Sunteți pe pagina 1din 15

Educa ia pentru timpul liber

Educa ia pentru timpul liber este un domeniu de educa ie al adul ilor care urm re te oferirea oportunit ilor de dezvoltare personal pentru folosirea creativ , regenerativ i optimizant a poten ialului indivizilor.

Contextul actual:
 

explozie informa ional ; dorin a de a accesa ce este usor, rapid; mai pu in solicitare fizic ca urmare a nlocuirii multor sarcini de aparatur ; comunicare depersonalizata (telefon, internet) => retragere spre spa iul intim, o diminuare a activit ilor de grup; orientarea individului spre achizi ii materiale.

venituri sc zute joburi extra; consum mare de media i de activit i din sfera informalului; infrastructur a institu iilor educa ionale deficitar n ceea ce prive te nonnonformalul; oferte educa ionale de slab calitate; lipsa unor ac iuni de sus inere a activit tile educa ionale pentru adul i i timpul liber.


Posibile sfere de interven ie ale educa iei pentru timpul liber n realizarea dezideratelor europene:
   

mediu de nv are deschis; atractivitatea nv rii; mobilit i i schimburi n Europa; integrare pe pia a muncii ncurajarea spiritului civic; ncurajarea antreprenoriatului; nv area unei limbi str ine;

Conform Dumazedier educa ia pentru timpul liber ndepline te urm toarele func ii:

Odihn ; Divertisment; Dezvoltare cultural a personalit ii.

Specificul activit ilor din timpul liber:


 

contribuie la extinderea orizontului cultural i tiin ific; stimuleaz activitatea creativ ; valorific poten ialul creator; formeaz abilit ti de management; au caracter formativ; ntre in tonusul i vitalitatea prin divertisment, recreere; refac organismul i l preg tesc pentru noi sarcini, activit i; contribuie la dezvoltarea integral a personalit ii.

 

 

Activit ile de timp liber sunt influen ate de:
vrsta; gen; experien a anterioar , educa ia i cultura individului;

felul muncii; ritmul muncii; anotimp/condi ii climatice; clas social .

Precum i de:


dezvoltarea economic ; contextul socio-cultural; socioinfrastructur ; oportunit ile unei ri / nivelul de trai.

Institu ii:


Ministerul Culturii si Patrimoniului Na ional

Ministerul Educa iei, Cercet rii, Tineretului i Sportului

  

Biblioteci; Case de Cultur ; Centre de crea ie; Centre de cultur popular ; ONGONG-uri;

 

Teatre; Muzee; Cinematografe.

Universit i pentru vrsta a III-a; IIICluburi; C mine de b trni.

Bibliografie


Palo , R., Sava, S., Ungureanu, D., Educa ia Adul ilor baze teoretice i repere practice, practice, POlirom, Timi oara, pag. 34-47; 34-

Kevin Gary, 2006 Leisure, freedom and liberal education accesat la adresa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1741-5446.2006.00007.x/pdf

Pieper, Josef, Not a Laughing Matter: The Value of Leisure in Education accesat la adresa: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-873X.2010.00524.x/pdf; http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-873X.2010.00524.x/pdf;


Andreja Brajsa-Z ganec Marina Merkas Iva S verko, Quality of Life and BrajsaLeisure Activities: How do Leisure Activities Contribute to Subjective Well-Being? Wellaccesat la adresa: http://www.springerlink.com/content/q780t28203083327/fulltext.pdf; http://www.springerlink.com/content/q780t28203083327/fulltext.pdf; Europa 2020 accesata la adresa: http://www.dae.gov.ro/admin/files/Europa%202020.pdf; http://www.dae.gov.ro/admin/files/Europa%202020.pdf; Memorandum on Lifelong Learning accesat la adresa: http://www.bolognahttp://www.bologna-berlin2003.de/pdf/MemorandumEng.pdf Programul Na ional de Reform 2011-2013, accesat la adresa: 2011http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_romania_ro.pdf


V mul umim!