Sunteți pe pagina 1din 26

JUSTI IA PENAL INTERNA IONAL

Justi ia e sanitarul unei na iuni. VIOREL MUHA

JUSTI IA PENAL

INTERNA IONAL

n actuala etap istoric , protec ia i promovarea drepturilor omului i a libert ilor sale fundamentale reprezint o preocupare important a tuturor statelor civilizate ale lumii. Prin nc lcarea repetat a drepturilor omului i, mai ales, a dreptului la via , de c tre persoanele care se afl n importante func ii, a fost necesar a se nfiin a un tribunal interna ional penal al c rui scop s fie pedepsirea crimelor interna ionale.

Eforturile pentru constituirea unui tribunal penal interna ional cu caracter permanent i competen universal i-au g sit o fericit ncununare prin semnarea la Roma la 17 iulie 1998 a Statutului Cur ii Penale Interna ionale. Noua instan urmeaz s judece cele mai grave crime: genocidul, crimele mpotriva umanit ii, crimele de r zboi i crima de agresiune, a a cum se prevede n art.5 al statutului acesteia. El va intra n vigoare, conform art.126 din Statut, n prima zi din lun dup cea de-a 60-a zi de la data depunerii celui de-al 60-lea instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la Secretarul General al ONU.

Semnifica iile Statutului sunt profunde i multiple. Cea mai importat este aceea c , n sfr it, a triumfat ideea c societatea interna ional nu poate r mne indiferent la gravele atentate asupra valorilor deosebite pe care dreptul interna ional le ocrote te, c autorii crimelor interna ionale nu pot r mne nepedepsi i.

Un alt lucru ce nu trebuie trecut neobservat este c Statutul de la Roma este fundamentat pe principiul neagresiunii i neinterven iei, accentund faptul c nici o prevedere a Statutului nu poate fi folosit pentru a autoriza vreun stat s le ncalce, iar Curtea este creat n leg tur cu sistemul ONU, avnd competen asupra celor mai grave crime de care se preocup comunitatea interna ional .

COMPETEN ELE CUR II PENALE INTERNA IONALE


Ratione materiae - Curtea se limiteaz la cele mai grave crime, respectiv: genocidul, crimele mpotriva umanit ii, crimele de r zboi i crima de agresiune. Ratione temporis, Curtea nu poate judeca dect crimele comise dup intrarea n vigoare a Statutului (principiul neretroactivit ii). Ratione personae i ratione loci, competen a Cur ii cuprinde judecarea persoanelor care au s vr it crime, indiferent de na ionalitatea lor, pe teritoriul unui stat parte la Statut sau la bordul unui vas ori avion care sunt nregistrate n acel stat, precum i persoanelor cet eni ai unui asemenea stat, indiferent de locul unde au s vr it crimele.

ORGANIZAREA
Curtea Penal Interna ional are 18 judec tori, iar potrivit art.34 din Statut, va fi format din urm toarele organe: Pre edinte, Sec ia de apeluri, Sec ia de prim instan , Sec ia preliminar , Biroul procurorului i Grefa.

Dup alegerea judec torilor, Curtea se organizeaz pe sec ii, i anume: Sec ia de apeluri (compus din Pre edinte i al i patru judec tori), Sec ia de prim instan (compus din cel pu in ase judec tori) i Sec ia preliminar (compus din cel pu in ase judec tori). Statutul prevede c , nainte de a- i ndeplini atribu iile, judec torii, Procurorul, procurorii adjunc i, Grefierul i Grefierul adjunct, i vor lua un angajament solemn n fa a Cur ii, de a- i exercita func iile n mod impar ial i con tiincios.

INFRAC IUNEA INTERNA IONAL


Infrac iunea intrena ional este o fapta comisiv sau omisiv , ilicit din punct de vedere interna ional, cu caracter criminal sau delictuos, periculoas pentru valorile fundamentale ale comunit ii interna ionale i s vrsit cu voin a i constien , incriminat ca atare prin tratate interna ionale, fapta care atrage dup sine aplicarea unor sanc iuni penale potrivit acestor tratate sau a legilor nationale. Elementele constitutive : Elementul material Elementul ilicit Elementul subiectiv sau moral

CLASIFICAREA INFRAC IUNILOR INTERNA IONALE


I. CRIME INTERNA IONALE II. DELICTE INTERNA IONALE

CRIMELE INTERNA IONALE


Crimele interna ionale reprezint cea mai important categorie a infrac iunilor deoarece aduc atingere celor mai importante valori ocrotite de dreptul interna ional public. Acestea sunt fapte calificate, ca atare, prin tratate, cu dreptul ntregii comunit i interna ionale de a ac iona mpotriva lor. CLASIFICAREA CRIMELOR INTERNA IONALE : Crimele contra p cii Crimele de r zboi Crimele contra umanit ii

CRIMELE CONTRA P CII


Potrivit statutului Tribunalului de la Nrenberg, crimele contra pacii constau in conducerea, pregatirea, declan area sau purtarea unui r zboi de agresiune sau a unui razboi cu violarea tratatelor, a garantiilor i a acordurilor interna ionale, ca si participarea la un plan concertat sau la un complot pentru savarsirea oric ruia din actele men ionate. Ulterior, la aceste crime contra pacii s-a adaugat si propaganda de r zboi, consacrata ca atare in mai multe documente internationale.

