Sunteți pe pagina 1din 10
re re În În ge ge r r i i D D esp parohia greco-catolică

esp rere ÎnÎngegerrii

DDesp

parohia greco-catolică Mănăştur 1 Vest

CCiinene susu nntt îng

îng eeririi?i?

În latină angelus iar în greacă aggelos. În ebraică are sensul de trimis, mesager. Sunt fiinţe

pur spirituale (fără trup) nemuritoare create

Îl slujesc pe Dumnezeu.

C C i i ne ne su su n n t t îng e e ri

CCiinene (n(n u)

u) susu nntt îînnggeri

eri i?i?

Nu sunt păsări. Nu sunt oameni ce vin din cer. Nu sunt dumnezei

sunt puternici dar nu omnipotenţi ştiu multe dar nu sunt omniscienţi

Se pot deplasa oriunde dar nu sunt omniprezenţi

C C i i ne ne (n (n u) su su n n t t î

Există îngeri buni şi îngeri răi (diavoli).

CCumum ara

ara îî ngngeerii

rii ??

Nu au trup, dar în întâlnirile cu oamenii apar sub formă umană, de regulă de bărbaţi.

Arta apuseană îi reprezintă adesea ca femei sau copii drăgălaşi.

C C um um ara tă tă î î ng ng e e rii ? ?

În unele pasaje din Biblie apar zburând şi de aceea sunt reprezentanţi cu aripi.

CCee fac

fac îînnggeri

eri i?i?

Se roagă şi aduc mărire lui Dumnezeu. Comunică mesaje de la Dumnezeu către oameni. Călăuzesc, apără, eliberează, întăresc, încurajează, conduc spiritul la moarte. Uneori Dumnezeu răspunde prin ei rugăciunilor.

C C e e fac î î n n g g eri i? i? Se roagă

CCiinene susu nntt îng

îng eeririii păzit

păzit ooriri??

Sunt îngerii care au grijă de fiecare om în parte.

C C i i ne ne su su n n t t îng e e ri

Îngerul păzitor poartă trei titluri:

Îngerul păcii Îngerul pocăinţei Îngerul rugăciunii

CCumum ss ee nnuume

messcc îng

îng eeririi?i?

Se cunosc nume la doar câţiva: Mihail, Gabriel şi Rafael (şi Satana/Lucifer). Alte nume apar indicate în scrierile apocrife.

Ierarhia cerească:

Prima triadă: Serafimii, Heruvimii şi Tronurile.

A doua grupare: Domniile, Stăpânirile şi Puterile.

Ultima triadă: Dregătoriile, Arhanghelii şi Î

ii

UUnde

nde aa ppaarr îî nn BB ibli

ibli e?e?

Alungarea lui Adam şi Eva din Eden Conduc poporul lui Dumnezeu spre Ţara Promisă.

Visul lui Iacob cu o scară între pământ şi cer.

U U nde a a p p a a r r î î n n B

(sunt câteva exemple doar din Vechiul Testament)

UUnde

nde aa ppaarr îî nn BB ibli

ibli e?e?

Vestirea naşterii Sf. Ioan Botezătorul şi a lui Isus Cristos

Visul lui Iosif în care i se spune să fugă în Egipt

Dau piatra jos de pe mormânt şi vestesc femeilor învierea lui Isus.

(sunt câteva exemple doar

di

V

hi

l T

U U nde a a p p a a r r î î n n B