferen e ntre caracteristicile analizate, pentru solicitan ii albi i cei de culoare. Nivelul veniturilor Frecven a cu care aplican ii i pierd locul de munc Num rul de membri din familie pentru un nivel dat al venitului etc.

3. Impactul taxelor majorate asupra cererii de tutun


Fumatul o problem care conduce la costuri sociale Rolul interven iei guvernamentale n reducerea consumului de tutun Cre terea taxelor aferente una dintre cele mai flexibile metode Consumul de tutun ar trebui s se supun legii cererii

Exemple de ntreb ri:


Cu ct trebuie s creasc pre ul unui pachet de ig ri, astfel nct cantitatea cerut s scad 20%? Care este sc derea cantit ii cerute, la o cre tere a pre ului cu 1%?

De ce avem nevoie?
S tim valoarea numeric a elasticit ii cererii n raport cu pre ul. S cunoa tem date despre comportamentul consumatorilor de tutun, pentru a putea ob ine aceast valoare a elasticit ii S dispunem de date referitoare la pre i cantitate cerut

4. Care va fi rata infla iei peste un an?


Exist o nclina ie a oamenilor de a ncerca s afle ce se va ntmpla n viitor. Rata infla iei este de interes pentru macroeconomi ti i pentru economi tii din domeniul financiar.

Cnd este important s cunoa tem rata infla iei?


Cnd dorim s contract m un credit (cu ce fel de dobnd ?) Cnd dorim s retragem fondurile economisite (le vom reinvesti?) etc. Pentru Banca Central , cnd trebuie s stabileasc rata dobnzii

Cum se face evaluarea?


Pe baza modelelor econometrice i a datelor din anii anteriori Se stabile te rela ia dintre variabile relevante (curba Phillips)

Ce au n comun exemplele prezentate?


Ofer r spunsuri cantitative Pun n rela ie diferite m rimi i analizeaz relevan a rela iilor care se stabilesc Ofer sugestii despre cum se pot lua decizii si cu privire la efectele acestora Includ un anumit grad de incertitudine

Unde se manifest incertitudinea?


Teoriile economice ofer indicii despre cum se comport anumite variabile aflate n diferite rela ii. Diferitele mul imi de date pe care le utiliz m n studii conduc la rezultate poten ial diferite. Este nevoie ca, odat ob inute r spunsurile cantitative, s ne ntreb m ct de precise sunt acestea.

Principalele instrumente folosite


Analiza de regresie simpl Analiza de regresie multipl Tehnicile i instrumentele statisticii matematice

Analiza de regresie
Arat leg tura care se stabile te ntre dou sau mai multe variabile de interes Stabile te care este efectul modific rii uneia dintre variabile atunci cnd se modific o alt variabil . Exemplu: majorarea taxelor pentru fumat Regresia simpl este un caz particular (ceteris paribus) al regresiei multiple. Are la baz un model probabilistic

Cauzalitate i asociere
Analiza de regresie pune n eviden rela ii ntre variabile. Unele dintre acestea sunt rela ii de cauzalitate, altele de asociere. Exemplu: sc derea ratei criminalit ii Exemplu: ntreb rile 1, 2, 3 din cursul de ast zi, versus ntrebarea 4.

Estimarea efectelor cauzale:


Exemplul culturii de tomate: determinarea rela iei de cauzalitate stabilit ntre utilizarea fertilizatorului i produc ia ob inut . Utilizarea fertilizatorului are impact asupra produc iei? Cum m sur m acest impact?

Experiment controlat aleator


Se constituie mai multe loturi de culturi de ro ii Loturile sunt identice ntre ele, cu excep ia unora care primesc 100 grame fertilizator pe metru p trat Alegerea loturilor care primesc fertilizare se face aleatoriu Orice alte diferen e ntre culturile de ro ii nu au leg tur cu existen a sau inexisten a ngr mntului

Cum proced m?
Se cnt re te produc ia de pe fiecare lot n parte Diferen a dintre media nregistrat pe metru p trat n cazul loturilor fertilizate i cea nregistrat pe celelalte loturi eviden iaz efectul utiliz rii ngr mntului

Caracteristicile experimentului
Exist dou grupuri: cel de control i cel de tratament. Grupul de control nu prime te fertilizare Grupul de tratament prime te fertilizator Apartenen a la oricare dintre grupuri se stabile te aleatoriu Alegerea aleatoare elimin posibilitatea unei rela ii sistematice ntre caracteristicile lotului i produc ia rezultat (ex: loturi mai nsorite ntr-un ntranume grup)

Experimentul descris anterior se nume te


Experiment aleatoriu controlat

Efectul cauzal:
Efectul pe care o anumit ac iune sau un anumit tratament l are asupra unor rezultate, a a cum este m surat de un experiment aleatoriu controlat ideal.

