Sunteți pe pagina 1din 19

tiin a n RSSM

Realizat de Prn u Mihaela

Academia de tiin e
 1946 crearea Bazei Moldovene ti de

cercet ri tiin ifice a A. . a U.R.S.S.


 1949 - transformarea B.M. n Filiala

Moldoveneasc a A. . a U.R.S.S.

 1 august 1961 fondarea Academiei de

tiin e a Moldovei

Cercet ri tiin ifice din istoria Moldovei


y 1941 Moldova n marea familie a republicilor Uniunii

Sovietice(colaboratorii Institutului de cercetari fasci ti (V.M. Senchevici )


y 1972 Fapte i scornituri

tiin ifice din Chi in u)

y 1944 Moldova Sovetic n lupta mpotriva cotropitorilor

y 1974 mpotriva falsificatorilor burghezi ai istoriei i culturii

poporului moldovenesc
y 1979 Realitatea satului moldovenesc i calomniile

sovetologilor (M.C.Stnic)
y Istoia RSSM i Istoria economiei na ionale a RSSM(din

timpurile str vechi i pn n 1812)

Cercet ri arheologice
Activitatea arheologului G.D.Smirnov

Sapaturile de la Saharna i Butuceni.Aici se depisteaza monumente, considerate initial, de provenienta scitica: patru asezari foritificate, precum si cimitirele de la igl u i Hulboaca.Mai tirziu, studiind literatura de Specialitate din Romania, Smirnov, ajunge la concluzia : Datele preliminare ale cercet rii triburilor de agricultori din zona Nistrului mijlociu, arat c aceste triburi se deosebesc dup cultura lor material de triburile scitice din zona transnistrean (zona NistruBug, n.n.) i ndeosebi a sci ilor din silvostep . Dezvoltarea economic i politic a

triburilor din zona Nistrului mijlociu, se vede c a avut loc ntr-un cu totul alt context cultural i ace tia au avut o evolu ie independent fa de uniunile de triburi scitice care n acele timpuri ocupau zona stepelor Pontului Euxin i o parte din cursul de mijloc al Niprului

y In alta parte Smirnov arata ca: (...) cercet rile arheologice

din interfluviul prutonistrean a adus la lumin monumente pu in cunoscute din perioada scitic , care dup cultura material se deosebesc mult fa de monumentele de tip scitic din sec. VII-V .e.n. Aceste monumente, judecnd dup datele din literatura de specialitate, au multe tangen e comune cu monumentele romne ti din Transilvania. Monumentele din perioada scitic din bazinul Nistrului mijlociu, sunt mai aproape de cultura tracic i este posibil ca ele s fie cele mai ndep rtate monumente din arealul tracic

y Lui G.D.Smirnov, i dator m i depistarea cet ilor

de la Potrca, M

c u i i Stolniceni, monumente ce

au acela i con inut cultural.


y Astfel, prin cercet rile lui se va pune temelia

investig rii obiectivelor traco-getice n spa iul dintre Prut i Nistru .


y Studierea ora ului medieval Orhei (Orheiul Vechi).

Gra ie eforturilor sale de a conserva microzona Orheiul Vechi, autorit ile moldovene ti vor declara aceast zon rezerva ie arheologic valoare na ional . i muzeistic de

Publica ii arheologice
y Cercet rile arheologice din Moldova y 1973-1976 - Harta arheologic a R.S.S.M. y 1974 - Cultura bugo-nistrean pe teritoriul

Moldovei(V.I.Marchevici) y 1977 - Ge ii pe tritoriul dintre Nistru i Carpa i n sec. IV-III . e. n. (I.T.Niculi ) y 1972 - Slavii pe teritoriul Moldovei n sec. VI-IX (I.A.Rafalovici) y 1975 - Istoria etnic a popula iei de pe malul Nistrului i delta Dun rii n primele secole ale erii noastre(E.A.Rikman)

Cercetari in domeniul tehnicii


Automatizarea program rii pentru calculatoare electronice
y Din 1968 la IM al A. . a R.S.S.M. se fac cercet ri n

vederea elabor rii, cre rii i aplic rii sistemelor parametrice de transla ie cu mai multe limbaje
y Crearea sistemului parametric de transla ie START

cu limbajele-surse ALGAMS si SOL.


y Crearea limbajului SEMOL y Elaborarea complexului instrumental de program T-

SEMOL
y Elaborarea limbajului i sistemului Grafic

Metodele matematice n mecanic


y

Apar primele lucr ri referitor la problemele de dinamic ale teoriei elasticit ii.

Din anii 60 se dezvolt intens cercet rile n domeniul mecanicii mediului continuu.