CRIMELE CONTRA UMANIT

II

Crimele contra umanit ii au fost definite pentru prima dat n Statutul Tribunalului Militar International de la Nurnberg, enumerndu-se urm toarele acte : asasinatul, exterminarea, supunerea la sclavie, deportarea i orice alt act inuman comis mpotriva oric ror popula ii civile, nainte sau n timpul r zboiului, sau chiar persecu iile pentru motive politice, rasiale sau religioase, indiferent dac aceste acte sau persecu ii au constituit sau nu o violare a dreptului intern al t rilor n care ele au fost comise ca urmare a oric rei crime intrnd n competen a Tribunalului sau n legatura cu aceast crim .

CRIMA DE GENOCID
Crima de genocid este una dintre cele mai grave fapte penale incriminate potrivit dreptului interna ional. Ea const n distrugerea sau persecutarea unor grupuri umane constituite ca entit i na ionale, etnice, rasiale sau religioase.

Potrivit art. II al Conven iei din 1948, genocidul const ntr-unul din actele enumerate n continuare : a) Uciderea membrilor grupului; b) Atingerea grav a integrit ii fizice sau mentale a membrilor grupului; c) Supunerea inten ionat a grupului la condi ii de existen care duc la distrugerea sa fizic total sau par ial ; d) M surile viznd mpiedicarea na terilor n snul grupului; e) Transferul for at dintr-un grup n alt grup.

CRIMELE DE R ZBOI
Crimele de r zboi sunt fapte penale grave s vr ite pe timpul unui conflict armat prin nc lcarea regulilor de ducere a r zboiului prev zute de dreptul interna ional umanitar.

Sunt prev zute n mai multe instrumente juridice interna ionale,care se completeaz reciproc,n principal n: Statutul Tribunalului Militar Interna ional de la Nrenberg Conven iile de la Geneva din 1949 Conven iile de la Haga din 1954 Conven ia de la Geneva din 1976 Statutul Tribunalului Interna ional Penal pentru fosta Iugoslavie Protocolul adi ional I de la Geneva din 1977

DELICTELE INTERNA IONALE


Legiuitorul a considerat c orice infrac iune interna ional care nu este calificat de tratate ca o crim interna ional s intre n categoria delictelor interna ionale. Aceste infrac iuni afecteaz valori universale care sunt inportante dar totu i nu esen iale pentru comunitatea interna ional . Statele au obliga ia de a le incrimina prin propria legisla ie, de a le reprima i de a coopera pe plan intena ional n materie penal , mai ales sub aspectul esen ial de urm rire i de extr dare a autorilor.

n prezent sunt considerate delicte interna ionaleurm toarele : TERORISMUL INTERNA IONAL TRAFICUL DE STUPEFIANTE TRAFICUL CU FIIN E UMANE FALSIFICAREA DE MONED PIRATERIA MARITIM DISTRUGEREA CABLURILOR SUBMARINE DIFUZAREA DE PUBLICA II PORNOGRAFICE

TERORISMUL INTERNA IONAL


Terorismul interna ional const n acte de o extrem violen prin care, provocnd teroare ct mai larg posibil utiliznd metode i mijloace barbare, deosebit de periculoase, se urm resc scopuri diverse, precum schimbarea unor regimuri politice, lichidarea unor lideri politici, revendic ri etnice sau de alt natur , ob inerea unor avantaje, chiar numai simpla r zbunarea sau doar un avertisment.

TRAFICUL DE STUPEFIANTE
n ultimii ani, traficul de stupefiante care mai sunt denumite i droguri reprezint fenomenul cel mai complex, profund i tragic al lumii contemporane, n conditiile n care, anual, miliarde de dolari si sute de mii de oameni sunt angrena i n acest mariaj al mor ii numit Traficul i consumul ilicit de droguri.

TRAFICUL CU FIIN E UMANE


Traficul de persoane constituie o violare a drepturilor omului i o atingere adus demnit ii i integrit ii fiin ei umane, o amenin are asupra securit ii individului i a valorilor sociale i morale.

DISTRUGEREA CABLURILOR SUBMARINE


Re eaua din adncuri: Incredibila hart a cablurilor subacvatice care ine conectat 99% din planet

DIFUZAREA DE PUBLICA II PORNOGRAFICE


Peste 200 de imagini noi de pornografie infantil apar pe internet n fiecare zi.

CONCLUZII
nfiin area Cur ii Penale Interna ionale constituie un progres n procesul de universalizare a institu iilor de protec ie a drepturilor omului. n actuala etap istoric , protec ia i promovarea drepturilor omului i a libert ilor sale fundamentale reprezint o preocupare important a tuturor statelor lumii.

V MUL UMIM !
PROIECT REALIZAT DE : IONESCU TEODORA-IULIA MAGDA MARIA-CLAUDIA VASILIU VASILICA-ELENA HEROIU IULIA