Tem de seminar:
Imagina i cate un experiment controlat aleatoriu pentru fiecare dintre primele trei ntreb ri de pe diapozitivul nr. 12

n practic :
Realizarea de experimente aleatorii controlate este dificil , uneori imposibil Costurile realiz rii unor astfel de experimente sunt foarte mari Uneori, experimentarea nu este etic Se poate ntmpla ca realizarea unor astfel de experimente s fie ngreunat de factori concre i, obiectivi, care s fac rezultatele nesatisf c toare.

Economia experimental
Instrument utilizat n testarea teoriilor economice Urm re te s ob in experimente ale c ror rezultate s fie relevante pentru descrierea fenomenului studiat Validitatea intern , validitatea extern , repetitivitatea, contextul, stimulentele, aspecte specifice economiei experimentale

Caracteristici

descriere

Validitatea intern : Capacitatea de a extrage concluzii valide referitoare la rela ii de cauzalitate ntre variabile. Validitatea extern capacitatea de a ob ine generaliz ri, pornind de la rezultate ob inute n cadre (experimente) particulare. Repetitivitatea condi iile se modific Contextul priminguri i ancore Stimulentele deplas ri n atitudinea participan ilor la experiment.

Dincolo de rela iile de cauzalitate


Rela iile de cauzalitate nu sunt absolut necesare pentru realizarea de prognoze Exist rela ii de asociere (vezi problema 4 diapozitiv 12) Teoria economic sugereaz existen a unor tipare i rela ii care pot fi utile n prognoz .

Tipuri de date utilizate n econometrie


Date observate provin din observarea comportamentelor efective Date experimentale ob inute din experimente controlate aleatoriu (ex: tenta ia adolescen ilor pentru fumat aspectul etic al experiment rii)

Probleme ale datelor observate


Nu tim dac ele sunt culese corespunz tor Nu tim dac nu cumva sunt deplasate n direc ii favorabile furnizorului Uneori nu tim dac sunt, cu adev rat, reale

Probleme i teme pentru seminar I


Construi i un experiment aleatoriu controlat pentru a studia efectul pe care l are num rul de ore de studiu asupra performan elor realizate de studen i la examenul de Microeconomie. Sugera i cteva dintre impedimentele care fac experimentul greu de implementat n realitate.

Probleme i teme pentru seminar II


Construi i un experiment aleatoriu controlat pentru a studia efectul pe care l are purtarea centurii de siguran asupra num rului de accidente mortale n trafic. Sugera i cteva dintre impedimentele care fac experimentul greu de implementat n realitate.

Probleme i teme pentru seminar III


Vi se cere s realiza i un studiu care s pun n leg tur num rul de ore petrecute de angaja ii unei firme la un trening (variabil exprimat n ore pe lucr tor pe s pt mn ) i productivitatea acestuia. Descrie i urm toarele:

Cerin e problema III


A) Un experiment aleatoriu controlat, care s m soare acest efect cauzal. B) O mul ime de date panel pe baza c reia s m sura i acest efect. C) Date provenite dintr-o serie de timp, care s dintrpoat fi utilizat pentru m surarea acestui efect D) Date panel observate, pentru m surarea acestui efect

Observa ie:
La temele de seminar propuse pe parcursul sau la finalul cursului, se vor ad uga temele propuse de c tre profesorul de seminar.

Bibliografie:
Loewenstein George (1999), Experimental Economics from the Vantage Point of Behavioral Economics, The Economic Journal 109: F25 F34 Economics, Loewenstein George (2007), Exotic Preferences. Behavioral Economics and Human Motivation, Motivation, Oxford University Press, p.110 - 123 Stock H. James, Watson W. Mark (2007), Introduction to Econometrics, Capitolul 1, Pearson Education Inc., Econometrics, ISBN: 0 321 44253 9