Au fost cercetate procesele de cristalizare, aplicabile la turnarea microconductoarelor

S-au ob inut noi rezultate n domeniul propriet ilor fizico-mecanice i de rezisten ale microconductoarelor, care i-au g sit aplicare n

construc ia de aparate.
y

Au fost cercetate propriet ile metalelor de tipul betonului, aplicnduse aparatul teoriei probabilit ilor i statisticii matematice.

Metodele matematice i calculatoarele electronice n economie


ncepnd cu 1964, sub conducerea lui P.V.Cojuhari au fost elaborate

modelul economic-matematic de optimizare a bilan ului dezvolt rii economiei na ionale modelul dezvolt rii complexului agroindustrial republican modelele dezvolt rii i amplas rii industriei de conserve un complex de modele ale dezvolt rii re elei de autodrumuri din republic

un complex de modele economico-matematice ale planific rii i dirij rii industriei zah rului din republic

optimizarea programelor de produc ie pentru ntreprinderile constructoare de ma ini i cele agroindustriale

Astronomia
y 1957 organizarea unei sta iuni de observa ii

vizual-optice asupra sateli ilor artificiali ai P mntului (SAP)


y Se fac cercet ri fotografice i fotoelectrice

asupra stelelor i planetelor


y n 1962 a fost inaugurat Planetariul din

Chi in u, care realiza o mare munc de propagare a cuno tin elor astronomice n rndurile popula iei

Geodezia
y S-au ntocmit h r i i planuri topografice ale

republicii: generale la scara 1 : 25 000, de folosire a p mntului la scara 1 : 10 000 i urbane la scara 1 : 5 000 i 1 : 2 000
y A fost elaborat o metodic optim de

m surare n natur a tas rii cl dirilor i construc iilor n condi iile republicii
y Prin metode geodezice se cerceta stabilitatea

cl dirilor

tiin ele fizice


y 1950- se fac cercet ri n domeniul

semiconductoarelor

y 1950- a fost organizat laboratorul de

analiz structural cu raze Rntgen

tiin ele biologice Botanica


y Colectarea i alc tuirea unui erbar de o mare valoare

tiin ific
y 1946-1950 n R.S.S.M. primele cercet ri floristice le-a

efectuat V. I. Andreev
y Erbarul central de la Gr dina Botanic a A. . a R.S.S.M.

con inea peste 160 mii de foi cu plante antofite, briofite, pteridofite, gimnosperme
y Paralel cu cercet rile floristice se efectueaz

i lucr ri de

sistematic a plantelor
y A fost determinat componen a floristic din R.S.S.M.

Micologia
y A fost studiat micoflora fructelor de stejar din

Gr dina Botanic a A. . a R.S.S.M


y 1970- Au ap rut monografiile scrise de I. S.

Popu oi Bolile de uscare a pomilor fructiferi de specii smburoase din U.R.S.S.


y S-au finisat cercet rile asupra micoflorei vi ei-

de-vie, culturilor legumicole, nucului i culturilor oleaginose.

Dendrologia
y Laboratorul de introduc ie a speciilor

arborescente i frutescente.

Cercet ri tiin ifice privind ideologiile i activitatea Partidului Comunist din R.S.S.M.
y

S-a extins tematica lucr rilor asupra celor mai importante probleme i etape ale istoriei organiza iei de partid a republicii i s-a ridicat nivelul lor teoretico- tiin ific

y y

Au continuat cercet rile tiin ifice privind mi carea social-democrat din republic ntr-o serie de lucr ri de istorie civil semnat de M. Kopanskii, S. K. Brseachin, I. M. Bobeiko, V. P. Platon se arat cum a condus organiza ia comunist ilegal din Basarabia lupta oamenilor muncii din ar mpotriva ocupan ilor romno-mo iere ti, pentru reinstaurarea Puterii Sovietice n Basarabia i reunirea ei cu Patria Soviatic

1971 - Politica na ional leninist a Partidului Comunist i formarea organiz rii de stat a norodului moldovenesc (S.Afteniuc)

y y

1969 - R spndirea i studierea marxism-leninismului n Moldova (D.L.Sabadriov) Au ap rut culegeri de articole privind experien a muncii organizatorice i ideologice a organiza iilor de partid din Moldova n condi iile proceselor de specializare, concentrare i industrializare a produc iei agricole

Concluzie
n cadrul RSSM existau institu ii tiin ifice de o importan na ional . Iar datorit muncii colaboratorilor acestor institu ii au fost efectuate cercet ri tiin ifice, rezultatele c rora au servit, att ca material fundamental n cercet rile de mai departe, ct i ca material informativ pentru popula ia de rnd. Consider c , de i RSSM era o republic dependent i regulile erau dictate guvernarea sovietic , totu i cercet torii tiin ifici na ionali i cei sovietici, au g sit limbaj comun, datorit intereselor comune, astfel ca, activitatea lor s dea roade.